Standpunten

DGG-burgerpanel tegen verhoging lokale lasten om tekorten sociaal domein op te vangen.

bugerpanel

In augustus 2020 werden er aan het DGG-burgerpanel vragen gesteld over de oplossingen voor het tekort op het sociaal domein.

De gemeente Geldrop-Mierlo staat bekend als een sociale gemeente met veel voorzieningen voor jong en oud. Dat maakt het wonen en recreëren in onze gemeente aantrekkelijk.

Vanaf 2015 heeft de gemeente te maken gehad met nieuwe taken en verantwoordelijkheden die zijn overgedragen vanuit het Rijk met als doel de zorg dichter bij de inwoners te organiseren. Denk daarbij aan de Jeugdzorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze taken zijn toegevoegd aan het Sociaal Domein waarin al de Participatiewet (sociale werkvoorziening, bijstand, etc.) zat.

In de afgelopen jaren heeft Sociaal Domein in onze gemeente te maken gehad met fikse tekorten. Dat wil zeggen dat de kosten veel hoger waren dan de vergoeding die de gemeente van het rijk ontvangt. Deze tekorten moet de gemeente zelf dragen.

Burgerpanel draag oplossingen aan.

Deze tekorten zijn inmiddels dermate groot dat we er niet meer aan ontkomen om te moeten bezuinigen op deze kostenpost of op andere kosten van de gemeente. Om de bezuiniging op andere gemeentelijke kosten te voorkomen heeft de gemeenteraad besloten dat de bestedingen in het sociaal domein teruggebracht moeten worden naar een lager niveau.

Om dit te bewerkstelligen is de Taskforce Sociaal Domein in het leven geroepen. Deze taskforce heeft een aantal projecten opgesteld die ertoe moeten leiden dat inwoners eerst gebruikmaken van voorliggende voorzieningen voordat zij gebruik gaan maken van de voorzieningen uit het sociaal domein. De projecten betreffen: Strategisch sturen op basis van goede informatie, herijken subsidies aan professionele organisaties, betere inkoop en contractmanagement, beperken medische verwijzingen en verbeteren voorliggende voorzieningen.

45,1% van het DGG-burgerpanel is het eens met de stelling dat de gemeente Geldrop-Mierlo ruimhartig is als het gaat om verwijzing naar en toegang tot de verschillende voorzieningen, zoals de Jeugdzorg, individuele begeleiding en voorzieningen op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 45% heeft hier geen mening over waarvan de helft ook nog nooit iets aangevraagd heeft.

Vervolgens kwam de vraag aan de orde dat als de gemeente moet gaan bezuinigen, welke mogelijkheden om de kosten voor het sociaal domein te verminderen zouden dan gekozen moeten worden. Boven aan het lijstje van het DGG-burgerpanel staan drie zaken. De gemeente moet meer de samenwerking opzoeken met de omliggende gemeentes om een sterkere positie te hebben in de onderhandelingen met de zorgverleners. Daarnaast zou de gemeente moet alles op alles zetten om meer compensatie van het Rijk te krijgen met betrekking tot het Sociaal Domein. En tenslotte zou de gemeente kritischer moeten kijken naar de tarieven van de zorgverleners om de kosten te verlagen.

Een belangrijk deel van het DGG-burgerpanel ziet meer in maatregelen als het wat minder ruimhartig zijn als het gaat om instandhouding van de verschillende zorgniveaus en voorzieningen. Maar ook zou de gemeente kritischer moeten zijn op de doorverwijzing naar tweedelijnszorg en zou de gemeente moeten bezuinigen op de interne organisatie en als dat leidt tot langere wachtlijsten is dat niet erg.

De minst populaire maatregelen bij Het DGG-burgerpanel zijn maatregelen die een maximum stellen aan de zorg waarbij inwoners dan zouden moeten wachten tot het volgende jaar of zelf inde buidel zouden moeten tasten.

Vervolgens is gevraagd naar de voorstellen die de leden van het burgerpanel zouden hebben om de kosten voor het sociaal domein te verlagen. De meningen over wat er zou moeten gebeuren lopen erg uiteen. Er zijn leden van het burgerpanel die aangeven dat het in het sociaal domein meestal gaat om de zwakkeren binnen onze samenleving, die ook nog vaak minder goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij dienen volgens deze burgerpanel leden ten alle tijde zo ruimhartig mogelijk ontzorgt te worden.

Een belangrijke deel van het burgerpanel wijst naar de landelijke overheid. Als het Rijk zijn verantwoordelijkheid voor het sociale domein naar de gemeenten overhevelt, is het niet meer dan vanzelfsprekend dat het Rijk voor die kosten betaald. Hier moet boter bij de vis.

Ook vinden veel leden van het burgerpanel dat de tekorten kunnen worden teruggebracht als er kritischer gekeken zou worden naar wat veelverdieners zelf kunnen betalen. De bijdrage voor de kosten van huishoudelijke hulp zou weer inkomensafhankelijk gemaakt moeten worden. En zeker geen zorg leveren aan mensen die misbruik maken van de regelingen.

De derde oplossingsrichting wordt door veel leden van het burgerpanel gezien in procesmatige verbeteringen zoals minder administratieve rompslomp rondom het hele gebeuren. Betere inkoop en interne koste verminderen. En de tekorten opgevangen binnen het sociale domein. Zorg ervoor dat “probleem” personen uit omliggende gemeentes niet in Geldrop komen wonen, waardoor het budget beter in de grip gehouden kan worden.

Tenslotte wordt veel genoemd dat de gemeente meer moet inzetten op preventie en met name armoedebeleid.

Bezuinigingen op het overige beleid.

Als het tekort op het sociaal domein ondanks alle maatregelen blijft bestaan dan zal de gemeente moeten bezuinigen op andere zaken om de begroting sluitend te maken. Daarom is de vraag vaan het burgerpanel voorgelegd welke onderdelen van het gemeentelijke beleid zeker buitenschot zouden moeten blijven bij een dergelijke bezuiniging. 70% van de leden van het Burgerpanel is van mening dat zeker niet bezuinigd mag worden op Jeugdzorg, Ouderenzorg en onderwijsvoorzieningen. 40% van de leden van het Burgerpanel is van mening dat zeker niet bezuinigd mag worden op handhaving en onderhoud straten en wegen. 25% van de leden van het Burgerpanel is van mening dat zeker niet bezuinigd mag worden op subsidies zoals verenigingssubsidies, de bibliotheek en subsidies voor culturele instellingen zoals Hofdael, de Wiele, het Patronaat, etc.

15% van de leden van het Burgerpanel is van mening dat zeker niet bezuinigd mag worden op onderhoud plantsoenen en sportvoorzieningen.

Opmerkingen die hierbij gemaakt worden zijn dat de gemeente gewoon efficiënter moet gaan werken, ook al gaat dit ten koste van enkele ambtenaren. En dat de gemeente geen externe krachten moet inhuren voor allerlei klusjes die ook door ambtenaren gedaan kunnen worden.

Ook worden de subsidies aan culturele en sportieve doeleinden door diverse burgerpanelleden ter discussie gesteld. De bibliotheek kan volgens een aantal burgerpanelleden zonder meer opgedoekt worden. Maar ook projecten als het opknappen van het centrum zouden stilgelegd kunnen worden.

Lokale lasten

Naast bezuinigen kan de gemeente de lokale lasten verhogen om het tekort te dekken. Daarom is gevraagd aan de leden van het burgerpanel of zij zich konden vinden in een stijging van de lokale lastendruk (OZB, Heffingen, etc.) 50% van het burgerpanel vindt deze vraag moeilijk te beantwoorden zonder dat zij meer informatie hadden over hoe de verzwaring van de lasten er uit zou zien.

55% van het DGG-burgerpanel is het niet eens met een stijging van de lokale lasten. Men weet niet waar het eindigt als tekorten worden afgewenteld op de inwoners. Hierbij wordt de vraag gesteld waarom geen keuze voor bezuinigingen binnen het ambtelijk apparaat. We komen geld tekort, dan halen we het maar bij de burgers mag niet het uitgangspunt zijn volgens deze burgerpanelleden.

15% van het DGG-burgerpanel is het eens met een stijging van de lokale lasten. Zij vinden het belangrijk dat het huidige voorzieningenniveau in stand gehouden wordt. Sommigen stel zelfs dat het huidige voorzieningenniveau omhoog moet en dat we solidair dienen te zijn, en te blijven, met de zwaksten!!