Standpunten

Tekorten op sociaal domein mogen niet leiden tot te drastische bezuinigingen in de rest van de begroting

Zoals uit de kadernota blijkt kampen we met tekorten in het sociaal domein. Oplossen van dit vraagstuk dient daarom in de ogen van de DGG de hoogste prioriteit te krijgen. Aan het eind van mijn betoog kom ik hier nog op terug.

We moeten bij alle maatregelen die we nemen om de begroting sluitend te krijgen in het achterhoofd houden dat als we de begroting opsplitsen in enerzijds het sociaal domein en anderzijds de rest van de begroting en het beleid, het tekort zich geheel in het sociaal domein bevindt en we op de rest van de begroting een overschot hebben.

We moeten ons dus concentreren op het sociaal domein. Als we hier de tekorten kunnen terugbrengen dan komen onze financiën weer in balans. Gaan we te drastisch ingrijpen in de rest van de begroting dan zitten we straks met een overschot en vraagt de burger zich af waarom we al die maatregelen genomen hebben. Een voorbeeld van zo’n maatregel is het niet meer ondersteunen van de conciërges op de scholen. Het levert niet zo veel op dus moeten we goed kijken bij de begroting of deze maatregel wel nodig is.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niets moeten doen. Deze situatie is naar de mening van de DGG een goed moment om al het bestaande beleid eens onder de loep te nemen. Het college heeft ons toegezegd dat we voor de behandeling van de begroting hiervoor een instrument krijgen en daar zijn we blij mee.

Nieuw beleid: ons verlanglijstje is groot.

Ook met nieuw beleid moeten we de komende jaren goed omgaan ons verlanglijstje is groot: Oplossen parkeerproblematiek in de wijken, met name in Braakhuizen Noord; oplossen van de problematiek in de fietsstraten Zomerland, Mierloseweg en Geldropseweg, verbetering wegenonderhoud, verbetering speelvoorzieningen, meer geld voor de bestrijding van de processierups, meer zichtbare handhaving in de wijken en ga zo maar door. Maar of het allemaal haalbaar is zal moeten blijken bij de begroting.

We nemen daarom de voorstellen, inclusief de verhoging van de OZB, in de kadernota voor kennisgeving aan en bepalen bij de behandeling van de begroting ons standpunt over de diverse door het college voorgestelde maatregelen. Waarbij we van mening zijn dat kostenverhogingen voor de inwoners zoveel mogelijk vermeden moeten worden en als er dan extra door de inwoners betaald moet worden, moeten we duidelijk aan kunnen geven waar dit geld direct voor nodig is. De DGG is voorstander van doelbelastingen en niet voor het innen van gelden waarvan de bestemming onduidelijk is en die een sluitpost voor de begroting vormen.

Omdat de kadernota gaat over de algemene toestand van onze gemeente willen we er hier een aantal onderwerpen uitlichten.

Hofdael

Hofdael

Hofdael lijkt een bodemloze put, er blijven tekorten. Dat kan volgens de DGG niet zo door blijven gaan. Weer moet er in financiële zin gerepareerd worden en nog meer investeringen in het pand lijken nodig. Of dit allemaal betaalbaar is blijkt straks bij de begroting maar voor de DGG staat één ding als een paal boven water: een drastische herstructurering is nodig. Wij verwachten dat het college komt met plannen om Hofdael snel gezond te maken, want gezien de begroting kunnen onvoorzien oplopende tekorten hier niet gebruiken.

Braakhuizen Zuid

Braakhuizen Zuid: Aldi en TMSG

Het wijk ontwikkelingsplan voor Braakhuizen Zuid is net door de raad als de discussie over de leefbaarheid nieuwe dimensies krijgt. We hebben het hier natuurlijk over het behouden van een winkelvoorziening in casu de Aldi voor deze wijk. Dat is voor de DGG een belangrijk punt waarin we als gemeentebestuur een proactieve rol moeten vervullen. Natuurlijk weten we dat we als gemeente niet gaan over het vestigingsbeleid van supermarktketens maar we kunnen het wel zo aantrekkelijk mogelijk maken om zich ergens te vestigen. De DGG is al jaren voorstander van voorzieningen in de wijken. Centralisatie is niet altijd de oplossing.

Maar er is in Braakhuizen Zuid nog een langlopend vraagstuk dat we nu met het wijkontwikkelingsplan in de hand kunnen oplossen. Het gaat dan om de huisvesting van de TMSG. Daarom dienen we vanavond samen met andere partijen een motie in om de TMSG op zo kort mogelijke termijn een omgevingsvergunning te verlenen zodat ze hun activiteiten aan de Bleekvelden kunnen ontplooien.

Werkgroep regie sociaal domein

Dan tenslotte voorzitter, onze grootste opdracht voor de komende jaren. Het terugbrengen van het tekort op het sociaal domein. Laten we voorop stellen dat onze ambtelijke organisatie goed werk verricht op het gebied van de ondersteuning van de inwoners van onze gemeente die dat nodig hebben. Het probleem is echter dat het intussen onbetaalbaar is geworden. Destijds heeft de landelijke overheid al deze taken bij de gemeente neergelegd zonder er voldoende middelen bij te geven. Eigenlijk was het dus een verkapte bezuinigingsoperatie waar we nu de wrange vruchten van plukken.

Het proces om dit vraagstuk op te lossen zal een aantal jaren duren. Daarom moeten we ‘’nu’’ in grijpen voor dat het te laat is! De aanpak Taskforce sociaal domein zoals het college dat onlangs naar de raad gezonden heeft stemt positief. Ook het college en de organisatie zijn er zich van bewust dat het vijf voor twaalf is en dat we externe deskundigheid nog hebben om het vraagstuk in het sociaal domein duurzaam op te lossen. We zijn niet op zoek naar snelle eenmalige maatregelen maar naar een structuur die ook naar de toekomst toe de kosten in de hand houdt. Dat de raad hier bij intensief betrokken wil en moet zijn ligt voor de DGG voor de hand.