Standpunten

Jonkvrouw: Reactie van de DGG op de zienswijze van de inwoners van de Losweg

Reactie van de DGG op de zienswijze van de inwoners van de Losweg

Het nieuwbouw plan de Jonkvrouw en de daarmee gepaarde veranderingen in de wijk Zesgehuchten heeft al geruime tijd de aandacht van de DGG. Eind november 2017 hebben we vragen gesteld over een aantal onderwerpen die ook in de zienswijze van de bewoners van de Losweg worden aangekaart. Eind december hebben we hier antwoorden op gekregen van het College van Burgemeester en Wethouders (B&W). Deze antwoorden van het college van B&W waren niet concreet. Hierover zijn we dan ook niet tevreden. Veel wordt nog vaag gelaten en concrete oplossingen worden nog niet gegeven. Dat vinden we jammer.

Het bestemmingplan moet nog door de raad vastgesteld worden en dat is het moment waarop we als gemeenteraad onze stem kunnen laten gelden. Dit zal de DGG dan ook zeker doen. Over het algemeen kunnen we de visie en zorgen van de inwoners van de Losweg delen. Ook wij vinden dat er op deze punten een goede oplossing moet komen. Deze oplossing zou als het aan ons ligt samen met de betrokken inwoners gevonden moeten worden.

We zijn goed op weg met de klankbordgroep die het plan de Jonkvrouw begeleid. Hier is al veel bereikt. Laten we het nu ook goed afronden zodat we een prachtig stukje Geldrop bij het spoor kunnen realiseren waar het voor zowel de “oude” als de “nieuwe“bewoners goed wonen is.

1. Zwaar verkeer tijdens de realisatie van het bouwplan.

DGG heeft aan het college voorgesteld om tijdens de bouw de oude Losweg als aan- en afvoerroute te gebruiken zodat de Losweg vrij blijft. Hierop heeft het college van B&W aangegeven dat het project Jonkvrouw nog niet zo ver is dat de uitvoeringszaken al zijn uitgewerkt. De suggestie om de oude Losweg te gebruiken voor het bouwverkeer zal de gemeente als optie inbrengen in de gesprekken die ze zullen voeren met de uitvoerende partijen.

Omdat het niet mogelijk is om met zekerheid te zeggen of de oude Losweg gebruikt gaat worden tijdens de bouw, was de volgende vraag van de DGG wat gaat het college gaat doen om de overlast aan de Losweg tijdens de bouw te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Ook hier weer een vaag antwoord.

Het college antwoordde: “Op dit moment is nog geen planning of fasering van de bouw bekend. Daardoor is nu ook nog niet aan te geven hoe het bouwverkeer zal gaan rijden en in hoeverre sprake zal zijn van overlast en wat daar redelijkerwijs aan te doen is. Dit zal in een later stadium nader worden uitgewerkt.”

Al met al komen we hier niet veel verder dan de opmerking dat de plannen nog niet zo ver zijn uitgewerkt dat er over dit onderwerp al iets te zeggen is. De DGG vindt dit een slechte zaak. Over de mogelijke overlast en oplossingen hiervoor, moet vooraf nagedacht worden. De gemeente moet in de onderhandelingen met de uitvoerende partijen de belangen van de inwoners vertegenwoordigen en er dus zorg voor dragen dat er slechts minimale overlast is tijdens de bouw van het plan.

Goede aan- en afvoerroutes, parkeren op de bouwplaats, handhaven van de milieuregels op geluid, stof en dergelijke moeten onderdeel uitmaken van de besprekingen voor de bouw start. Daarnaast moet de gemeente toezien op de juiste uitvoering er van.

 

2. De verkeersintensiteit na de realisatie

We hebben aan het college van B&W gevraagd of de oude Losweg niet gebruikt kan worden als ontsluitingsweg nadat de Jonkvouw gereed is zodat men niet over de huidige Losweg rijdt. Maar volgens het College is dit ruimtelijk niet mogelijk omdat het nu voorliggende bouwplan voor een belangrijk deel op de oude Losweg ligt. Voor zover dit niet het geval is, zal de oude Losweg onderdeel gaan uitmaken van een groene zone tussen de huidige Losweg en het spoor.

Daarnaast heeft de DGG ook een vraag gesteld over de verwachte verkeersstromen. Hierop werd geantwoord dat er nieuwe berekeningen zijn gemaakt voor de te verwachten ritgeneratie van het plan Jonkvrouw. Daaruit blijkt dat het nieuwe verkeer wordt verdeeld over de Losweg en Tournooiveld. Het bouwplan leidt niet tot een toename van het verkeer op de Hertogenlaan of Hoog Geldrop. De intensiteiten vormen geen knelpunten ten aanzien van de functie van de wegen rondom het plangebied.

Een vaag antwoord. We hadden namelijk ook gevraagd naar een overzicht en een kaart van de verkeersstromen maar die bleek niet voorhanden.

Naast het verkeer van de nieuwe bewoners, wordt de verkeersintensiteit ook bepaald door het sluipverkeer door de wijk via de Losweg. Daarom was de DGG benieuwd of de gemeente nog met een oplossing komt voor het verkeer dat nu via Emopad en Hoog Geldrop naar het Toernooiveld en de Losweg richting Eindhoven rijdt.

Hierop geeft het College aan dat er al decennia lang doorgaand verkeer vanaf het Emopad via het

Tournooiveld, Losweg en Hulst naar ’t Hofke in Eindhoven rijdt. Het plan Jonkvrouw zal daar weinig verandering in brengen. In het plan Jonkvrouw is wel een herinrichting van het Tournooiveld voorzien waardoor deze route minder aantrekkelijk wordt voor sluipverkeer.

 

3. Nog geen renovatie en herinrichting van de Losweg voorzien

Opzienbarend hier is dat alleen de herinrichting van het Tournooiveld genoemd wordt in het kader van dit plan. Je zou verwachten dat ook de Losweg aangepakt gaat worden. De DGG is van mening dat de totale verkeerssituatie bekeken moet worden en dat ook de Losweg opnieuw ingericht moet worden.

De DGG heeft wel ideeën voor de inrichting maar zou deze graag met de bewoners bespreken voordat we ze bij de gemeente voorleggen. Grofweg ziet het idee er zo uit:

De wijkontsluitingswegen (Tournooiveld en Losweg ) zo dicht mogelijk tegen het spoor aanleggen. Vanaf de Eindhovenseweg tot de kruising met de Smuldersstraat (zodat de Diepevaart en de Smuldersstraat daarop aangesloten kunnen worden) langs het trottoir van de Losweg een verbreed fietspad aanleggen waar ook auto’s met beperkte snelheid mogen rijden, zoals bij de Nuenenseweg en Wielewaal. De ruimte die tussen de nieuwe weg en het fietspad overblijft, parkachtig inrichten. Als het gedeelte Tournooiveld voor de Jonkvrouw niet versmald wordt ontstaat een betere situatie voor de bewoners van de Losweg en voor de overige straten veranderd er niets.

Nogmaals, dit is maar een eerste idee. Het gaat er om wat de betrokken de bewoners van de Losweg ervan vinden. Wat de DGG betreft moeten zij het met de plannen eens zijn. Daarom moet de gemeente zo snel mogelijk met de bewoners in overleg treden om te bespreken hoe de situatie na de voltooiing van de Jonkvrouw ingericht gaat worden.

 

4. Afvoercapaciteit regenwater

Dit is in de zienswijze van de bewoners van de Losweg een belangrijk punt. Het zijn zorgen die terecht zijn. Als een hoge gelegen gebied verder versteend wordt is de kan op water overlast in het lager gelegen gebied groter. Hier zal aandacht voor moeten zijn. De DGG is voorstander van zoveel mogelijk infiltratie in de bodem van het regenwater. Dit is beter voor het milieu en voorkomt overlast. De nieuwe normen die hiervoor gelden moeten ook in het plan Jonkvrouw toegepast worden zodat de overlast tot een minimum beperkt wordt.

Tijdens de herinrichting van de wegen nadat het plan Jonkvrouw voltooid is kan ook de berging van de riolering aangepast worden als dat nodig is. In het gemeentelijk rioleringplan is er speciale aandacht voor lager gelegen gebieden.  Ook hier moet vooraf over nagedacht worden. We zullen dit punt meenemen in de beraadslagingen over dit bestemmingsplan en er aandacht voor vragen.

 

5. Groenzone tussen de Losweg en het spoor

Door de bouw van de Jonkvrouw verdwijnt deel van het uitloop- en wandelgebied. De parkstructuur rond de Jonkvrouw moet doorgetrokken worden naar de Eindhovenseweg. Het groene karakter van de omgeving van de Losweg moet behouden blijven. Niet alleen als prettig wandel- en hondenuitlaatgebied maar ook om een buffer te vormen tussen het spoor en het woongebied.

De DGG is groot voorstander van voldoende groen in de woongebieden. Binnen het plan de Jonkvrouw moet zoveel mogelijk groen weer worden teruggebracht in het gebied. Ook dit moet zo snel mogelijk samen met de bewoners uitgewerkt worden. Dit is een belangrijk deel van het bestemmingplan dus ook hierop moeten we kritisch zijn.

 

Conclusie

De DGG deelt de zienswijze van de bewoners van de Losweg en de zorgen die hierin verwoord worden. In de zienswijze staan punten die voordat de uitvoering van het plan start duidelijke moeten zijn. Dit zal nog het nodige overleg vergen tussen de gemeente en de bewoners van onder andere de Losweg. De DGG volgt de verdere procedure nauwlettend en zal aanvullende vragen stellen als dat nodig is. De inwoners van de Losweg kunnen de DGG altijd aanspreken. De DGG wil samen met de inwoners streven naar goede oplossingen. Het is nu wachten op de reactie van het gemeentebestuur op de zienswijze. Bij de behandeling van het bestemmingplan zal de DGG indien nodig de zorgen van de bewoners aan de orde stellen.