Standpunten

DGG-burgerpanel voor meer woningbouw voor jongeren en ouderen in onze gemeente. De doorstroming moet bevorderd worden.

In mei 2020 werden er vragen over woningbouw Geldrop voorgelegd aan het DGG-burgerpanel. De gemeente Geldrop-Mierlo staat bekend als een sociale gemeente waar de bewoners in harmonie samenleven. Dat maakt het wonen en recreëren in onze gemeente aantrekkelijk. In de afgelopen jaren hebben we een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de woon– en leefomgeving in onze gemeente en dat blijven we doen!

Woningbouw op de vrijkomende locatie Strabrecht College

De DGG stelt wonen centraal voor beide dorpskernen centraal en is van mening dat de woonomgeving veilig en aantrekkelijk moet worden ingericht waardoor onze bewoners graag in onze gemeente willen verblijven. Echter heeft de gemeente Geldrop-Mierlo te maken met een woningtekort. Een deel van het woningtekort kan worden opgevuld met nieuwbouwplannen bijvoorbeeld op de oude locatie van het Strabrecht College. De nieuwbouw van deze school is bijna rond en dat is een prima gelegenheid om nu al na te denken over een nieuwe inrichting van het vrijkomende gebied. Als DGG zouden wij graag op deze plek meer woningen voor diverse doelgroepen zoals jongeren, ouderen en starters willen realiseren. Dat gaat zorgen voor een positief effect op de woningmarkt. Ook kan het gebied worden ingericht voor andere voorzieningen dan enkel wonen.

Ongeveer de helft van het DGG/burgerpanel is van mening dat de gemeente Geldrop-Mierlo ervoor moet zorgen dat er meer woningen worden gerealiseerd voor verschillende doelgroepen. Specifiek over de locatie van het Strabrecht College is het burgerpanel van mening dat hier woningen gerealiseerd zouden moeten worden voor verschillende doelgroepen. 21% is voor de bouw van seniorenwoningen en 62% is voor het bouwen voor jongeren. Er wordt opgemerkt dat er koopwoningen voor senioren uit de gemeente Geldrop-Mierlo opgericht moeten worden. Door de verkoop van de ruime eengezinswoningen waar nogal wat ouderen alleen wonen, zouden meerdere seniorenwoningen met een ontspannings- en verzorgingsfunctie in deze wijk passen. Hierdoor worden meerder sociale wensen ingelost. Vooral alleenstaande senioren schreeuwen volgens een aantal leden van het burgerpanel om deze aanpak.

Op de vraag wat voor verschillende typen woningen er gebouwd zouden moeten worden op de Strabrecht locatie is 70% van het panel voorstander van sociale koopwoningen, 56% wil sociale huurwoningen, 48% vindt dat er in het plan ruimte moet zijn voor midden huurwoningen en 30% is voorstander van vrijesectorkoopwoningen. Er wordt opgemerkt dat grondgebonden midden huurwoningen gewenst zijn omdat op andere plaatsen zoals op Zesgehuchten al appartementen gebouwd worden. Men is vooral voorstander van verschillende type woningen bij elkaar zoals op het Tweka terrein.

Er worden voor de inrichting van het plan Strabrecht een aantal suggesties gegeven.

Het zou een moderne plek moeten worden waar ruimte is voor iedereen en waar ook voldoende ontmoetingsmogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld betaalbare woningen voor senioren die gebruik kunnen maken van de faciliteiten bij Berkenheuvel. Bovendien bevordert dat de doorstroming in de gemeente omdat jongeren dan doorstromen naar de huizen die de senioren verlaten.

Anderen spreken over aandacht voor privacy en rust. Zeker geen bewoning door mensen met te sterk uiteenlopende sociale achtergrond. Denk aan de bosrijke omgeving en het huidige sociale niveau in het grote bosgebied. Blijf in die sociale omgeving.

Er zijn ook een aantal leden van het DGG-burgerpanel die voorstander zijn van een combinatie van appartementen (met zorg) voor oud in combinatie met betaalbare jongeren appartementen zodat er een juiste mix ontstaat aangevuld met veel groen.

Weer anderen zien een invulling in de vorm van een soort van hofje met starterswoningen voor jonge paren met kinderen en dito speelmogelijkheden. Een levendige omgeving waarbij gedacht wordt aan starters uit de eigen gemeente die nu moeite hebben om een passende woning te kopen.

Terugdringen woningtekorten

Tenslotte is aan het DGG-burgerpanel de vraag voorgelegd waarmee of op welke manier de gemeente Geldrop-Mierlo de woningtekorten zou kunnen voorkomen of terugdringen. Ook hier worden verschillende suggesties gedaan.

Een groep burgerpanelleden geeft aan dat de gemeente in hun ogen vooralsnog alleen maar dollartekens in hun ogen heeft voor wat betreft de grondverkoop en zelf niet durft te investeren. Waarom zou de gemeente geen eigenaar kunnen zijn van huurwoningen? Er is naar de mening van deze panelleden absoluut geen sprake van aandacht voor de oudere inwoners van Geldrop.

Veel leden van het burgerpanel hebben suggesties over seniorenwoningen. Door meer woningen en appartementen voor ouderen te realiseren in het dorpscentrum kan er een doorstroom in de gemeente gaan plaatsvinden. Door voldoende seniorenwoningen te realiseren in de wijken waar deze nu niet zijn. Kunnen mensen in hun eigen buurt blijven wonen ook al is hun woning niet meer geschikt.

Een aantal leden van het burgerpanel vindt dat door eenvoudiger met de bestemmingsplannen om te gaan er door particulieren sneller en eenvoudiger studio’s te realiseren zouden zijn voor de verhuur. Daarnaast zou de gemeente het beleid veel ruimer en eenvoudiger op moeten stellen zonder al die bureaucratische bouwvoorschriften die eigenlijk niet van deze tijd zijn gezien de woningnood en kamernood voor jongeren.

Anderen zijn van mening dat de gemeente industriële percelen in woonwijken zou moeten opkopen om deze te ontwikkelen tot woongebied. Als voorbeeld: aan de straat Hulst liggen verschillende bedrijven of komen uit op die straat, deze bedrijven zouden verplaatst moeten worden naar een industrieterrein, waar zij ook beter passen. Zo creëer je véél ruimte binnen een woonwijk voor woonfunctie. Zo kan ook winkelruimte die langdurig leegstaat omgevormd worden tot wonen.

Weer anderen spreken van nieuwbouw voor starters en over het verbouwen van het NH-hotel voor beginnen woningzoekende om zo meer woningen voor jongere die uit huis willen te realiseren. Hierbij voornamelijk rekening houden en voorrang geven aan de eigen bewoners en minder gericht op het aantrekken van mensen van buitenaf.