Nieuws

Wijzigingsvoorstellen DGG voor de Centrumimpuls Geldrop gestrand in de gemeenteraad.

Lommerrijk

Tijdens de raadsvergadering van maandag 22 april was er veel aandacht voor de centrumimpuls Geldrop. Op basis van stellingen die eerder door de gemeenteraad besproken waren was een voorstel gemaakt voor aanvullende kaders voor de woningbouw in en ontwikkeling van het centrum van Geldrop. De DGG heeft een aantal wijzigingsvoorstellen ingediend om meer woningen te bouwen in Centrum West en de verblijfskwaliteit van het centrum te versterken.

Centrum Impuls Geldrop

De basis voor de ontwikkeling van het centrum van Geldrop ligt in de Centrumvisie Geldrop die in 2019 samen met inwoners en ondernemers is opgesteld en in 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. Daar bovenop ontving de gemeente subsidie vanuit het Rijk als impuls voor de bouw van ongeveer 800 extra woningen in en rond het centrum.

De gemeente werkt op basis hiervan onder de naam Centrumimpuls Geldrop aan een compact, vitaal en gastvrij centrum dat ruimte biedt aan goed wonen voor jong en oud. Belangrijk voor de toekomst van het centrum zijn namelijk bewoners die gebruik maken van allerlei voorzieningen en zorgen voor een bruisend dorpshart.

Ook moet het centrum aantrekkelijker worden om te bezoeken en ingericht zijn om elkaar makkelijk te ontmoeten. Het moet bovendien een centrum worden dat toekomstbestendig en goed bereikbaar is. Hierbij houden we het goede dat het centrum al biedt vast en verbeteren we zaken waar dat nodig is. In de ogen van de DGG moet het centrum van Geldrop een plaats zijn waar inwoners en bezoekers graag winkelen, wonen en recreëren.

Aanvullende kaders

In het voorstel van het college van B&W waren beslispunten opgenomen over verschillende onderdelen van de centrumimpuls. De DGG kon het met veel van de beslispunten eens zijn. Op drie punten heeft de DGG een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend.

Minder woningen rondom het marktplein versterkt de verblijfskwaliteit van het centrum.

In het centrumgebied is woningbouw gedacht voor de locaties Marktplein (circa 110 woningen) en Bezorgershof (110 woningen). Het is vooral aan de eigenaren en initiatiefnemers om deze opgave te realiseren. Initiatiefnemers moeten hierbij voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein (mag ook ondergronds) dan wel op een locatie op afstand. Voldoende (betaalbare) woningen per locatie zijn ook van invloed op de kansrijkheid van een woningbouwlocatie. Ten slotte is de benodigde vergroening in het centrum van belang. Deze factoren zijn van invloed op de hoeveelheid woningen die uiteindelijk op de genoemde locaties gerealiseerd kunnen worden.

Omdat het aantal te realiseren woningen wordt bepaald door het aantal benodigde parkeerplaatsen, financiële haalbaarheid en het toe te voegen groen, heeft de DGG voorgesteld om minder woningen in het gebied rond het marktplein te realiseren. Met minder woningen rondom het marktplein krijgt het centrum een betere verblijfsfunctie. Minder woningen betekent dat er minder ruimte nodig  is voor parkeerplaatsen en dat betekent dat er meer ruimte is voor vergroening van het centrum. De woningen die we niet realiseren rondom het marktplein kunnen toegevoegd worden aan de randen van het centrum bijvoorbeeld in het gebied Lommerrijk.

Dit voorstel van de DGG om minder woningen rond het marktplein toe te voegen en deze elders te bouwen haalde het niet in de gemeenteraad. Dit betekent dat er naar de mening van de DGG nu te veel woningen worden toegevoegd aan zowel de Bezorgershof als het marktplein. Daardoor worden de ruimtes kleiner, komt er minder groen en worden evenementen verplaatst naar andere locaties. Ook moet er meer parkeerruimte worden gerealiseerd, waarschijnlijk onder de grond. Hopelijk komen de kosten hiervoor straks niet op het bordje van onze inwoners te liggen.

Grote evenementen in het centrum van Geldrop horen thuis op het marktplein.

Een ander punt waarop de DGG het niet eens is met de plannen is de locatie van evenementen in het centrum.  Evenementen spelen een cruciale rol in het dynamisch houden van het centrum van Geldrop. Ze dienen als katalysator voor lokale economie, trekken bezoekers aan en verlevendigen de sfeer in het centrum. Door het organiseren van diverse evenementen, zoals markten, festivals, en culturele optredens, wordt het centrum een bruisende ontmoetingsplaats voor zowel bewoners als bezoekers. Deze activiteiten creëren niet alleen een gevoel van gemeenschap en trots onder de inwoners, maar stimuleren ook de lokale handel en het toerisme, wat essentieel is voor de duurzame groei van de economie in het centrum van Geldrop. Bovendien dragen evenementen bij aan de profilering van Geldrop als een levendig en gastvrij dorp, waardoor het aantrekkelijk wordt voor investeerders en nieuwe bewoners. Kortom, evenementen vormen een integraal onderdeel van de identiteit en vitaliteit van het centrum van Geldrop.

De DGG denkt bij grote evenementen in het centrum aan zaken als de Kermis, beachvolleybal, avondvierdaagse, de markt en andere incidentele evenementen. 

Het cultuurplein, horecaplein en marktplein zijn op dit moment bruikbaar en beschikbaar voor evenementen in het centrum. Het huidige marktplein wordt momenteel ingezet voor grote evenementen zoals de weekmarkt, beachvolleybal en de kermis. Het cultuurplein en het horecaplein zijn beschikbaar voor kleinere evenementen. De plannen voor de ontwikkeling van het gebied rond het marktplein waarbij 110 woningen en parkeergarages worden toegevoegd maken grotere evenementen op het marktplein niet meer mogelijk. Het college van B&W stelde daarom voor om grotere evenementen voortaan de Dommeldalseweg in te zetten. Dat zou in de ogen van de DGG betekenen dat grote evenementen uit het hart van het centrum zouden verdwijnen en daarmee is de DGG het niet eens. Dit betekent dat de leefbaarheid en de verblijfskwaliteit van het centrum sterk afneemt.

Daarom heeft de DGG een wijzigingsvoorstel ingediend tijdens de raadsvergadering. De DGG wil dat de ruimte die benodigd is voor evenementen bepalend is voor de ruimte die overblijft voor herontwikkeling van het marktplein. Als dat betekent dat er minder woningen toegevoegd kunnen worden dan zal aan de rand van het centrum een plek voor deze woningen gezocht kunnen worden.

Helaas waren onvoldoende raadsleden het eens met het voorstel van de DGG zodat het niet werd aangenomen. Dat betekent dat nu onderzocht gaat worden hoe de grote evenementen kunnen landen op de Dommeldalseweg en bovendien zal het marktplein naar verwachting stevig verkleind worden ten gunste van woningen, supermarkten en parkeren.

In Centrum West kunnen veel meer betaalbare woningen gebouwd worden.

Centrum West is één van de vier projecten in het plandeel Lommerrijk. Lommerrijk is het gebied tussen de Parallelweg, de Heggestraat, de Heilige Geeststraat en de Stationsstraat.

In het gebied Centrum West zijn op dit moment 60 luxe woningen gepland en dat is volgens de DGG veel te weinig. Ter vergelijk in het gebied van de Puttschool zijn 90 woningen gepland. Bovendien is het gebied Centrum West in twee delen gesplitst omdat het tussenliggende perceel niet is meegenomen. Dit komt omdat het niet in eigendom van de gemeente is. De eigenaar van dit gebied heeft echter aangegeven samen met de gemeente mee te willen ontwikkelen. Dit alles betekent dat er in het gebied Centrum-West naar de mening van de DGG minimaal 200 woningen gebouwd kunnen worden.

Maar wat is het geval. In de tijd dat er geen woningnood was, heeft de gemeenteraad een bestemmingplan vastgesteld voor Centrum West met daarin 60 woningen. Dat betekent dat deze 60 woningen binnen enkele jaren gebouwd kunnen worden. Willen we meer woningen in dit gebied bouwen dan moet het bestemmingsplan opnieuw gemaakt worden en dat kost minimaal drie jaar. Bovendien zijn de plannen al met de omwonenden besproken en dat zou ook opnieuw moeten.

Omdat de DGG graag meer en betaalbaardere woningen wil bouwen in Centrum West heeft de DGG een wijzigingsvoorstel ingediend. Voor de DGG gaat meer woningen bouwen in dit gebied voor snel bouwen. Je kunt het gebied maar één keer inrichten. Nu is er de kans om, mogelijk met subsidie, voor veel ouderen, jongeren en starters woningen te bouwen. Een aantal partijen was het met de DGG eens echter met een meerderheid van 14 stemmen tegen en 12 stemmen voor werd het voorstel van de DGG verworpen. Een gemiste kans. Nu komen er 60 woningen waarvan naar verwachting maximaal de helft betaalbaar is. Dat hadden er veel meer kunnen zijn. Daarnaast wordt het nu lastig om in de projecten rond Centrum West het geplande aantal woningen te halen omdat hoogbouw lastig wordt in verband met de molen en omdat de 60 huizen die gebouwd worden allemaal laagbouw zijn met een behoorlijke tuin.

Lommerrijk

DGG heeft tegen de aanvullende kaders gestemd.

Omdat alle wijzigingsvoorstellen van de DGG waren afgewezen, heeft de DGG tegen de aanvullende kaders gestemd. Er waren ook goede aanvullingen maar het was niet mogelijk om per aanvulling te stemmen er kon alleen over het geheel gestemd worden. De voorgestelde wijzigingen waren voor de DGG van dusdanig groot belang dat tegen de aanvullende kaders gestemd moest worden.