Standpunten

Ouderenhuisvesting en een wijkaccommodatie opnemen in plan brede school Skandia.

school skandia

Wijkaccommodatie in de school

De DGG blij is met het voornemen om de brede school in de Skandia eindelijk te realiseren. Het is positief dat de beide schoolbesturen in goed overleg deze huisvesting willen bouwen. Maar volgens de DGG ontbreken er nog een aantal onderdelen in het plan. Een wijkaccommodatie en seniorenwoningen zouden een vast onderdeel van het plan moeten zijn.

De wijken Skandia en Hulst vragen al heel lang om een wijkaccommodatie. De actieve wijkvereniging moet het nu doen met een deel van de bestaande school. Gelukkig zijn vergevorderde plannen om in de aula een semipermanente oplossing voor de wijkvereniging te realiseren. De DGG steunt deze plannen van harte en gaat ervan uit dat de gemeente de benodigde financiële steun op korte termijn zal verstrekken.

De bouw van de nieuwe school moet naar de mening van de DGG het vraagstuk van de wijk- accommodatie permanent oplossen. Een wijkaccommodatie moet onderdeel uitmaken van het plan voor de nieuwe school. Daarom moet de wijkvereniging partij zijn in de ontwikkeling van het plan voor de nieuwe school zodat ook de belangen van de wijk optimaal in het plan verwerkt worden. Op dit moment lopen de voorbereidingen voor het wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst en het mede ontwikkelen van de nieuwe school kan hier perfect in opgenomen worden.

Woningen voor senioren

Uit de diverse wijkbijeenkomsten die de DGG de afgelopen jaren ook in Skandia-Hulst heeft georganiseerd blijkt telkens weer dat er behoefte is aan seniorenwoningen in de wijk. Echter gezien de samenstelling van de wijk en het groene karakter is er bijna geen ruimte om nieuwe seniorenwoningen te bouwen.

Het bouwen van de nieuwe school in de wijk is een unieke eenmalige kans om aan de vraag naar seniorenwoningen invulling te geven. Dit kan in de ogen van de DGG op twee manieren. Ten eerste kunnen seniorenwoningen onderdeel zijn van de nieuw te bouwen school. Bijvoorbeeld door een verdieping toe te voegen met seniorenwoningen in de sociale sector. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de ouderen die er gaan wonen betrokken kunnen worden bij het onderwijs en bij de sociale activiteiten in de wijkaccommodatie. Ten tweede kunnen er op de vrijkomende ruimte van de bestaande scholen seniorenwoningen in de middenklasse huur of koop gebouwd worden. Dit kan bijvoorbeeld vastgelegd worden in het bestemmingplan of in de verkoopovereenkomst van de vrijkomende grond.

Out of the Box

DGG is voorstander van kleine winkels en voorzieningen in de wijken. Iedere wijk moet een ontmoetingsplaats (wijkaccommodatie) hebben voor alle bewoners om inhoud te geven aan de sociale cohesie. Daarom moet er bij een ingrijpende wijziging zoals nu het bouwen van een nieuwe school verder gekeken worden en met “out of the box” plannen moet de schaarse ruimte die er nog is zo breed mogelijk ingezet worden.