Standpunten

DGG is voorstander van winkels en voorzieningen in de wijken. Dit moet een belangrijke plaats krijgen in de wijkontwikkelingsplannen.

DGG is voorstander van kleine winkels, supermarkten en voorzieningen in de wijken. Iedere wijk moet een ontmoetingsplaats (wijkgebouw) hebben voor alle bewoners om inhoud te geven aan de sociale cohesie. Daarnaast moet er in iedere wijk een hoog voorzieningenniveau zijn.

Zeker nu van senioren verwacht wordt dat ze langer zelfstandig thuis blijven wonen, is de noodzaak er absoluut dat er winkels en voorzieningen in de wijken blijven. Enerzijds om de burgers mobiel te houden maar ook als sociaal steunpunt. Burgers ontmoeten elkaar in winkels en voorzieningen en zijn hierdoor in beweging. Winkels en voorzieningen vormen vaak een sociaal hart in de wijk.

lees meer uw mening

Tekorten op sociaal domein mogen niet leiden tot te drastische bezuinigingen in de rest van de begroting

Zoals uit de kadernota blijkt kampen we met tekorten in het sociaal domein. Oplossen van dit vraagstuk dient daarom in de ogen van de DGG de hoogste prioriteit te krijgen. Aan het eind van mijn betoog kom ik hier nog op terug. We moeten bij alle maatregelen die we nemen om de begroting sluitend te krijgen in het achterhoofd houden dat als we de begroting opsplitsen in enerzijds het sociaal domein en anderzijds de rest van de begroting en het beleid, het tekort zich geheel in het sociaal domein bevindt en we op de rest van de begroting een overschot hebben...

lees meer uw mening

DGG nog niet akkoord met de nieuwe kernwaarden voor het sociaal domein.

Tijdens de vergadering van de Commissie Samenleving van februari 2019 zijn de nieuwe concept kernwaarden voor het sociaal domein voor de gemeente Geldrop-Mierlo gepresenteerd. Omdat de vraag aan de fracties is gesteld of men het eens is met de gepresenteerde kernwaarden heeft de DGG-fractie een notitie geschreven. De DGG ziet dat de concept kernwaarden voor het sociaal domein nog onvoldoende concreet zijn...

lees meer uw mening

Henk Dielis: Huisvesting maatschappelijke organisaties Braakhuizen-Zuid

Afgelopen maandag 10 april werd de gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken aangaande de huisvesting van de verschillende maatschappelijke organisaties op Braakhuizen-Zuid. Een stand van zaken die meer vragen oproept dan antwoorden geeft; maar wat erger is: nog meer onrust veroorzaakt. De wethouder noemde in zijn betoog de mogelijkheid om de school te verhuizen naar de kerk met de fraaie reden dat dat voor de wijk positief zou kunnen uitpakken, maar hij verzuimde erbij te vertellen wat daar dan positief aan is...

lees meer uw mening

De DGG laat zich inspireren door wat er leeft in onze gemeente!

De DGG laat zich inspireren door wat er leeft in onze gemeente! De DGG fractie heeft de afgelopen vier jaar een belangrijk deel haar tijd en inkomsten besteed aan het informeren van de burgers om nadrukkelijk verantwoording af te leggen als volksvertegenwoordiger. De DGG heeft regelmatig gepubliceerd in de huis-aan-huis-bladen in onze gemeente om de inwoners te informeren over wat er door de gemeenteraad is besloten en hoe de DGG hierbij gehandeld heeft...

lees meer uw mening

Inspraak bij elke voorstel

Inspraak bij elke voorstel De DGG ziet de gemeenteraad als de eerstelijns politiek. Het dichtst bij de burger en daardoor goed in staat om te weten van dingen zijn die de burgers belangrijk vinden. Het betrekken van de burger bij de politiek, het betrouwbaar maken van de politiek. Het kijken door de ogen van de burger zijn zaken die voorop moeten komen te staan...

lees meer uw mening

Thuis zijn en zich thuis voelen: woonomgeving en wijkontwikkelingsplannen

In de ogen van de DGG zou Geldrop-Mierlo moeten bestaan uit sterke en gezonde wijken, buurten en straten. Gebiedsgericht werken moet het uitgangspunt zijn om alle wijken sterk en gezond te houden. Vanuit een brede blik, waarin economische, maatschappelijke, ruimtelijke en veiligheidsaspecten integraal worden meegewogen, werken in de wijken alle betrokkenen samen...

lees meer uw mening

Jonkvrouw: Reactie van de DGG op de zienswijze van de inwoners van de Losweg

Reactie van de DGG op de zienswijze van de inwoners van de Losweg Het nieuwbouw plan de Jonkvrouw en de daarmee gepaarde veranderingen in de wijk Zesgehuchten heeft al geruime tijd de aandacht van de DGG. Eind november 2017 hebben we vragen gesteld over een aantal onderwerpen die ook in de zienswijze van de bewoners van de Losweg worden aangekaart...

lees meer uw mening