DGG-burgerpanel

Burgerpanel januari

Januari 2024: Het DGG-burgerpanel is trots op het Weverijmuseum en vindt cultuur met een kleine c van belang.

In Geldrop-Mierlo wordt gewerkt aan een nieuwe strategische visie. Onderdeel hiervan is een nieuwe visie op cultuur. Die gaat over alles dat met kunst en cultuur te maken heeft: museum, theater, bibliotheek, popmuziek, maar bijvoorbeeld ook met het cultuuronderwijs op scholen.

In de cultuurvisie komt te staan wat Geldrop-Mierlo wil bereiken op het gebied van kunst en cultuur tot en met 2040, hoe dit het beste bereikt kan worden en wat dit betekent voor de financiële bijdrage vanuit de gemeente. De DGG wil de inhoud van de cultuurvisie samen met de inwoners vormgeven waarbij alle vormen van cultuur meegenomen worden.

Daarom is het Burgerpanel deze keer bevraagd over de toekomst van kunst en cultuur in Geldrop-Mierlo. DGG vindt het belangrijk om een indruk te krijgen van de culturele activiteiten die haar inwoners ondernemen. Daarom zijn vragen gesteld over bezoek en deelname aan culturele activiteiten in Geldrop-Mierlo en daarbuiten.

Burgerpanel februari 2024

Februari 2024: Het DGG-burgerpanel is voor vroegtijdige participatie en ziet nog verbeterpunten in de manier waarop participatie vormgegeven wordt.

Veel inwoners voelen zich betrokken bij hun wijk of omgeving. Daarom zetten ze zich daar vrijwillig voor in met denk- en doekracht, kennis en tijd. Deze betrokkenheid noemen we burgerparticipatie. Hiermee kunnen inwoners bijvoorbeeld laten weten wat ze van plannen en ontwikkelingen in hun buurt vinden of meedenken over thema’s zoals wonen, veiligheid of zorg. Ook kunnen ze zelf een initiatief indienen om de buurt aantrekkelijker te maken.

Voor de DGG is burgerparticipatie een uitgangspunt in haar programma. Daarom vinden we de vraag hoe de inwoners van Geldrop-Mierlo mee willen denken, meepraten, meedoen of meebeslissen belangrijk. De DGG gelooft in goede samenwerking met de inwoners van onze gemeente en wil graag met hun inbreng burgerparticipatie in Geldrop-Mierlo verbeteren. Ook met de komst van de nieuwe Omgevingswet in 2022 speelt participatie een belangrijke rol en daar wil de DGG op inspelen.

Daarom is het Burgerpanel deze maand bevraagd over participatie en volgende maand bevragen we het burgerpanel over initiatieven uit de samenleving.

burger

Maart 2024: Tijdige, open en eerlijke communicatie bevordert volgens het DGG-burgerpanel de participatie van inwoners. Er is veel kennis onder de inwoners van onze gemeente; gebruik die!

Veel inwoners voelen zich betrokken bij hun wijk of omgeving. Daarom zetten ze zich daar vrijwillig voor in met denk- en doekracht, kennis en tijd. Deze betrokkenheid noemen we inwonersparticipatie. Voor de DGG is inwonersparticipatie een uitgangspunt in haar programma. Daarom vindt de DGG de vraag hoe inwoners van Geldrop-Mierlo willen meedenken, meepraten, meedoen of meebeslissen belangrijk. De DGG gelooft in goede samenwerking met de inwoners van onze gemeente en wil graag met hun inbreng inwonersparticipatie in Geldrop-Mierlo verbeteren.

Vorige maand zijn er vragen gesteld over de rol van de gemeente bij participatie. Deze maand gaat het over initiatieven uit de samenleving. Inwoners kunnen zelf of met andere inwoners samen, initiatieven opstarten om hun woonomgeving te verbeteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om een straatactiviteit, een opruimactie, het beheren van groen, koffieuurtje, buurtpreventie of elk ander initiatief. Hoe kunnen inwoners initiatieven en inwonersparticipatie bevorderd worden. Met de komst van de nieuwe omgevingswet speelt eigen initiatief van inwoners een belangrijke rol en daar wil de DGG op inspelen.