Nieuws

DGG-jubilarissen ontvangen DGG-speldje in zilver en in goud.

21 januari 2024

Al meer dan 50 jaar neemt de DGG (Democratische Groepering Geldrop) actief deel aan de lokale politiek in Geldrop-Mierlo. Op dit moment heeft de partij 6 zetels in de gemeenteraad en levert zij twee wethouders in  het college van B&W. Toen de DGG 2020 50 jaar bestond heeft de ledenraad besloten om leden die zich al langeretijd inzetten voor de partij te belonen met het DGG-ereteken. Dit is een speldje in brons, zilver of goud. Afgelopen week zijn de speldjes voor 40 en 50 jaar lidmaatschap uitgereikt aan leden die bijna van de oprichting vaan de DGG al betrokken zijn.

lees meer

DGG krijgt steeds meer vragen van inwoners over de dienstverlening van afvalinzamelaar CURE

07 januari 2024

Steeds meer inwoners stellen vragen aan de DGG over de dienstverlening van afvalinzamelaar CURE. Onlangs kwamen er vragen binnen vanuit de wijken Skandia en Braakhuizen Noord. De DGG gaat hierover graag in gesprek met de gemeentelijke organisatie en Cure om te komen tot een goede oplossing.

lees meer

Amendement DGG behoud solidariteit en voorkomt extra belastingverhoging.

15 december 2023

Donderdag 14 december waren de leges en tarieven aan de orde in de gemeenteraad. Jaarlijks biedt het college de gemeenteraad een voorstel aan over de tarieven van de diverse heffingen en rechten en de belastingverordeningen voor het jaar erop. Op 14 december ging het over 2024. De belastingen en tarieven moeten voor 1 januari 2024 zijn vastgesteld.

De discussie spitste zich toe op de afvalstoffenheffing. Het college had voorgesteld om de kosten voor de kwijtschelding die nu in het tarief zitten eruit te halen en deze over te hevelen naar de OZB. Hierdoor zou de OZB naast de inflatiecorrectie extra verhoogd worden.

lees meer

DGG voorstander van bestemmingsplan Grote Bos en roept op tot verder overleg met de buurt.

12 december 2023

In de commissie is over dit bestemmingsplan al uitvoerig gesproken, ook door rechtstreeks belanghebbenden uit de buurt, waarbij het vooral ging om bezwaren tegen de ligging van het nieuw te bouwen appartementencomplex. Wat ons als DGG vooral opviel in die bezwaren is het feit dat bezwaarmakers zich overvallen voelden immers, er is lang gesproken over een 8-tal grondgebonden woningen en opeens, zo lijkt het, ligt er  dan een compleet nieuw plan voor een appartementencomplex.

lees meer

De DGG heeft een visie ontwikkeld om het vertrouwen in de lokale overheid te versterken.

09 december 2023

De DGG heeft een visie ontwikkeld om het vertrouwen in de lokale overheid te versterken en waar nodig terug te winnen. Deze visie sluit aan bij het begrotingsprogramma sterke wijken waarin middelen zijn opgenomen om een pilot in twee wijken te starten.

De wijkdialoog is een methode voor het herstellen van vertrouwen in de lokale overheid. De DGG vindt dat erg belangrijk. Dat herstellen van vertrouwen is een uitdaging, maar is in de ogen van de DGG mogelijk door middel van transparantie, betrokkenheid van de gemeenschap en open communicatie.

lees meer

Het loont zich om duurzaam afval te scheiden.

09 december 2023

Eric Ketelaars is binnen de DGG de woordvoerder als het gaat om of over de gemeenschappelijke regeling CURE. Onlangs kreeg hij een aantal kritische vragen van uit de samenleving over de tarieven voor afval. Hierbij zijn reactie.

Laat ik vooropstellen dat ik uw zorgen begrijp over almaar stijgende kosten die vertaald worden in onder andere de afvalstoffenheffing. Mag ik een poging wagen om u mee te nemen in de opbouw van de tarieven zoals die in Geldrop-Mierlo gehanteerd worden.

lees meer

DGG vraagt tijdens begrotingsvergadering aandacht voor overlast Pali

13 november 2023

Afgelopen donderdag, 9 november, stond het vaststellen van de begroting 2024-2027 op het programma van de gemeenteraad. Een goed moment voor de DGG om een motie in te dienen met als doel het College opdracht te geven te onderzoeken op welke manier de overlast van het slachthuis van de PALI-groep gestopt kan worden. Uit een eerder onderzoek, waarin specifiek gekeken werd of de Paligroep wellicht verplaatst kon worden binnen een financieringsmodel, met als inzet woningbouw op het Industriepark, is gebleken dat dit financieel niet haalbaar lijkt. En als dit al haalbaar zou kunnen zijn dan is het tijdspad dusdanig lang dat onze inwoners nog tot in lengte van jaren de geuroverlast moeten ervaren vanuit het slachthuis. Iets waar we als DGG niet mee kunnen en willen leven.

lees meer

DGG-wethouder op bezoek bij de houtprojecten in Veldhoven

07 november 2023

Vandaag is was DGG-wethouder met het college van Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo op bezoek bij de projecten Bosrijk en Bosvallei in Veldhoven om zich te laten informeren over het in hout bouwen van woningen. Hout heeft vele voordelen ten opzichte van andere constructiematerialen. Hout groeit en is daarmee een hernieuwbare bron. Daarnaast is hout 100% recyclebaar, afval efficiënt, afbreekbaar en niet giftig. Het proces waarin het ruwe hout geconverteerd wordt naar een bruikbaar constructiemateriaal gebruikt vele mate minder energie dan alternatieve constructiematerialen zoals staal, plastic, aluminium en beton. Tevens produceert hout aanzienlijk minder koolstofdioxide gedurende het bewerkingsproces dan zijn tegenhangers. Dit kan in deze tijd waar projecten getoetst worden onder andere op stikstof en duurzaamheid veel voordelen opleveren.

lees meer

Opwek energie langs rijkswegen biedt geen nieuwe mogelijkheden om geluidsoverlast A67 te verminderen.

05 november 2023

Geluidsoverlast van de A67 staat al geruime tijd op de agenda van de DGG. Er zijn al een aantal geluidsmetingen gedaan maar telkens blijkt dat het geluid binnen de normen is die Rijkswaterstaat hanteert en dus worden er vanuit het rijk geen maatregelen genomen. De gemeente wil zelfstandig geen maatregelen nemen omdat de meerderheid in de raad vindt dat dit aan het rijk is. De DGG heeft de afgelopen jaren gezocht naar oplossingen voor dit vraagstuk.

lees meer

DGG zoekt inwoners voor werkgroep einde geuroverlast Pali.

05 november 2023

Al meerdere jaren vragen buurtbewoners aandacht voor geurhinder veroorzaakt door bedrijfsmatige activiteiten op het industrieterrein Emopad in Geldrop. De gemeente Geldrop-Mierlo ontvangt meldingen van geuroverlast waarbij voornamelijk Pali Geldrop, gevestigd op Industriepark 10 wordt genoemd. Voor de DGG staat het opheffen van de geuroverlast hoog op de agenda. 

Er zijn genoeg redenen voor de DGG om dit proces op korte afstand te volgen. Dit willen we niet alleen doen maar juist samen met een aantal inwoners. Daarom zijn we op zoek naar inwoners die deel willen nemen aan de werkgroep Einde geuroverlast Pali.

lees meer

DGG betreurt de verhoging van de afvalstoffenheffing maar met de huidige kostenstijgingen kan het niet anders.

02 november 2023

Als DGG betreuren we uiteraard de tariefstijging van  de afvalstoffenheffing. Met name het vastrecht. 35% erbij ìs ook een hele forse stijging. Wat we als DGG natuurlijk wel begrijpen is dat een deel van die stijging veroorzaakt wordt door de inflatieverhoging op de salarissen die door Cure uitbetaald worden. Ook de aanschaf van nieuwe, en dan met name duurzame, vrachtwagens is iets wat we natuurlijk met zijn allen moeten toejuichen. Daarmee zitten we dan al op een verhoging van bijna 12%. Het zijn investeringen die zeker bijdragen aan een schoner milieu. Ook daarin wil de DGG graag haar verantwoordelijkheid nemen. Maar mogelijk kunnen we aan de verhoging boven de 12%  nog wat doen. De DGG wacht hierbij ook de voorstellen van andere partijen af.

lees meer

DGG tegen het zomaar verhogen van de OZB. Inflatiecorrectie is nodig om de dienstverlening op orde te houden.

01 november 2023

De DGG is zeker niet voor het zomaar verhogen van de OZB-tarieven. Een tariefaanpassing op basis van inflatiecorrectie is natuurlijk wel iets anders. Inflatiecorrectie is een gangbare methodiek die gehanteerd wordt om in de pas te blijven lopen met prijsontwikkelingen en onze dienstverlening op peil te houden. Als we dus niet instemmen met deze correctie verlagen we dus feitelijk de OZB-tarieven. Dàt is het verhaal wat we aan onze inwoners moeten vertellen. Geldrop-Mierlo behoort tot de gemeenten met de laagste inwoners lasten en dat wil de DGG graag zo houden.

lees meer

DGG kaart thema “sterke wijken” aan tijdens het begrotingsdebat over de begroting voor 2024.

30 oktober 2023

DGG heeft het thema “sterke wijken” aangekaart in de gemeenteraad tijdens het begrotingsdebat over de gemeentebegroting voor 2024.

De focus moet liggen op  een goede en duidelijke dialoog met onze inwoners op wijkniveau. We realiseren momenten waarop inwoners hun zorgen, ideeën en feedback kunnen delen. Doel is niet om zaken op te lossen of om wijkplannen te maken maar om in contact te komen en te blijven met de inwoners. Zowel ambtelijk maar vooral bestuurlijk.

lees meer

Reactie DGG op de Meerjarenbegroting 2024 – 2027

11 oktober 2023

Reactie DGG op de Meerjarenbegroting 2024 – 2027. De focus moet liggen op goede en duidelijke wijkcommunicatie en de wijkdialoog.

Voor ons ligt de Meerjarenbegroting 2024-2027. In de reactie op de strategie en begrotingskader 2024-2027 heeft de DGG er eerder al voor gepleit om niet alleen te kijken of ons beleid financieel haalbaar is maar om ook te kijken of we de capaciteit hebben om het beleid uit te voeren. Wij hebben dan ook kritisch gekeken of dat voldoende gerealiseerd is in de aangeboden begroting.  

De focus moet liggen in goede en duidelijke communicatie, met name op het gebied van wijk dialoog en communicatie in de wijken. DGG is sterk van mening dat je alleen dan het vertrouwen van onze inwoners kunt terugwinnen Want zoals ik al eerder aangegeven heb vergt een nieuwe aanpak lef en focus om te gaan doen en dat moet beter naar voren komen.

lees meer

DGG op werkbezoek bij ASML

07 oktober 2023

Vandaag had Raadstafel 21 (een overleggroep van raadsleden uit de 21 MRE-gemeenten) een excursie georganiseerd bij ASML. DGG was erbij. Naast een uitleg over de werkwijze van ASML, stond deze regionale bijeenkomst in het teken van mobiliteit in onze Brainport regio rond Eindhoven. Medewerkers van ASML en vertegenwoordigers van de 21 aangesloten gemeenten gaven hun visie op de mobiliteit in de regio en de mobiliteit van ASML in het kader van groei van dit bedrijf. Als DGG zijn wij op het gebied van mobiliteit voorstander van een goede samenwerking tussen de aangesloten 21 gemeenten uit de regio en het regionale bedrijfsleven om de brede welvaart in onze regio te vergroten. Geldrop-Mierlo heeft de komende jaren een bedrag in de begroting opgenomen om bij te dragen aan regionale maatregelen om onze regio en daarmee onze gemeente bereikbaar te houden.

lees meer

DGG op zoek naar inwoners die mee willen denken over het gebied rond de kerk van Zesgehuchten.

09 september 2023

Er zijn op dit moment verschillende projecten in voorbereiding om de omgeving rond de kerk van Zesgehuchten opnieuw vorm te geven. Deze projecten bevinden zich nog in de prille fase van ideevorming maar zullen naar verwachting in de komende jaren opgepakt gaan worden.

Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de st. Jozef school. Deze heeft op dit moment twee locaties naast en achter de kerk. Op de planning van de gemeente staat dat deze school een nieuw gebouw moet krijgen. De bestaande gebouwen zijn afgeschreven en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd.

Verder is er de tuin achter de kerk. Het parochiebestuur van de Nicasius parochie denkt op dit moment na over plannen voor de tuin achter de kerk inclusief de oude pastorie. En dan is er natuurlijk het oude Josephinehof, Dit complex is tot 2026 in gebruik als locatie voor flexwonen en moet daarna herontwikkeld worden. Dat kan betekenen dat het gebouw in zijn geheel gesloopt wordt.

lees meer

DGG is akkoord met de parkeerverordening voor Geldrop-Mierlo maar heeft kanttekeningen bij de uitvoeringsregels.

08 september 2023

Het is goed dat er naast de discussie over de parkeervisie nu ook gesproken wordt over de een nieuwe parkeerverordening. Het is goed dat de bestaande verordening geactualiseerd wordt, deze is al dik twintig jaar oud en sinds die tijd is er natuurlijk heel veel gebeurd in Geldrop-Mierlo en vooral in en rond het centrum.

Vanuit de woningbouwimpuls gaat er nog veel meer gebeuren en dat vraagt om sturingsmogelijkheden op parkeren, voor bewoners, bedrijven en bezoekers gedurende de dag èn avond. Met de voorgestelde nieuwe parkeerverordening kan die sturing gegeven worden. Echter, wat betreft de beleidsregels die de basis vormen van deze verordening heeft de DGG nog wel enkele opmerkingen. En niet alleen kritische.

lees meer

Gemeenteraad beslist eind september over nieuwbouw gymzalen bij Strabrecht College. DGG is van mening dat Strabrecht College substantieel moet bijdragen om nieuwbouw mogelijk te maken.

07 september 2023

Het nieuwe schoolgebouw van het Strabrecht College is inmiddels al enkele jaren in gebruik naar volle tevredenheid. Toch is er nog onvrede over de sportfaciliteiten. De twee gymzalen die naast het Strabrecht liggen zouden volgens rapporten van destijds na een flinke opknapbeurt nog twintig jaar mee kunnen. De gemeente heeft dit toentertijd zo meegenomen in de begroting voor de nieuwbouw en 160 duizend euro beschikbaar gesteld voor de renovatie van de gymzalen.

lees meer

De raadsvergaderingen van 30 mei en 6 juli werden gekenmerkt door een lange zit.

05 augustus 2023

Ondanks het feit dat we na de Hamerstukken om 20.15 een tijdsvoorsprong hadden van 20 minuten, liep de vergadering van maar liefst 1 uur uit op het geplande tijdschema. In plaats van de geschatte eindtijd van 22.00, hamerde de burgemeester om 23.00 de raadsvergadering af.

De reden van deze “vertraging” was 3-ledig. Op de eerste plaats werd en door de oppositie heel lang gedebatteerd over de raadsvoorstellen “Beheerverordening Kern Geldrop” en “Voorbereidingsbesluit Bezorgershof” en daarnaast waren er twee moties, ingediend door Samen en de PvdA.

lees meer

Nieuwbouw van meerdere scholen in Mierlo en Geldrop vanaf medio 2026

04 augustus 2023

In 2022 werden enkele tijdelijke schoollokalen geplaatst aan de rand van de wijk Luchen in Mierlo voor basisschool 't Schrijverke. Vraag is hoe lang deze blijven staan. Wethouder Frans Stravers van onderwijs legt uit.

"Er is besloten dat deze maximaal vijf jaar mogen blijven staan. We zijn samen met de schoolbesturen druk doende met de keuze uit vier scenario's voor het primair onderwijs in Mierlo en hoe deze toekomst eruit ziet. Daarnaast  willen we in het eerste kwartaal van 2024 het onderzoek naar de nieuwe buurtindeling afronden.

lees meer

DGG was aanwezig bij de inloopavond over Losweg en Toernooiveld

16 juli 2023

Op woensdag 12 juli werd er door de gemeente een drukbezochte inloopavond gehouden betreffende renovatie van de Losweg en Toernooiveld. Voor wat betreft de Losweg konden de bewoners kiezen uit 4 varianten. In alle varianten was te zien dat de breedte van de Losweg met ongeveer 2 meter wordt versmald. In de andere varianten ging het vooral over het aantal parkeerplaatsen en of er 1 of 2 wandelpaden zouden moeten komen.

lees meer

DGG roept op om mee te doen aan het buurtonderzoek Pali

01 juli 2023

De DGG zet zich in voor een fijne leefomgeving voor de inwoners van Geldrop-Mierlo. In een deel van Geldrop wordt deze fijne leefomgeving soms verstoord door de geuren die afkomstig zijn van het slachthuis van de Pali Group. Veel inwoners hebben de DGG hierop aangesproken en de DGG heeft op diverse momenten hier aandacht voor gevraagd, vragen over gesteld en moties ingediend.

Ook Pali heeft niet stil gezeten. In overleg met het buurtcomité en de gemeente heeft Pali al diverse investeringen gedaan en maatregelen genomen om de mogelijke overlast van geur en geluid te reduceren. Helaas is de overlast hiermee nog niet geheel verdwenen.

De gemeente heeft nu aan Pali gevraagd om een revisievergunning aan te vragen. Dit maakt de situatie overzichtelijker en eenvoudiger te controleren en te handhaven.

lees meer

Weverijmuseum klaar voor de toekomst. Cultuur en erfgoed zijn het DNA van onze gemeente.

30 juni 2023

Voor de DGG is cultuur en erfgoed een zeer belangrijk onderwerp, omdat dit ons DNA vormt. We hebben een rijk textielverleden en dit hebben we onder andere te danken aan de voormalige textielfabriek die we hebben verzilverd naar een werkend Weverijmuseum, dat tot de dag van vandaag druk wordt bezocht. Om het Weverijmuseum toekomstbestendig te maken is er een businesscase nodig die inzicht geeft in de groeimogelijkheden.

lees meer

DGG heeft vragen bij de eerste begrotingswijziging van het Plusteam.

30 juni 2023

In de inleiding van het raadsvoorstel over het plusteam wordt in het eerste beslispunt aangegeven hoe de huidige situatie nu is en dat er gezien deze situatie financiën nodig zijn voor aanstelling meerdere personen (3 fte voor twee jaar). Er zijn personele problemen en de wachtlijst dient teruggedrongen te worden. Vraagstukken die we op korte termijn dienen op te lossen. Toen de DGG de stukken over het plusteam las kwamen er bij de DGG de nodige vraagtekens en onduidelijkheden naar voren waar de DGG graag wat meer over wilde weten.

lees meer

DGG voor vervanging beide hockeyvelden Mierlo.

29 juni 2023

De ontwikkelingen rondom de hockeyvelden in Mierlo baart de DGG zorgen. We krijgen regelmatig een terugkoppeling over de gang van zaken. In april 2023 zijn er kwaliteitsmetingen verricht bij dit complex en uit de rapportages blijkt dat Hockeyveld 1 is afgekeurd. Het veld voldoet niet meer aan de NOC.NSF-KNHB2-1B norm. Dat wil zeggen dat deze velden niet meer geschikt zijn om erop te sporten en de kans op blessures aanzienlijk toeneemt.

lees meer

DGG voor verlenging subsidie Heppie(t)huis met drie jaar.

29 juni 2023

De DGG heeft kennisgenomen van alle stukken over Heppie(t)huis. Het merendeel van deze stukken geeft aan Heppie(t)huis op de goede weg is en deze vorm van jeugdzorg in de toekomst zijn vruchten af zou kunnen werpen. Dr. v.d. Helm van de universiteit van Leiden, geeft zelfs aan dat er 499 extra Heppiehuizen nodig zouden zijn in Nederland. Hij maakt echter wel duidelijk in zijn verslag dat het nog te vroeg is om verstrekkende conclusies te trekken omdat de ontwikkeling van Heppie(t)huis nog te pril is. Deze prilheid zien we ook terugkomen in de scenario's voor de verlenging van de pilot met 3 of 5 jaar. Maken we de pilot met 3 jaren af omdat de eerste jaren gezien kunnen worden als inloop- en opstartjaren of gaan we meteen naar een vervolgperiode van 5 jaar? Beide scenario's kunnen volgens de DGG niet los gezien worden van de financiële scenario's die zijn weergegeven in het raadsvoorstel.

lees meer

DGG vraagt om een uitgewerkt voorstel voor de tweede ontsluiting van de wijk Luchen in Mierlo.

26 juni 2023

In de raadscommissie ruimte van 26 juni was ter beoordeling in het kader van beeldvorming het verkeersonderzoek naar de 2e ontsluiting van de wijk Luchen aan de orde. Het onderzoek is verricht als gevolg van een motie die mede door de DGG in oktober vorig jaar is ingediend.

lees meer

Reactie DGG op de Strategie en Begrotingskader 2024 – 2027

21 juni 2023

Voor de DGG is Geldrop-Mierlo een prettige leef- en werkgemeente waar mensen graag wonen en waar een sfeer heerst die mensen stimuleert om samen van Geldrop-Mierlo een leefbare gemeente te maken, die bruist van positieve energie en waarin inwoners samen vraagstukken aanpakken en oplossen.

Voor ons ligt de strategie en begrotingskader 2024-2027. Een begroting in een nieuw jasje waarin we niet alleen kijken naar het beleid in het eerstvolgende jaar maar waarin we vooruitkijken naar wat we de komende jaren gaan doen. De DGG heeft er jaren voor gepleit om niet alleen te kijken of ons beleid financieel haalbaar is maar om ook te kijken of we de capaciteit hebben om het beleid uit te voeren. Vorig jaar is hiertoe een aanzet gegeven.  We gaan er van uit dat in de komende begroting er weer een volgende stap gezet wordt.

lees meer

DGG-wethouder Frans Stravers content met natuurgebied de Dommelbeemden.

03 juni 2023

Vorige maand heeft DGG-wethouder Frans Stravers het natuurgebiedje ‘de Dommelbeemden’ officieel geopend door de onthulling vaan een informatiebord over het gebied. Dit was tevens de symbolische afsluiting van het project rondom de bouw van de nieuwe woningen én de aanleg van nieuwe natuur in het dal van de Kleine Dommel. De DGG vindt het belangrijk om te laten zien dat we het belangrijk vinden om in Geldrop-Mierlo ons groen en de natuur te versterken.

lees meer

DGG raadslid Frans Thijssen op de bres voor de speeltuin in de Skandia

24 mei 2023

Op 24 mei 2023 was het zover. Na een periode van anderhalf jaar samenwerking tussen de gemeente, buurtbewoners en DGG-raadslid Frans Thijssen, werd de speeltuin aan de Beneden Beekloop feestelijk geopend. Na een korte toespraak van een van de initiatiefnemers van dit plan, was het de beurt aan Ankie Wassing, Gertia Bloemen en Frans Thijssen om het lintje door te knippen.

lees meer

Afvalscheiding in de hoogbouw in Geldrop-Mierlo

07 mei 2023

Als reactie op zijn podcast ontving Eric Ketelaars van diverse inwoners vragen over het afval beleid. Eric heeft deze inwoners persoonlijk geantwoord. De antwoorden op de vragen zijn mogelijk voor meer inwoners interessant.

Het is op dit moment zo dat vanuit de hoogbouw (flats en appartementsgebouwen) GFE-afval (groente- fruit- en etensresten) niet apart aangeboden kan worden om, gescheiden van het restafval, opgehaald te worden door CURE. Iets waar we als DGG helemaal niet trots op zijn.

lees meer

Raadsvergaderingen in het teken van afscheid en benoeming

10 april 2023

De raadsvergadering van 3 april stond vooral in het teken van het afscheid van 2 personen. Als eerste nam Nico van Dijk afscheid van de gemeenteraad. Nico heeft zich in zijn raadsperiode binnen het sociaal domein met veel zaken beziggehouden. De burgemeester noemde er een aantal, onder andere zijn inbreng voor behoud van de Smelen en zijn rol in de taskforce sociaal domein.

Op de tweede plaats werd afscheid genomen van wethouder Marc Jeucken. In de afgelopen jaren heeft Marc zich vooral beziggehouden met woningbouw. Marc memoreerde dan ook dat bijvoorbeeld de Jonkvrouw en de Kersentuin in zijn ambtsperiode tot stand zijn gekomen.

Op 4 april werden de opvolgers van Marc en Nico benoemd. Irene van Hooff werd benoemd als raadslid en de heer Godfried van Gestel volgt Marc Jeucken op als wethouder. De DGG wenst beide een succesvolle periode toe.

lees meer

Henk Dielis werd vanavond gehuldigd!

04 april 2023

"Onze Henk Dielis" werd vanavond gehuldigd omdat hij 25 jaar namens de DGG in de gemeenteraad zit. Gefeliciteerd met dit Jubileum Henk en bedankt voor jouw jarenlange inzet voor de inwoners van Geldrop-Mierlo en de achterban van de DGG.

lees meer

De maand van DGG-wethouder Peter Looijmans

01 april 2023

In maart stonden er weer veel sport gerelateerde thema’s op de agenda.

Wereldkampioen zwemmen uit Geldrop

Zoals u misschien weet hebben we na Pieter van den Hoogenband weer een wereldkampioen zwemmen woonachtig in onze gemeente. Te weten Marrit Steenbergen. In Melbourne won zij goud op de 100 meter wisselslag en nog drie bronzen medailles. Uiteraard hebben we Marrit namens het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet.

Sportgala

Op vrijdag 24 maart hebben we samen met onze Sportraad en LEEF (buurtsportcoaches) een mooi sportgala georganiseerd in de Weeffabriek. Het gala was druk bezocht en in vijf verschillende categorieën hebben we een aantal personen en verenigingen in het zonnetje mogen zette

lees meer

Geldrop-Mierlo werkt aan de versterking van de natuur.

01 april 2023

Kort geleden maakte de Provincie Noord-Brabant bekend dat de Natuurwetvergunningen tijdelijke worden stopgezet in verband met de stikstofproblematiek in onze provincie.  De exacte consequenties van dit besluit zijn voor de DGG nog niet duidelijk. Wat de uitslag van de verkiezingen voor provinciale staten voor effect zal hebben op dit besluit is ook nog niet duidelijk.

Als we het hebben over stikstofdepositie dan gaat dat over het neerslaan van stikstof op natura 2000 gebieden waardoor de natuur achteruit gaat. De Strabrechtse Heide is het natura 2000 gebied dat dicht bij onze gemeente ligt. Als hier de natuur versterkt wordt zodat de nadelen van de stikstofneerslag verminderd worden dan wordt er weer meer mogelijk. De DGG is daarom blij dat Geldrop-Mierlo werkt aan de versterking van de natuur.

lees meer

Meer kansen voor de lokale economie door slim ruimtegebruik op bedrijventerreinen.

01 april 2023

Een sterke lokale economie kan een positieve invloed hebben op het leven van de inwoners van Geldrop-Mierlo, omdat het kan zorgen voor werkgelegenheid, economische groei en gemeenschapsontwikkeling. Daarom vindt de DGG dat de lokale economie versterkt moet worden. Kleine bedrijven spelen een belangrijke rol in de lokale economie, omdat zij lokale banen creëren en bijdragen aan de economische activiteit in de regio.

Om de lokale economie te stimuleren, kunnen we verschillende maatregelen nemen, zoals het ondersteunen van lokale bedrijven, het bevorderen van toerisme, het ontwikkelen van onroerend goed en het stimuleren van ondernemerschap.

lees meer

Vragen DGG spreekuur over Dommelbeemden beantwoord.

28 maart 2023

Tijdens het maandelijkse spreekuur van de DGG waren vragen gesteld over de omgeving Dommelbeemden nabij het kasteel. Er was een vraag over het bruggetje tussen de Dommelbeemden en de kasteeltuin. Er was bij de bouw van de huizen aan de Talingstraat sprake van een bruggetje naar de kasteeltuin als wandelroute. De gemeente en de stichting Landgoed Kasteel Geldrop hebben nog geen overeenstemming kunnen bereiken over dit bruggetje. Dus of en wanneer het er komt is nog niet duidelijk.

lees meer

Vragen van de DGG zorgen voor meer duidelijkheid over de lift bij het NS-station Geldrop

26 maart 2023

De DGG heeft vragen gesteld over de defecte lift bij het NS-station in Geldrop. Door de defecte lift is het voor mindervalide reizigers moeilijk om in Geldrop de trein te nemen. Reizigers die van de lift gebruik moeten maken om op het perron te komen kunnen contact opnemen met NS om speciaal vervoer te regelen.

De lift is defect geraakt als gevolg vandalisme met een vuurwerkbom die in de lift is gegooid. De DGG wijst vandalisme af en vraagt zich af of de personen die dit soort vandalisme plegen zich wel beseffen wat ze hier mee aanrichten.

Uit de antwoorden van het college van Burgemeester en Wethouders blijkt dat zij het met de DGG eens zijn dat het belangrijk is dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Mobiliteit is daarbij een belangrijk thema. Een niet-werkende lift beperkt de mobiliteit van een deel van onze inwoners én bezoekers. Dat is zeer ongewenst.

lees meer

Podcast van Eric Ketelaars over het afvalbeleid.

11 maart 2023

De DGG podcast van Eric Ketelaars over het afvalbeleid in Geldrop-Mierlo staat live.

https://open.spotify.com/show/3A0GsmJzQz4CAKugkwVWwW

Wordt abonnee van deze gratis podcast en je ontvang automatisch bericht als er een nieuwe podcast online komt.

lees meer

De afgelopen weken zaten vol duurzaamheidsactiviteiten.

04 maart 2023

“De afgelopen weken hebben we de duurzaamheid in Geldrop-Mierlo een behoorlijke impuls gegeven.” Aan het woord is duurzaamheidswethouder Frans Stravers van de DGG. De duurzaamheid in Geldrop-Mierlo heeft een goede impuls gehad de afgelopen weken. Maar we zijn er nog lang niet. Ook de komende jaren zal de duurzaamheid op de agenda van de DGG en dus van de gemeente politiek blijven staan. Maar belangrijker nog we blijven inwoners verleiden om van Geldrop-Mierlo een duurzamere gemeente te maken.

lees meer

Raad draait streven naar 50% energielabel A weer terug naar 30%

24 februari 2023

Tijdens deze raadsvergadering werd ik wederom geconfronteerd met iets dat ik reeds eerder genoemd heb namelijk de grilligheid van politiek. Dit heb ik vermeld bij de aanname van het amendement 10-14 onderwijs in de raadsvergadering op 10 november 2022.

Naast het amendement 10-14 onderwijs, werden er toen nog meer amendementen behandeld. Een daarvan was het energielabel. Een aantal oppositiepartijen had een amendement bij Energielabel voorbereid. Hierin werd aangegeven om het aantal panden dat in 2026 het energielabel A of B zouden moeten hebben, te verhogen van 30% naar 50%. Ondanks het feit dat de DGG het hier niet mee eens was, werd het amendement in november 2022 aangenomen.

Wat schetst nu mijn verbazing. Nog geen 3 maanden later komt er wederom een aantal van de oppositiepartijen met een amendement om de doelstelling voor het bereiken van 50% A en B label terug te draaien naar 30% omdat de kosten voor onderzoek (€50.000) wel behoorlijk veel is.

lees meer

Eerste DGG podcast staat live

18 februari 2023

De eerste DGG podcast staat live. Het onderwerp is de Carnaval. De podcast is te beluisteren via spotify. De komende maanden gaat de DGG meer podcast over lokale onderwerpen publiceren.

https://open.spotify.com/show/3A0GsmJzQz4CAKugkwVWwW

lees meer

Vragen over gebied Dommelbeemden tijdens DGG-spreekuur op 11 februari

11 februari 2023

Vanmorgen was het weer DGG-spreekuur. Er zijn weer een aantal vragen binnengekomen. Deze keer waren er verschillende onderwerpen zo kwamen de verbreding van de A67 en de plannen bij Laco voorbij en er waren vragen over het gebied de Dommelbeemden.

lees meer

De omgevingsvisie sluit aan op het programma van DGG

06 februari 2023

De zes speerpunten uit de omgevingsvisie sluiten aan op het programma van DGG. We zijn er ons van bewust dat we door deze visie vast te stellen ons committeren aan een aantal grote opgaven. Daarom vinden we het van uitermate groot belang dat er een goed monitoringssysteem komt. Wij denken hierbij aan een dashboard dat ook voor al onze inwoners toegankelijk is zodat zij kunnen volgen welke voortgang we maken. Vierjaarlijkse actualisatie van de visie is acceptabel maar op het gebied van de uitvoeringsplannen verwachten we een jaarlijkse evaluatie zodat we als raad tijdig kunnen bijsturen van uit onze kader stellende rol.

lees meer

Manifest klimaatcorridor A67 ondertekend door tien gemeenten.

03 februari 2023

Windmolens, zonnepanelen, en geluidsschermen die ook energie opwekken. Alles ligt nog open, maar tien Brabantse gemeenten willen er serieus werk van maken om stroken langs de snelweg A67 te gebruiken voor het opwekken van groene stroom. Ook Geldrop-Mierlo doet mee en daarom ondertekende DGG-wethouder Frans Stravers het akkoord namens onze gemeente.

“Het komend jaar gaan we eerst een plan van aanpak opstellen. Vanaf 2024 kan de uitvoering plaatsvinden. We wekken niet alleen energie op maar we werken aan de biodiversiteit en uitstraling van het gebied rond de A67”, aldus Frans Stravers.

lees meer

Januari was een drukke maand voor DGG-wethouder Peter Looijmans.

03 februari 2023

Hulp op maat van start!

De gemeenteraad heeft unaniem het steunpakket “Hulp op maat” voor inwoners van onze gemeente vastgesteld. Met dit steunpakket proberen we zoveel mogelijk inwoners te bereiken die door de stijgende energielasten en inflatie financieel in de problemen (dreigen te) komen. Als wethouder Armoedebestrijding is Peter er trots op dat we dit pakket mogen aanbieden en dat de voltallige gemeenteraad dit steunt.

lees meer

DGG-wethouder Frans Stravers opende de tiende editie van ‘Kunstenaars tussen het Groen’

29 januari 2023

DGG-wethouder Frans Stravers opende de tiende editie van ‘Kunstenaars tussen het Groen’ bij GroenRijk Geldrop. Twaalf regionale exposanten lieten uiteenlopende kunstwerken zien en sommigen waren tussen het groen aan het werk. Tevens waren ook de cursisten van De Wiele, het huis van creatieve expressie uit Geldrop, aanwezig. Tijdens de dag was er gezellige live muziek en er werd een hapje en drankje verzorgd.

lees meer

DGG wethouder Peter Looijmans overhandigde een cheque van 1000 euro aan de vrijwilligers van Kommus.

28 januari 2023

KommuS is verkozen tot een van de super vrijwilligers organisaties in 2022. DGG wethouder Peter Looijmans overhandigde op zaterdag 28 januari 2023 de bijbehorende cheque van 1000 euro aan de vrijwilligers van Kommus.

lees meer

DGG in grote lijnen akkoord met de zienswijze op concept-samenwerkingsakkoord MRE 2023-2026

25 januari 2023

In de raadscommissie algemene zaken van 25 januari 2023 stond het concept-samenwerkingsakkoord MRE 2023-2026 op de agenda. In de basis is de DGG  eens met de voorgestelde zienswijze waarin de opmerkingen van de gemeenteraad op de concept samenwerkingsakkoord zijn verwoord. Echter heeft de DGG een aantal kanttekeningen.

lees meer

DGG is akkoord met Omgevingsvisie Geldrop-Mierlo

21 januari 2023

De DGG constateert dat er na de ter inzagelegging van de Ontwerp-omgevingsvisie Geldrop-Mierlo veel zienswijzen zijn binnengekomen en dat daar door het College goed op geanticipeerd is. Het Doelstellingenakkoord 2022-2026 sluit wat de DGG betreft goed aan op voorliggende omgevingsvisie Geldrop-Mierlo en de DGG heeft dan ook geen moeite met vaststelling van deze visie.

lees meer

DGG kan zich prima vinden in het programma Duurzaamheid

17 januari 2023

Als DGG kunnen we ons prima vinden in voorliggend programma Duurzaamheid. Zoals we ook al in de voorgaande besprekingen in juni en oktober 2021 hebben aangegeven onderschrijven we de noodzaak om serieus stappen te blijven zetten binnen het thema Duurzaamheid.

lees meer

Nieuwjaarswens van de DGG

01 januari 2023

Fractie en bestuur van de DGG wensen alle inwoners een gezond en gelukkig 2023

lees meer

Aan het einde van het jaar kijken de leden van de DGG terug op een succesvol 2022.

31 december 2022

Klik op "Lees meer" en bekijk de terugblik op 2022 van diverse leden van de DGG.

lees meer

Fractie en bestuur wensen alle inwoners van Geldrop-Mierlo fijne feestdagen.

25 december 2022

Klik op "lees meer" en bekijken de kerstwensen van diverse leden van de DGG.

lees meer

Vertel eens over jouw wijk!

22 december 2022

Vertel eens... Onder die noemer onderzoekt de gemeente Geldrop-Mierlo wat bewoners van hun wijk vinden. "We nodigen iedereen uit om mee te doen”, aldus wethouder Frans Stravers. "Vertel maar wat je vindt van de omgeving waarin je leeft.  We willen graag weten waar we aan toe zijn om samen te kunnen kijken wat goed is voor ons allemaal”

lees meer

DGG helpt bij plaatsing speeltoestellen Beneden Beekloop.

18 december 2022

In oktober 2022 werd Frans Thijssen, raadslid van de DGG, benaderd door een aantal bewoners van de Beneden Beekloop te Geldrop. De reden hiervan was dat het speeltuintje aan de Beneden Beekloop opeens geruimd was. De bewoners waren hierdoor onaangenaam verrast.

lees meer

DGG in contact met de inwoners van Geldrop-Mierlo

17 december 2022

De DGG staat met haar kraam regelmatig in het centrum van Geldrop om in contact te blijven met de inwoners van onze gemeente Klik op "Lees meer" om de reacties van verschillende leden van de DGG te bekijken.

lees meer

Laatste raadsvergadering van 2022

12 december 2022

Op 12 december was de laatste raadsvergadering van 2022. Tijdens deze vergadering werden twee raadsvoorstellen behandeld die beide in de portefeuille zitten van de DGG-wethouder Looijmans.

Het eerste voorstel ging over Maatwerkaanpak koopkrachtverlies. Dit voorstel is naast andere subsidiemaatregelen bedoeld voor de ondersteuning op maat voor minima en mensen met een laag- en middeninkomen die door de hoge inflatie in financiële problemen zijn gekomen. De maatregelen gelden voor het gehele jaar 2023. Naar aanleiding van een evaluatie in het derde kwartaal 2023 zal gekeken worden of continuering in 2024 aan te raden is.

lees meer

Nu aan de slag, garen op de klos!!

30 november 2022

De afgelopen maand stond grotendeels in het teken van de begroting die unaniem door de Gemeenteraad is vastgesteld. Een mooi resultaat waar we trots op kunnen zijn. Onze Raad is kritisch maar kan zich ook grotendeels vinden in de koers die we volgen en dat is positief. Veel DGG-ambities zitten in deze begroting en dat is dus erg positief. Nu aan de slag, garen op de klos!!

lees meer

Week van de ondernemer was een succes.

25 november 2022

In November had ik het idee opgepakt om, naar aanleiding van de dag van de ondernemer, een week van de Geldrop-Mierlose ondernemer te organiseren. De accountmaner bedrijven Veronique van der Zee en de accountmanager bedrijven in de horeca en toerisme Giel Kantelberg pakten de handschoen op en zo kwam de week tot stand.

lees meer

Blijf overlast melden!

16 november 2022

Er wordt alweer volop vuurwerk afgestoken in onze gemeente. Het gaat hierbij meestal om illegaal vuurwerk. Buiten het feit dat het verboden is, is het ook nog eens levensgevaarlijk.

Men heeft onvoldoende inzicht in de gevaren van dit vuurwerk, denk o.a. aan blijvende gehoorbeschadiging, hevige brandwonden en onvoorspelbaarheid van het af te steken vuurwerk.

lees meer

Mijn eerste begrotingsvergadering.

10 november 2022

Op 10 november was mijn eerste begrotingsvergadering. Vanwege het aantal agendapunten was de begintijd vervroegd naar 19.00 in plaats van 19.30 en zou de eindtijd uiterlijk 23.30 zijn. De eindtijd werd niet gehaald. Om 23.00 hamerde burgemeester van Bree de vergadering af.

Tijdens de begrotingsvergadering werden verschillende amendementen en moties behandeld die allemaal rechtstreeks op de begroting betrekking hadden. In het totaal werden er 6 amendementen en 7 moties ingediend.

lees meer

Voor de DGG is onderwijs van groot belang

09 november 2022

De gemeente staat in het onderwijs in Geldrop-Mierlo voor een aantal uitdagingen. De DGG denkt hierbij aan zorg en veiligheid in en rondom de school, ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning, voor- en vroegschoolse educatie, maar ook de aansluiting primair en voortgezet onderwijs en de aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt. Kortom, meer dan ooit is het noodzakelijk samen te werken en af te stemmen tussen de verschillende onderwijs- en educatiepartners. Daarom wil de DGG het onderwijs financieel ondersteunen bij projecten op het gebied van taalachterstand, verkeersveiligheid en sociale weerbaarheid.

lees meer

Veel hamerstukken tijdens de raadsvergadering van oktober.

08 november 2022

De raadsvergadering op 17 oktober was alweer de derde raadvergadering sinds juli 2022. Tijdens deze vergadering werden een aantal onderwerpen zoals taskforce sociaal domein en Gemeenschappelijke regeling Senzer als hamerstukken afgetikt. Deze onderwerpen waren namelijk in de commissievergadering van 4 oktober reeds besproken. Nadat tijdens vergadering bleek dat er over deze onderwerpen geen verdere vragen of opmerkingen waren, konden ze worden afgehamerd.

lees meer

DGG-wethouder Peter Looijmans: In oktober gebeurden er een aantal mooie dingen.

07 november 2022

Op het gebied van Sport en Bewegen gebeurden er in oktober een aantal mooie dingen. De padelbanen zijn officieel geopend bij Tennisvereniging De Mast. Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee een mooie aanvulling hebben op ons sport- en spelaanbod in onze gemeente. Andere tennisverenigingen die dit mooie spelletje op hen complex willen gaan we daarbij faciliteren. Zoals u misschien op tv of uit de krant hebt vernomen is het geluid bij deze sport wel een aandachtspunt. Samen met de vereniging en de omwonenden besteden we hier dan ook “aan de voorkant” maximaal aandacht aan om problemen achteraf te voorkomen.

lees meer

DGG in gesprek met bewoners van de IJsvogel over plannen op Bleekvelden.

06 november 2022

In de week voor de raadsvergadering heeft de DGG gesproken met een bewoner van IJsvogel over de visie van Bleekvelden zoals deze opgesteld is voor de raadsvergadering van 17 oktober 2022. Met name de zorgen van de bewoners van de IJsvogel en Mierloseweg over de bezonning werden uitvoerig besproken. De bewoners zijn bezorgd dat de geplande nieuwbouw de zon op hun woningen wegneemt waardoor de zonnepanelen op de daken niet goed meer werken. Omdat deze huizen gasloos zijn zijn de zonnepanelen van essentieel belang.

lees meer

DGG in debat met andere partijen over Gemeentebegroting 2023

05 november 2022

In het kader van de behandeling van de gemeentebegroting 2023 heef de fractie van de DGG een aantal debatten gevoerd met andere fracties. Hierbij kwamen verschillende onderwerpen aan de orde. De DGG had zelf twee stelling ingebracht en werd door drie partijen uitgedaagd voor een debat op basis van een door die andere partij ingebrachte stelling.

lees meer

Frans Stravers over zijn portefeuille in de begroting 2023-2026

09 oktober 2022

Tijdens de gemeenteraadsvergadering waarin de begroting werd aangebonden heb ik een aantal onderdelen uit de brede portefeuille die ik mag beheren nader toegelicht. Namelijk wijkontwikkeling, economie, recreatie en toerisme, duurzaamheid en deelmobiliteit en digitalisering. Dat wil niet zeggen dat onderwerpen als bijvoorbeeld onderwijs en accommodatiebeleid minder aandacht krijgen.

lees meer

Peter Looijmans over zijn portefeuille in de begroting 2023-2026

08 oktober 2022

Eén van de onderwerpen die nu en de komende tijd bijzonder veel aandacht en inspanning zal vragen is het thema bestaanszekerheid. Door historisch hoogoplopende inflatie en energieprijzen raken veel huishoudens in de problemen. Dit zijn niet alleen de huishoudens op het minimumniveau die het al zwaar hadden maar ook groepen inwoners die voorheen minder moeite hadden om rond te komen. Wij merken dit onder andere aan het toenemend aantal hulpvragen en signalen die wij ontvangen.

lees meer

Reactie DGG op de Meerjarenprogrammabegroting 2023 – 2026

07 oktober 2022

Voor ons ligt de meerjarenprogrammabegroting 2023-2026. Een begroting in een nieuw jasje waarin we niet alleen kijken naar het beleid in het eerstvolgende jaar maar waarin we vooruitkijken naar wat we de komende jaren gaan doen. Geheel in de lijn van het doelstellingenakkoord.

De DGG heeft er jaren voor gepleit om niet alleen te kijken of ons beleid financieel haalbaar is maar om ook te kijken of we de capaciteit hebben om het beleid uit te voeren. Vorig jaar is hiertoe een aanzet gegeven en dit jaar is dit verder uitgebreid. We zijn er nog niet helemaal maar de DGG is content met deze grote stap. Wat blijkt; de financiële middelen zijn ruim voorhanden maar menskracht komen we te kort. Dat vullen we in deze begroting aan zodat we aan onze inwoners de zekerheid kunnen geven dat het voorgenomen beleid ook gerealiseerd gaat worden.

lees meer

Tijdens mijn tweede raadsvergadering mocht ik meteen het woord voeren.

01 oktober 2022

Op 26 september was mijn tweede raadsvergadering als raadslid van de DGG. Evenals in de vorige vergadering, voerde een aantal DGG-raadsleden het woord. Vanwege een amendement van D66, Groen Links, Samen en de VVD over de afvalstoffenheffing voerde Eric Ketelaars het woord. De strekking van het amendement was gericht op kwijtschelding van de afvalstoffenheffing € 185.000 in het kader van het gemeentelijk armoedebeleid. De DGG is van mening dat hier gaat om het solidariteitsprincipe. De inwoners die het kunnen betalen, betalen mee voor hen doe het niet kunnen betalen en dus kwijtschelding krijgen. De DGG was niet de enige partij die er zo over dacht. Een meerderheid van de gemeenteraad, bleek tegen het amendement te zijn die daardoor verworpen werd.

lees meer

DGG was bij de informatiebijeenkomst opvang vluchtelingen in de Weijer.

01 oktober 2022

Op 29 september is er door de gemeente een informatiebijeenkomst georganiseerd voor naaste betrokkenen rondom Sportcafé de Weijer. Vanaf 5 oktober worden daar maximaal 150 vluchtelingen voor de duur van 3 weken opgevangen.

DGG was bij deze bijeenkomst aanwezig om ook eventuele vragen te kunnen beantwoorden, ondersteuning te kunnen bieden en/ of andere vraagstukken te kunnen oppakken. De bijeenkomst verliep prima, er kwamen kritische en praktische zaken naar voren welke uitgebreid beantwoord werden.

Op de oproep om mee te denken om het proces in goede banen te leiden werd gehoor gegeven door verschillende aanwezigen. Geldrop-Mierlo heeft hiermee oog voor haar inwoners en zet zich in voor maatschappelijke ondersteuning, DGG kan dit alleen maar ondersteunen.

lees meer

Beheerplan wegen 2023-2027 vastgesteld door de raad.

30 september 2022

Veiligheid staat voorop in Geldrop-Mierlo. DGG wil onze wegen begaanbaar en veilig houden en daar hoort een goed beheerplan bij. Daarnaast is het beheren en onderhouden van de wegen wettelijk verplicht.

Het groot onderhoud aan de wegen in Geldrop-Mierlo wordt gefinancierd vanuit de ‘Voorziening Groot Onderhoud Wegen’ en door middel van een onderhoudsplan worden deze werkzaamheden uitgevoerd. Ieder jaar houdt de gemeenteraad toezicht op de te besteden middelen. Onlangs heeft de gemeenteraad een nieuw meerjarenplan wegbeheer vastgesteld dat vanaf 1 januari 2023 gaat lopen.

lees meer

Vakantie voorbij, handen uit de mouwen.

29 september 2022

Na een heerlijke zomervakantie merk je dat er weer in snel toenemende mate van alles op je bordje komt. En dat hoort ook zo. De samenleving zit niet stil en we hebben genoeg belangrijke opgaven de komende tijd. Een belangrijk onderwerp is de begroting waarin we de plannen voor de komende tijd ontvouwen en daarbij de benodigde financiën zoeken. Mede door een gezond financieel beleid staan we er niet zo slecht voor maar we mogen ons niet rijk rekenen. Er zijn nog veel onzekerheden die we nu nog niet kunnen begroten maar waarvan we wel weten dat ze op ons af komen.

lees meer

Moeite met het betalen van uw energierekening? De gemeente kan u helpen!

28 september 2022

De DGG is voor het behoud van het sociale gezicht van onze gemeente. Dit geldt zeker ook voor de aanpak van de armoedebestrijding. Meer dan een half miljoen Nederlanders leeft in energiearmoede. Het zijn vooral huurders die kampen met energiearmoede. Mensen die in energiearmoede leven hebben zo’n hoge energierekening dat hun inkomen te laag is om de rekening te betalen. Meestal moet je extreme maatregelen nemen om betaalproblemen te voorkomen. Zoals de verwarming niet aan zetten, met dikke winterkleding aan in huis, wollen dekens of bubbeltjesplastic voor de ramen, en geen warm water gebruiken. Doordat de gasprijzen explosief gestegen zijn, zijn de problemen nog groter geworden

lees meer

Methodiek voor de berekening van de afvalstoffenheffing vastgesteld.

27 september 2022

Afgelopen raadsvergadering is er onder meer gesproken over de tarieven voor de afvalstoffenheffing voor 2023. In de aanloop naar deze bespreking is er afgelopen zomer door een klankbordgroep uit de raad uitvoerig stilgestaan bij de componenten die deel uit maken van het tarief voor de afvalstoffenheffing. Dit tarief bestaat uit 2 hoofdcomponenten; het zogenaamde vastrecht en het variabele tarief. Doel van de klankbordgroep was vooral om inzicht te krijgen hoe de tarieven opgebouwd zijn, wat daarvan de reden is en wat de consequenties van verschillende keuzes zijn op de tarieven.

lees meer

Melden loont...

03 september 2022

Zoals we al eerder hebben aangegeven is DGG actief voor alle inwoners van Geldrop-Mierlo.  We helpen elkaar door problemen in de buiten ruimte (losliggende tegels, afval op straat, gaten in de weg, kapotte bushokjes, volle prullenbakken, etc)  te melden bij de gemeente Geldrop-Mierlo.  Dit doe je via de BuitenBeter app.  Zo kun je zelf bijdragen aan een prettige leefomgeving en daarnaast kan de gemeente alle hulp gebruiken om de buitenruimte schoon, heel en veilig te houden.

“Afgelopen maand heb ik melding gemaakt van een gevaarlijke situatie met losliggende tegels.” zo vertelt Ingemar Lubbers, “Afgelopen week constateerde ik dat het inmiddels keurig is gemaakt.”

Zie jij nu ook iets in jouw wijk? Meld het dan via de BuitenBeter app. Zo werken wij samen aan een mooie gemeente.

lees meer

Veel aanmerkingen vanuit het DGG-burgerpanel op de ambities en gemaakte keuzes Centrum Geldrop.

05 augustus 2022

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft in de door de raad vastgestelde ontwikkelingsvisie voor het centrum (Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop: ‘Op weg naar een compact, vitaal en gastvrij centrum’ november 2019) een toekomstvisie voor het centrum van Geldrop gegeven.

Inmiddels is er ook een woningbouwopgave voor het centrum Geldrop bij gekomen. Dit betekent dat er 200 woningen in het centrum bij moeten komen waarvan 50% betaalbaar. De woningen zijn voornamelijk voor de doelgroepen starters en senioren.

Aan het DGG-burgerpanel is een overzicht van de ambities en reeds gemaakte keuzes voorgelegd. Deze ambities en keuzes waren uitgesplitst naar de belangrijkste ontwikkelingsgebieden. Daarnaast is het complete plan digitaal aan de burgerpanelleden ter beschikking gesteld. Per deelgebied is aan de burgerpanelleden gevraagd aan te geven of zijn het eens ware met de plannen. Met betrekking tot het Machinaal heeft de fractie van de DGG haar eigen plan om een parkeergarage onder het Machinaal te bouwen voorgelegd aan het burgerpanel.

lees meer

Wijkontwikkeling is geen vastgoed aangelegenheid maar vooral sociale verbondenheid en vernieuwing.

04 augustus 2022

Als wethouder van de DGG heeft Frans Stravers een brede portefeuille gekregen met onder anderen economie, recreatie en toerisme, duurzaamheid, onderwijs en wijkontwikkeling.

“De DGG vindt het belangrijk dat mensen zich thuis voelen in hun eigen leefomgeving. Inwoners moeten prettig en veilig kunnen leven in de eigen buurt, wijk, gemeente. Belangrijke voorzieningen zijn in de nabijheid en mensen beslissen mee over de inrichting van hun wijk.” Zo beschrijft Frans Stravers de doelstellingen van de DGG.

In het doelstellingenprogramma op basis waarvan het College van Burgemeester en Wethouders werkt staan een aantal doelstellingen op het gebed van wijkontwikkeling. Uitgangspunt is dat de leefbaarheid in onze gemeente bottom-up blijvend gestimuleerd wordt.

lees meer

DGG-raadslid Frans Thijssen: "Mijn eerste vergadering werd ook meteen een lange zit."

02 augustus 2022

Zoals jullie waarschijnlijk al regelmatig hebben kunnen lezen, is onze wethouder Frans Stravers begonnen met zijn bevindingen als wethouder wekelijks op papier te zetten. Op deze wijze geeft Frans inzicht in datgene dat hij wekelijks meemaakt. Je kunt hem volgen op Facebook https://www.facebook.com/fransstravers01 of op LinkedIn www.linkedin.com/in/frans-stravers  

Deze verslaglegging heeft mij als nieuwbakken raadslid getriggerd. Waarom zou ik niet mijn ervaringen tijdens de raadsvergaderingen in deze Nieuwsbrief vermelden? Tsja, je kunt natuurlijk als lezer aangeven dat de besproken punten van de vergadering reeds op facebook te lezen waren. Dit klopt helemaal, ware het niet dat deze zakelijke weergave niet de wijze weergeeft waarop het tot stand komt.

lees meer

DGG dient amendement in om supermarkt op St. Jozefplein te behouden en publieke parkeergarage onder het Bezorgershof te voorkomen.

15 juli 2022

Afgelopen maandagavond 11 juli heeft de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo het raadsvoorstel over de Ruimtelijke kaders voor het centrum van Geldrop behandeld.

DGG is blij met deze ruimtelijke kaders. Echter aan het voorstel waren drie bijlagen gekoppeld waarin opmerkelijke passages waren opgenomen waar de DGG het absoluut niet mee eens kan zijn.

lees meer

DGG dient motie in over verplaatsing slachthuis (Pali) en andere bedrijven Emopad.

12 juli 2022

Afgelopen raadsvergadering, maandag 11 juli, heeft de DGG, samen met het CDA en Samen, een motie ingediend over de verplaatsing van onder andere het slachthuis van de Pali-groep. De DGG-motie werd uiteindelijk door een ruime meerderheid van de raad gesteund werd.

lees meer

Parkeervisie Geldrop-Mierlo: we zetten in het centrum van Geldrop de fiets op de eerste plaats.

04 juli 2022

Op dit moment behandeld de gemeenteraad de parkeervisie voor de gehele gemeente. Het huidige beleid sluit niet meer geheel aan op diverse maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom ook een nieuwe visie voor de gehele gemeente. Omdat er in het centrum van Geldrop veel gaat veranderen door de bouw van 800 woningen komt het centrum dan ook veel voor in de nieuwe visie. Het gaat dus om een visie voor de gehele gemeente, waarbij de nadruk komt te liggen op het centrum van Geldrop.

Naast het traditionele vervoer (auto, fiets en openbaarvervoer) zijn er nu ook innovatieve concepten op de markt. Denk aan de deelfiets, deelscooter en de deelauto. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat we als gemeente stappen moeten ondernemen om beide kernen goed bereikbaar te maken en te houden. Vaker de auto te laten staan en eerder de fiets of OV te nemen is een doeltreffend middel om het parkeerprobleem in het centrum aan te pakken. Dit vraag om een gedragsverandering van de bezoekers van het centrum en dat willen we stimuleren.

lees meer

Vraag nu je energietoeslag aan!

02 juli 2022

Door de stijgende gasprijzen kunnen veel huishoudens in Geldrop-Mierlo met een laag inkomen de energierekeningen moeilijk betalen. Dit noemen we ook wel energiearmoede. Om dit tegen te gaan ontvangt de gemeente vanuit het Rijk eenmalige compensatiebedrag van €800,- voor huishoudens met een laag inkomen. Heb je een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) en heb je de energietoeslag niet automatisch gekregen, dan kunt u de energietoeslag aanvragen.

lees meer

DGG-prominent Huub van den Eijnden overleden.

23 juni 2022

Op 19 juni 2022 ontvingen wij het droevige bericht dat Huub van den Eijnden is overleden. Huub is oud-raadslid van Geldrop en van Geldrop-Mierlo en was tot zijn overlijden prominent DGG-lid.

Huub was van 1986 tot 2003 raadslid van de gemeente Geldrop. Na het samengaan van Geldrop en Mierlo was Huub van 2004 tot 2014 lid van de gemeenteraad Geldrop-Mierlo.

Huub is altijd namens een lokale partij raadslid geweest, als laatste voor OGM, daarvoor was hij fractievoorzitter van Geldrops Belang. "Je zegt wat je doet en doet wat je zegt" was altijd zijn motto. Als raadslid af zag je Huub overal en altijd met een blocnote en pen bij de hand. Elk opvallend moment werd zorgvuldig genoteerd. Hij was gekend als een vriendelijk en sociaal bewogen mens. Huub kreeg in 2010 een Koninklijke onderscheiding al zijn inzet voor de inwoners van Geldrop.

lees meer

Fracties DGG, CDA en DPM ondertekenen doelstellingenakkoord 2022-2026

19 juni 2022

Nadat het Doelstellingenakkoord op 9 juni unaniem door de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo is aangenomen hebben de coalitiefracties DGG, CDA en DPM op vrijdag 17 juni het akkoord formeel ondertekend. Daarmee hebben de fracties de afspraak gemaakt dat zij de komende vier jaar gaan samenwerken. 

lees meer

DGG wethouders aanwezig bij opening nieuwe locatie CC Supermanstam

18 juni 2022

CC Supermanstam in Geldrop is een 45 leden tellende club die al twintig jaar carnavalswagens bouwt. De DGG ondersteund deze Geldropse club al vele jaren. In een dik halfjaar hebben de leden van Carnavalsclub Supermanstam een nissenhut gebouwd op Zesgehuchten. Vandaag werd deze nieuwe accommodatie officieel geopend. Beide DGG-wethouders Frans Stravers en Peter Looijmans waren bij de opening aanwezig. De DGG ondersteund CC Supermanstam al vele jaren.

lees meer

Ingemar Lubbers nieuwe fractievoorzitter DGG.

18 juni 2022

Op 9 juni is Frans Stravers benoemd tot wethouder van de Geldrop-Mierlo. Frans was 22 jaar fractievoorzitter van de DGG en deze functie moest dus opnieuw ingevuld worden. Vanaf de komende raadscyclus die komende maandag 20 juni begint is Ingemar Lubbers de fractievoorzitter van de DGG. Op de foto draagt Frans het doelstellingen akkoord voor de komende periode over aan Ingemar en daarmee is de overdracht van het fractievoorzitterschap een feit.

lees meer

Verrassende resultaten op informatieavond toekomst Gijzenrooij.

06 juni 2022

Woensdagavond 18 mei werd op Zesgehuchten een infoavond gehouden omtrent het gebiedsproces Gijzenrooij. Doel van de bijeenkomst was om input op te halen bij de bezoekers, een klein honderdtal, op basis van de presentaties die die avond gegeven gingen worden door o.a. de gemeente en het Brabants Landschap. Met verve werd de mogelijke komst van een stadsboerderij aangeprezen als ultieme noodzaak om het gebied zoals het er nu bij ligt terug te brengen in de oorspronkelijke staat en dit als zodanig voor de toekomst te borgen. Dat Gijzenrooij een uniek gebied is met haar watersystemen en ecologische inrichting was geen verrassing voor de bezoekers. Wèl de noodzaak om het gebied te gaan beheren door het vestigen van een stadsboerderij. Er werden een flink aantal kritische vragen gesteld door verschillende aanwezigen met veelal als kern om het gebied te laten zoals het nu is.

lees meer

De Jongerenraad gaat met nieuw enthousiasme door.

05 juni 2022

Vier jaar geleden, in 2017, is gestart met een pilot Jongerenraad. Kort hierna zijn in 2018 de eerste jongeren geïnstalleerd. Dit waren er in eerste instantie 14 die erg gemotiveerd waren. Voor deze jongeren zijn een aantal opdrachten gedefinieerd waarvan er drie daadwerkelijk zijn voorgelegd aan de Jongerenraad. Om deze opdrachten te kunnen uitvoeren kregen de Jongerenraad begeleiding vanuit de gemeente in de vorm van 2 ambtenaren en 2 raadsleden waaronder, Serkan Yarangümeli, raadslid DGG.

lees meer

DGG volgt uitvoering Speelruimteplan

04 juni 2022

In 2019 is het nieuwe Speelruimteplan door de gemeenteraad vastgesteld. Het plan heeft de titel ‘Samen ontdekken wat je kan!’ In het plan staat wat de gemeente met de speelplekken de komende jaren willen bereiken. De gemeente wil samen met de inwoners uitdagende speelplekken maken én plekken maken waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Een speelplek moet uitnodigen tot ontdekken. Je moet er op avontuur kunnen gaan.

lees meer

DGG-wethouder Peter Looijmans opende bij Het Goed in Geldrop het Repaircafé.

01 juni 2022

DGG-wethouder Peter Looijmans opende bij Het Goed in Geldrop het Repaircafé.Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee en gaan in het café aan de slag met deskundigen. Wie niets heeft om te repareren, is ook welkom voor koffie, een praatje, of om iemand anders te helpen.

Het Repaircafé in Geldrop is opgezet door enkele studenten sociaal werk van het Summa College in Eindhoven, in samenwerking met kringloopwinkel Het Goed en welzijnsorganisatie LEVgroep Geldrop-Mierlo

lees meer

Raad van Geldrop-Mierlo gaat aan de slag

31 mei 2022

Kernwoorden zijn samenwerking, snelheid en daadkracht. Trots presenteren de fractievoorzitters Frans Stravers (DGG), Mark van Schaijk (CDA) en Jan Peters-Rit (DPM) samen met formateur Godfried van Gestel het doelstellingenakkoord voor Geldrop-Mierlo 2022-2026. Een akkoord dat ook met de overige partijen uit de gemeenteraad tot stand is gekomen. Een bijzondere manier van werken met een duidelijk resultaat.

lees meer

Ergon Dinershow, super interessant.

23 mei 2022

Op woensdag 18 mei jl. Heeft de DGG een mooie bijeenkomst van Ergon bijgewoond. Deze Info diner organiseert Ergon iedere vier jaar voor o.a. raadsleden, commissie leden, fractievolgers, bestuur, partners en Ergon collega's. Het thema van deze avond was Participatie. Vanuit DGG waren Serkan Yarangümeli en Ingemar Lubbers present. Zij hebben waardevolle informatie opgehaald welke in te zetten is voor onze gemeente Geldrop-Mierlo. De avond werd mede ingevuld met een Dinershow quiz, waar DGG aan hun tafel een mooie 3e plaats wist te behalen.

lees meer

Bijeenkomst gebiedsproces Gijzenrooij in gemeenschapshuis Zesgehuchten

22 mei 2022

Gijzenrooi is een waardevol kleinschalig agrarisch cultuurlandschap rondom de Gijzenrooise Zegge. Het Brabants Landschap en gemeente Geldrop-Mierlo zijn de grootste grondeigenaren in het gebied. De gemeente wil dit bijzondere landschap versterken en nog beter beleefbaar maken. Dat wil de gemeente doen samen met omwonenden, betrokken gebiedspartners en inwoners.

lees meer

DGG-wethouder Peter Looijmans is ambassadeur bij de maatschappelijke beursvloer.

21 mei 2022

DGG-wethouder Peter Looijmans was op 18 mei als ambassadeur bij de maatschappelijke beursvloer in het Rabogebouw aan de Laan der vier Heemskinderen aanwezig. Een mooi aantal matches tussen bedrijven, verenigingen en instellingen zijn tot stand gebracht. Belangrijk dat we op deze manier de verbinding zoeken met elkaar en kansen bieden aan mensen en lokale organisaties.

lees meer

DGG bezoekt inloopbijeenkomst speelruimteplan Geldrop-Mierlo.

20 mei 2022

Op 18 mei werden verschillende de speelruimteplannen voor Geldrop-Mierlo gepresenteerd. De opzet van deze plannen is gebaseerd op 1 of 2 centrale speelplekken in de wijk.  Andere speelgelegenheden zullen ingericht worden als ondersteuningsplekken.

De aanwezigen konden door middel van post-its hun reacties kwijt over de speelplekken. Tevens konden er bolletjes geplakt worden om voorkeuren uit te spreken voor de inrichting van de ondersteuningsplekken.

De DGG gaat er van uit dat de aannemers, die de plannen gaan uitvoeren, de adviezen en wensen ter harte zullen nemen. Mocht u vragen hebben over de wijze waarop het speeltuinplan in uw wijk wordt uitgevoerd dat kunt u altijd contact met ons opnemen via info@dgg-gelrop-mierlo.nl

lees meer

Eric Ketelaars: “Nascheiding van afval laten we liever over aan marktpartijen. Als we nu weer zelf plannen maken dan zijn we zo weer miljoenen armer net als de vorige keer! We gaan ervanuit dat er geen stappen gezet gaan worden voor dit in de raad besprok

19 mei 2022

Aan de raad is gevraagd om een zienswijze op te stellen rondom de ontwerpbegroting 2023 van Cure. Natuurlijk geven we daar als DGG graag gehoor aan.

De DGG constateert dat de kosten voor onze gemeente in 2023 vrijwel gelijk blijven ten opzichte van 2022 maar we hebben daar wel een dubbel gevoel bij. In de begroting is al een besparing ingeboekt die zich vooralsnog eerst moet gaan bewijzen. Op deze manier de begroting presenteren vinden wij niet juist; de inzamelfrequentie verlagen heeft niet als doel het kostenniveau te verlagen maar om de hoeveelheid restafval uiteindelijk te gaan verminderen. Kostenverlaging is dus bijvangst maar niet het resultaat van kritisch kijken naar beïnvloedbare kosten of betere verdienmodellen op de reststromen van afval.

lees meer

Dirk van Weert: “We moeten in het centrum Geldrop kijken naar nieuwe vormen van mobiliteit en innovatieve parkeeroplossingen. De gemeente neemt geen financieel risico voor parkeervoorzieningen, dat is aan de projectontwikkelaars.”

18 mei 2022

Voorop gesteld dat deze visie uitsluitend voor het centrum van Geldrop geld en niet voor de wijken. Vooraf willen we stellen dat de hier gepresenteerde stellingen en visie op parkeren is weinig inventief. Inmiddels zijn er zeer innovatieve parkeersystemen en methoden op de markt maar daar wordt hier geen rekening mee gehouden. Dit terwijl we een duurzaam en toekomstbestendig centrum willen realiseren.

DGG is van mening dat degene die woningen realiseert ook parkeermogelijkheden in het bouwproject opneemt en de parkeerbehoefte op eigen terrein invult. Het kan niet zo zijn dat ontwikkelaars bouwen en dat omliggend gebied, lees gemeente, de problemen rondom parkeren moet oplossen. De parkeernorm naar beneden bijstellen om zo bewoners te dwingen tot minder autobezit is naar ons idee het verkeerde vertrekpunt, het is niet aan de gemeente om op deze manier burgers uit hun auto te dwingen. Wel kunnen we het centrum zo inrichten dat het gemakkelijker wordt om met minder autobezit toe te kunnen zo kunnen we bijvoorbeeld de inzet van deel auto’s vergemakkelijken.

lees meer

Frans Stravers en Peter Looijmans kandidaat wethouders voor de DGG.

17 mei 2022

Geldrop-Mierlo is een groeiende gemeente. Inmiddels telt onze gemeente méér dan 40.000 inwoners. Hierdoor is de gemeenteraad sinds deze bestuursperiode uitgebreid met 2 zetels naar 27 zetels. Onze gemeente staat in de komende bestuursperiode voor grote maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, zorg en duurzaamheid. We willen de komende bestuursperiode er zorg voor dragen dat de deze vraagstukken goed worden opgepakt.

Ook vraagt onze positie als vierde grootste gemeente in de regio aandacht. De wethouders van onze gemeente hebben steeds meer regionale taken. We vinden het belangrijk dat we onze rol in de regio pakken om onze gemeente daarmee te versterken.

lees meer

DGG-burgerpanel verdeeld over nut dierenwelzijnsbeleid

08 mei 2022

In de gemeenteraad is de dierenwelzijnsnota aan de orde. Het voorstel is om ongeveer €40.000 per jaar te gaan besteden aan dierenwelzijn. Het DGG-burgerpanel is daarom gevraagd of dierenwelzijn een kerntaak van de gemeente Geldrop-Mierlo zou moeten zijn. 61% van het DGG-burgerpanel geeft aan dat zij het een kerntaak van de gemeente vindt.

lees meer

Frans Stravers: De DGG wil samen met de inwoners werken aan duurzaamheid.

07 mei 2022

Duurzaamheid gaat ons allemaal aan. Als we allemaal een klein beetje duurzamer gaan leven levert dat gezamenlijk heel veel op. Een bewuster gebruik van de natuurlijk hulpmiddelen en het inrichten van je eigen omgeving zijn hier voorbeelden van.

Het woon– en leefmilieu van de mens staat centraal. Om een goed woon- en leefmilieu te bereiken, is het van belang dat er op een duurzame wijze wordt omgegaan met de natuur, het landschap en de ruimtelijke ontwikkeling. Milieubelastende (geluid, stof, stank, etc.) bedrijven mogen niet in en nabij woongebieden worden gevestigd. Met de herontwikkeling en vernieuwing van bedrijfslocaties moet hiermee rekening gehouden worden. En wanneer de situatie dit verlangt, dienen er maatregelen genomen te worden om het woon- en leefmilieu te beschermen. Bestaande bedrijven die overlast veroorzaken bij voorkeur verplaatsen uit de woonomgeving, maar in ieder geval niet uitbreiden.

lees meer

Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst.

07 april 2022

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat jongeren kwetsbaar zijn. De een meer dan de ander. Dit komt doordat jongeren opgroeien in verschillende milieus en dat zelfs een wijk, een buurt of een straat soms bepalend kan zijn voor de toekomst van de jongere. Als gemeente Geldrop-Mierlo hebben wij hier een grote rol in. Wij moeten ervoor zorgen dat deze jongeren ongeacht hun afkomst, geslacht en opleidingsniveau een mooie toekomst tegemoet gaan. Zij hebben namelijk de toekomst!

lees meer

Henk Dielis:

02 april 2022

Het is me deze week enkele keren overkomen: tijdens het uitlaten van mijn hondjes kwam ik mensen tegen die me feliciteerden met onze overwinning in de gemeenteraadsverkiezingen: “Magnifiek dat jullie weer de grootste zijn geworden!”  Vrijwel onmiddellijk gevolgd door de vraag: “Weet je al wat eer hier op Genoenhuis met die boerderij gaat gebeuren?”

lees meer

DGG grootste partij! Kiezers bedankt!

17 maart 2022

De uitslagenavond in Hofdael was druk bezocht en ook gevolgd worden via de livestream. Ook burgemeester Jos van Bree keek terug op een geslaagde campagne van de politieke partijen, een goed georganiseerde uitslagenavond en kijkt uit naar de samenwerking de komende vier jaar met de nieuwe gemeenteraad.

Vooral de lokale partijen hebben de winst naar zich toegetrokken. DGG is de grootste partij geworden gevolgd door CDA en DPM. De DGG bedankt al haar kiezers voor hun steun.

lees meer

DGG wethouder Peter Looijmans heeft nieuw contract getekend voor behoud van zwembad de Smelen.

08 maart 2022

Onder anderen door zijn vele inspanningen heeft DGG-wethouder Peter Looijmans zwembad de Smelen voor onze gemeente weten te behouden. Vandaag ondertekende hij een nieuwe meerjarige overeenkomst met Laco zwembad Geldrop. Met deze overeenkomst is de maatschappelijke functie van het zwembad De Smelen voor langere termijn gegarandeerd. In de overeenkomst hebben partijen afspraken gemaakt over een goede en veilige conditie, verduurzaming en renovatie van het zwembad.

lees meer

DGG stelt zich voor. Drie programmapunten in drie minuten.

06 maart 2022

Volgende week is het zover. Dan kan iedereen van achttien jaar en ouder zijn of haar stem uitbrengen voor een nieuwe gemeenteraad. In Geldrop-Mierlo is het extra spannend omdat er twee zetels extra te verdelen zijn (Geldrop-Mierlo is over de grens van 40.000 inwoners gegaan). Bekijk de DGG-film over wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan. Bekijk het volledige verkiezingsprogramma op www.dgg-programma.nl

lees meer

Ga in gesprek met de kandidaten van de DGG. 10 maart praattafelbijeenkomst met kandidaten van de DGG

04 maart 2022

Ga in gesprek met de kandidaten van de DGG. 10 maart praattafelbijeenkomst van de DGG. Benieuwd wie de kandidaten van de DGG zijn? Hoe denken zij de komende vier jaar de belangen van de inwoners van Geldrop-Mierlo te behartigen? Wat zijn hun hobby’s?
Op 10 maart 2022 vanaf 20:00 uur organiseert de DGG een praattafelbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunt u in gesprek gaan met een aantal kandidaten van de kieslijst van de DGG. De kandidaten staan paraat om al uw vragen te beantwoorden in een persoonlijk gesprek aan de praattafel.
De avond duurt tot 22:00 uur en vindt plaats in Heerenhuys 23 (heuvel 23) aan het horecaplein in het centrum van Geldrop.

lees meer

DGG is voor duurzame en vooral betaalbare woningen voor iedereen in Geldrop-Mierlo.

26 februari 2022

DGG is voor duurzame en vooral betaalbare woningen voor iedereen in Geldrop-Mierlo. De subsidie in het kader van de woningbouw impuls is een goede hulp om snel betaalbare woningen te realiseren. Stedenbouwkundige hoogstandjes mogen de betaalbaarheid van woningen niet in de weg staan. Het nieuwe appartementencomplex aan de Mierloseweg ziet er prachtig uit maar lijkt onbetaalbaar. Dit kan anders. Duurzaamheid en betaalbaarheid moeten voorop staan.

lees meer

DGG-wethouder Peter Looijmans opent de nieuwe fietsenreparatiedienst van Het Goed Geldrop

23 februari 2022

Vanaf 21 februari is er in Het Goed een fietsenreparatiedienst. Je kunt hier een tweedehands fiets kopen. Gedurende het project worden medewerkers opgeleid, naar verwachting kunnen de inwoners van Geldrop-Mierlo medio april hier ook terecht voor eenvoudige reparatiewerkzaamheden. DGG-wethouder Peter Looijmans verrichte de officiële openingshandeling waarmee het project van start ging.

lees meer

Cultuurbeleidsscan “de kracht van cultuur”

16 februari 2022

De cultuurbeleidsscan “de kracht van cultuur” is aangeboden aan de gemeenteraad. De DGG is voorstander van onze rijke cultuur in Geldrop-Mierlo. Deze wil de DGG zo veel en zo goed mogelijk ondersteunen. Geldrop-Mierlo is een gemeente waar cultuur leeft en bruist. Daar heeft de DGG in de afgelopen vier jaar regelmatig aandacht voor gevraagd.

lees meer

DGG tegen structuurvisie Mierlo-Oost en tegen de aantasting van Sang en Goorkens.

12 februari 2022

Het College van B&W heeft de structuurvisie Mierlo-Oost ter besluitvorming voorgelegd. In deze structuurvisie is een plan op genomen voor woningbouw tegen dit natuurgebied aan. Dit zou onherroepelijk leiden tot aantasting van de waterhuishouding in de omgeving en dus tot aantasting van dit gebied. De DGG is daar geen voorstander van en is van mening dat dit gebied met rust gelaten moet worden. Als het aan de DGG ligt dan trekt het college haar voorstel weer in en blijf het gebied zoals het is.

lees meer

DGG stelt vragen over mogelijke achterstanden in het verwerken van WMO-aanvragen.

06 februari 2022

De WMO is een belangrijke basisvoorziening die steeds de volle aandacht moet blijven krijgen met de hoogste prioriteitsstelling zowel in de uitvoering zelf, alsmede het voorbereiden en organiseren daarvan. Uit de geluiden die de fractie van de DGG ontvangt blijkt dat veel aanvragers al langere tijd het gevoel hebben dat zij aan het lijntje gehouden worden door de gemeente met excuses als Covid-gerelateerd ziekteverzuim en te veel aanvragen.

Juist in deze tijd, waarin mensen meer dan ooit op zichzelf zijn aangewezen door alle beperkende maatregelen vanuit de overheid, hoort de gemeente hulpvragen adequaat en doelgericht op te pakken en te verwerken

lees meer

DGG stelt vragen over auto’s op het fietspad in de Coevering.

01 februari 2022

DGG heeft vragen gesteld aan het college over de veiligheid op en rond het fietspad dat door de Coevering loopt. Bij de DGG komen herhaaldelijk klachten binnen van omwonenden dat auto’s vanaf de Joris van Spilbergenstraat gebruik maken van het fietspad, zodat zij niet om hoeven te rijden om naar de Abel Tasmanstraat, Amundesenstraat, Baffinstraat of Beringstraat te rijden.

lees meer

DGG-wethouder Peter Looijmans op werkbezoek bij fietsproject bij Het Laar

27 januari 2022

Het fietsproject waarbij cliënten van dagbestedingscentrum Het Laar fietsen een tweede leven geven door ze te repareren bestaat al 10 jaar. Wethouder Peter Looijmans bracht een werkbezoek aan dit mooie maatschappelijk en duurzaam verantwoorde project.

Al sinds 2011 heeft de gemeente met Het Laar (werk)afspraken gemaakt over de zorg- en bewaarplicht voor gevonden fietsen. Het Laar bewaart de fietsen gedurende de wettelijke bewaartermijn en knapt ze daarna op of gebruikt onderdelen. Daarna worden de fietsen verkocht of weggegeven aan een goed doel.

lees meer

Zonnebloem Geldrop, Brabants Landschap en Democratische Groepering Geldrop realiseren boomgaard op Gijzenrooi.

20 januari 2022

Als aandenken aan het 50-jarig bestaan van Zonnebloem Geldrop is er op 18 januari j.l. een boomgaard met oude fruitrassen aangeplant: appels, peren, kersen en noten. Het initiatief komt van Zonnebloemvrijwilliger Ger Jansens, die ook vrijwilliger bij Natuurwerkgroep Stratum DDW is. Zonnebloemleden konden, mede door sponsering van bakkerij Godfried de Vocht, een boom kopen voor een aantrekkelijke prijs. Er zouden 50 bomen verkocht moeten worden om de boomgaard te kunnen verwezenlijken. Dat leek niet haalbaar, de teller bleef steken op 40 bomen.

lees meer

Visie van de DGG op het ontwerp Economisch beleid.

19 januari 2022

Het Economisch Beleid zoals voorgesteld in voorliggend stuk is helder, overzichtelijk en in goed leesbare formuleringen opgesteld. Een compliment voor de opstellers is op zijn plaats.

Wat de inhoud betreft zijn we het in grote lijnen eens met wat opgenomen is in het voorstel echter, we hebben toch nog wel enkele aanvullingen.

We vragen dan ook concrete beleidsvoorstellen om bedrijventerreinen (of specifieke bedrijven) die nu nog in de woongebieden van zowel de kern Geldrop als kern Mierlo liggen, te verplaatsen naar buurgemeenten. We willen het mes aan twee kanten laten snijden; aan de ene kant willen we dat werkgelegenheid voor onze inwoners op loop- en fietsafstand behouden blijft, en aan de andere kant willen we dat bedrijven die niet meer kunnen groeien, omdat ze ingesloten raken door bijvoorbeeld woonwijken, ruimte krijgen om groei te kunnen verwezenlijken. Ook overlast-gevende bedrijven, in of tegen de kernen van onze gemeente, willen we de hand reiken als het gaat om verplaatsing naar gebieden, in regionaal overleg, waar overlast geminimaliseerd blijft en we vragen dan ook om beleidsvoorstellen in deze.

lees meer

Frans Stravers Lijsttrekker DGG bij gemeenteraadsverkiezingen 2022

17 december 2021

Op 25 november heeft de ledenraad van de DGG Frans Stravers aangewezen als lijsttrekker van de DGG bij gemeenteraadsverkiezingen 2022. Het is de vierde keer dat Frans Stravers de Lijst van de DGG aanvoert.

“Het bestuur van de DGG heeft Frans voorgedragen aan de ledenraad”, aldus DGG-voorzitter Ton Steenbakkers. “De ledenraad van de DGG is unaniem van mening dat Frans de beste keuze is en heeft de voordracht overgenomen.”

lees meer

DGG niet akkoord met voorstel verordening hemelwaterafvoer.

14 december 2021

Klimaatverandering is een feit dat ook de DGG heel goed onder ogen ziet en wij zijn dan ook uitgesproken vóór klimaatadaptie. Wateroverlast op gezette tijden is helaas bijna vanzelfsprekend, en dat vraagt om maatregelen. En dat daar aandacht aan gegeven wordt door het College vinden we dan ook prima. Het voorstel tot de voorgestelde verordening afvoer hemelwater, zoals die nu voorligt, is een stap in de richting om toekomstige wateroverlast te beperken dan wel te voorkomen.

Dat vindt de DGG op zich prima, echter dit voorstel vinden we toch wel erg kort door de bocht. De zogenaamde Gebiedsaanwijzing die in het stuk voorgesteld wordt komt ons als erg eenzijdig, vanuit het College, en dwingend voor. Een verplichting tot afkoppelen en het aanleggen, op eigen kosten, van een waterberging zien wij als erg ingrijpend. Dit ondanks de onlangs ingestelde stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater.

lees meer

DGG dient amendement in om toekomstperspectief centrum van Geldrop voor kennisgeving aan te nemen.

14 december 2021

In de gemeenteraad was het aan de orde. Het toekomstperspectief geeft ruimtelijk- en functioneel richting aan de toekomstige bouwopgave in het centrum van Geldrop. Het voorstel is in de vergadering van de commissie Ruimte van 22 november 2021 besproken en naar aanleiding van deze bespreking werd er een gewijzigd raadsvoorstel voorgelegd.

Aan de raad werd gevraagd om in te stemmen met het toekomstperspectief. Dat vond de DGG te voorbarig. Vandaar dat de DGG voorgesteld heeft het beslispunt te veranderen in: “het toekomstperspectief voor het centrum van Geldrop” voor kennisgeving aan te nemen.

lees meer

Wethouder Looijmans ondertekent convenant Sterk door Werk

14 december 2021

Op 13 december heeft onze DGG-wethouder Peter Looijmans het convenant “Sterk door Werk” ondertekend. Samen met andere gemeentes in onze arbeidsmarkregio, UWV, Senzer en de GGZ gaan we ons extra inzetten om mensen die psychisch kwetsbaar zijn aan een baan of stage te helpen. Daardoor kan ook deze doelgroep volwaardig meedoen in onze samenleving. DGG is voor een gemeente waarin iedereen mee kan doen.

lees meer

Ingemar Lubbers geïnstalleerd als burgercommissielid DGG

14 december 2021

Tijdens de raadsvergadering van 13 december is Ingemar Lubbers geïnstalleerd als burgercommissielid voor de DGG. Ingemar neem zitting in de commissie Algemene zaken. Ingemar werkt al meer dan 30 jaar in de geriatrische zorg, een vak dat ze nog steeds boeiend vindt. Daarnaast is zij vrijwilliger bij Alzheimer Nederland en zet ze zich in voor een Dementie Vriendelijke samenleving. Vanuit haar interesse in politiek, en de overtuiging dat je het verschil alleen vanuit jezelf kunt maken, zet ze zich graag in voor de DGG, dé lokale partij van haar gemeente.

lees meer

Meer mogelijkheden voor laadpalen voor mensen met een beperking.

14 december 2021

In de gemeenteraad was een voorstel voor een visie op laadinfrastructuur (laadpalen) voor elektrische auto’s aan de orde. Op dit moment is het in Geldrop-Mierlo verboden om als inwoner een laadpaal in je voortuin te plaatsen en dan de laadkabel over het trottoir naar je auto te laten lopen. Ook al gebruik je hiervoor een veilige oplossing. Er zijn hiervoor verschillende veilige oplossingen op de markt waardoor de voetgangers geen last hebben van de kabel die van de voortuin naar de auto loopt.

lees meer

DGG stemt voor de gemeentebegroting 2022-2026 waarbij de OZB niet verhoogd wordt.

12 november 2021

DGG heeft voor de gemeentebegroting gestemd die de OZB de komende vier jaar niet verhoogd. En die toch structureel sluitend is. Er was een voorstel om de OZB te verlagen. Echter een verlaging bleek te leiden tot een structureel tekort in de begroting.

lees meer

DGG-wethouder spreekt woord van dank aan al onze mantelzorgers.

11 november 2021

Op 10 november was het de Dag van de Mantelzorger. Onze gemeente stond hierbij, samen met Savant en Anna Ouderenzorg, stil door het aanbieden van twee activiteiten waar mantelzorgers aan deel konden nemen. 

lees meer

DGG en DPM komen met voorstellen om samen met de gemeente Nuenen en de regio te voorkomen dat er drie grote distributiecentra op Eeneind komen.

17 oktober 2021

DGG en DPM komen met voorstellen om als gemeente Geldrop-Mierlo samen met de gemeente Nuenen en de regio te voorkomen dat er drie grote distributiecentra op Eeneind komen door de verplaatsing van bedrijven naar Eeneind in combinatie met woningbouw op de plekken die vrij komen in Geldrop-Mierlo. De regio kan helpen om de verdozing van het landschap tegen te gaan.

lees meer

College, neem de adviezen van de WMO-adviesraad en de jongerenraad ter harte!

14 oktober 2021

In de commissie samenleving van 5 oktober 2021 was de verordening en beleidsregels Jeugdhulp en Wmo 2022 aan de orde. Namens de fractie van de DGG was raadslid Serkan Yarangümeli aan het woord.

“Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor het CMD en het plusteam. Zij hebben in tijden van de coronacrisis samen met haar partners, waaronder de LEV group, veel werk verzet. Dit ondanks de bijzondere omstandigheden waarbij maatwerk het codewoord is.” zo begon hij zijn betoog.

De DGG vindt het erg verstandig dat de WMO-adviesraad en de Jongerenraad betrokken zijn bij de herijking van de verordening. Door als gemeente te blijven sparren met adviesorganen kunnen we onze dienstverlening op peil houden.

lees meer

Reactie DGG op de Meerjaren Programma Begroting 2022 – 2025

07 oktober 2021

De DGG wil van Geldrop-Mierlo een gemeente maken die gelooft in het eigen kunnen van haar inwoners om, zelf of samen, structureel het optimale te bereiken. Dan ontstaat er een klimaat waarin zaken tot bloei komen en waarin mensen vooruit kunnen. Geldrop-Mierlo is dan een prettige leef- en werkgemeente waar mensen graag wonen en waar een sfeer heerst die mensen stimuleert om samen van Geldrop-Mierlo een leefbare gemeente te maken, die bruist van positieve energie en waarin inwoners samen vraagstukken aanpakken en oplossen.

We moeten oog houden op de actuele problemen waar onze inwoners mee te maken hebben denk daarbij aan de dreigende vestiging van de distributiecentra in Nuenen waar we als DGG mordicus op tegen zijn en denk aan de alsmaar stijgende energieprijzen waar de inwoners met de laagste inkomens zeker onze steun nodig gaan hebben de komende maanden.

lees meer

DGG initieert motie om actie te ondernemen tegen het nieuwe bedrijventerrein in Nuenen om verkeersoverlast voor Geldrop te voorkomen.

03 oktober 2021

Terwijl er een plan van de negen gemeenten in het stedelijk gebied rondom Eindhoven aan de orde is om beleid te maken om het aantal terreinen met grote distributieloodsen tot een minimum te beperken, sluit Nuenen juist een deal om zo'n grootschalig logistiek terrein mogelijk te maken. Midden in het stedelijk gebied.

Daarom heeft de DGG samen met de overige partijen in de gemeenteraad een motie ingediend (en deze is ook aangenomen) waarin de gemeente Nuenen opgeroepen wordt om samen met haar buurgemeenten te komen tot een geode oplossing voor dit gebied.

lees meer

DGG volgt ontwikkelingen voormalig NH Hotel nauwgezet……

24 september 2021

Vrijdag 24 september jl. werd “THE STAYY” officieel geopend door onze burgemeester Jos van Bree. THE STAYY, het voormalige NH-hotel aan het Bogardeind, is ontwikkeld als een tijdelijke woonvorm (voorlopig voor 5 jaar) voor verschillende groepen woningzoekenden. Aanvankelijk werd, met name, door de omliggende wijken gevreesd voor een “arbeidsmigrantenhotel” maar door een duidelijke kaderstelling vanuit de DGG en een groot aantal andere raadsfracties is de uiteindelijke bestemming aangepast. Het is nu een wooncomplex met ruim 130 kamers waar o.a. starters, zgn. spoedzoekers, studenten en bijv. internationals een plekje kunnen vinden om tijdelijk, maximaal 2 jaar, te kunnen wonen om van daaruit meer permanente huisvesting te kunnen betrekken.

lees meer

Mantelzorger wel of niet registreren?

17 september 2021

In de raad van Geldrop-Mierlo stond onlangs de discussie centraal of de gemeente moet stimuleren dat mantelzorgers zich laten registreren. Sommige partijen vinden dat de gemeente mantelzorgers beter kan ondersteunen als ze in beeld zijn.

Raadslid Henk Dielis van de DGG wil liever een vraagbaak, een telefoonnummer waar mantelzorgers met praktische vragen terechtkunnen, en een onderzoek naar de mogelijkheden van mantelzorg op afstand.  Sommige mantelzorgers die hij gesproken heeft, maken zich ongerust over hun uitkering. Volgens Henk hoort hij vaak dat ze denken dat ze daarop kunnen worden gekort als ze geen mantelzorg meer willen verlenen. Henk: “Ze ervaren registratie als dwang.”

lees meer

DGG zeer bezorgd over de plannen van de gemeente Nuenen om een groot logistiek bedrijventerrein te vestigen op Eeneind.

04 september 2021

Terwijl er in de komende commissie ruimte een plan van de negen gemeenten in het stedelijk gebied aan de orde is om beleid te maken om het aantal terreinen met grote distributieloodsen tot een minimum te beperken, sluit Nuenen juist een deal om zo'n grootschalig logistiek terrein mogelijk te maken. Midden in het stedelijk gebied.

De DGG is faliekant tegen de komst van dat bedrijventerrein. Er zijn drie grote distributiecentra gepland op bedrijventerrein Eeneind-West in Nuenen. De gevolgen voor de kern Geldrop zullen enorm zijn als al dat vrachtverkeer van Eeneind door Geldrop zijn weg zoekt naar de A67. Ook al het vrachtverkeer vanuit Duitsland zal door Geldrop naar Eeneind rijden. Allerlei mooie bespiegelingen dat de afwikkeling van het verkeer via de A270 zal lopen lijken hersenspinsels om de komst van dit terrein op een, voor de omliggende gemeenten, zeer ongunstige plaats te rechtvaardigen.

lees meer

Zwerfafval hoort niet in de natuur.

26 augustus 2021

“Tijdens mijn dagelijkse route met de hond neem ik regelmatig mijn grijper en vuilniszak mee. Meestal krijg ik een compliment, of roept iemand "goed bezig". Aan het woord is Ingemar Lubbers, fractie-ondersteuner van de DGG. “Ook maak ik mensen bewust wat afval met onze natuur doet, of dat zwerfafval bijdraagt aan nog meer afval op straat.”

lees meer

DGG verheugd over de oplossing voor de huisvestingsproblemen van het onderwijs in Luchen.

24 juli 2021

Op donderdag 22 juli j.l. was er een extra raadsvergadering. De reden van deze vergadering was het komen tot een oplossing voor de het lokalentekort op Luchen.

Voorafgaand aan deze bijeenkomst was er een verzoek van de hele raad uitgegaan naar de schoolbesturen om met een voorstel te komen waarin de 3 schoolbesturen hun gezamenlijke visie zouden geven. Naar aanleiding van deze, door de schoolbesturen opgestelde, visie was door het college een raadsvoorstel geformuleerd.

lees meer

Veel veldbloemen in de bermen dragen bij aan de biodiversiteit in onze gemeente

10 juli 2021

Wellicht is het u al opgevallen dat er veel veldbloemen en verschillende hoge grassen in de bermen langs de wegen in onze gemeente te vinden zijn. Misschien vraagt u zich af waarom er niet (meer) gemaaid wordt? Dit is bedoeld om de nodige insecten een goed leefklimaat te bieden en draagt onder anderen op die manier bij aan de biodiversiteit in onze gemeente.

lees meer

DGG is voor een betrouwbare gemeente die doet wat ze zich voorneemt

22 juni 2021

Bijdrage van de DGG bij de beschouwing op de kadernota 2022-2025. Over het algemeen is de DGG tevreden over de kadernota als richting voor de begroting.

We werken aan het verder op orde krijgen van het sociaal domein. De komende jaren zijn cruciaal in dit proces. Alle inwoners moeten volwaardig mee kunnen doen en krijgen daarbij waar nodig ondersteuning. De participatie van personen wordt bevorderd en de zelfredzaamheid ondersteund. Wanneer mensen dreigen hun zelfredzaamheid te verliezen worden ze ondersteunt om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven.

lees meer

DGG verbaasd over afzeggen debat door Samen, GroenLinks en D66.

11 juni 2021

D66 de partij van de transparantie, GroenLinks de partij voor openbare discussie, SAMEN de partij voor samenwerking, geen van drieën willen ze nog langer in debat over de kadernota. Zo blijkt uit een verklaring die de drie partijen vandaag uitgegeven hebben. 

DGG is voorstander van transparante open lokale politiek waarbij ze op onderwerpen wil samenwerken met zoveel mogelijk andere partijen. Een openbaar debat past daar helemaal in. DGG is verbaasd over het afzeggen van het debat.

lees meer

DGG-wethouder Peter Looijmans reikt twee minibiebs uit in Geldrop en Mierlo

10 juni 2021

Op zaterdag 5 juni heeft onze DGG-wethouder Peter Looijmans twee minibiebs uitgereikt. In totaal zijn er tien minibiebs in Geldrop-Mierlo gewonnen door groepen van inwoners die op een originele manier hun belangstelling voor een minibieb kenbaar hebben gemaakt bij de gemeente. Mensen konden een minibieb winnen om op hun eigen grond neer te zetten voor buurtgebruik. 

Met de minibiebs wordt gestimuleerd dat mensen elkaar ontmoeten in de wijk en dat mensen (en vooral kinderen) worden gestimuleerd om boeken te lezen. DGG ondersteunt initiatieven die de leefomgeving verbeteren. 

Het is nu aan de bewoners in de buurt om de minibiebs van een mooie aankleding te voorzien.

lees meer

DGG is akkoord met extra budget voor het uitvoeren van een geurbelevingsonderzoek en een aanvullend akoestisch onderzoek.

25 mei 2021

Omwonenden van het slachthuis ervaren regelmatig geur- en geluidsoverlast. Een groot aantal omwonenden heeft zich verenigd in een actiecomité met als doel de overlast te verminderen.

De Pali groep wil graag op de huidige locatie en werk daarom mee om maatregelen te nemen om de overlast te laten verdwijnen maat tot op heden is dat nog niet helemaal gelukt. Pali heeft inmiddels de afzuiging laten aanpassen en daarmee een demper is geplaatst in het afgaskanaal. Verder zullen in juni de actieve koolfilterpakketten nabij de waterzuivering worden vervangen door meerdere, grotere pakketten die in een zeecontainer zullen worden geplaatst. Volgens Pali is uit nader onderzoek gebleken dat wellicht de grootste oorzaak van de geuroverlast hiermee wordt aangepakt.

DGG is akkoord met extra budget voor het uitvoeren van een geurbelevingsonderzoek en een aanvullend akoestisch onderzoek.

lees meer

Ouders ’t Schrijverke dienen petitie in voor meer lokalen. DGG neemt uitnodiging aan en gaat binnenkort op bezoek bij ’t Schijverke in Mierlo.

22 mei 2021

Onlangs overhandigde een afvaardiging van ouders van basisschool t Schrijverke een petitie met 534 handtekeningen aan wethouder van Otterdijk. Reden van deze overhandiging is het lokalentekort op deze school. De DGG is voorstander van goed onderwijs in onze gemeente.

Dit geldt zowel voor het daadwerkelijke onderwijs als de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor goed onderwijs te kunnen geven. Voldoende onderwijsruimte is daar een voorbeeld van.

lees meer

Ontwerpbegroting 2022 Cure: Wat gaan we doen om ervoor te zorgen dat in 2022 de kosten voor onze inwoners niet stijgen!

20 mei 2021

“Van alle jaren die ik heb mogen meemaken in de politiek van Geldrop-Mierlo is nog nooit een jaar afgesloten waarbij de kosten van het afval binnen de begroting zijn gebleven. Dat baart de DGG zorgen.” Zo begon DGG-raadslid Eric Ketelaars zijn betoog in de raadscommissie Ruimte.

De gemeente Geldrop-Mierlo werkt in Cure samen met Eindhoven en Valkenswaard voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. De begroting van Cure voor 2022 was aan de orde in de raadscommissie Ruimte. De begroting voor 2022 is € 648.00,- hoger dan de werkelijke kosten van 2020 en €220.000,- hoger dan de begroting van 2021. Dit is ten opzichte van de kosten in 2020 maar liefst bijna €900.000,- hoger. Wat zullen de werkelijke kosten van 2021 zijn? Al deze kostenverhogingen komen op het bordje van onze inwoners.

lees meer

Transitievisie warmte en zienswijze Regionale Energie Strategie slagen alleen als we de lokale samenleving meer betrekken bij de verduurzaming van Geldrop-Mierlo.

18 mei 2021

Als DGG zijn we voorstander van een goede samenwerking van met de rest van de regio. Volgens ons komt dit de doelstelling om in 2040 grotendeels energie neutraal te zijn ten goede. Nu hebben we het als maar over het gasloos maken van woningen en de woningen met andere energiebronnen verwarmen. Maar de vraag is gaan we wel van het gas af? Of wordt het alleen een ander soort gas? Deze discussie loopt nog volop. In andere landen worden juist leidingen aangelegd om over te schakelen op gas. Dus de toekomst is nog onzeker en moeten we dan onze inwoners nu al op kosten jagen?

lees meer

DGG-burgerpanel verdeeld over nut en noodzaak woningbouwimpuls. Behoud dorpse karakter van centrum Geldrop belangrijk.

08 mei 2021

87% van de leden van het burgerpanel is bekend met de woningbouwimpuls. Van de mensen die de woningbouwimpuls kunnen geeft driekwart aan ook te weten wat het inhoudt en een kwart zegt het begrip wel te kennen maar niet exact te weten wat het inhoudt.

33% van het DGG-burgerpanel ziet de woningbouwimpuls als een uitgelezen kans om de omgeving in en om het centrum van Geldrop die in aanmerking komen flink aan te pakken en daarmee een eigentijdse uitstraling te geven.     11% van het DGG-burgerpanel ziet wel mogelijkheden om 800 woningen extra in het centrum van Geldrop te realiseren. 27% is van mening dat dit een grote kans is voor onze gemeente.

24% van het DGG-burgerpanel zegt verrast te zijn door het aantal extra woningen in het centrum. Waarbij 10% zich afvraagt waar deze plannen opeens vandaan komen. 14% vindt het niet realistisch om over 3 jaar al te kunnen starten en dan 7 jaar later alle 800 woningen opgeleverd te hebben. 8% van het burgerpanel is van mening dat dit veel te hoog gegrepen is voor onze gemeente.

Uit de gemaakte opmerkingen blijkt dat dit deel van het DGG-burgerpanel zich afvraagt hoeveel waarde er wordt gehecht aan de herkenbaarheid van het dorp Geldrop. Beter zou het volgens hen zou het beter zijn om het schaarse dorpskarakter te bewaren en niet nog meer te vervangen door woontorens. Ook uitsluitend goedkope woningen in het centrum lijkt deze groep geen goed idee

lees meer

Amendement DGG brengt duidelijkheid in de onderhandelingen over Zwembad de Smelen.

29 april 2021

In 2019 heeft de DGG een amendement ingediend om met Laco een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten voor de maatschappelijke functie van het zwembad. Dit amendement is destijds door de raad aangenomen. Het gaat hier om zaken als de openstelling voor verenigingen, doelgroep zwemmen voor onder anderen baby-zwemmen en speciaal zwemmen voor ouderen, etc. Laco moet elk jaar verantwoording afleggen over de uitgevoerde activiteiten in een maatschappelijk jaarverslag. Kunnen zij aantonen dat de activiteiten zijn uitgevoerd dan krijgen ze een bijdrage van de gemeente.

“In voorbereiding op het amendement heeft de DGG zich verdiept in het proces tot nu toe.” Vertelt Frans Stravers, fractievoorzitter van de DGG, “Hieruit blijkt dat het college gedurende het proces va de afgelopen twee jaar ergens van de route van het oorspronkelijke amendement afgeraakt is. Hierbij is wel veel nuttige informatie verzameld. Zoals de waarde van het zwembad en een begroting voor de investering die nodig is om het zwembad op het juiste kwaliteitsniveau te brengen en te verduurzamen. Maar nu moeten we terug naar het oorspronkelijke pad om zo snel mogelijk een overeenkomst met Laco te sluiten en de toekomst van de Smelen zeker te stellen”

lees meer

Koningsdag 2021

27 april 2021

De DGG wenst alle inwoners een prettige koningsdag 2021. DGG feliciteert alle inwoners van Geldrop-Mierlo die dit jaar een koninklijke onderscheiding mochten ontvangen. 

lees meer

Last van groene Go-scooters? Meldt dit dan bij Go-sharing.

25 april 2021

DGG krijgt de laatste tijd veel meldingen van verkeerd geparkeerde of omgevallen groene GO-scooters. Veel inwoners denken dat de gemeente hier wat aan kan doen. Echter de scooters zijn de verantwoordelijkheid van het bedrijf GO-sharing. Ondervindt u overlast dan kunt u dat melden bij Go-sharing die de scooters levert online. https://gosharing.typeform.com/to/hu2B1TLK

lees meer

DGG is voor een goede en duurzame zwemvoorziening in Geldrop-Mierlo

24 april 2021

DGG is voor een goede en duurzame zwemvoorziening in Geldrop-Mierlo. 

Klik op Lees meer om de video-bijdrage te bekijken.

lees meer

Boek “50 jaar lokale politiek in Geldrop” nog steeds verkrijgbaar.

06 april 2021

Op 9 april 2020 bestond de DGG 50 jaar. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit is dit boek “50 jaar lokale politiek in Geldrop” uitgebracht. De samenstellers van het boek Ton Steenbakkers en Frans Stravers schetsen aan de hand van foto’s, documenten en artikelen uit de krant en huis aan huis bladen een beeld van de Geldropse politiek in de periode van 1970 tot 2020.

lees meer

Regeling voor subsidie voor energiebesparende maatregelen voor huurders komt er aan! DGG stelt vragen en houdt de vinger aan de pols.

05 april 2021

De DGG heeft al eerder vragen gesteld over de bon voor de aanschaf van energiebesparende middelen die verspreid is onder huiseigenaren van onze gemeente. Het college heeft toen geantwoord dat dat de bon voor energiebesparende middelen naast voor huiseigenaren ook beschikbaar zou komen voor de huurders, zodat ook zij deel kunnen nemen aan dit landelijke initiatief. Dit is tot op heden niet gebeurd en daarom heeft de DGG er op nieuwe vragen over gesteld.

lees meer

Bestuur en fractie van de DGG wensen alle inwoners van Geldrop-Mierlo Vrolijk Pasen.

04 april 2021

De tweede keer Pasen in Coronatijd. Gelukkig met uitzicht op het einde van de pandemie. Pasen is een feest van samen zijn en er voor elkaar zijn. In deze tijd zeker nodig. De DGG wil er zijn voor iedereen in Geldrop-Mierlo en wij wensen alle inwoners ondanks alle beperkingen een fijn paasfeest toe.

lees meer

DGG-wethouder steekt Budo vereniging De hechte Band een helpende hand toe.

03 april 2021

In coronatijd zijn er veel verenigingen met al hun vrijwilligers die, binnen de mogelijkheden die de overheid biedt, activiteiten te organiseren. Budovereniging De Hechte Band is zo’n vereniging die steeds weer laat zien veel creativiteit aan de dag te leggen om hun leden in beweging te houden.

Op het sportpark aan de Oudvensestraat in Mierlo hadden ze een grote tent neergezet zodat er buiten gesport kon worden. Echter het noodlot sloeg toe tijdens de storm onlangs. De tent die “stormbestendig” was volgens de documenten en verkoper, werd volledig aan flarden gescheurd en materialen werden ernstig beschadigd of onbruikbaar.

lees meer

Lucht nog niet geklaard rondom slachthuis Geldrop

02 april 2021

De stankoverlast vanuit het slachthuis duurt nog immer voort. Nog steeds is geen adequate oplossing voorhanden. Noch bestuurlijk vanuit de gemeente noch bedrijfsmatig vanuit het slachthuis zelf. Ondanks herhaaldelijk aandringen door de DGG, bij monde van ons raadslid Eric Ketelaars, naar de wethouders toe om afdoende maatregelen te nemen, blijven deze vooralsnog uit. Ook het buurtcomité, wat zich sterk blijft maken om een deugdelijke oplossing te forceren, wordt er bijna moedeloos van. De bezwaarschriften die door het buurtcomité ingediend zijn op de vergunningsaanvraag, door de Pali-groep, om een aantal zaken te realiseren zijn door de bezwaarschriftencommissie niet-ontvankelijk verklaard. Op zich erg spijtig ware het niet dat deze commissie in haar onderzoek naar de bezwaren ontdekte dat een, nog steeds lopende, aanvraag milieuvergunning nog niet afgehandeld is. De laatste aanvraag omgevingsvergunning door de Pali-groep had dus niet verleend mogen worden door de gemeente en is daarom weer ingetrokken.

lees meer

DGG-wethouder reikt twee AED's uit aan de bewoners van Luchen

31 maart 2021

Onze wethouder Peter Looijmans, die onder andere publieke gezondheidszorg in portefeuille heeft, heeft op woensdag 31 maart twee AED’s (defibrillatoren) uitgereikt aan bewoners van de wijk Luchen.
De ene AED is overhandigd aan de wijk bewoners van de Loo voor een kast die zij hebben aangeschaft door buurtfunding. De andere AED is uitgereikt op de Distelvlinder waar een kast hangt, bekostigt door de Firma Saasen.
Deze levensreddende kasten zullen buiten te komen hangen in de wijk en het onderhoud gebeurt door de Stichting Hart voor een Hart.

lees meer

DGG is tevreden over de positiebepaling van Senzer maar verwacht dit jaar nog een complete uitwerking van het beleid.

29 maart 2021

Senzer is de uitvoeringsorganisatie voor in de Helmond-Peelregio waaronder ook Geldrop-Mierlo valt. Een van hun taken is om werkzoekenden terug te brengen in het arbeidsproces (aan een baan te helpen) Senzer is een van de spelers in het regionale netwerk dat ondersteuning biedt op het gebied van werk, inkomen, jeugd- en thuiszorg voor inwoners en ondernemers in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel, waaronder ook Geldrop-Mierlo valt.

lees meer

Aanleg glasvezel Gijzenrooij zeker gesteld door opmerkingen en amendement DGG

28 maart 2021

De aanleg van glasvezel op Gijzenrooij gaat bijna zeker door. Moesten er in eerste instantie 10 van de 12 adressen meedoen om de aanleg door te laten gaan, nu is dat teruggebracht naar 8 adressen en deze hebben zich al bij de gemeente gemeld. Dos de aan leg gaat door.

lees meer

Ongeruste bewoners Hulst in gesprek met gemeente en aannemer over speeltuinen in de wijk.

06 februari 2021

Eind december is er onrust ontstaan in de wijk Hulst als gevolg van de start van het weghalen van speeltoestellen in het kader van het nieuwe speeltuinenplan. De DGG heeft deze bezwaren kenbaar gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders. Daarop hebben een aantal bewoners en een vertegenwoordiging van de wijkvereniging Hulst-Skandia een gesprek gehad met de gemeente. Naar zeggen van de bewoners is dit gesprek teleurstellend verlopen. 

lees meer

DGG wil wachten met besluit Plusteam tot Aalst-Waalre haar besluit genomen heeft en de gevolgen duidelijk zijn.

25 januari 2021

In de laatste commissievergadering samenleving heeft de DGG aangegeven dat zij voorstander is van de voortzetting van de gemeenschappelijke regeling plusteam. Uit onderzoek is gebleken dat het plusteam een belangrijke maatschappelijk meerwaarde heeft in de zorg voor onze inwoners.

Het plusteam is een gemeenschappelijke regeling is met Aalst-Waalre. Aalst-Waalre heeft aangegeven dat zij deze samenwerking wil beëindigen. De DGG heeft in de commissie aangegeven dat de raadsbeslissing hierover eerst door Aalst-Waalre genomen dient te worden alvorens Geldrop-Mierlo een besluit neemt. Mocht de raad van Aals-Waalre alsnog besluiten niet uit te treden dan kan de regeling gewoon blijven bestaan. Dit geldt ook voor de uitbreiding van het Plusteam, ook hier is Aals-Waalre eerst aan zet.

lees meer

Ook een waardebon voor de aanschaf van energiebesparende producten voor huurders in Geldrop-Mierlo.

08 januari 2021

In oktober en november vorig jaar werden brieven, in een envelop van de gemeente Geldrop-Mierlo, bezorgd met daar in een waardebon van € 70,- voor de aanschaf van energiebesparende producten, zoals LED-lampen, tochtstrips, folie voor achter de verwarming e.d. Het viel de DGG op dat de brieven geadresseerd waren aan de eigenaar van het adres. Bij de navraag bij inwoners die een huis in onze gemeente huren bleek dat zij als huurder geen brief ontvangen hadden. Dat verbaasde de DGG en daarom heeft zij er vragen over gesteld.

lees meer

Verfraaien spoortunnel Gijzenrooijseweg mogelijk dit jaar nog een feit.

06 januari 2021

De DGG heeft al meerdere malen aandacht gevraagd voor de saaie spoortunnel aan het einde van de Laan der vier Heemskinderen. De DGG heeft voorgesteld om de tunnel te verfraaien met afbeeldingen en beeldmerken van de textielfabrieken en andere industrieën die Geldrop vroeger rijk was.  Eerder werd door het college gesteld dat de tunnel niet van de gemeente zou zijn maar onderzoek van de DGG wees uit dat het grootste deel van de tunnel eigendom is van de gemeente slechts een klein deel van de tunnel is eigendom van ProRail. Uit navraag van de DGG blijkt dat ProRail graag wil meewerken aan het verfraaien van de tunnel.

lees meer

Grote onrust in wijk Hulst over weghalen speeltoestellen in verband met het nieuwe speeltuinenplan

01 januari 2021

Rond de kerstdagen Is de DGG benaderd door een aantal bewoners van de wijk Hulst. Er was grote onrust in de wijk Hulst ontstaan, omdat direct omwonende van de speeltuintjes in de wijk een brief van de gemeente hadden gekregen dat de speeltoestellen deze weken weggehaald gaan worden. De bewoners begrijpen niet dat dit gebeurt terwijl we midden in een strenge lock-down zitten waar de kinderen niet naar school toe kunnen en ze daardoor nog vaker buiten spelen in de speeltuintjes.

lees meer

DGG-burgerpanel: De reserves gebruiken om de kosten te dekken en de hand op de knip houden. Geen lastenverzwaring voor de inwoners om de begroting sluitend te maken.

31 oktober 2020

In oktober 2020 werden er aan het DGG-burgerpanel vragen gesteld over de meerjarenbegroting van de gemeente Geldrop-Mierlo. Het is inmiddels weer najaar en dat betekent dat de meerjarenbegroting voor de gemeente weer op de agenda staat van de raad. Voor deze begrotingscyclus die gaat over de periode 2021 – 2024 is het van belang om prioriteiten te stellen op beleidsniveau en te toezicht te houden op de kostenontwikkeling binnen de gemeente. De middelen zijn beperkt. Door middel van een begroting wordt inzichtelijk gemaakt wat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven zijn.

lees meer

Oud-wethouder Wim van de Burgt overleden

17 oktober 2020

Afgelopen donderdag 15 oktober 2020 in de ochtend is oud DGG-wethouder Wim van de Burgt overleden.

Wim is zijn hele leven een betrokken lid van de DGG geweest. Van deze partij was hij in 1974 lid geworden. Meteen werd hij lid van het bestuur, wat hij bleef tot 1982. De eerste vijf jaar als secretaris. Dat hij uit het bestuur trad, was omdat hij op achtenveertigjarige leeftijd namens de DGG in 1982 gekozen werd in de gemeenteraad.

Na vier jaar raadslid werd hij na de verkiezingen van 1986 wethouder van financiën, economische- en sociale zaken, werkgelegenheid en automatisering. Deze functie zou hij twee periodes bekleden. Ofschoon hij graag nog een derde periode wethouder was geweest, (”Om een aantal zaken af te ronden”, zoals hij zelf zei.), was hem dit niet gegund.

lees meer

De meerderheid van het DGG-burgerpanel kent Villagemarketing Geldrop-Mierlo niet.

30 september 2020

In september 2020 werden er aan het DGG-burgerpanel vragen gesteld over de stichting Villagemarketing Geldrop-Mierlo.

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft eind 2018 de Stichting Villagemarketing opgericht. De stichting is voortvarend aan de slag gegaan met het op kaart zetten van de bezienswaardigheden binnen onze gemeente. Zo kennen de kernen Geldrop en Mierlo een rijk textielverleden. De Stichting Villagemarketing probeert dit culturele erfgoed op allerlei plaatsen terug te brengen door middel van het thema ‘’Verweven & Vermaken’’.

lees meer

Druk op slachthuis en gemeente neemt verder toe.....

28 augustus 2020

Reeds verschillende malen berichtten wij u over de ontwikkelingen rondom de stank- en geluidsoverlast door het slachthuis aan de Industrieweg die door een groeiend aantal inwoners van Geldrop-Mierlo ervaren wordt. Zoals al eerder aangegeven hebben een kleine 180 huishoudens, allen woonachtig in de stankcirkel van het slachthuis, zich verenigd in een buurtcomité. Eind juni heeft een afvaardiging hiervan een gesprek met de twee verantwoordelijke wethouders en enkele ambtenaren gehad en zijn er verschillende toezeggingen gedaan met name als het gaat om handhaving op afspraken die tenminste een bijdrage leveren aan het reduceren van de overlast.

Door de wethouders is aangegeven dat zij behoorlijk met de situatie in hun maag zaten en daardoor zijn zij voortvarend aan de slag gegaan om een aanvaardbare oplossing te bewerkstelligen.

lees meer

Vakantietijd is geen komkommertijd!

29 juli 2020

Vakantietijd komkommertijd zo lijkt het vaak. De gemeenteraad is op zomerreces. In de krant weinig nieuws over de politiek. Er lijkt niets te gebeuren. Echter het tegendeel is waar. De DGG bereid zich voor op de rest van het jaar. De voorbereidingen voor de begroting voor de periode 2021 - 2024 zijn in volle gang. En dat is dit jaar geen eenvoudige klus.

lees meer

De meerderheid van het DGG-burgerpanel is voor meer handhaving en stevige boetes om de overlast van PMD-zakken aan te pakken.

22 juli 2020

In juli 2020 werden er aan het DGG-burgerpanel vragen gesteld over het feit dat er steeds meer inwoners klagen over overlast van PMD-zakken die te vroeg aan de straat gezet worden.

PMD (plastic, metaal en drankkartons) zakken worden gratis aangeboden door verschillende winkelketens en hiermee kunnen de inwoners van Geldrop-Mierlo afval gescheiden gratis aanbieden door de zakken gevuld op de daarvoor aangegeven dagen op te hangen aan de kroonringen of langs de straat te zetten.

Het komt steeds vaker voor dat mensen hun afval op de verkeerde dagen aan de straat zetten. Of dat er zakken buitengezet worden die overvol zijn. Er wordt ook ander afval op straat gezet, zoals vuilniszakken en grofvuil.

lees meer

DGG blijft ontwikkelingen rond het NH hotel nauwkeurig volgen.

11 juli 2020

Afgelopen donderdag 9 juli zijn de omwonenden van het NH-hotel bijgepraat over de plannen die de gemeente heeft ontwikkeld samen met een projectontwikkelaar.

Kern ervan is dat de 144 kamers waar het hotel over beschikt, na een eenvoudige renovatie, onderdak kunnen gaan bieden aan een specifieke groep toekomstige bewoners. Het gaat dan in het bijzonder om zogenaamde éénpersoonshuishoudens die gevormd worden door bijvoorbeeld starters, studenten, senioren, alleenstaanden en zogenaamde “internationals” (een synoniem voor arbeidsmigranten).

lees meer

Wijkschouw Skandia-Hulst levert veel informatie op.

01 juli 2020

In het kader van het opstellen van het wijkontwikkelingsplan is er op dinsdag 30 juni door een aantal inwoners van Hulst samen met gemeenteambtenaren, politie en handhaving een Wijkschouw gehouden. De DGG was er ook bij. Het doel was om knelpunten in de wijk aan te geven.

lees meer

DGG-burgerpanel is voor meer inspraak bij projecten op belangrijke locaties en behoud van de karakteristieke waarde van het centrum van Geldrop.

28 juni 2020

In juni 2020 werden er vragen over het project de Kersenhof in Geldrop voorgelegd aan het DGG-burgerpanel.  De gemeente Geldrop-Mierlo is volop in ontwikkeling waarbij op verschillende locaties (woning)bouwplannen worden gepresenteerd aan de raad. Dit wordt gedaan om het woningtekort binnen onze gemeente te verminderen. Een van deze nieuwe bouwplannen is het nieuwbouwplan voor appartementen Nieuwendijk Geldrop. Tegenover de Brigidakerk aan de Nieuwendijk in Geldrop komt een appartementengebouw met 4 verdiepingen, genaamd De Kersenhof.

lees meer

Druk op slachthuis Geldrop neemt toe. 180 huishoudens vormen een actiegroep tegen de overlast.

26 juni 2020

Slachthuizen zijn de laatste weken veelvuldig in het nieuws vanwege de aangetoonde risico’s en de, daarmee gepaard gaande, uitbraken van corona. De DGG heeft onlangs vragen gesteld aan het College hoe het gesteld is met de risicobeheersing binnen het slachthuis aan de Industrieweg langs het Emopad. De antwoorden hierop zijn ontwijkend en dat is zorgelijk.

Want er is natuurlijk meer aan de hand rondom het slachthuis. Het regent klachten vanuit de omgeving over stank- en lawaaioverlast en zelfs de landelijke pers besteedt aandacht aan de verschillende vormen van stank die letterlijk over de naaste omgeving wordt uitgestort. Uit antwoorden van de wethouder op onze vragen blijkt dat er geregeld min of meer ernstige overtredingen geconstateerd worden binnen de poorten van dit bedrijf.

lees meer

Voor de Jongerenraad staat de veiligheid, toegankelijkheid en beleving voorop bij de inrichting van de speeltuinen. DGG steunt advies van de Jongerenraad.

24 mei 2020

De DGG speelt al jaren in op de behoefte van onze inwoners en dat blijven we doen! Dit keer hebben we als gemeenteraad aan de Jongerenraad gevraagd om een onderzoek te verrichten naar de speeltuinen binnen onze gemeente. Dit hebben wij gedaan naar aanleiding van het nieuwe speeltuinenplan die reeks is ingediend aan de raad. In dit plan staat beschreven dat de gemeentelijke speeltoestellen zijn verouderd en aan vervanging toe zijn. Deze speeltoestellen worden gezien als langetermijninvesteringen en hebben een levensduur van 25 jaar.

lees meer

De “hoge nood”-zaak van De Verloren Kost

17 mei 2020

In het eerste weekend van maart van dit jaar ging de DGG-fractie op bezoek bij verscheidene verenigingen in Geldrop. In dit illustere gezelschap bevond zich ook burgemeester Van Bree, die wij op deze manier lieten kennismaken met die clubs. Zo ook met tuinvereniging De Verloren Kost.

Met verstrijken der jaren en het klimmen in leeftijd van de leden kondigde zich bij De verloren Kost een probleem aan, een sanitair probleem. Losten de mannen dit probleem eerst schielijk op op een niet nader te omschrijven plekske, met de komst van vrouwelijke leden werd de “druk” op het bestuur om een sanitaire oplossing te zoeken en te vinden steeds groter, en nu niet meer alleen voor vrouwelijke leden. Ook onder de mannen kwam er steeds meer “behoefte” aan een toiletvoorziening.  Er werd in eerste instantie door de onderhoudscommissie van de volkstuinvereniging een oplossing verwezenlijkt door bij de schuilhut een gelegenheid te scheppen om aan de hoge nood een einde te maken, echter, hoe goed bedoeld ook, dit werd niet ervaren als een nette en hygiënische oplossing., zie foto. Ik bespaar U verdere details. Deze oplossing was, nogmaals heel goed bedoeld, er geen die past bij een hygiënische voorziening anno 2020.

lees meer

DGG-burgerpanel verdeeld over oplossing problematiek slachthuis Geldrop.

27 april 2020

In april 2020 werden er vragen over het slachthuis in Geldrop voorgelegd aan het DGG-burgerpanel. Het slachthuis aan de Industrieweg in Geldrop is in februari en maart 2020 meerdere malen in het (landelijke) nieuws geweest vanwege de stank- en geluidsoverlast die door omwonenden wordt ervaren. Aan het burgerpanel is gevraagd hoe zij tegen de situatie rondom het slachthuis aankijken.

lees meer

DGG burgercommissielid Frans Thijssen wordt lid in de Orde van Oranje Nassau

24 april 2020

Frans Thijssen burgercommissielid van de DGG wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mede door het beleid van de oud-directeur groeide de Beneden Beekloopschool in Geldrop uit van een school onder de opheffingsnorm tot een gezonde school met 300 leerlingen. Hij introduceerde er onder meer het continue-rooster. In 2019 nam hij afscheid. Verder is Thijssen prominent lid van carnavalsverenging de Geldropse Jagers. Hij organiseerde er van alles en speelt trombone. Enkele van zijn andere activiteiten: presentator Blaaskapellenfestival en penningmeester bij kookclub ‘Gout de Vie’. Frans is sinds 2018 burgercommissielifd van de DGG. De DGG feliciteert Frans van harte.

lees meer

Oud DGG-voorzitter Frans Parren wordt Ridder in de Orde van Oranje Nassau

24 april 2020

Oud voorzitter van de DGG Frans Parren wordt Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Frans was voorzitter van de DGG van 1980 tot 1984. In 1965 en 1966 was Geldroppenaar Frans Parren leider bij de mede door hemzelf bedachte hobbyclub ‘De Knutselaar'. Dat was het begin van een indrukwekkende reeks functies en activiteiten die er toe leidden dat hij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau wordt. Een greep uit de reeks: activiteitenwerkgroep Bibliotheek Dommeldal; voorzitter en organisator bedevaart Geldrop-Handel; voorzitter gemeenschapshuis Zesgehuchten; Sinterklaas bij Stichting Bolivia Komité Geldrop; voorzitter kringbestuur vakbond de Unie. De DGG feliciteert Frans van harte.

lees meer

Helpt u ook mee bij de bestrijding van de Eiken Processie Rups

17 april 2020

Helpt u ook mee bij de bestrijding van de Eiken Processie Rups

Dit jaar heeft de gemeente de bestrijding van de Eiken Processie Rups dit jaar hoog opgeschaald. Bijna alle eiken in Geldrop-Mierlo worden behandeld en er zal hierdoor veel minder overlast zijn is de verwachting.

Een aantal bomen die op plaatsen staan waar bestrijding niet gewenst is (bijvoorbeeld die staan in een vlinderroute) zijn niet behandeld. Als hier overlast van nesten die in bomen wordt ervaren worden deze door de buitendienst van de gemeente zo snel mogelijk weggezogen.

lees meer

50 jaar DGG: Jubileumberichten van DGG-ers

16 april 2020

Op 9 april 2020 bestond de Democratische Groepering Geldrop (DGG) 50 jaar. Nu met de corona maatregelen kunnen we dit jubileum niet groots vieren. Dat komt nog later dit jaar. Daarom tot 16 april dagelijks een bericht van een DGG-er met als thema hoe hij aankijkt tegen 50 jaar DGG.

Vandaag Frans Stravers

lees meer

50 jaar DGG: Jubileumberichten van DGG-ers

15 april 2020

Op 9 april 2020 bestond de Democratische Groepering Geldrop (DGG) 50 jaar. Nu met de corona maatregelen kunnen we dit jubileum niet groots vieren. Dat komt nog later dit jaar. Daarom tot 16 april dagelijks een bericht van een DGG-er met als thema hoe hij aankijkt tegen 50 jaar DGG.

Vandaag ook Dirk van Weert

lees meer

50 jaar DGG: Jubileumberichten van DGG-ers

15 april 2020

Op 9 april 2020 bestond de Democratische Groepering Geldrop (DGG) 50 jaar. Nu met de corona maatregelen kunnen we dit jubileum niet groots vieren. Dat komt nog later dit jaar. Daarom tot 16 april dagelijks een bericht van een DGG-er met als thema hoe hij aankijkt tegen 50 jaar DGG.

Vandaag Frits van den Eijnden

lees meer

50 jaar DGG: Jubileumberichten van DGG-ers

14 april 2020

Op 9 april 2020 bestond de Democratische Groepering Geldrop (DGG) 50 jaar. Nu met de corona maatregelen kunnen we dit jubileum niet groots vieren. Dat komt nog later dit jaar. Daarom tot 16 april dagelijks een bericht van een DGG-er met als thema hoe hij aankijkt tegen 50 jaar DGG.

Vandaag Henk Dielis

lees meer

50 jaar DGG: Jubileumberichten van DGG-ers

13 april 2020

Op 9 april 2020 bestond de Democratische Groepering Geldrop (DGG) 50 jaar. Nu met de corona maatregelen kunnen we dit jubileum niet groots vieren. Dat komt nog later dit jaar. Daarom tot 16 april dagelijks een bericht van een DGG-er met als thema hoe hij aankijkt tegen 50 jaar DGG.

Vandaag Peter Looijmans

lees meer

50 jaar DGG: Jubileumberichten van DGG-ers

12 april 2020

Op 9 april 2020 bestond de Democratische Groepering Geldrop (DGG) 50 jaar. Nu met de corona maatregelen kunnen we dit jubileum niet groots vieren. Dat komt nog later dit jaar. Daarom tot 16 april dagelijks een bericht van een DGG-er met als thema hoe hij aankijkt tegen 50 jaar DGG.

Vandaag Eric Ketelaars

lees meer

DGG wenst iedereen vrolijke Paasdagen.

12 april 2020

DGG wenst iedereen vrolijke paasdagen.

We bedanken alle mensen die zich inzetten bij de bestrijding van het Coronavirus en alle mensen die een helpende hand uitsteken naar anderen in onze gemeente die een steuntje in de rug nodig hebben.

lees meer

50 jaar DGG: Jubileumberichten van DGG-ers

11 april 2020

Op 9 april 2020 bestond de Democratische Groepering Geldrop (DGG) 50 jaar. Nu met de corona maatregelen kunnen we dit jubileum niet groots vieren. Dat komt nog later dit jaar. Daarom tot 16 april dagelijks een bericht van een DGG-er met als thema hoe hij aankijkt tegen 50 jaar DGG.

Vandaag Willem Berkers

lees meer

50 jaar DGG: Jubileumberichten van DGG-ers

10 april 2020

Op 9 april 2020 bestond de Democratische Groepering Geldrop (DGG) 50 jaar. Nu met de corona maatregelen kunnen we dit jubileum niet groots vieren. Dat komt nog later dit jaar. Daarom tot 16 april dagelijks een bericht van een DGG-er met als thema hoe hij aankijkt tegen 50 jaar DGG.

Vandaag Niels Westhoff

lees meer

50 jaar DGG: Jubileumberichten van DGG-ers

09 april 2020

Vandaag 9 april 2020 bestaat de Democratische Groepering Geldrop (DGG) 50 jaar. Nu met de corona maatregelen kunnen we dit jubileum niet groots vieren. Dat komt nog later dit jaar. Daarom tot 16 april dagelijks een bericht van een DGG-er met als thema hoe hij aankijkt tegen 50 jaar DGG.

Vandaag Ton Steenbakkers

lees meer

50 jaar DGG: Jubileumberichten van DGG-ers

08 april 2020

Op 9 april 2020 bestaat de Democratische Groepering Geldrop (DGG) 50 jaar. Nu met de corona maatregelen kunnen we dit jubileum niet groots vieren. Dat komt nog later dit jaar. Daarom tot 16 april dagelijks een bericht van een DGG-er met als thema hoe hij aankijkt tegen 50 jaar DGG.

Vandaag Frans Thijssen

lees meer

50 jaar DGG: Jubileumberichten van DGG-ers

07 april 2020

Op 9 april 2020 bestaat de Democratische Groepering Geldrop (DGG) 50 jaar. Ter gelegenheid van dit 50-jarig jubileum is het boek “50 jaar lokale politiek in Geldrop” verschenen. Nu met de corona maatregelen kunnen we dit jubileum niet groots vieren. Dat komt nog later dit jaar. Daarom tot 16 april dagelijks berichten van DGG-ers met als thema hoe zij aankijken tegen 50 jaar DGG.

Vandaag Serkan Yarangümeli

lees meer

50 jaar DGG: Jubileumberichten van DGG-ers

06 april 2020

Op 9 april 2020 bestaat de Democratische Groepering Geldrop (DGG) 50 jaar. Ter gelegenheid van dit 50-jarig jubileum is het boek “50 jaar lokale politiek in Geldrop” verschenen. Nu met de corona maatregelen kunnen we dit jubileum niet groots vieren. Dat komt nog later dit jaar. Daarom de komende dagen berichten van DGG-ers met als thema hoe zij aankijken tegen 50 jaar DGG.

Vandaag Cees Wildenberg

lees meer

DGG-fractie is in gesprek geweest met de filiaalmanager van AH naar aanleiding van zorgen over tijdelijke sluiting.

26 maart 2020

Zoals enkele dagen geleden bericht, maakt de DGG zich zorgen over de voorgenomen tijdelijke sluiting van de AH aan de Eindhovenseweg. Wat betekent dat voor de drukte bij de andere supermarkten? Dit terwijl juist nu aan ons gevraagd wordt om afstand te houden waardoor er minder mensen tegelijk in een supermarkt aanwezig mogen zijn.

Naar aanleiding van dit bericht van de DGG heeft er een gesprek plaats gevonden tussen de DGG en de filiaalmanager van de AH aan de Eindhovenseweg. Het was een goed gesprek.

lees meer

Sinds de uitbraak van het Corona virus is er veel veranderd, ook in onze gemeente.

25 maart 2020

Sinds de uitbraak van het Corona virus is er veel veranderd, ook in onze gemeente. Van dag tot dag veranderen de inzichten over het omgaan met dit virus. We merken dat binnen Geldrop-Mierlo mensen erg betrokken zijn en dat de richtlijnen in het algemeen goed opgevolgd worden.

De DGG heeft zich ook aan moeten passen aan de nieuwe situatie. Tot op heden zijn alle vergaderingen van de gemeenteraad afgelast en met de huidige maatregelen is het ook niet mogelijk om met de fractie en achterban te vergaderen. Om toch door te kunnen werken is de fractie van de DGG overgestapt op digitaal vergaderen. Iedereen zit thuis achter de laptop of tablet en via videocommunicatie spreken we elkaar. Want we willen ons werk, het vertegenwoordigen van onze inwoners en onze gemeente besturen, zo goed mogelijk blijven doen.

lees meer

DGG maakt zich zorgen over de voorgenomen tijdelijke sluiting van de Albert Heijn aan de Eindhovenseweg.

24 maart 2020

Van verschillende kanten wordt er door inwoners om aandacht gevraagd voor het feit dat Albert Heijn Eindhovenseweg in Geldrop heeft besloten om de verbouwing die al gepland stond door te laten gaan. Zij gaan binnenkort tijdelijk dicht voor een behoorlijk aantal dagen.

De DGG maakt zich hier zorgen over. Wat betekent dat voor de drukte bij de andere supermarkten? Dit terwijl aan ons juist nu gevraagd wordt om afstand te houden waardoor er minder mensen tegelijk in een supermarkt aanwezig mogen zijn.

De DGG vindt het geen goed signaal van de Albert Heijn dat deze verbouwing niet uitgesteld wordt. DGG roept daarom het gemeentebestuur en het management van Albert Heijn op om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en in gezamenlijk overleg de verbouwing uit te stellen en de winkel open te houden.

lees meer

DGG last in verband met het Corona Virus al haar bijeenkomsten af tot en met 31 maart. De wijkbijeenkomst Geldrop-Centrum van 19 maart gaat niet door.

12 maart 2020

Vanmiddag heeft het kabinet nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus aangekondigd. Ook de Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost heeft maatregelen tegen de verdere verspreiding van het Corona-virus afgekondigd. De commissievergaderingen van de gemeenteraad Geldrop-Mierlo gaan komende week niet door.

Ook de DGG neemt haar verantwoordelijkheid. Daarom lasten we alle bijeenkomsten tot en met 31 maart af. Dat betekent bijvoorbeeld dat de voor komende donderdag 19 maart geplande wijkbijeenkomst in het centrum van Geldrop niet doorgaat.

De DGG vindt het jammer dat de bijeenkomsten niet door kunnen gaan, maar het indammen van het virus is nu belangrijker. Graag verplaatsen de bijeenkomsten daarom naar een nog nader te bepalen tijdstip. Daar hoort u tegen die tijd meer over.

lees meer

Burgemeester hangt nestkastjes op bij de Nutsschool Benedenbeekloop tijdens kennismakingstour met fractie van de DGG.

08 maart 2020

Op zaterdag 7 maart is de fractie van de DGG samen met de nieuwe burgemeester van Geldrop-Mierlo, Jos van Bree, op kennismakingstoer geweest door Geldrop. Er werd op de fiets een bezoek gebracht aan het St. Anna Ziekenhuis waar het gezelschap een rondleiding kreeg over de functieafdeling. Daarna ging de reis naar tennisvereniging de Mast waar de nieuwe accommodatie werd bezichtigd.

De reis werd vervolgd in de natuur bij Hengelsportvereniging De IJzerenMan waar een aantal sportvissers lieten zien hoe zij omgaan met de natuur. De tour werd vervolgd bij Volkstuinvereniging De verloren Kost. Hier kreeg de burgemeester te zien hoe op een creatieve manier in samenwerking met andere verenigingen de toegang tot het terrein verbetert gaat worden. Na een tussen stop bij de Speel-o-theek Geldrop gevestigd in Accommodatie de Prell in het centrum van Geldrop kwam het gezelschap aan bij de het eindpunt van de tocht, de Nutsschool aan de Benedenbeekloop. Hier stonden twee kleuters en een leerkracht van de school de groep al te wachten.

lees meer

Ook aandacht vanuit landelijke pers voor stankoverlast door slachthuis Geldrop

11 februari 2020

11 februari besteedde SBS6 via haar nieuwsprogramma Hart van Nederland aandacht aan de stankoverlast die al jaren uitgestort wordt over de omwonenden van het Slachthuis aan de Industrieweg langs het Emopad op Zesgehuchten.

De DGG volgt de ontwikkelingen na deze overname en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van slachtactiviteiten al sinds 2017 op de voet. Middels een buurtcomité wordt een aantal omwonenden regelmatig bijgepraat over de inspanningen die het Slachthuis doet om toenemende stank- en geluidsoverlast te beperken en te reduceren tot aanvaardbare waarden.

Reden voor de DGG om afgelopen december (opnieuw) kritische vragen te stellen aan het College van B&W om zo tot een aanvaardbare oplossing te komen in deze. Het College van B&W moet de vragen tot op heden nog beantwoorden!

lees meer

DGG is tevreden over de reactie van het College van B&W ten aanzien van het NH-hotel maar blijft alert!

09 februari 2020

DGG is tevreden over de reactie van het College van Burgemeester en Wethouders ten aanzien van het NH-hotel. Het college heeft aangegeven dat zij niet wil mee werken aan een wijziging van het bestemmingsplan die noodzakelijk zou zijn als er arbeidsmigranten in het hotel gehuisvest zouden worden.  Daarmee is de huisvesting van arbeidsmigranten voorlopig van de baan.

Maar de DGG blijft bezorgd over de toekomst van het NH-hotel en volgt de situatie daarom op korte voet.

lees meer

DGG ondersteunt De Samenloop voor Hoop

04 februari 2020

DGG steunt de Samenloop voor Hoop. 6 & 7 juni 2020 op de Kervel in Geldrop.

lees meer

Verlichting in bocht fietspad Parallelweg aangepast na vragen van de DGG

08 januari 2020

Het fietspad langs de Parallelweg is gedeeltelijk gereconstrueerd vanwege de vernieuwing van het Stationsplein. Verzuimd was echter deugdelijke verlichting aan te brengen langs de S-bocht juist voor het Stationsplein komende uit de richting Laarstraat. De DGG ontving veel signalen van verontruste burgers die het ontbreken van verlichting absoluut onveilig c.q. onwenselijk vonden. Daarom heeft de DGG over deze situatie vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Naar aanleiding van de vragen van de DGG gaf het college vervolgens aan dat opdracht geven is om een lichtmast te plaatsen zodat deze bocht verlicht is. Hiermee is het probleem opgelost.
lees meer

De DGG draagt Wintersfeer een warm hart toe. Een fantastische activiteit die sfeer en verbondenheid brengt in onze gemeente.

06 januari 2020

Traditiegetrouw werd afgelopen zondag wintersfeer afgesloten met de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente. Net als zijn collega-wethouders deelde DGG-wethouder Peter Looijmans oliebollen uit aan het aanwezige publiek.

De DGG draagt Wintersfeer een warm hart toe. Een fantastische activiteit die sfeer en verbondenheid brengt in onze gemeente. Dank aan de 65 vrijwilligers die dit evenement mogelijk maken.

lees meer

DGG maakt zich zorgen over mogelijke nieuwe functie van NH hotel Geldrop

20 december 2019

Onlangs heeft de Spaanse hotelketen NH heeft twee hotels uit de regio verkocht. Het gaat om het hotel in Best met 68 kamers en die in Geldrop met 131 kamers. Wie de koper is, zegt de woordvoerder van de hotelketen niet. Volgens het ED zou de nieuwe eigenaar er arbeidsmigranten willen vestigen.

De DGG maakt zich zorgen over de gevolgen die het zou hebben voor de buurt en de gemeente als er veel arbeidsmigranten gehuisvest zou worden in het NH hotel. De DGG heeft het college van B&W dan ook gevraagd om heel goed naar deze situatie te kijken.

lees meer

Niels Westhoff geïnstalleerd als burgercommissielid voor de DGG

17 december 2019

Op maandag 16 december is Niels Westhoff door Burgemeester Jos van Bree geïnstalleerd als burgercommissielid voor de DGG. Met het afleggen van de eed werd Niels officieel lid van een raadscommissie. Ook de burgercommissieleden worden geïnstalleerd en zij moeten voor ze zitting kunnen nemen in de commissie een eed afleggen dat zijn zich zullen houden aan alle regels die bij het commissielidmaatschap horen. Niels neemt namens de DGG zitting in de commissie Algemene Zaken. 

lees meer

DGG wijkbijeenkomst Braakhuizen-Noord. 19 december vanaf 20:00 uur

12 december 2019

Op Donderdag 19 december organiseert de DGG een wijkbijeenkomst voor de wijk Braakhuizen-Noord. De DGG wil graag samen met de inwoners werken aan de toekomst van Geldrop. Daarom roept de DGG de inwoners van  de wijk Braakhuizen-Noord op om tijdens de wijkbijeenkomst te komen vertellen waar het in hun wijk en in onze gemeente de komende jaren over zou moeten gaan.  Wat kan er beter of wat moeten we vooral behouden in de wijk.

De wijkbijeenkomst vindt plaats in De Twern aan de Kettingstraat 79 te Geldrop en begint om 20:00 uur. De koffie staat klaar.

lees meer

Begroting 2020-2023: DGG dient moties in over Wijkontwikkeling, Subsidieverordening en Ziekteverzuim

13 november 2019

Hieronder is de tekst weergegeven die de DGG-fractie heeft uitgesproken tijdens de behandeling van de gemeentebegroting 2020 – 2023.

De DGG wil het college en de ambtenaren bedanken voor alle antwoorden die zijn gegeven hebben op de vragen en punten uit de eerste termijn.

Zoals we in onze eerste termijn aangegeven hebben zijn wij in grote lijnen akkoord met de voorliggende begroting. Dit jaar is een jaar van plannen maken en volgende jaar zal moeten blijken hoe alles zich ontwikkelt. De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Onlangs heeft de minister aangekondigd dat hij wijziging wil aanbrengen in het beleid en de financiering rond de Jeugdzorg. En er wordt een mogelijke herijking van het gemeentefonds voorbereid. Onze situatie kan zich dus komend jaar snel wijzigingen en de onzekerheid neemt daarmee toe.

De DGG dient vanavond gezamenlijk met het CDA drie moties in. Naast de door het CDA ingediende motie over het ziekteverzuim dienen wij moties in over het project herijking subsidiebeleid en over het opstellen van wijkontwikkelingsplannen.

We zijn het met het CDA eens dat het college een goede analyse zou moeten maken van het ziekteverzuim en komen met een pakket aan structurele maatregelen om dit verzuim terug te dringen.

In onze eerste termijn hebben wij aangegeven dat we, gezien de beperkte capaciteit in het ambtelijk apparaat, prioriteiten moeten stellen. Voor de DGG houdt dat in dat we ook moeten kijken naar bestaande activiteiten en projecten.

lees meer

Woensdag 30 oktober wijkbijeenkomst Oranjeveld - Grote Bos en Herdersveld

19 oktober 2019

Op 30 oktober organiseert de DGG een wijkbijeenkomst voor de wijken Oranjeveld, Grote Bos en herdersveld. De DGG wil graag samen met de inwoners werken aan de toekomst van Geldrop. Kom ons vertellen waar het in uw wijk en in onze gemeente de komende jaren over zou moeten gaan.

De bijeenkomst vindt plaats in wijkgebouw het Oranjeplein aan de Jan van Amstelstraat in Geldrop. de avond start om 20:00 uur en duurt tot 22:00 uur. U bent van harte welkom.

lees meer

Zaterdag 19 oktober staat de DGG-kraam in het centrum van Geldrop

16 oktober 2019

Op zaterdag 19 oktober staat de DGG-kraam vanaf 10:00 uur in het centrum van Geldrop.  Fractieleden beantwoorden graag al uw vragen en gaan met u in gesprek over actuele onderwerpen en de komende begrotingsbehandeling.

lees meer

DGG reageert genuanceerd op de onterechte persoonlijke aantijgingen van de oppositie.

08 oktober 2019

Maandag 7 oktober vond het door de oppositie aangevraagde spoeddebat over de samenwerking plaats in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo. DGG-fractievoorzitter Frans Stravers zat de gemeenteraad als plaatsvervangend raadsvoorzitter voor vanwege het feit dat onze gemeente op dit moment geen burgemeester heeft. Raadslid Dirk van Weert deed namens de DGG het woord.

De discussie begon met een herhaling van een aantal onterechte persoonlijke aantijgingen uit het verleden in de richting van de DGG-fractie en haar voorzitter. Een bekend verhaal dat al vaker gehouden was maar waar de DGG-fractie zich geheel niet in herkent. Tijdens de discussie bleek dat de gebezigde terminologie door de meeste raadsfracties niet gedeeld werd. Ook de coalitiepartners van de DGG (CDA, DPM en GL) gaven aan dat de werkelijkheid heel anders in elkaar zit dan dat sommige oppositiepartijen wilden doen geloven.

lees meer

Coalitiefracties reageren op aanvraag spoeddebat

30 september 2019

VVD, PvdA en SAMEN hebben afgelopen vrijdag gezamenlijk een brief naar de gehele raad en het college gestuurd met een oproep tot een spoeddebat over de werkwijze binnen onze raad. Naar aanleiding van het aangevraagde spoeddebat op 7 oktober a.s. hebben CDA Geldrop-Mierlo, DGG - Democratische Groepering Geldrop, Dorpspartij Mierlo en GroenLinks Geldrop-Mierlo vandaag gezamenlijk per brief een reactie gestuurd naar de gehele raad en het college.

lees meer

DGG: fan van kleinschalige lokale evenementen

22 september 2019

In Geldrop worden naast de grote evenementen, zoals onlangs bij 75 jaar vrijheid, ook veel kleinschalige evenementen georganiseerd die vaak wat minder voor het voetlicht komen. 

DGG is fan van deze kleinschalige lokale evenementen. Ze dragen bij aan de cultuurbeleving van onze inwoners.

lees meer

Wijkbijeenkomst Zesgehuchten, Geneoenhuis en Bronzenwei

14 september 2019

Op donderdag 26 setpember organiseert de DGG een wijkbijeenkomst voor de wijken Zesgehuchten, Genoenhuis en Bronzenwei.  Vanaf 20:00 uur in Jeugdhuis de Vlerken. Papenvoort 1a te Geldrop (achter gemeenschapshuis Zesgehuchten)

We willen allemaal dat Geldrop-Mierlo een prettige leef- en werkgemeente is waar mensen graag wonen. De DGG wil van Geldrop-Mierlo een gemeente maken waar inwoners samen een goede leefomgeving te creëren. Zo blijft Geldrop-Mierlo een gemeente waar het goed wonen is. Daarnaast wil de DGG een gemeentelijke organisatie die naast de inwoners staat en samen met hen kijkt naar wat er te realiseren is, die samen met de inwoners blokkades en struikelblokken opruimt en die vernieuwende initiatieven vanuit de inwoners ondersteunt. Kijken hoe het wél kan gaat altijd boven zeggen waarom het niet kan.

Wij willen graag samen met u werken aan de toekomst van Geldrop. Kom ons vertellen waar het in uw wijk en in onze gemeente de komende jaren over zou moeten gaan.

lees meer

DGG wijkbijeenkomst Skandia - Hulst

24 augustus 2019

Op donderdag 29 augustus 2019 organiseert de DGG de wijk bijeenkomst voor Skandia en Hulst. 

We willen allemaal dat Geldrop-Mierlo een prettige leef- en werkgemeente is waar mensen graag wonen. De DGG wil van Geldrop-Mierlo een gemeente maken waar inwoners samen een goede leefomgeving te creëren. Zo blijft Geldrop-Mierlo een gemeente waar het goed wonen is. 

Als grootste politieke partij van Geldrop wil de DGG graag samen met de wijkbewoners het voortouw nemen. Daarom nodigt de DGG alle wijkbewoners van harte uit om tijdens de wijkbijeenkomst te komen vertellen waar het beter moet en hoe het in hun ogen beter kan. De DGG gaat er dan graag voor de wijkbewoners mee aan de slag!

Donderdag 29 augustus vanaf 20:00 uur, Café de Muis, Hulst 145 te Geldrop.

lees meer

Motie voor blijvende huisvesting TMSG aangenomen

01 juli 2019

De DGG is van mening dat de huidige situatie op de Bleekvelden vraagt om een andere kijk op de bestemmingen in dit gebied, Het nieuwe wijkontwikkelingsplan ziet namelijk geen problemen in de definitieve huisvesting van de TMSG aan de Bleekvelden. Het vaststellen van het wijkontwikkelingsplan kan gezien worden als een voornemen om de bestemming van het gebied rond de Bleekvelden aan te passen...

lees meer

Profielschets nieuwe burgemeester overhandigd aan de commissaris van de Koning.

11 juni 2019

In zijn rol als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad overhandigt DGG-fractievoorzitter Frans Stravers de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Geldrop-Mierlo aan Wim van de Donk Commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Dit is de aftrap van de procedure die moet leiden tot de benoeming van een nieuwe burgemeester voor onze gemeente...

lees meer

DGG on tour in de wijken van Geldrop

10 juni 2019

Zaterdag 15 juni staat de DGG-kraam vanaf 10:00 uur in winkelcentrum de Coevering. 

lees meer

Besluitvorming stappenplan Cure opnieuw uitgesteld.

03 juni 2019

Onlangs stonden opnieuw de ontwerp-begrotingswijzigingen van Cure (gemeentelijk samenwerkingsverband voor afvalverwerking) op de agenda van de commissie Jeugd en Duurzaamheid. Op de valreep werd daar nog een aanpalend onderwerp aan toegevoegd, namelijk de aanbesteding van een productie-installatie voor groen (bio)gas. Ondanks een heldere uitleg over de aanbestedingsprocedure door een advocaat namens Cure kon ook nu de DGG niet overtuigd worden van de noodzaak voor deze snelle besluitvorming...

lees meer

DGG wil meer aandacht voor leefbaarheid in Braakhuizen Zuid

02 juni 2019

In de afgelopen commissievergadering werd het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid voorgelegd aan de raad. De DGG vindt dat in dit plan veel aandacht is geschonken aan de gebouwen in de wijk waaronder de kerk. Echter, is een wijkontwikkelingsplan meer dan alleen gebouwen slopen, verplaatsen of opnieuw bouwen. Het gaat om sociale ontwikkeling en meer leefbaarheid in de wijk...

lees meer

DGG voorstander van overeenkomst met Laco

28 mei 2019

Afgelopen week heeft de gemeenteraad vergaderd over de toekomst van het zwembad in Geldrop. Dit dossier speelt al enkele jaren, maar een concrete oplossing blijft nog achterwegen. Laco is voor de DGG een proces dat te lang duurt. De inwoners worden erg ongerust en vragen zich af of zij de komende jaren nog gebruik kunnen maken van de zwemvoorziening in onze gemeente...

lees meer

DGG-wethouder Peter Looijmans zet AutoMaatje Geldrop-Mierlo in de bloemen ter gelegenheid van 500 ritten.

23 mei 2019

DGG-wethouder Peter Looijmans heeft vrijwilliger Jos, chauffeur van AutoMaatje van het eerste uur, en deelnemer Hennie uit Geldrop in de bloemen gezet ter gelegenheid van de 500ste rit voor ANWB AutoMaatje Geldrop-Mierlo. Hennie vraagt regelmaatje een ritje aan en dan combineert ze haar wekelijkse afspraak bij de fysiotherapie graag met een paar boodschappen in het winkelcentrum...

lees meer

DGG had het liever anders gezien maar UMTS antennes Mierloseweg worden niet verplaatst

19 mei 2019

In februari 2019 heeft de DGG vragen gesteld over de UMTS antennes op het appartementengebouw op de hoek van de Mierloseweg en de van der Puttstraat. Er is sprake van twee antennes: een antenne die geheel aan de Mierloseweg is gelegen en voldoet aan de wettelijke eisen voor het vergunningsvrij plaatsen van een UMTS-antenne. En een antenne gelegen op de hoek van de Mierloseweg en de Van der Puttstraat die op dit moment niet voldoet omdat de afstand van voorgevel van het gebouw een meter te weinig is...

lees meer

Gevaarlijke situatie kruising Gijzenrooiseweg en Laan van Tolkien wordt aangepast.

19 mei 2019

Naar aanleiding van haar bezoek aan de wijk Genoenhuis heeft de DGG vragen gesteld over de overgang van het fietspad naar de weg bij de kruising Gijzenrooijseweg en Laan van Tolkien. De DGG heeft het voorstel gedaan om de belijning op de weg verder door te laten lopen. De gemeente betreurt het dat de huidige inrichting van de weg voor gevaarlijke situaties zorgt...

lees meer

Gemeente gaat in overleg over onveilige verkeerssituatie Hulst

18 mei 2019

Enige tijd geleden stelde de DGG vragen over de verkeerssituatie op Hulst tussen de Vlier en Elsbroekpad. Naar aanleiding van deze vragen zijn verschillende acties uitgevoerd. Er is overleg geweest tussen de gemeente en de bewoners over de situatie. Ook zijn er door de gemeente snelheidsmetingen uitgevoerd. Gebleken is dat in de rijrichting Elsbroekpad 84% van het autoverkeer te hard rijdt...

lees meer

Overlast honden uitlaatroute rond de vijver aan de Laan van Tolkien.

17 mei 2019

Naar aanleiding van opmerkingen van inwoners tijdens het bezoek van de DGG aan Genoenhuis heeft de DGG vragen gesteld over de honden uitlaatroute bij de waterpartij aan de Laan van Tolkien. Het voorstel van de DGG was om de uitlaatroute te verleggen. In haar antwoord geeft de gemeente aan dat de route bij de vijver inderdaad een aangewezen honden uitlaatroute is...

lees meer

Er komt een nieuw plan voor het parkeerterrein bij het gemeentehuis (de Meent)

06 mei 2019

De gemeente heeft een plan ontwikkeld voor de herinrichting van de Meent, deels Hofstraat en de huidige en toekomstige ventweg aan de Mierloseweg. De toekomstige ventweg loopt naast het gemeentehuis en verbindt de Hofstraat in één richting met de Meent. Het plan is in januari in de inspraak geweest en er zijn bijeenkomsten geweest voor de omwonenden...

lees meer

Kamergewijze bewoning niet meer toegestaan in de wijken

03 mei 2019

In de commissie ruimte waren de uitgangspunten voor kamergewijze bewoning en woningsplitsing in onze gemeente aan de orde. Tijdens de commissievergadering maakten twee inwoners van onze gemeente van hun inspreekrecht gebruik. Zij wezen de raadleden op de nadelen van kamergewijze bewoning. De overlast die zij ondervonden van dit type kamerverhuur en de verpaupering die dreigde te ontstaan in hun buurt...

lees meer

DGG vindt Ons Platform TV een goed initiatief maar wil scherp kijken naar de kosten en opbrengsten voor Geldrop-Mierlo

29 april 2019

Bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2019 is door de raad bij de raming voor het Digitaal Platform voor Geldrop-Mierlo besloten de financiering voor 2020 en verder af te laten hangen van een in het eerste kwartaal 2019 op te stellen evaluatie. De evaluatie zou met een presentatie toegelicht worden echter de presentatie bleek een commercieel verhaal te zijn van Ons Platform TV...

lees meer

DGG heeft kritiek op begrotingswijziging afvalverwerking CURE

28 april 2019

Afgelopen week is in de Commissie Jeugd en Duurzaamheid een nieuw voorstel tot begrotingswijziging van CURE (afvalverwerking) behandeld. In het voorstel zijn enkele reële kostenstijgingen verwerkt maar dat is niet het enige. Met deze begrotingswijziging wordt tegelijkertijd opnieuw een (financiële) stap gezet in het project RENESCIENCE, een vorm van afvalverwerking via nascheiding met behulp van enzymen, terwijl de DGG duidelijk aangegeven heeft eerst de discussie te willen voeren met het College en de Raad wat invoering van deze techniek voor de portemonnee van onze inwoners betekent...

lees meer

DGG feliciteert alle gedecoreerden in Geldrop-Mierlo

27 april 2019

De DGG heeft respect voor iedreen die een positeive bijdrage levert aan de samenleving in Geldrop-Mierlo. En daarom feliciteerd de DGG alle gedecoreerden in Geldrop-Mierlo. Geldroppenaren en Mierlonaren om trots op te zijn!

lees meer

Omwonenden willen nieuw plan voor de herinrichting de Meent

23 april 2019

Komende commissie Ruimte staat de herinrichting van parkeerterrein de Meent achter het gemeentehuis op de agenda. De DGG is nog niet tevreden over het plan. De DGG vindt dat de helft van het plein ingericht moet worden als gratisparkeren met een blauwe zone zodat bezoekers aan het gemeente huis hier twee uur gratis kunnen parkeren. De omwonenden zijn ook niet tevreden...

lees meer

DGG aanwezig bij informatieavond wijkontwikkeling Braakhuizen Zuid.

20 april 2019

DGG was aanwezig op de informatieavond over de wijkontwikkeling in Braakhuizen Zuid waar de gemeente samen met de inwoners van de wijk liet zien wat voor initiatieven er genomen zijn om de wijkontwikkeling van de grond te krijgen. De DGG vindt dat dit een fantastisch initiatief is dat veel kansen biedt om de wijk meer leefbaar te maken. de DGG ondersteunt dit natuurlijk van harte en dit gaan we in meer wijken realiseren als het aan de DGG ligt...

lees meer

DGG fractie stelt vragen over gevaarlijke situatie op de laan van Tolkien.

17 april 2019

TIJDENS HET BEZOEK VAN DE DGG-FRACTIE AAN GENOENHUIS werd de DGG door een aantal wijkbewoners gewezen op een paar opmerkelijke situaties in het gebied. De situaties zijn naar de mening van de DGG-fractie eenvoudig te verbeteren.  Het gaat om de overgang van het fietspad naar de weg. Deze overgang is zeer kort en gezien het snelheidsverschil tussen de auto en de fiets hebben we tijdens ons bezoek met eigen ogen gezien dat dit tot GEVAARLIJKE SITUATIES leidt...

lees meer

Bewoners klagen over onveilige verkeerssituatie Hulst

10 april 2019

Bewoners van Hulst hebben de DGG benaderd over de onveilige verkeerssituatie tussen de Vlier en het Elsbroekpad. De weg is ingericht als een 30 kilometer zone maar er wordt veel te hard gereden. Frans Thijssen is polshoogte gaan nemen en ondervond aan den lijve hoe hard er gereden wordt. Dit is goed te zien op zijn facebook filmpje. De DGG is voorstander van veiligheid in de wijken...

lees meer

De molenaars van korenmolen 't Nupke' maken bezwaar tegen plan Topa in verband met windbelemmering rondom de molen.

04 april 2019

Molens zijn monumenten die de identiteit van grote delen van het Nederlands landschap bepalen. Alleen daarom al verdienen ze het om hun cultuurhistorische plek daarin te behouden. Molens zijn bovendien levende monumenten, iets wat zeer zeker geldt voor ’t Nupke, de enig overgebleven molen in Geldrop. Deze vervult ook een zeer belangrijke rol in de aantrekkelijkheid van de Gemeente Geldrop-Mierlo, getuige ook de vele bezoekers van binnen en buiten de gemeente, waaronder ook veel vanuit het buitenland...

lees meer

DGG fractie on tour in Genoenhuis

31 maart 2019

Op zaterdag 30 maart was de fractie van de DGG weer on tour. Dit keer was het de beurt aan de wijk Genoenhuis. De stand van de DGG was opgebouwd op de parkeerplaats voor de Albert heijn. Van daar uit trokken de fractieleden de wijk in om met bewoners te spreken.  Voor de winkels spraken de fractieleden van de DGG met inwoners over de zaken die hen bezighielden...

lees meer

DGG stelt vragen over mogelijk gevaarlijke bomen bij Beneden Beekloop school

20 maart 2019

Naar aanleiding van de vragen van de DGG over de veiligheid van bomen in onze gemeente heeft de fractie het bericht bereikt dat er sprake is van een mogelijk gevaarlijke situatie bij de Nutsschool Beneden Beekloop.  Achter de school staan drie uit de kluiten gewassen Balsempopulieren. Er wordt geschat dat ze ruim 50 jaar oud zijn (net als de school)...

lees meer

Reclamebeleid en reclameverordening niet door naar besluitvorming

18 maart 2019

In 2016 is de Beleidsnota Reclame en Terrassen vastgesteld. Bij vaststelling is afgesproken dat de beleidsnota één jaar na vaststelling zou worden geëvalueerd. De tweede helft van 2016 en 2017 zijn gebruikt om ervaring op te doen met het vastgestelde beleid. In 2018 is de evaluatie opgepakt en op basis daarvan is gekozen voor een nieuwe opzet:  de reclameverordening...

lees meer

DGG stelt vragen over onveilige situatie Helze / Wielewaal

14 maart 2019

De afgelopen tijd zijn er in het gebied Helze Wielewaal meerdere malen bomen omgewaaid tijdens harde windstoten c.q. stormen. Afgelopen week nog met bijna fatale afloop. De DGG ontvangt veel signalen van verontruste burgers aangaande deze feiten. De DGG is van mening dat een preventieve oplossing voorrang behoeft. Daarom heeft de DGG afgelopen woensdag 13 maart 2019 aan het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd of zij bereid zijn om preventief onderzoek te doen naar de wortelstabiliteit en de windbelasting van de bomen aan de Helze en Wielewaal ter hoogte van het stuk tussen de Rietstraat en de Dommel zowel links als rechts van de weg...

lees meer

DGG helpt leerlingen van het Strabrecht College bij het ontdekken van de lokale politiek

12 maart 2019

Op 1 april wordt er op het Strabrecht College een nieuw project gestart voor de mavo 3 leerlingen. De leerlingen nemen een kijkje in de lokale politiek en vergaren kennis over maatschappelijke vraagstukken binnen de gemeente Geldrop-Mierlo. De DGG omarmt dit initiatief en helpt als lokale partij graag mee om de leerlingen vroegtijdig te betrekken bij de lokale politiek...

lees meer

DGG stelt vragen over opzichtige plaatsing UMTS masten aan de Mierloseweg

17 februari 2019

Onlangs zijn er op zeer opzichtige wijze UMTS-masten geplaatst op een appartementencomplex aan de Mierloseweg. Voorheen stonden deze masten op het dak van het oude Tweka gebouw opgesteld op een wijze dat ze bijna geheel aan het zicht ontnomen werden. Nu staan ze op de hoeken van het gebouw volledig in het zicht en hebben ze een buiten proportionele grootte ten opzichte van het gebouw...

lees meer

De eigenheid van de kernen moet blijven maar wel gelijkwaardig. Het nieuwe mobiele podium moet voor beide kernen onder dezelfde voorwaarden beschikbaar zijn.

16 februari 2019

In de commissie Jeugd en duurzaamheid van 11 februari was het voorstel voor een mobiel podium aan de orde. Het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders is om de gemeenschap een evenementenpodium voor multifunctioneel gebruik bieden waardoor het beter mogelijk wordt voor amateurmusici uit onze gemeente zich te presenteren aan het publiek...

lees meer

DGG wil dat CliëntenPlatform Mimima haar mening geeft over Senzer

15 februari 2019

Drie organisaties - Werkplein Regio Helmond (een samenwerkingsverband van regionale sociale diensten van de gemeenten), Werkgeversplein Regio Helmond (initiatief van en voor werkgevers) en de Atlant Groep (arbeidsintegratie en sociale werkvoorziening) - zijn opgegaan in één nieuwe organisatie. Deze organisatie is Senzer, het werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel...

lees meer

DGG KOMT OP VOOR BEWONERS LAARSTRAAT.

09 februari 2019

Na jaren braak te hebben gelegen en langzaam te verpauperen ligt er eindelijk een voorstel voor bebouwing van het voormalige TOPA-terrein op de hoek Laarstraat - Bogardeind. Een voorstel in de vorm van een bouwplan dat voorziet in een appartementencomplex van minimaal 27 woningen in een 4-tal bouwlagen en een half-ondergrondse parkeergarage. Een bouwplan wat, op zijn zachtst gezegd, sterke associaties oproept met bebouwing aan de Spaanse Costa’s aldus nagenoeg alle bewoners uit de directe omgeving van dit braakliggend terrein en daarmee in schril contrast (lees; totaal niet passend) met de monumentale uitstraling die, met name, de Laarstaat herbergt...

lees meer

DGG wil een Actieplan Jongeren!

07 februari 2019

Ook voor jongeren moet het goed en prettig leven zijn in Geldrop-Mierlo. Met alleen goede scholen met degelijk onderwijs, fatsoenlijke fietspaden, sportclubs, etc. zijn we er niet. De DGG is van mening dat er voor jongeren meer activiteiten georganiseerd moeten worden. Niet vanuit de visie om problemen op te lossen en de jongeren van de straat te houden, maar met een positieve insteek: jongeren verdienen een volwaardige plek in Geldrop-Mierlo...

lees meer

Geldrop-Mierlo aantrekkelijk voor Jongeren

06 februari 2019

De DGG heeft tijdens de verkiezingen geopperd om de jongeren meer te betrekken bij maatschappelijke kwesties die zich afspelen in de gemeente Geldrop-Mierlo. Bovendien heeft de DGG een voorstel mee ingediend om een jongerenraad te laten installeren die gevraagd en ongevraagd advies uit gaat brengen aan de raad. Hiermee worden de jongeren meer geprikkeld voor de lokale politiek...

lees meer

Sportvisie vastgesteld

11 december 2018

In de gemeenteraad werd op 27 november de sportvisie ingediend waarna dit adviesrapport op 10 december door een ruime meerderheid werd goedgekeurd. In deze sportvisie werden er een aantal doelen aangehaald, waaronder het bevorderen van de gezondheid, beweging door de inwoners, het stimuleren van de sociale participatie en het bevorderen van de zelfredzaamheid van ieder individu...

lees meer

Verschillende alternatieven onderzoeken voor een zwemvoorziening in Geldrop-Mierlo.

30 november 2018

In de commissievergadering stond “De Smelen” weer eens op de agenda. In een voorgaande vergadering was afgesproken dat de subsidie aan Laco niet meer zou worden verlengd. Nu bleken veel partijen toch weer bereid om die subsidie tot september te verlengen. De DGG is van mening dat het afgelopen moet zijn om geld in de bodemloze Laco-put te stoppen...

lees meer

Commissievergadering in het teken van Cure

28 november 2018

De Commissie Jeugd en Duurzaamheid van november 2018 stond geheel in het teken van Cure, de gemeenschappelijke regeling met Valkenswaard en Eindhoven inzake de afvalinzameling. Cure voelt zich gedwongen een begrotingswijziging door te voeren gezien de sterk gestegen verwerkingskosten van ons afval in het afgelopen jaar. Maar niet alleen de verwerkingskosten zijn gestegen, er wordt ook veel meer aangeboden op onze milieustraat en dan met name als het gaat om bouwafval...

lees meer

Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid

18 november 2018

Via een brief vooraf en tijdens een mondelinge uitleg in de commissievergadering werd de vergadering op de hoogte gesteld van het stopzetten van de medewerking met het bureau “Stout” dat het buurtontwikkelingsplan voor Braakhuizen Zuid zou gaan maken. De gemeente neemt hier nu zelf de touwtjes in handen en gaat in overleg met de buurtbewoners in de geest van de toenmalige stichting ”O en O” het buurtontwikkelingsplan opstellen...

lees meer

DGG in gesprek met de inwoners in Centrum Geldrop

28 oktober 2018

Op zaterdag 27 oktober was de gehele fractie van de DGG in het centrum van Geldrop onderweg om te spreken met de inwoners. De DGG kraam stond op de Heuvel opgesteld en hier konden belangstellenden meer informatie krijgen over de gemeentebegroting voor de komende jaren. Daarnaast lieten de fractieleden en de DGG-wethouder door het centrum en spraken zij met inwoners over uiteenlopende thema’s Zo ging het over de overlast van scooters in het centrum en de aanpak hiervan, oer geluidsoverlast van de A67, over activiteiten voor jongeren, de nieuwbouw van het Strabrecht College en ander thema’s die de inwoners bezighouden...

lees meer

DGG in gesprek met inwoners over de gemeentebegroting

20 oktober 2018

Komende zaterdag 27 oktober staat de DGG-fractie in het dorp met haar nieuwe DGG kraam. Thema van deze keer is de meerjaren programma begroting 2019-2022. De gemeentebegroting kent in 2019 een tekort van rond de 9 ton. Bovendien wordt het vastrecht voor het afval dat ieder huishouden in de gemeente betaald met 40% verhoogd. De DGG is benieuwd wat de inwoners ervan vinden en wil graag met hen in gesprek over de gemeentebegroting...

lees meer

Nieuw college presenteert Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 “Trots op nieuwe ontwikkelingen”.

08 oktober 2018

Op maandagavond 8 oktober presenteerde het nieuwe college van DGG, CDA, DPM en GroenLinks haar eerste begroting. De opzet van deze begroting is aangepast. Hiervoor is gekozen om de manier van werken inzichtelijk te maken en tegelijkertijd het Kernakkoord te verwerken in de begroting. Er is bewust gekozen om te investeren. Dit leidt tijdelijk tot een tekort in het gemeentelijke budget...

lees meer

Het beeld van de vrouw met de auto komt terug!

28 juli 2018

Onze vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het beeld van de vouw met de auto (Grenzeloos) en de reacties van veel inwoners van Geldrop hierop hebben geholpen! De wethouder heeft toegezegd dat het beeld op zijn oude plek teruggezet gaat worden. Het bord voor de textielroute komt ergens anders te staan! Zie dit nieuwsbericht: https://www...

lees meer

DGG stelt vragen over verdwijnen Beeld van vrouw met auto (Grenzeloos) van Carla Rump.

25 juli 2018

Onlangs is aan de Molenstraat een zuil geplaatst in het kader van het thema verbinden (de textielroute) in het centrum van Geldrop. Deze zuilen zijn ook op andere locaties in het centrum geplaatst. Het bijzondere aan de locatie aan de Molenstraat is dat deze zuil exact op de plaats van het beeld van de vrouw met auto (Grenzeloos) geplaatst is. Dit kunstwerk van Carla Rump heeft hiervoor moeten wijken...

lees meer

DGG Wethouder Peter Looijmans opent samen met Voorzitter Rene van Eck de samenloop voor hoop

09 juni 2018

9 en 10 juni 2018 vindt de tweede Samenloop voor Hoop Geldrop-Mierlo plaats. De opbrengsten van deze 24-uurs loop komen ten goede aan de strijd tegen kanker. DGG-wethouder Peter Looijmans opende samen met Samenloop voorzitter René van Eck de activiteit door de eerste ronde voorop te lopen. Peter heeft zelf van dichtbij meegemaakt hoe deze slopende ziekte het leven kan beïnvloeden...

lees meer

Claudia Aarts, oud-raadslid van de DGG, geridderd

04 juni 2018

Op 4 juni 2018 ontving Claudia Aarts, oud-raadslid van de DGG uit handen van de burgemeester van Geldrop-Mierlo een koninklijke onderscheiding voor 12 jaar raadslidmaatschap. Aan het einde van de vorige raadsperiode liet Claudia Aarts weten niet meer beschikbaar te zijn voor een volgende termijn. Dit betekende dat ondanks het feit dat zij op de kieslijst van de DGG stond ze niet meer terug kam in de gemeenteraad...

lees meer

Peter Looijmans namens de DGG benoemd tot wethouder van Geldrop-Mierlo

04 juni 2018

Tijdens de drukbezochte raadsvergadering van 4 juni 2018 werden de nieuwe wethouders van Geldrop-Mierlo officieel geïnstalleerd. Peter Looijmans van de DGG was van 2014 tot medio 2016 raadslid namens de DGG. Daarvoor was hij fractievoorzitter van OGM. Die partij fuseerde in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 met DGG. Geboren en getogen Geldroppenaar Peter Looijmans stond bij de verkiezingen van maart 2018 op de kandidatenlijst van DGG...

lees meer

Kernakkoord ondertekend door college partijen

23 mei 2018

Vanavond (23 mei) hebben de vier college partijen hun gezamenlijke kernakkoord ondertekend en daarmee hun samenwerking voor de komende vier jaar officieel bekrachtigd. Onder het toeziend oog van alle raadsleden en fractieassistenten van de collegepartijen werd op 23 mei het kernakkoord op het horecaplein ondertekend door de fractievoorzitters en de beoogd wethouders van de college partijen...

lees meer

Voorgenomen behandeling bestemmingsplan Jonkvouw leidt tot commotie op Zesgehuchten

13 mei 2018

Komende maandag 15 mei staat het bestemmingsplan de Jonkvrouw op de agenda van de ruimtekamer. Vanuit verschillende geledingen in Zesgehuchten is bezwaar geuit tegen het feit dat deze behandeling slechts enkele dagen vooraf (de woensdag voor hemelvaart) bekend gemaakt is. Hierdoor hebben verschillende belanghebbenden te weinig tijd om zich voor te bereiden op deze behandeling...

lees meer

DGG kiest voor kandidaat wethouder van buiten de raad.

06 mei 2018

Nu de onderhandelingen over een nieuw college voor Geldrop-Mierlo in een laatste fase terecht zijn gekomen heeft de DGG zich op basis van de beschikbare portefeuille beraden over de wethouder kandidaat die zij naar voren wil schuiven. In de pers werd veelvuldig Ton Steenbakkers genoemd als kandidaat maar de DGG heeft altijd gesteld dat de kandidaat zou moeten passen bij de portefeuille die de DGG zou krijgen toebedeeld...

lees meer

Geslaagde Broakese Kermes verdient ondersteuning.

15 april 2018

De Broakese Kermes, een heel goed initiatief uit de wijk Braakhuizen Zuid om te laten zien dat ´verbinden´ helemaal niet moeilijk is. Als DGG ondersteunen we van zulke acties van harte. Perfect moment om de wijk met elkaar te laten verbinden. Zulke initiatieven moeten we promoten en vergoten. Dit zorgt voor draagvlak in de wijk en het was een zeer geslaagde activiteit...

lees meer

DGG praat verder met CDA, GL en DPM over coalitievorming.

14 april 2018

Na de verdiepende gesprekken van afgelopen week is besloten om met vier partijen gezemenlijk verder te praten over de mogleijke vorming van een nieuw College en een nieuwe coalitie. De gesprekken vinden plaats tussen DGG, CDA, Groen Links en DPM. De gesprekken staan onder leiding van Frank Dieters die door het CDA is gevraagd om op te treden als formateur...

lees meer

De verkiezingen zijn weer voorbij. Nu komt de tijd om de beloften uit het verkiezings-programma waar te maken.-

09 april 2018

De verkiezingen zijn weer voorbij. Alle borden zijn weer opgeruimd. Voor de DGG heeft dit voor de komende vier jaar vijf zetels opgeleverd en daarmee zijn we één van de twee grootste fracties (CDA heeft ook vijf zetels) in de gemeenteraad. Twee weken geleden zijn de raadsleden geïnstalleerd.  Nu komt de tijd om de beloften uit het verkiezingsprogramma waar te maken...

lees meer

Nieuwe fractie DGG

23 maart 2018

Vandaag is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen definitief vastgesteld. Voor de raadsperiode 2018-2022 bestaat de fractie van de DGG uit Frans Stravers (fractievoorzitter), Henk Dielis, Dirk van Weert, Eric ketelaars en Serkan Yarangümeli. De fractie heeft gisteren al haar eerste vergadering gehad en is al aan het werk voor de inwoners van Geldrop-Mierlo...

lees meer

DGG haalt 5 zetels in de gemeenteraad

22 maart 2018

De DGG heeft bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 5 zetels gehaald. Alle kandidaten van de DGG bedanken de inwoners van Geldrop-Mierlo die hun stem op de DGG uitgebracht hebben. Omdat bij de DGG geldt dat de kandidaten met de meeste stemmen in de raad komen is het vandaag nog een spannende dag. In de loop van de dag zal bekend worden hoeveel voorkeursstemmen elke kandidaat gehaald heeft...

lees meer

Lijsttrekkers debat vanaf 18 maart op lokale omroep

18 maart 2018

Op initiatief van alle lijsttrekkers heeft er afgelopen donderdag 15 maart een lijsttrekkersdebat plaatsgevonden in het gebouw van Studio040 in Eindhoven. De tijd was te kort om een publieksevenement te organiseren en daarom is besloten om zonder publiek een debat op te nemen in de studio van lokale omroep Studio040. Het debat wordt vanaf zondagavond 18 maart om 18...

lees meer

DGG op campagne

17 maart 2018

Het was afgelopen zaterdag druk in de Coevering. Veel partijen waren op campagne. De DGG had voor deze zaterdag haar keuze laten vallen op Winkelcentrum de Coevering. Naar eerder in het centrum van Geldrop en op andere plaatsen in onze gemeente campagne gevoerd te hebben stonden de stands van de DGG deze keer opgesteld in de Coevering. Ook voor de Coevering heeft de DGG een aantal programmapunten en deze in de huis aan huis folder voor de Coevering uitgereid beschreven waarbij het wijkontwikkelingsplan centraal staat...

lees meer

Vrouwen en mannen op de lijst van de DGG

15 maart 2018

Bij de DGG bepaald de kiezer wie er in de raad komt. Als sinds de oprichting van de DGG wordt de regel gehanteerd dat de kandidaten met de meeste stemmen namens de DGG in de raad komt. Dus ook al staat een kandidaat lager op de lijst als hij of zij de meeste stemmen haalt is de zetel voor deze kandidaat. Daarom is bij de DGG de plaats op de lijst minder belangrijk als bij andere partijen...

lees meer

DGG op bezoek bij de ZLTO

18 februari 2018

Binnen Geldrop-Mierlo spelen vele zaken in het buitengebied en bij onze agrarische ondernemers. Het is van belang dat er perspectief blijft voor de agrarische sector. Ook in de toekomst kunnen zij een bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving. Op 17 februari waren de raadsfracties uitgenodigd om op bezoek te komen bij een aantal van de agrarische bedrijven binnen onze gemeente...

lees meer

Verkiezingen worden zichtbaar.

17 februari 2018

De verkiezingen worden nu echt zichtbaar. Afgelopen zaterdag 17 februari waren bijna alle partijen bij elkaar op de gemeente werf om de verkiezingsborden te beplakken. Resultaat 14 beplakte borden die komende week geplaatst worden in onze gemeente. Voor de DGG bestond de plakploeg uit Frits van den Einden en lijsttrekker Frans Stravers.

lees meer

Kempische Heideschapen op de rotonde bij de A67

07 februari 2018

Op dinsdag 6 februari onthulde wethouder Hoekman vijf levensgrootte Kempische Heideschapen op de rotonde aan het Bogardeind bij de A67 in Geldrop. Het kunstwerk werd geplaatst in opdracht van de gemeente. Dit kunstwerk is gemaakt om de identiteit van de gemeente te versterken. Al van oudsher zorgden in de omgeving van Geldrop de aanwezigheid van heide, gras en dus schapen voor de productie van wol...

lees meer

Succesvolle infomiddag kandidaten Jongerenraad

01 februari 2018

Op 31 januari zijn de eerste kandidaten voor de Jongerenraad bij elkaar gekomen. Zij kregen meer informatie over de Jongerenraad en hun rol als adviesvanger.  Rol van de Jongerenraad Fractieassistent Serkan Yarangümeli legde aan de jongeren uit wat de gemeenteraad van hen verwacht en welke vragen de Jongerenraad kan verwachten van de gemeenteraad...

lees meer

DGG wil al het verkeer van Horecaplein

31 januari 2018

Binnenkort wordt de Heuvel in het centrum van Geldrop opnieuw ingericht. Hiervoor zijn twee optie in de inspraak gebracht. De DGG vindt het plan niet goed en wil er opnieuw over praten. Daarom dient zij samen met D66 een motie in.   Voor sommige dingen krijg je maar één keer een kans. Voor sommige dingen krijg je maar één kans, dat geldt zeker voor de inrichting van de Heuvel...

lees meer

Eric Ketelaars vraagt aandacht voor veilige oversteekplaats bij Kuhn

18 januari 2018

De Commissaris van de Koning, Wim van den Donk, en het volledige College van B&W inclusief Gemeentesecretaris was op 18 januari op werkbezoek bij Kuhn. Geen betere gelegenheid om hen te laten ervaren hoe het is om over te steken tussen twee bedrijfslocaties, de Nuenenseweg loopt er namelijk precies midden tussendoor, zonder een veilige oversteekplaats...

lees meer