Fractie

Democratische Groepering Geldrop Betrouwbare Lokale Politiek

Politiek door de ogen van de inwoners.

DGG Politiek door de ogen van de inwoners.

De DGG staat voor een zelfstandig Geldrop-Mierlo.

Onze gemeente. De DGG staat voor een zelfstandig Geldrop-Mierlo.

De historie

De historie. Behouden wat goed is. Vernieuwen waar nodig.

Cultuur

Cultuur. De basis van onze samenleving.

Goed onderwijs voor alle kinderen

DGG Goed onderwijs voor alle kinderen!

Burgerpanel

Het centrum. Sfeer en gezelligheid voor iedereen.

Burgerpanel

Burgerpanel. Praat mee ook al zijn er geen verkiezingen. Wordt lid van het DGG Burgerpanel.

Goede zorg!

DGG Goede zorg!

We moeten onze gemeente blijven ontwikkelen.

Geldrop-Mierlo We moeten onze gemeente blijven ontwikkelen.

Politiek door de ogen van de inwoners

Icon 1
Word lid

Wilt u lid worden van de DGG?
Meldt u zich vandaag nog aan.

Meld je aan
Icon 2
Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van de standpunten en acties van de DGG? Meldt u hier aan voor de digitale nieuwsbrief.

Inschrijven
Icon 3
Burgerpanel

De DGG stelt uw mening op prijs!
U kunt zich hier aanmelden.

lees meer

DGG nieuws

Begroting 2020-2023: DGG dient moties in over Wijkontwikkeling, Subsidieverordening en Ziekteverzuim

13 november 2019

Hieronder is de tekst weergegeven die de DGG-fractie heeft uitgesproken tijdens de behandeling van de gemeentebegroting 2020 – 2023.

De DGG wil het college en de ambtenaren bedanken voor alle antwoorden die zijn gegeven hebben op de vragen en punten uit de eerste termijn.

Zoals we in onze eerste termijn aangegeven hebben zijn wij in grote lijnen akkoord met de voorliggende begroting. Dit jaar is een jaar van plannen maken en volgende jaar zal moeten blijken hoe alles zich ontwikkelt. De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Onlangs heeft de minister aangekondigd dat hij wijziging wil aanbrengen in het beleid en de financiering rond de Jeugdzorg. En er wordt een mogelijke herijking van het gemeentefonds voorbereid. Onze situatie kan zich dus komend jaar snel wijzigingen en de onzekerheid neemt daarmee toe.

De DGG dient vanavond gezamenlijk met het CDA drie moties in. Naast de door het CDA ingediende motie over het ziekteverzuim dienen wij moties in over het project herijking subsidiebeleid en over het opstellen van wijkontwikkelingsplannen.

We zijn het met het CDA eens dat het college een goede analyse zou moeten maken van het ziekteverzuim en komen met een pakket aan structurele maatregelen om dit verzuim terug te dringen.

In onze eerste termijn hebben wij aangegeven dat we, gezien de beperkte capaciteit in het ambtelijk apparaat, prioriteiten moeten stellen. Voor de DGG houdt dat in dat we ook moeten kijken naar bestaande activiteiten en projecten.

lees meer

DGG visie op het centrum van Geldrop

13 november 2019

Op naar een “Bruisend Geldrop” centrum

Met het oog op de toekomst van het centrum van Geldrop heeft de DGG andere gemeenten, waar stads- en wijkcentrums opnieuw ingericht zijn, bekeken. Veelal is de schaal en omvang niet te vergelijken met het centrum van Geldrop maar de achterliggende gedachte en de ontwikkelmethodiek zijn vaak dezelfde. Ook heeft de DGG uitgebreid gekeken naar ontwikkelingen en trends die door verschillende schrijvers en wetenschappers worden aangehaald en die van belang zijn voor de ontwikkeling van het centrum van Geldrop op langere termijn.

We geven hier onze visie weer als een stip op de horizon. Voor de langere termijn. Dat wil dus ook niet zeggen dat we dit snel zullen bereiken of dat we moeten wachten met het nemen van maatregelen. Wat van belang is dat is dat we alle maatregelen die we op korte termijn nemen in lijn zijn met de toekomstvisie die we hebben. Dat ze deze visie niet blokkeren.

lees meer uw mening

Reactie DGG op de gemeentebegroting 2020 – 2023. We moeten onze gemeente blijven ontwikkelen!

26 oktober 2019

De DGG is voor het blijven ontwikkelen van onze gemeente. Voor politiek door de ogen van de inwoners, voor een beleid dat leidt tot een bruisende gemeente Geldrop-Mierlo en dat de inwoners een warm thuisgevoel geeft. Een plek waar zij graag wonen, verblijven en recreëren. Waar ze betrokken zijn bij hun woonomgeving en ingebed zijn in een sociaal netwerk van familie, buren en vrienden. Een gemeente met een rijk verenigingsleven en een rijke cultuur waar alle mensen méé kunnen doen.

Ophouden met projecten om capaciteit vrij te maken.

Als het aan de DGG ligt dan stoppen we een aantal projecten om mensen en middelen vrij te maken voor zaken die veel belangrijker zijn. We zouden bijvoorbeeld moeten stoppen met de herziening van het subsidiebeleid voor alle kleine verenigingen en ons juist richten op de paar grote professionele organisaties die 80% van het subsidiebudget gebruiken. Ook het handhaven op in gebruik genomen gemeentegrond kan wat ons betreft een stuk vereenvoudigd worden. Wij pleiten er al jaren voor om kleine stukken gemeentegrond in gebruik te geven bij inwoners vermits ze het goed onderhouden en groen laten.

Wijkontwikkeling versnellen!

Goede voorzieningen in de wijken is voor de DGG een topprioriteit. We hebben er de laatste tijd veel over gehoord in het kader van het mogelijk vertrek van de Aldi uit Braakhuizen Zuid. Winkels, wijkcentra en voorzieningen in wijken moeten actief behouden èn verbeterd worden. Als er gemeentelijk beleid is dat dit in de weg staat dan moeten we dit snel aanpassen.

lees meer

DGG feliciteert Jos van Bree met zijn voordracht als nieuwe burgemeester van Geldrop-Mierlo.

21 oktober 2019

Jos van Bree is vanavond voorgedragen als nieuwe burgemeester van Geldrop-Mierlo. De aanbeveling, die de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorlegt, is in een besloten vergadering van de raad tot stand gekomen. Vanavond is de voordracht in de openbare raadsvergadering bekend gemaakt.

De fractie van de DGG feliciteert Jos van Bree met deze voordracht en ziet er naar uit om met hem samen te werken aan de toekomst van Geldrop-Mierlo. Jos van Bree is 50 jaar en gehuwd. Vanaf 2015 is hij wethouder van de gemeente Helmond.

Juist door zijn  kennis en ervaring in de Brainportregio zal Jos in staat zijn om de positie van de gemeente Geldrop-Mierlo in de regio te versterken. Maar ook binnen de gemeente zal Jos van Bree naar de verwachting van de DGG goed ontvangen worden. 

De DGG heeft vol overtuiging de voordracht van Jos van Bree ondersteund en gaat ervan uit de minister van BKZ spoedig tot benoeming zal overgaan.

lees meer

Woensdag 30 oktober wijkbijeenkomst Oranjeveld - Grote Bos en Herdersveld

19 oktober 2019

Op 30 oktober organiseert de DGG een wijkbijeenkomst voor de wijken Oranjeveld, Grote Bos en herdersveld. De DGG wil graag samen met de inwoners werken aan de toekomst van Geldrop. Kom ons vertellen waar het in uw wijk en in onze gemeente de komende jaren over zou moeten gaan.

De bijeenkomst vindt plaats in wijkgebouw het Oranjeplein aan de Jan van Amstelstraat in Geldrop. de avond start om 20:00 uur en duurt tot 22:00 uur. U bent van harte welkom.

lees meer

Zaterdag 19 oktober staat de DGG-kraam in het centrum van Geldrop

16 oktober 2019

Op zaterdag 19 oktober staat de DGG-kraam vanaf 10:00 uur in het centrum van Geldrop.  Fractieleden beantwoorden graag al uw vragen en gaan met u in gesprek over actuele onderwerpen en de komende begrotingsbehandeling.

lees meer