ANBI

ANBI gegevens

De DGG heeft een ANBI status. DGG wordt door de belastingdienst erkend als een algemeen nut beogende instelling. Dit betekend dat giften aan de DGG afgetokken kunnen worden van de belastingen. Hier tegenover staat onder anderen dat de DGG transparant moet zijn over wat er met deze giften gebeurd. Daarom heeft de DGG een giften reglement opgesteld. 

Giftenreglement

Op 1 mei 2013 is de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) in werking getreden. De Wfpp bevat regels over de subsidie aan en de financiering van politieke partijen. Wettelijke zijn lokale partijen, die geen afdeling zijn, maar zelfstandige rechtspersoonlijkheid hebben, en als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met hun geregistreerde aanduiding boven de kandidatenlijst hebben deelgenomen aan de laatstgehouden raadsverkiezingen, en daarbij één of meer zetels hebben verworven, verplicht een giftenreglement vast te stellen en te publiceren.

In het giftenreglement moet de politieke partij vastleggen hoe zij omgaat met bijdragen (giften) en met de openbaarmaking daarvan. Een nadere omschrijving geeft de wet niet. Dat betekent dat een giftenreglement dat ten minste vastlegt hoe de partij omgaat met giften en met de openbaarmaking daarvan, voor het overige vorm vrij is. Op welke manier moet dat worden vastgelegd? Dat is aan de partij zelf. Er gelden op dit punt géén wettelijke verplichtingen, behalve dat de partij vastlegt hoe zij omgaat met giften en met de openbaarmaking daarvan. De wet bevat evenmin voorschriften over welke bepalingen een giftenreglement verder nog zou kunnen bevatten. Ook het toezicht op de naleving van de bepalingen uit het giftenreglement is aan partijen zelf.

Download hier het giftenreglement van de DGG

In het kader van de ANBI regeling is de DGG verplicht om een aantal gegeven s openbaar te maken. Op deze wijze is controleerdbaar wat er mer de ANBI giften is gebeurd.

De naam van de instelling:  Democratische Groepering Geldrop (DGG)
Fiscaal nummer: 819325892
Het post- en bezoekadres van de DGG: Jan Evertsenstraat 29, 5666GL Geldrop

Beschrijving van de doelstelling van de DGG
De vereniging stelt zich ten doel middels ge kozen vertegenwoordigers in de gemeenteraad inspraak te hebben in het beleid van Burgemeester en Wethouders en deel te nemen aan het bestuur van de gemeente Geldrop-Mierlo.

De hoofdlijnen van het beleidsplan
Programma DGG 2022-2026


De functie van de bestuurders en de namen van de bestuurders
Voorzitter: Ton Steenbakkers
Secretaris: Frans Stravers
Penningmeester: Bart Aarts

Alle bestuurders vervullen hun functie op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor GEEN vergoeding

Gedragscode voor leden en bestuurders

Integriteit in de politiek begint bij politieke groeperingen als de Democratische Groepering Geldrop (DGG). Als lokale politieke partij hebben wij een voorbeeldfunctie voor de samenleving. Het is dan ook daarom dat alle leden geacht worden altijd integer te handelen. Deze gedragscode bestaat uit gedragsregels die bindend zijn voor iedereen die lid is van de DGG ongeacht of hij al dan niet een (politieke) functie binnen of namens de DGG vervult. 

Gedragscode DGG

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Zie pagina nieuws en standpunten

Financiële verantwoording 2021

Financiële verantwoording 2021