Standpunten

De DGG laat zich inspireren door wat er leeft in onze gemeente!

De DGG laat zich inspireren door wat er leeft in onze gemeente!

De DGG fractie heeft de afgelopen vier jaar een belangrijk deel haar tijd en inkomsten besteed aan het informeren van de burgers om nadrukkelijk verantwoording af te leggen als volksvertegenwoordiger. De DGG heeft regelmatig gepubliceerd in de huis-aan-huis-bladen in onze gemeente om de inwoners te informeren over wat er door de gemeenteraad is besloten en hoe de DGG hierbij gehandeld heeft.

Ook heeft de DGG bijna maandelijks de mening van de burgers gevraagd via het burgerpanel. En menig deelnemer aan het burgerpanel heeft gemerkt dat dit tot concrete resultaten heeft geleid.

Daarnaast heeft de DGG alle wijken van Geldrop bezocht en aan de inwoners gevraagd waar het de komende vier jaar in hun wijk over zou moeten gaan. Alle door de wijk aangedragen suggesties zijn opgenomen in het DGG-programma.

Ook heeft de DGG alle verenigingen en instellingen in Geldrop uitgenodigd voor een gesprek en vele van hen hebben gehoor gegeven aan deze oproep. In de gesprekken die de DGG met de besturen heeft gevoerd zijn veel waardevolle ideeën naar voren gekomen die verwerkt zijn in het DGG-verkiezingsprogramma.

De DGG wil naar de politiek kijken door de ogen van de burger. De burger moet begrijpen waar het in de politiek om gaat en zich daarnaast kunnen herkennen in de besluiten van de gemeenteraad.