Uitgangspunten

Politiek manifest

Voorwoord

In de ruim vijfenveertig jaar van haar bestaan heeft de DGG zich voortdurend ingezet om een politieke partij te zijn ván, maar vooral vóór de burger. Actief en betrokken bij verenigingen, het concreet helpen van mensen met problemen en een grote inbreng bij de politieke besluitvorming.

In een maatschappij die steeds verandert, is het noodzakelijk dat je als partij oog hebt voor die veranderingen. De problemen van gisteren worden links en rechts ingehaald door de problemen van vandaag. Meer dan ooit wordt de burger gedwongen om keuzes te maken door een terugtredende centrale overheid.

Met dit manifest, gebaseerd op de wens van de burger, willen wij de piketpalen slaan voor de komende vier jaar. De periode 2018 – 2022 moet zich, wat de DGG betreft, kenmerken door een heldere en herkenbare politiek.

Het is van groot belang dat politieke partijen en het gemeentebestuur toezeggingen doen aan de burgers die zij waar kunnen maken. Gouden bergen beloven leidt alleen maar tot teleurstelling en bevordert het vertrouwen in de politiek niet. De burger moet er van op aan kunnen dat wat er toegezegd wordt, ook waargemaakt wordt. Voor de DGG is dit een belangrijk uitgangspunt.

1. Inspraak bij elke voorstel

De DGG ziet de gemeenteraad als de eerstelijns politiek. Het dichtst bij de burger en daardoor goed in staat om te weten van zaken, die de burgers belangrijk vinden. Het betrekken van de burger bij de politiek, het betrouwbaar maken van de politiek. Het kijken door de ogen van de burger moet voorop komen staan.

Als het aan de DGG ligt is inspraak verplicht bij alle besluiten. Als dat bij een besluit om één of andere reden niet kan, moet het gemeentebestuur dit uitleggen aan de inwoners. Daarom heeft de DGG de afgelopen periode het initiatief genomen om een motie in te dienen die een inspraakparagraaf in elk voorstel verplicht maakt. Bij elk voorstel moet het gemeentebestuur voortaan aangeven op welke wijze er inspraak gegeven is, of gaat worden, aan de inwoners. Is er geen inspraak mogelijk, dan moet het gemeentebestuur uitleggen waarom niet, zodat de gemeenteraad kan controleren of er niet toch inspraak mogelijk is.

De burger moet weer rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op de besluiten door een goede verplichte inspraakregeling.

2. De DGG laat zich inspireren door wat er leeft in onze gemeente!

De DGG fractie heeft de afgelopen vier jaar een belangrijk deel van haar tijd besteed aan het informeren van de burgers, om nadrukkelijk verantwoording af te leggen als volksvertegenwoordiger. De DGG heeft regelmatig gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen in onze gemeente om de inwoners te informeren over wat er door de gemeenteraad is besloten en hoe de DGG hierbij gehandeld heeft.

Ook heeft de DGG bijna maandelijks de mening van de burgers gevraagd via het burgerpanel. En menig deelnemer aan het burgerpanel heeft gemerkt dat dit tot concrete resultaten heeft geleid.

Daarnaast heeft de DGG alle wijken van Geldrop bezocht en aan de inwoners gevraagd waar het de komende vier jaar in hun wijk over zou moeten gaan. Alle door de wijk aangedragen suggesties zijn opgenomen in het DGG-programma.

Ook heeft de DGG alle verenigingen en instellingen in Geldrop uitgenodigd voor een gesprek en vele van hen hebben gehoor gegeven aan deze oproep. In de gesprekken die de DGG met de besturen heeft gevoerd, zijn veel waardevolle ideeën naar voren gekomen die verwerkt zijn in het DGG-verkiezingsprogramma.

De DGG wil naar de politiek kijken door de ogen van de burger. De burger moet begrijpen waar het in de politiek om gaat en zich daarnaast kunnen herkennen in de besluiten van de gemeenteraad.

3. Visie op Geldrop-Mierlo

De DGG staat voor het behoud van de eigenheid van beide kernen, waarbij deze een ruime kans moeten krijgen om hun eigen traditie en cultuur te behouden en daar waar nodig te versterken. De DGG stelt het wonen in beide kernen centraal. Uniformiteit willen wij slechts op het gebied van financiële aspecten en van de uitvoering van wettelijke taken.

Verbinden is wat anders, dan het creëren van eenheidsworst. Verbinden is met respect voor elkaar, op zoek gaan naar synergie waarbij niet het gemeentebestuur, maar de inwoners, de vrijwilligers, verenigingen voorop staan.

Door de afbraak van voorzieningen door de landelijke overheid en het doorschuiven van taken naar de gemeente zonder dat de daarbij behorende middelen meekomen, kan de landelijke politiek mooi weer spelen en zit de gemeente met de gebakken peren. Dit politieke spel van bezuinigingen mag niet ten koste gaan van de voorzieningen voor onze burgers. Gezien de vergrijzende populatie in onze gemeente zal meer aandacht besteedt moeten worden aan zorg en voorzieningen in de directe woonomgeving. Daarnaast zal een goed vervoersnetwerk van groot belang zijn.

Juist door de vergrijzing moeten we onze jongere generaties niet vergeten en we moeten hen vasthouden in onze gemeente door ook voor hen voorzieningen te bieden op het gebied van wonen, werk en vrije tijd.

4. Bestuur dichtbij

Het openbaar bestuur staat onder druk: maatschappelijke problemen blijken zich vaak weinig aan te trekken van bestuursniveaus. Soms hebben ze een bestuursniveau-overschrijdend karakter, soms juist spelen ze heel lokaal. De ontwikkeling naar landelijke en regionale grootschalige en anonieme besluitvorming vormt een grote tegenstelling met de toenemende behoefte van inwoners aan kleinschaligheid en nabije democratie. Het democratisch gehalte van de regionale bestuurslagen waar Geldrop-Mierlo deel van uitmaakt, is al jaren laag, omdat de vertegenwoordigers veelal de burgemeesters van de gemeenten zijn, en die worden helaas nog steeds niet door de burgers gekozen.

De pogingen om maatschappelijke problemen te beheersen gaan niet zelden gepaard met veel regels en daardoor ontstaat er een gebrek aan uitvoeringsresultaat. Burgers komen daartegen in het geweer, en dat is heel begrijpelijk.

De DGG kiest voor een open lokaal bestuur waarin de burger zich kan herkennen.

Spreekrecht voor burgers voorafgaande aan alle vergaderingen.

5. Een fatsoenlijk bestaan

In een wereld vol kansen op succes en kansen op falen, moeten mensen de zekerheid hebben, dat tegenslag niet betekent, dat je aan de kant komt te staan. Een fatsoenlijk bestaan is het minste waar mensen van op aan moeten kunnen. Het gaat daarbij niet alleen om een behoorlijk inkomen maar om bestaanszekerheid in de meest brede zin van het woord: goed onderwijs; menswaardige zorg en huisvesting; maar ook de bescherming tegen criminaliteit en terreur; een respectvolle behandeling door de overheid en de mogelijkheid om als volwaardig burger mee te doen aan publieke besluitvorming.

Menswaardige toepassing van de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Toezicht en handhaving, gericht op sociale bewustwording en verbetering van de woon- en leefomgeving.

Een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor de zwakkere in de samenleving.

6.  Door de ogen van de burger

Politieke besluitvorming moet meer aansluiten bij datgene wat er in de samenleving leeft. Ook de lokale politiek is teveel en te vaak bezig met interne processen. Het gevolg is, dat de besluitvorming voor de burger steeds minder herkenbaar wordt. De Inspraakverordening alléén is onvoldoende om de mening van de burger te vertalen. Een actieve betrokkenheid van de burger is de belangrijkste basis voor het scheppen van draagvlak. De werkwijze “Samen Werkt” is hiervoor een goede methode. De buurtregisseurs doen hier goed werk. De verantwoordelijkheid ligt primair bij de politieke partijen en niet alleen vóór de verkiezingen. Voor de DGG zijn de verkiezingen nooit voorbij.

De DGG blijft rechtstreeks aanspreekbaar en is actief in de wijken.

De DGG blijft alle inwoners van Geldrop-Mierlo informeren via huis-aan-huis bladen.

De DGG gaat de wijken in als vast onderdeel van haar werkzaamheden. Ook buiten de verkiezingsperiode.

De DGG blijft de burgers betrekken via burgerpanel en nieuwsbrief.

7. Een consequent kritische houding van de gemeenteraad

Vanuit de overtuiging dat de burger hoge eisen mag stellen aan haar vertegenwoordigers in de gemeenteraad, is het zaak dat de gemeenteraad zich meer kritisch gaat opstellen. De gemeenteraad moet bestaan uit sociaal betrokken raadsleden die zich op vele vlakken maatschappelijk inzetten ten bate van de samenleving van Geldrop-Mierlo. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt, is onvoldoende, als daar niet de noodzakelijke gevolgen aan worden verbonden. Voor het gemeentebestuur geldt: doen wat je afgesproken hebt. Wij stappen af van de cultuur dat er altijd maar begrip moet zijn als zaken niet lopen zoals afgesproken. De burger staat centraal en niet het bestuur of de ambtelijke organisatie van de gemeente. In dit streven zijn wij ons bewust van het feit dat daarvoor een vergaande cultuuromslag moet plaatsvinden. Het bestuur en de ambtelijke organisatie moeten zich aanpassen aan de wensen van de moderne samenleving. Dit betekent een verdere ontschotting van de gemeentelijke organisatie en deregulering in het beleid. Niet de organisatie en de regels staan centraal, maar de burger die immers de klant, en dus bepalend, is. Dit betekent een organisatie die projectgericht werkt en maatwerk levert voor haar burgers.

Ook binnen de gemeenteraad zal een nieuwe werkwijze noodzakelijk zijn. Samenwerken en elkaar opzoeken, moet het motto zijn. Het alsmaar opzoeken van verschillen en het wegzetten van anderen met negatieve kwalificaties, leidt niet tot een beter bestuur voor onze inwoners.

 Meer ruggespraak en contact met de burgers door bestuur, ambtelijke organisatie en politieke partijen.

Ontschotting en omvorming van de gemeentelijke organisatie op basis van de behoeften van de burger. En deregulering als beleid.

Een gemeenteraad waarin samenwerking in het belang van onze inwoners centraal staat.

8. Herstellen van besluiten die het doel missen

De gemeenteraad neemt voortdurend besluiten over zaken die het gevolg zijn van landelijk beleid of wetgeving, of naar aanleiding van verzoeken uit de gemeenschap. Daarbij komt het voor dat besluiten achteraf bezien hun doel niet bereiken. Slechts zelden wordt de slechte kwaliteit van deze besluiten onderzocht, laat staan erkend. De DGG ziet hier een belangrijke rol voor de lokale rekenkamer. De rekenkamer moet zich niet alleen, zoals nu, bezighouden met het proces van besluitvorming, maar moet vooral kijken of met de genomen besluiten het doel wordt bereikt dat de raad voor ogen had of door de burgers gewenst werd. De DGG staat op het standpunt dat hier een omslag in denken moet worden bereikt. Het zelfreinigend vermogen van politiek en bestuur moet meer ruimte krijgen om de transparantie te verbeteren. De gemeente moet serieus omgaan met opmerkingen uit de bevolking. Er moet meer gebruik gemaakt worden van raadpleging van de burgers.

We moeten onze gemeente blijven ontwikkelen om een goed thuis te realiseren voor onze inwoners. Oud beleid is niet heilig als het haar doel niet meer bereikt. Streven naar vernieuwing waar nodig om onze gemeente beter te maken en te blijven ontwikkelen.

Ieder besluit of wijziging in beleid m.b.t. zaken die ten algemene nutte zijn, wordt periodiek geëvalueerd op kwaliteit en draagvlak.

Bij onvoldoende kwaliteit of draagvlak moeten besluiten worden aangepast of herzien.

De rekenkamer krijgt naast de procedurele evaluatie meer oog voor de resultaten van beleid.

We blijven ons beleid en daarmee onze gemeente ontwikkelen. Dat wat niet meer past, laten we achter ons. En we vernieuwen waar nodig.

9. Bestuurlijke verantwoordelijkheid

De DGG heeft sedert jaren, dankzij de steun van de inwoners, invloed op het gemeentebestuur. In de afgelopen jaren hebben we een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de woon– en leefomgeving in onze gemeente.

We moeten constateren dat vernieuwing en verandering van beleid en uitvoering vaak moeizaam verlopen. Een toenemende bureaucratisering, beperkte financiële middelen en steeds meer vastlopende burgers zijn het gevolg. Dit betekent, naar onze overtuiging, dat het vanzelfsprekend is dat de DGG verantwoordelijkheid wil behouden, maar niet ten koste van alles. Om zaken te verbeteren is een compact, helder en haalbaar programma noodzakelijk, waarbij de verantwoordelijkheden, voor zowel de gemeenteraad als het college van B&W, duidelijk zijn. Doelstelling moet zijn om de punten uit het raadsprogramma te realiseren en niet te verzanden in onmogelijkheden die de uitvoering blokkeren.

De DGG wil graag samenwerken om de gemeenteraad weer dichter naar de burgers te brengen. Een transparante, voor de burgers open politiek, waarin de burgers zich herkennen. Striktere toepassing van het dualistische bestuursmodel met een duidelijk gescheiden verantwoordelijkheid tussen het gemeentebestuur en de gemeenteraad. Het gemeentebestuur voert het door de gemeenteraad geformuleerde beleid uit. De gemeenteraad controleert of het gemeentebestuur haar beleid op een juiste wijze uitvoert en of de burgers zich er nog in kunnen herkennen.

10. Wat  de burger van ons kan verwachten en wat wij verwachten van de burger

De burger mag van ons in de komende jaren verwachten dat we op basis van dit manifest een krachtig beleid gaan voeren, waarbij de confrontatie niet geschuwd wordt. Met het doel om te komen tot een meer burgergerichte lokale overheid. De persoonlijke inbreng van de burgers is noodzakelijk. Halen en brengen is hier het motto. Om te zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging in de gemeenteraad is het in ieder geval noodzakelijk dat de burgers bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen massaal hun stem uitbrengen.

11. Samenwerking, eenheid in verscheidenheid

De DGG kiest er voor om zich als Geldropse partij te manifesteren. Tegelijkertijd wil de DGG voor Mierlo een gelijkwaardige kwaliteit bereiken door voor een samenwerking te kiezen met andere partijen. Naar onze mening de beste garantie om de eigenheid van beide kernen te garanderen. Op deze wijze willen wij de eenheid in verscheidenheid voor beide kernen onderstrepen en waarborgen, en toch gebruik maken van de schaalvoordelen die de samenvoeging met zich meegebracht heeft.

Wat binnen de gemeente Geldrop-Mierlo geldt, geldt ook met onze buurgemeenten Nuenen en Son en Breugel. De samenwerking in de dienst Dommelvallei waarin een aantal back-office taken (financiële administratie, personeelszaken, belastinginning, etc) gezamenlijk uitgevoerd worden, ondersteunt de DGG van harte. We behalen hier voordelen van schaalvergroting zonder dat de zelfstandigheid of eigenheid van de individuele gemeenten er onder lijdt. De recente ontwikkelingen rond de herindeling van Nuenen maken de toekomst van deze samenwerking onzeker. De DGG blijft voor een zelfstandig Geldrop-Mierlo, dat goed samenwerkt met haar omgeving. De rol van Geldrop-Mierlo moet in sommige samenwerkingsverbanden, zoals onder anderen Brainport en het Werkplein, nog aanzienlijk versterkt worden.

De DGG blijft voorstander van een zelfstandig Geldrop-Mierlo, dat samenwerkt met haar omgeving.

12. Lokale overheid met gevoel en maatschappelijke verantwoording

De DGG heeft veel ambitie. Deze ambitie willen wij echter volledig ten dienste stellen van de burgers in onze gemeente. De mening van de inwoners is de basis voor onze inzet. Economische voor- of tegenspoed moet een onmiskenbare invloed hebben op het belastingbeleid, de heffingen en de leges. De DGG is bijvoorbeeld al jaren voorstander van bevriezing van de Onroerende Zaken Belasting. De lokale overheid mag niet langer medeverantwoordelijk zijn voor een ongebreidelde stijging in de kosten voor levensonderhoud. De DGG is voor doelbelastingen. Belastingen die geen heldere doelstelling hebben en waarvoor de burger niets terug krijgt, zullen door ons worden afgewezen. Daarnaast moet er nog nauwkeuriger begroot worden om te voorkomen dat er aan het begin van het jaar sterk bezuinigd wordt terwijl er aan het einde van het jaar veel geld over blijkt te zijn.

Lokale, landelijk onafhankelijke, partijen zijn in de gemeenteraad van groot belang want het gemeentebestuur moet aan de kant van de burgers staan en niet aan de kant van Den Haag.