Standpunten

Digitalisering bij de gemeentelijke overheid biedt kansen voor meer transparantie en participatie en een effectiever beleid.

Digitalisering is de trend waarbij steeds meer processen en activiteiten worden digitaal worden ingericht. Dit heeft ook gevolgen voor de gemeentelijke overheid, die steeds meer gebruik maakt van digitale technologieën om haar diensten en processen te verbeteren en te optimaliseren.

lees meer uw mening

Bestuurder stap eens wat vaker uit je bestuursbubbel, dat levert veel meer creativiteit in beleid en beter contact met de inwoners op.

In onze gemeente zijn er regelmatig zaken aan de orde waarbij de bestuurders in koor roepen “dat moet zo en dat kan niet anders” terwijl de inwoners hier niets van begrijpen. Neem nu het punt van de school in Luchen dat op dit moment speelt. Alle bestuurders (gemeentebestuur en schoolbesturen) roepen “we kunnen niets”, stellen eisen en ga zo maar door. De ouders op Luchen snappen er niets van. Zij zien hun kinderen in bomvolle klassen zitten, zij zien ruimte voor een noodlokaal, zij hebben alle beloften in gedachte dat Luchen een jonge wijk vol voorzieningen zou zijn.

lees meer uw mening

Acties vanuit slachthuis rondom geuroverlast in impasse. DGG verzet zich tegen uitbreidingen slachthuis.

Onlangs is door de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld om een geurbelevingsonderzoek uit te laten voeren door de ODZOB, de voormalige Milieudienst. Reden hiervoor is de al jaren aanhoudende klachtenstroom over enorme geuroverlast vanuit het slachthuis aan de Industrieweg.

Doel van het onderzoek is om objectief vast te stellen hoe de geuren, die bij het slachtproces vrijkomen in de lucht, ervaren worden door de omwonenden (in een straal van 600 meter).

Hoewel er regelmatig overleg is tussen enerzijds de eigenaars van het slachthuis (lees: de Pali-groep) en anderzijds ambtenaren van de gemeente, al dan niet vergezeld door leden van het Actiecomité (van inwoners uit de buurt), zijn er nog geen noemenswaardige stappen gezet die de geuroverlast daadwerkelijk gaan beteugelen.

lees meer uw mening

Wijkontwikkelingsplannen bevorderen betrokkenheid

In december 2020 werden er aan het DGG-burgerpanel vragen gesteld over de wijkontwikkelingsplannen. In de lokale democratie is de wijkontwikkelingsplan één van actuele thema’s. De DGG is de initiatiefnemer van dit proces en heeft de wijkontwikkelingsplan hoog in het vaandel staan. Een wijkontwikkelingsplan is een plan dat samen met de bewoners gemaakt wordt en dat gaat over de gewenste ontwikkelingen in de wijk. De gemeente gaat dan zorgen dat deze wensen worden gerealiseerd.

In de ogen van de DGG moeten de inwoners van Geldrop en Mierlo zich in hun eigen woonomgeving veilig en thuis voelen. Een belangrijk speerpunt is dan ook om de woonomgeving veiliger en aantrekkelijker maken voor de bewoners. Tevens wil de DGG de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners voor hun woonomgeving stimuleren.

lees meer uw mening

DGG-burgerpanel tegen verhoging lokale lasten om tekorten sociaal domein op te vangen.

In augustus 2020 werden er aan het DGG-burgerpanel vragen gesteld over de oplossingen voor het tekort op het sociaal domein.

De gemeente Geldrop-Mierlo staat bekend als een sociale gemeente met veel voorzieningen voor jong en oud. Dat maakt het wonen en recreëren in onze gemeente aantrekkelijk.

Vanaf 2015 heeft de gemeente te maken gehad met nieuwe taken en verantwoordelijkheden die zijn overgedragen vanuit het Rijk met als doel de zorg dichter bij de inwoners te organiseren. Denk daarbij aan de Jeugdzorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze taken zijn toegevoegd aan het Sociaal Domein waarin al de Participatiewet (sociale werkvoorziening, bijstand, etc.) zat.

In de afgelopen jaren heeft Sociaal Domein in onze gemeente te maken gehad met fikse tekorten. Dat wil zeggen dat de kosten veel hoger waren dan de vergoeding die de gemeente van het rijk ontvangt. Deze tekorten moet de gemeente zelf dragen.

lees meer uw mening

DGG-burgerpanel voor meer woningbouw voor jongeren en ouderen in onze gemeente. De doorstroming moet bevorderd worden.

In mei 2020 werden er vragen over woningbouw Geldrop voorgelegd aan het DGG-burgerpanel. De gemeente Geldrop-Mierlo staat bekend als een sociale gemeente waar de bewoners in harmonie samenleven. Dat maakt het wonen en recreëren in onze gemeente aantrekkelijk. In de afgelopen jaren hebben we een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de woon– en leefomgeving in onze gemeente en dat blijven we doen!

lees meer uw mening

Ouderenhuisvesting en een wijkaccommodatie opnemen in plan brede school Skandia.

De DGG blij is met het voornemen om de brede school in de Skandia eindelijk te realiseren. Het is positief dat de beide schoolbesturen in goed overleg deze huisvesting willen bouwen. Maar volgens de DGG ontbreken er nog een aantal onderdelen in het plan. Een wijkaccommodatie en seniorenwoningen zouden een vast onderdeel van het plan moeten zijn.

De wijken Skandia en Hulst vragen al heel lang om een wijkaccommodatie. De actieve wijkvereniging moet het nu doen met een deel van de bestaande school. Gelukkig zijn vergevorderde plannen om in de aula een semipermanente oplossing voor de wijkvereniging te realiseren. De DGG steunt deze plannen van harte en gaat ervan uit dat de gemeente de benodigde financiële steun op korte termijn zal verstrekken.

lees meer uw mening

DE (RENE)SCIENCE-FICTION; DE KATER KOMT LATER….

Afgelopen week werd door Afvalverwerker Cure bekend gemaakt dat zij de stekker uit het project Renescience trekt. Een project dat al vanaf het begin, in 2016, vraagtekens maar vooral de nodige scepsis opriep. Later zelfs in achterdocht dreigde te verstikken en dit niet alleen bij ons als Democratische Groepering Geldrop (DGG).

DGG is grote voorstander van het streven om te komen tot een hergebruik van 95% van al ons afval. Maar als gemeente zijn we afvalinzamelaar en geen afvalverwerker. Afval inzamelen is onze wettelijke taak en daar is CURE voor opgericht. Er zijn genoeg partijen op de markt die afval op een goede en duurzame manier kunnen verwerken. Onder het motto “schoenmaker blijf bij je leest” moet CURE zich in de ogen van de DGG beperken tot het inzamelen van afval en de verwerking ervan aan de markt overlaten. Mochten er binnen CURE andere ambities zijn dan is de vraag of deze invulling van de gemeenschappelijke regeling nog wel voldoet voor onze gemeente. De DGG wil de kosten voor afval voor onze inwoners zo laag mogelijk houden en het uitdenken van allerlei geldverslindende projecten en dure huisvesting horen daar niet bij.

lees meer uw mening

DGG en CDA presenteren visie op de toekomst van Hofdael

In het kader van de discussie over de toekomst Hofdael hebben, onder meer, raadsleden van DGG en CDA de gemeente Kerkrade bezocht. Hier is de bibliotheek verplaatst en is de bestaande theaterzaal met culturele activiteiten samengebracht in één gebouw. De gemeente heeft hier een plek gerealiseerd waar de hele dag mensen komen en verblijven en waarbij verschillende functies in een open ruimte met elkaar in verbinding staan. De schaal en omvang is niet te vergelijken met Hofdael, maar het gedachtegoed dat aan deze ontwikkelmethodiek ten grondslag ligt en de ontwikkelmethodiek zelf achten wij zeer relevant.

DGG en CDA hebben inmiddels meerdere plekken onderzocht die een metamorfose hebben ondergaan naar een meer open ruimte waar mensen graag willen zijn. Overal zijn eigen unieke oplossingen gerealiseerd, maar wat al deze projecten gemeenschappelijk hebben is hun aanpak. En juist deze weg naar de oplossing en het idee waarop deze weg gebaseerd is zijn volgens CDA en DGG zeer bruikbaar in onze gemeente.

lees meer uw mening

Visie van de DGG op Jongerenwerk 2.0: Meer aandacht voor jongerencultuur in Geldrop-Mierlo.

In 2020 wordt het jongerenwerk voor Geldrop-Mierlo op nieuw aanbesteed. Onlangs werd in de commissie samenleving het beleidsvoorstel besproken op basis waarvan de aanbesteding zou moeten plaatsvinden.

De DGG is het niet eens met dit voorstel dat veel te weinig aandacht heeft voor de jongerencultuur in onze gemeente. Het draait in het voorstel voornamelijk om jongeren die op een of ander manier een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Natuurlijk heeft het jongerenwerk hier een belangrijke taak in maar we moeten alle andere jongeren in onze gemeente niet vergeten.

De DGG wil daarom meer balans in het jongerenwerk. Aandacht voor die jongeren die dat nodig hebben maar vooral aandacht voor allee jongeren in onze gemeente. Jongeren moeten zich met hun gemeente verbonden voelen. Daarom heeft de DGG een visie op het jongerenwerk 2.0 opgesteld.

lees meer uw mening

DGG visie op het centrum van Geldrop

Op naar een “Bruisend Geldrop” centrum

Met het oog op de toekomst van het centrum van Geldrop heeft de DGG andere gemeenten, waar stads- en wijkcentrums opnieuw ingericht zijn, bekeken. Veelal is de schaal en omvang niet te vergelijken met het centrum van Geldrop maar de achterliggende gedachte en de ontwikkelmethodiek zijn vaak dezelfde. Ook heeft de DGG uitgebreid gekeken naar ontwikkelingen en trends die door verschillende schrijvers en wetenschappers worden aangehaald en die van belang zijn voor de ontwikkeling van het centrum van Geldrop op langere termijn.

We geven hier onze visie weer als een stip op de horizon. Voor de langere termijn. Dat wil dus ook niet zeggen dat we dit snel zullen bereiken of dat we moeten wachten met het nemen van maatregelen. Wat van belang is dat is dat we alle maatregelen die we op korte termijn nemen in lijn zijn met de toekomstvisie die we hebben. Dat ze deze visie niet blokkeren.

lees meer uw mening

Tekorten op sociaal domein mogen niet leiden tot te drastische bezuinigingen in de rest van de begroting

Zoals uit de kadernota blijkt kampen we met tekorten in het sociaal domein. Oplossen van dit vraagstuk dient daarom in de ogen van de DGG de hoogste prioriteit te krijgen. Aan het eind van mijn betoog kom ik hier nog op terug. We moeten bij alle maatregelen die we nemen om de begroting sluitend te krijgen in het achterhoofd houden dat als we de begroting opsplitsen in enerzijds het sociaal domein en anderzijds de rest van de begroting en het beleid, het tekort zich geheel in het sociaal domein bevindt en we op de rest van de begroting een overschot hebben...

lees meer uw mening

DGG nog niet akkoord met de nieuwe kernwaarden voor het sociaal domein.

Tijdens de vergadering van de Commissie Samenleving van februari 2019 zijn de nieuwe concept kernwaarden voor het sociaal domein voor de gemeente Geldrop-Mierlo gepresenteerd. Omdat de vraag aan de fracties is gesteld of men het eens is met de gepresenteerde kernwaarden heeft de DGG-fractie een notitie geschreven. De DGG ziet dat de concept kernwaarden voor het sociaal domein nog onvoldoende concreet zijn...

lees meer uw mening

Henk Dielis: Huisvesting maatschappelijke organisaties Braakhuizen-Zuid

Afgelopen maandag 10 april werd de gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken aangaande de huisvesting van de verschillende maatschappelijke organisaties op Braakhuizen-Zuid. Een stand van zaken die meer vragen oproept dan antwoorden geeft; maar wat erger is: nog meer onrust veroorzaakt. De wethouder noemde in zijn betoog de mogelijkheid om de school te verhuizen naar de kerk met de fraaie reden dat dat voor de wijk positief zou kunnen uitpakken, maar hij verzuimde erbij te vertellen wat daar dan positief aan is...

lees meer uw mening

De DGG laat zich inspireren door wat er leeft in onze gemeente!

De DGG laat zich inspireren door wat er leeft in onze gemeente! De DGG fractie heeft de afgelopen vier jaar een belangrijk deel haar tijd en inkomsten besteed aan het informeren van de burgers om nadrukkelijk verantwoording af te leggen als volksvertegenwoordiger. De DGG heeft regelmatig gepubliceerd in de huis-aan-huis-bladen in onze gemeente om de inwoners te informeren over wat er door de gemeenteraad is besloten en hoe de DGG hierbij gehandeld heeft...

lees meer uw mening

Inspraak bij elke voorstel

Inspraak bij elke voorstel De DGG ziet de gemeenteraad als de eerstelijns politiek. Het dichtst bij de burger en daardoor goed in staat om te weten van dingen zijn die de burgers belangrijk vinden. Het betrekken van de burger bij de politiek, het betrouwbaar maken van de politiek. Het kijken door de ogen van de burger zijn zaken die voorop moeten komen te staan...

lees meer uw mening

Thuis zijn en zich thuis voelen: woonomgeving en wijkontwikkelingsplannen

In de ogen van de DGG zou Geldrop-Mierlo moeten bestaan uit sterke en gezonde wijken, buurten en straten. Gebiedsgericht werken moet het uitgangspunt zijn om alle wijken sterk en gezond te houden. Vanuit een brede blik, waarin economische, maatschappelijke, ruimtelijke en veiligheidsaspecten integraal worden meegewogen, werken in de wijken alle betrokkenen samen...

lees meer uw mening

Jonkvrouw: Reactie van de DGG op de zienswijze van de inwoners van de Losweg

Reactie van de DGG op de zienswijze van de inwoners van de Losweg Het nieuwbouw plan de Jonkvrouw en de daarmee gepaarde veranderingen in de wijk Zesgehuchten heeft al geruime tijd de aandacht van de DGG. Eind november 2017 hebben we vragen gesteld over een aantal onderwerpen die ook in de zienswijze van de bewoners van de Losweg worden aangekaart...

lees meer uw mening