Nieuws

Meer kansen voor de lokale economie door slim ruimtegebruik op bedrijventerreinen.

Bedrijventerrein

Lokale economie

Een sterke lokale economie kan een positieve invloed hebben op het leven van de inwoners van Geldrop-Mierlo, omdat het kan zorgen voor werkgelegenheid, economische groei en gemeenschapsontwikkeling. Daarom vindt de DGG dat de lokale economie versterkt moet worden. Kleine bedrijven spelen een belangrijke rol in de lokale economie, omdat zij lokale banen creëren en bijdragen aan de economische activiteit in de regio.

Om de lokale economie te stimuleren, kunnen we verschillende maatregelen nemen, zoals het ondersteunen van lokale bedrijven, het bevorderen van toerisme, het ontwikkelen van onroerend goed en het stimuleren van ondernemerschap.

We hebben echter een groot probleem in onze gemeente en dat is ruimtegebrek. Alle bedrijventerreinen zitten nagenoeg vol zodat bestaande bedrijven moeilijk kunnen groeien en nieuwe ondernemers moeilijk in onze gemeente een plek vinden. Gezien de economische groei in onze Brainport regio moeten we hier een slimme oplossing voor zien te vinden. Dit kan tevens bijdragen aan de brede welvaart in onze gemeente waardoor onze gemeente aantrekkelijk blijft om in te wonen en werken en ook dat is voor de DGG van groot belang.

Dubbel ruimtegebruik kan een oplossing zijn

Dubbel ruimtegebruik kan een manier zijn om het tekort aan bedrijventerreinen op te lossen. Dit houdt in dat dezelfde ruimte voor meerdere doeleinden wordt gebruikt, bijvoorbeeld door verticale uitbreiding middels het bouwen van meerdere verdiepingen, het bouwen van nieuwe bedrijfsruimte op bestaande bedrijven of het delen van ruimte tussen verschillende bedrijven.

Het voordeel van dubbel ruimtegebruik is dat het de beschikbare ruimte efficiënter benut wordt, wat kan helpen om het tekort aan bedrijventerreinen te verminderen. Het kan ook leiden tot meer gevarieerde en levendige stedelijke gebieden en bedrijventerreinen.

Echter, er zijn ook enkele nadelen aan dubbel ruimtegebruik. Het kan leiden tot congestie en drukte in de omgeving en het kan de beschikbare parkeerruimte verminderen. Bovendien zou het kunnen leiden tot conflicten tussen bedrijven die dezelfde ruimte delen, zoals bijvoorbeeld tussen huurders en eigenaren van hetzelfde gebouw.

Daarom is het belangrijk dat de gemeente zorgvuldig nadenkt over de mogelijke voordelen en nadelen van dubbel ruimtegebruik en ervoor zorgt dat het op een duurzame en verantwoorde manier wordt toegepast. Dit kan onder andere door middel van het opstellen van duidelijke regelgeving en het bieden van ondersteuning aan bedrijven die gebruik maken van dubbel ruimtegebruik of het stapelen van bedrijven. Optoppen heet dat. Dat is een methode waarbij je een bedrijfsruimte bouwt over een bestaande bedrijfsruimte heen. In de woningbouw wordt dat al op verschillende plaatsen toegepast. De DGG wil onderzoeken of dat ook op onze bedrijfsterreinen toegepast kan worden. Dit zou een nieuwe innovatieve oplossing zijn in onze regio.

Oplossen van ruimtelijke vraagstukken bij dubbel ruimtegebruik

Dubbel ruimtegebruik op bedrijventerreinen kan leiden tot ruimtelijke problemen, zoals beperkte beschikbaarheid van parkeerruimte en conflicten tussen verschillende functies. Mogelijke oplossingen om deze problemen aan te pakken kunnen gevonden worden in de herbestemming van bestaande gebouwen. In plaats van nieuwe gebouwen te bouwen, kan herbestemming van bestaande gebouwen een manier zijn om het dubbel gebruik van ruimte te optimaliseren. Oude gebouwen kunnen worden omgebouwd tot nieuwe functies, zoals bijvoorbeeld kantoren of facilitaire ruimten. Grote hallen kunnen voorzien worden van verdiepingsvloeren waardoor meer bruikbare vloeroppervlakte ontstaat.

Bedrijven kunnen gemeenschappelijke faciliteiten zoals parkeerplaatsen, vergaderzalen of opslagruimtes delen. Dit vermindert het ruimtegebruik van individuele bedrijven en kan leiden tot kostenbesparingen. Door de integratie van groene ruimten, zoals parken, tuinen of groene daken, kan een bedrijventerrein aantrekkelijker worden en kan de leefbaarheid worden verhoogd. Dit kan ook bijdragen aan de vermindering van de verharding en een grotere opname van CO2.

Door de planning en het ontwerp van een bedrijventerrein flexibel te houden, kan er snel worden ingespeeld op veranderingen in de vraag naar ruimte. Hierdoor kan het dubbel gebruik van ruimte optimaal worden benut en kunnen ruimtelijke problemen worden voorkomen. Het loslaten van strakke regels over welk type bedrijf zich op een bepaald bedrijventerrein mag vestigen is hierbij wel nodig.

Het oplossen van ruimtelijke problemen bij dubbel ruimtegebruik op bedrijventerreinen vraagt om een geïntegreerde creatieve aanpak en samenwerking tussen verschillende partijen, zoals gemeenten, projectontwikkelaars, pandeigenaren en bedrijven.

Verleiden tot dubbel ruimtegebruik

De DGG wil bedrijven, pandeigenaren en projectontwikkelaars verleiden tot dubbel ruimtegebruik. Hier zijn verschillende maatregelen en acties noodzakelijk.

Dubbel ruimtegebruik moet aantrekkelijk worden. Bedrijven en ondernemers moeten worden overtuigd van de voordelen van dubbel ruimtegebruik. Hierbij kan worden gedacht aan lagere huurkosten, meer flexibiliteit en een betere locatie. Het is belangrijk om deze voordelen te communiceren en te benadrukken.

De samenwerking moet gefaciliteerd worden. Dubbel ruimtegebruik vereist vaak samenwerking tussen verschillende bedrijven en ondernemers. Om dit te faciliteren, kan de gemeente Geldrop-Mierlo bijvoorbeeld co-werkruimtes of gedeelde vergaderruimtes creëren. Dit kan het makkelijker maken om de samenwerking tussen bedrijven en ondernemers te bevorderen.

Bedrijven en ondernemers hebben mogelijk ondersteuning nodig bij het inrichten van de gedeelde ruimte en het bepalen van hun rol in de samenwerking. De gemeente kan hierbij helpen door bijvoorbeeld het in samenwerking met Brainport development aanbieden van trainingen en workshops, het bieden van advies of het verstrekken van regionale subsidies uit het ontwikkelfonds.

Om bedrijven en ondernemers te verleiden tot dubbel ruimtegebruik, moeten zij op de hoogte zijn van de mogelijkheden die beschikbaar zijn. De gemeente kan dit promoten door middel van marketing en communicatie, bijvoorbeeld door het delen van succesverhalen van andere bedrijven die al gebruik maken van dubbel ruimtegebruik.

Door deze stappen te volgen, kunnen we bestaande bedrijven en ondernemers verleiden tot dubbel ruimtegebruik en zo de beschikbare ruimte op een efficiënte en duurzame manier benutten.