Standpunten

Visie van de DGG op Jongerenwerk 2.0: Meer aandacht voor jongerencultuur in Geldrop-Mierlo.

jongerenwerk

Het jongerenwerk dat op dit moment in onze gemeente wordt uitgevoerd is vanuit een pedagogische achtergrond te veel gericht op een kleine groep jongeren. De grote groep jongeren in onze gemeente die geen pedagogische ondersteuning nodig hebben (main stream jongeren) verdienen ook aandacht. Daarnaast is de stimulering van de jongerencultuur in onze gemeente van belang voor alle jongeren.

Uitgangspunt bij het investeren in jongerenwerk 2.0 is dat het ten goede moet komen aan alle jongeren in Geldrop-Mierlo. Het jongerenwerk is geen onderdeel van de, naar de gemeente overgehevelde, jeugdzorg maar het draagt er wel aan bij in de preventieve sfeer.

Een goed ontwikkelde jongerencultuur zorgt ervoor dat jongeren een binding krijgen en houden met onze gemeente en zich er thuis voelen. Jongeren die zich thuis voelen in hun omgeving raken meer betrokken bij de samenleving en dit kan een scala aan vraagstukken voorkomen en verhelpen.

Het nieuw aanbesteedde jongerenwerk 2.0 zou dan ook een combinatie moeten zijn van pedagogisch en cultureel jongerenwerk.

Wat willen we bereiken?

Wij willen efficiënt en effectief jongerenwerk 2.0 bereiken, wat bijdraagt aan:

 • Zoveel mogelijk weerbare en veerkrachtige jeugdigen in Geldrop-Mierlo doordat zij kansen krijgen zich te ontwikkelen en naar vermogen deel te nemen en bij te dragen aan de maatschappij.
 • Een sterke jongerencultuur in de gemeente door het realiseren van culturele activiteiten voor de main stream jongeren in onze gemeente.
 • Een lokale samenleving waar jongeren zich thuis voelen omdat er ruimte is om betrokken en uniek te zijn en omdat er ruimte is voor de eigen cultuur.

Dit betekent dat wij samen zorgen voor een gezonde en uitdagende omgeving waar jongeren hun talenten ontwikkelen en samen bouwen aan een inclusieve samenleving ook gericht op jongeren. Wij zorgen voor een duurzame en veilige leefomgeving; jeugdigen zijn welkom in de gemeenschap en bij de gemeenschap betrokken. Geldrop-Mierlo maken we samen. Wij willen Geldrop-Mierlo een thuis te laten zijn; bouwen aan sterke levendige dorpskernen', met meer focus op talentontwikkeling. Met een concreet resultaat werken jongeren niet alleen aan hun persoonlijke, maatschappelijke en culturele ontwikkeling. Zij zetten zich ook in voor elkaar en voor de gemeenschap. Met name meer eigen jongerencultuur voor en door jongeren - samen met culturele organisaties en inwoners - draagt bij aan een beleving welke verbindt.

Doelen van het jongerenwerk 2.0

 1. Meer nadruk op ontwikkeling van mogelijkheden en talenten en minder nadruk op problemen en defecten. We zetten in op begeleiding naar betekenisvolle toekomst van jongeren;
 2. Meer diversiteit en multifunctionaliteit van het jongerenwerk. We zetten in op het collectief zodat alle jongeren mee kunnen doen, ongeacht hun achtergrond en situatie;
 3. Nieuwe oplossingen in de vrije tijd. We stimuleren en organiseren culturele activiteiten gericht op alle jongeren in de gemeente. Hiervoor gaan we onder anderen de bestaande accommodaties (lounge en Loesje) inzetten;
 4. Het jongerenwerk is buiten de accommodatie ook aanwezig op de tijden en plekken waar zij jongeren kunnen bereiken en betrekken. Op straat, op school, bij een vrijetijdsvoorziening én in toenemende mate ook online;
 5. Geïntensiveerde samenwerking tussen jongerenwerk en jeugdhulp; het combineren van het pedagogisch jongerenwerk met jeugdhulp versterkt het effect van hulpverlening én jongerenwerk biedt mogelijkheden tot het afschalen en normaliseren van hulp.
 6. Geïntensiveerde samenwerking tussen jongerenwerk en instellingen en verenigingen; de samenwerking met sociaal culturele instellingen en verenigingen geeft meer waarde aan het cultreel jongerenwerk;
 7. De jongere online: de dígitale wereld biedt jongeren kansen om online middelen in te zetten ter ondersteuning van offline activiteiten. Jongeren zijn daarbij mediawijs: kansen worden bewust benut en risico's bewust vermeden. Sociale media dragen bij aan inclusie van jongeren die offline eerder buiten de boot zouden vallen of helemaal buiten beeld zouden blijven.
 8. Meer inzicht in resultaten en effecten van jongerenwerk: in de nieuwe opdracht nemen wij ten slotte op dat de aanbieder dient te voldoen aan effectmeting. Het gaat hier om effecten voor individuele jongeren (pedagogisch jongerenwerk) en voor de samenleving als geheel (cultureel jongerenwerk)

Doelgroepen jongerenwerk 2.0

De doelgroep voor het jongerenwerk 2.0 zijn alle jongeren in Geldrop-Mierlo. Als gemeente willen we inzetten op alle jongeren, zodat iedere jongere zich kan ontwikkelen tot gezonde, zelfredzame en veerkrachtige inwoner van Geldrop-Mierlo. Gezien de diversiteit van de doelstelling voor het jongerenwerk 2.0 is het van belang de doelgroep nader te specificeren. Het jongerenwerk heeft aandacht voor alle jongeren. Belangrijk is te voorkomen dat jongeren aansluiting bij leeftijdsgenoten en de samenleving verliezen. Daarnaast is het van belang dat jongeren zich thuis voelen in de gemeente en zich deel van en verbonden met de samenleving voelen.  Grofweg zijn er die groepen te onderscheiden waarmee het jongerenwerk in aanraking kan komen:

 1. Jongeren met wie het goed gaat (main stream): deze jongeren hebben geen (grote) problemen thuis of op school. Zij doen aan of zijn op zoek naar vrijetijdsbesteding en zijn ook gemotiveerd om hun vrije tijd zinvol te besteden;
 2. Jongeren met risico's op problemen of lichte problemen: dit zijn jongeren die veroorzaken niet of nauwelijks zichtbare problemen of overlast, maar kunnen afglijden als beschermende factoren voor een positieve ontwikkeling niet worden aangesproken.
 3. Jongeren met complexe of meervoudige problemen: dit zijn jongeren die problemen hebben binnen meerdere levensgebieden (thuis, school/werk/dagbesteding en/of vrije tijd). Ze veroorzaken problemen voor zichzelf en hun omgeving, zorgen voor overlast en maken zich af en toe schuldig aan vandalisme of (licht) crimineel gedrag.

Activiteiten jongerenwerk 2.0

Het jongerenwerk vindt deels plaats op een vaste locatie en deels op andere plekken waar jongere komen, de straat, de school, verenigingen. Ontmoeting is de basis voor alle activiteiten. Activiteiten in de vrije tijd dragen sterk het karakter van niet-formeel leren; Denk hierbij aan thema's als muziek, dans, talenonderwijs, techniek, journalistiek, geschiedenis en sport. De vrije tijd van jeugdigen krijgt hierdoor een gouden kans. Zij die voor formeel leren minder gemotiveerd zijn, kunnen met niet-formeel leren andere competenties en vaardigheden verwerven, die vervolgens maatschappelijk worden gewaardeerd. Het is juist ook de bedoeling dat de jongeren zelf, ondersteund door professionals, activiteiten gaan ontplooien voor hun eigen achterban, gericht op muziek, kunst en andere vormen van jongerencultuur.

Activiteitenlijn jongerencultuur

Het betreft hier muziek, dans, toneel, cabaret, debat, multimedia, audiovisueel, kortom alle cultuuruitingen kunnen in deze activiteitenlijn ondergebracht worden. Maar ook opkomende jeugdculturen. Activiteiten die het jongerenwerk gaat ondernemen bewegen zich op het terrein van Muziek, zoals DJ's, producers, VJ's, bandjes, singer-songwriters, rap & poetry. Dans, zoals streetdance.

Activiteitenlijn Vrije Tijd en Trends

Muziek, dance en urban culture! Jongeren beleven hun vrije tijd en ontwikkelen hun identiteit. Trends worden gespot, omgezet in activiteiten en gevolgd. Alle voorkomende jeugdculturen kunnen zich hiermee een plek verwerven. Activiteiten kunnen onder anderen liggen op het gebied van urban sports of Lifestyle & fashion

Activiteitenlijn Community (ontmoeting)

Het realiseren van een community waar je bij wil horen. Hier kan je terecht als je ideeën werkelijkheid wil laten worden. Hierin word je begeleidt en ondersteund en werk je toe naar zelfstandigheid. Activiteiten kunnen verschillend zijn zoals schilderen en graffiti, theater, cabaret, film, beeldende kunst, drama (rollenspelen acteren). Literatuur en streektaal. Eten & drinken.

Activiteitenlijn Weet wat er leeft (educatie)

Het jongerenwerk weet wat er leeft bij Geldrop-Mierlose jongeren en speelt hierop in. Jongeren kunnen altijd info en advies krijgen. Het Jongerenwerk is een leer/werkplek en werkt veel samen met scholen. Maatschappelijke vraagstukken worden opgepakt binnen de programmering waarin kansen voor jongeren uitgangspunt zijn. Hier kunnen multimedia (beeld en geluid) en social media (columns, blogs, vlogs) ingezet worden..

Methodiek cultureel werk

Binnen de doelstelling van het jongerenwerk 2.0 is de programmering van activiteiten een belangrijk instrument om jongeren te stimuleren en te faciliteren zelf vorm te geven aan hun vrije tijd binnen diverse (sub-) culturele uitingen. Centraal staat de eigen kracht van jongeren en het versterken van het vermogen om zelf vorm te geven en oplossingen te vinden: ‘Ability to respond’, zodat jongeren in staat zijn hun eigen verantwoordelijkheid (‘responsability’) te nemen. Dit gebeurt aan de hand van groepsmethodische processen en individuele begeleiding. Jongeren ontwikkelen sociale vaardigheden en creatieve competenties wat bijdraagt aan de maatschappelijke participatie van jongeren. De inzet is erop gericht jongeren de kracht en het vertrouwen te geven om vanuit eigen verantwoordelijkheid te leven.

Natuurlijk zijn niet alle jongeren gelijk in hun ontwikkelingsniveau. Voor elk ontwikkelingsniveau moet het jongerenwerk 2.0 een uitdaging bieden. Soms is er sprake van negatief gedrag en zal het jongerenwerk 2.0 regels grenzen moeten stellen en tot individuele begeleiding overgaan. Aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid blijft de basis van de werkwijze.

Het jongerenwerk 2.0 kiest in haar werkwijze en activiteiten uitdrukkelijk voor een manier gericht op vrijetijdsbeleving vanuit jeugdculturen. Vanuit vrijetijdsbeleving gaat het jongerenwerk 2.0 actief aan de slag met groepen jongeren op basis van hun vragen en behoeften. Binnen het jongerenwerk 2.0 zal deze vraag/behoefte met jongeren vertaald worden naar een aanbod, waarbij jongeren worden uitgedaagd om hierin te participeren. Dit proces van participatie is de methodische invalshoek om kansen te benutten en bedreigingen weg te nemen. Het jongerenwerk 2.0 doet dit door laagdrempelig en toegankelijk te zijn, innoverend en slagvaardig in te spelen op nieuwe jeugdculturen en trends. Het jongerenwerk 2.0 wil de spin in het web zijn.

Samenvattend richt de werkwijze van het jongerenwerk 2.0 zich op:

 • De vraag vanuit jongeren uit diverse jeugdculturen. Jeugdculturen staan naast elkaar en met elkaar;
 • Het creëren van een uitnodigend klimaat waar jongeren zich thuis en uitgedaagd voelen;
 • Het initiatief in eerste instantie en voor het grootste deel, laten bij de bezoeker / de jongere;
 • Het tonen van enthousiasme en interesse, inspirerend zijn en faciliterend;
 • Het uitnodigend, vraaggericht coachen om zo talenten te ontdekken en te ontwikkelen;
 • Het continu op zoek zijn naar nieuwe trends, nieuwe cultuuruitingen:
 • Het op een ondernemende manier programmering vertalen naar activiteiten:
 • Het integraal programmeren van kunst, jongerencultuur en ontmoeting
 • Op de nadruk op uitstraling en imago: uitdagend en vernieuwend. Jongeren worden heel serieus genomen door hun leefwereld als uitgangspunt te nemen en centraal te stellen.
 • Communicatie over en weer, interactie en beïnvloeding. Jongeren succesvol laten zijn.

Het jongerenwerk 2.0 kiest uitdrukkelijk voor een manier van werken gericht op vrijetijdsbeleving vanuit jeugdculturen. Vanuit vrijetijdsbeleving gaat het jongerenwerk 2.0 actief aan de slag met groepen jongeren op basis van vragen en behoeften. Deze vraag/behoefte zullen met jongeren vertaald worden naar een aanbod, waarbij jongeren uitgedaagd worden hierin te participeren. Zoals al gezegd is dit proces van participatie de methodische invalshoek om kansen te benutten en bedreigingen weg te nemen. Concreet betekent dit dat het jongerenwerk 2.0 laagdrempelig en toegankelijk moet zijn en innoverend en slagvaardig in moet spelen op nieuwe jeugdculturen en trends. Hierbij zal de samenwerking met partnerorganisaties in Geldrop-Mierlo een belangrijke rol vervullen.

Partners kunnen alle instellingen en organisaties zijn die vanuit hun doelstelling met jongeren werken zoals onderwijsinstellingen, gemeentelijke instellingen, culturele instellingen, zorginstellingen, verenigingen en anderen.

De activiteiten (programmering) van het jongerenwerk 2.0.

De Programmering van het jongerenwerk 2.0 ontwikkelt groepsactiviteiten op het gebied van vrije tijd waarbij talentontwikkeling en participatie centraal staan. Dit doet het jongerenwerk 2.0 samen met jongeren in een zowel vraag- als aanbodgerichte setting aan de hand van een methodische aanpak. De programmering wordt daar waar mogelijk afgestemd op andere organisaties voor vrijetijdsbesteding in de gemeente.

De programmering daagt uit en wil uitgedaagd worden. De programmering is voortdurend op zoek naar nieuwe trends, ontwikkelingen en nieuwe doelgroepen en beschikt zo over de actuele kennis en expertise over de doelgroep jongeren en de jeugdcultuur. De programmering wil herkenbaar en zichtbaar zijn voor iedereen, doelgroepen en partners.

Daarnaast voldoet het programma aan één of meer van de volgende kenmerken:

 • Het is betaalbaar
 • Het is activerend
 • Het is uitdagend
 • Het is trendsettend
 • Het draagt bij aan de diversiteit

Pedagogische aanpak en samenwerking

Het jongerenwerk 2.0 dient intensief samen te werken met onderwijs, werk en/of dagbesteding, zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties waar jongeren vertoeven. Wat betreft individuele begeleiding van jongeren kan het jongerenwerk een professionaliseringsslag maken. De unieke positie van het jongerenwerk is dat zij met veel kwetsbare jongeren of risicojongeren in contact komen, alvorens deze bij andere (hulp)instanties bekend zijn. Door periodiek onderzoek te doen naar de leefwereld van jongeren en problemen en hulpvragen in kaart te brengen, kan het jongerenwerk verschillende onderwerpen voorlichten en bespreekbaar maken. Door actief te bewegen binnen een netwerk bestaande uit o.a. scholen, Bureau Leerplicht, politie, Halt, Senzer en het CMD kan het jongerenwerk individuele en groepsgerichte diensten en producten ontwikkelen. Met name voor jongeren die niet of onvoldoende kunnen voldoen aan de 'algemeen geldende normen' is het belangrijk dat er in de buitenschoolse sfeer oog is voor talenten, die in de schoolse omgeving niet of beperkt zijn aangesproken, ontdekt en ontwikkeld. Het jongerenwerk kan hier met haar unieke positie op insteken door talentontwikkeling. Het aanspreken van creatief en artistiek talent, talent voor sport, intelligentie, positieve karaktereigenschappen, charme en dergelijke is zeer voornaam. Zeker omdat het niet voor iedere jongere is weggelegd om talent op eenzelfde manier te ontwikkelen.

Participatieladder

Het jongerenwerk 2.0 werkt aan de hand van de participatieladder. Deze geeft weer in welke vorm jongeren kunnen deelnemen aan het activiteitenaanbod en wat de rol van het jongerenwerk 2.0 is.

Competentie jongerenwerk

Hoog

Service en onderhoud

Zelfstandig

Coaching

Meebeslissen

Stimuleren

Meedoen

Activeren

Meehelpen

Ontmoeting/vraag

Bezoeker

Laag

In bovenstaand schema zijn twee rollen beschreven ten eerste de rol van de professionele medewerkers. Zij kunnen de jongeren helpen bij de formulering van hun vragen, zij kunnen jongeren activeren om mee te doen, zij zijn in staat jongeren te stimuleren en coachen om zaken voor elkaar te krijgen. Van uit deze kerncompetenties vervullen de professionals verschillende rollen binnen het jongerenwerk 2.0.

Werkvormen

 1. Binnen de accommodaties voor het jongerenwerk is er sprake van zowel groepswerk als individuele begeleiding (inzicht geven in eigen gedrag en oorzaak en gevolg van het eigen handelen).
 2. Er worden jongeren geworven om culturele activiteiten te organiseren voor andere jongeren zoals eerder beschreven. Er wordt uitgegaan van 45 weken openstelling van een laagdrempelig ontmoetingscentrum (cultreel jongerencentrum) waar vrijetijdsactiviteiten voor jongeren geprogrammeerd worden.  
 3. Daarnaast is er sprake van ambulant jongerenwerk. Netwerken worden opgezet en onderhouden in contact met scholen, het verenigingsleven en eventueel wijk- en buurtverenigingen.
 4. Jongeren worden op reguliere basis bezocht op straat en in de openbare ruimte. Enerzijds preventief om zichtbaar en herkenbaar te zijn op basis van een positief (eerste) contact Anderzijds signaal gestuurd n.a.v. meldingen jeugdoverlast of incidenten.
 5. Sportspecials en/of ongeorganiseerde buitensport vinden plaats in de zomerperiode, binnensportspecials in de winterperiode; er vinden regelmatig (al dan niet ongeorganiseerde) activiteiten plaats op het Cruijff Court en/of elders i.s.m. andere (sport)voorzieningen. Bij sportactiviteiten wordt er samengewerkt met buurtsportcoaches.
 6. Individuele begeleiding van jongeren in samenwerking met o.a. scholen, Bureau Leerplicht, politie, Halt, Senzer en het CMD.

Nieuwe ambities vergen investeringen in jongerenwerk 2.0

 1. Investeren in een hoger aantal jongerenwerkers (meer formatie): meer tijd en aandacht om bij te dragen aan de 'normale ontwikkeling van jeugdigen',
 2. Investeren in een diversiteit in het team van jongerenwerkers om expertise in huis te hebben voor zowel pedagogisch jongerenwerk als cultureel jongerenwerk.
 3. Investeren in meer geschikte en moderne accommodaties; Noorda en Co (2019) constateert in zijn onderzoek dat The Lounge ‘in orde is' en dit voor Loesje niet het geval is. Naast deze constatering hebben wij zelf ook ambities om de accommodatie(s) voor het jongerenwerk te moderniseren;
 4. Investeren in meer middelen voor activiteiten en begeleiding: Noorda en Co (2019) constateert in zijn onderzoek dat het activiteitenbudget jongerenwerk volgens landelijke normen nu aan de krappe kant is.