Nieuws

Reactie DGG op de Strategie en Begrotingskader 2024 – 2027

Kadernota

Een gemeente die bruist van positieve energie.

Voor de DGG is Geldrop-Mierlo een prettige leef- en werkgemeente waar mensen graag wonen en waar een sfeer heerst die mensen stimuleert om samen van Geldrop-Mierlo een leefbare gemeente te maken, die bruist van positieve energie en waarin inwoners samen vraagstukken aanpakken en oplossen.

Voor ons ligt de strategie en begrotingskader 2024-2027. Een begroting in een nieuw jasje waarin we niet alleen kijken naar het beleid in het eerstvolgende jaar maar waarin we vooruitkijken naar wat we de komende jaren gaan doen. De DGG heeft er jaren voor gepleit om niet alleen te kijken of ons beleid financieel haalbaar is maar om ook te kijken of we de capaciteit hebben om het beleid uit te voeren. Vorig jaar is hiertoe een aanzet gegeven.  We gaan er van uit dat in de komende begroting er weer een volgende stap gezet wordt.

Slagvaardiger bestuur.

Het werken met programma’s doen we omwille van het aanbrengen van focus in wat we doen, het in samenhang oppakken van verschillende ontwikkelingen en het werken als netwerkpartner te midden van andere betrokkenen. DGG staat positief tegenover het werken met programma’s en wil hierbij het college ook de opdracht meegeven om dit in zijn totaliteit door te voeren in organisatie en bestuur en niet procesmatig in de “oude” werkwijze terug te vallen. De eerste stap hierin is gezet om naast de gebiedsprogramma’s themaprogramma’s te benoemen. De pleister in een keer verwijderen lijkt ons de beste remedie. Hiermee doelen wij ook op de inrichting van de commissies, informatieavonden en alle onderliggende werkwijzen. Tevens kan in dit kader gekeken worden naar de ellelange procedure die stukken moeten doorlopen voor ze in de raad worden besproken. De doorlooptijd van soms 2 tot 3 maanden moet terug gebracht kunnen worden tot een maand, maximaal 6 weken.

De mens centraal

Er zijn in deze programmagroep afgelopen jaar flinke stappen gezet richting ondersteuning van inwoners, preventieve maatregelen en opstellen van het preventieplan. Toch is DGG sceptisch over de opgestelde doelen zoals deze nu opgenomen zijn. Door bij ons als raad bekend zijnde problematiek rondom het plusteam, zijn wij van mening dat de ambities te hoog gegrepen zijn. De DGG ziet liever dat er focus aangebracht wordt op de problematiek welke al langer bekend is, namelijk de wachtlijsten en de gevolgen hiervan, en die als eerste opgelost dienen te worden.

Wij vragen de wethouder dan ook om met een gedegen plan van aanpak te komen om ons als raad te overtuigen van de wijze waarop deze problematiek aangepakt gaat worden.

Toekomstbestendige leefomgeving

De themaprogramma’s mobiliteit, duurzaamheid en veiligheid hebben een duidelijk omschreven kader. De energietransitie is inmiddels ingezet en heeft een ambitieuze opgaaf. Het aardgas vrij maken van wijken, is er daar één van. Rondom veiligheid zijn er al verschillende interventies geweest. Wat DGG dan ook verbaasd is dat er op verschillende onderdelen in dit programma géén doelstellingen zijn opgenomen in 2024, 2025 en 2027. Is men zich bewust dat we hier nog een uitdaging hebben met elkaar? Hoe kunnen we jaren zonder concrete doelstellingen werken? De DGG gaat er vanuit dat het college deze doelstellingen nog aanvult alvorens de raad een besluit neemt over de strategie.

Sterke wijken

Doorkijk is de ontwikkeling naar 2040. DGG pleit er voor om de te verwachte problemen in de wijken nu aan te pakken. Wat heeft iedere wijk nodig, waar liggen wensen? Als we nu al voorsorteren op de in de toekomst te voorziene vraagstukken dan kunnen we tijdig maatregelen nemen.

In het centrum ligt de aandacht nu te veel op het oplossen van parkeerproblemen. Verdere ontwikkeling van wat we willen bereiken moet daar op wachten. Kunnen we niet veel beter kijken waar de mogelijkheden op het gebied van bouwen en ontwikkelen liggen? Dit lijkt nu toch lineair achter elkaar te lopen terwijl de opzet zou moeten zijn dat dit in elkaar gewoven wordt zodat we snelheid kunnen maken.

De wijk Coevering is een mooie flexibele wijk. Een wijk die voorop wil lopen en open staat voor de kansen van de toekomst.  Daarnaast is dit een wijk waar de wijkbewoners kritisch zijn op de ontwikkelingen, hierover vragen stellen en aangeven wanneer zaken niet naar tevredenheid verlopen en dit dan ook uitspreken. DGG steunt hierin de wijkbewoners. Prima om wijkontwikkelingsplannen te vervangen voor gebiedsprogramma, deze is nu opgenomen voor de wijk Coevering. Maar wél met de inwoners van onderaf.

De gebiedsprogramma’s voor de overige wijken ontbreken. Dat is niet conform het doelstellingenakkoord. DGG ziet graag dat er dit jaar voor iedere wijk een gebiedsprogramma opgesteld én vastgesteld wordt. Daarnaast is er een onvolledig beeld door het ontbreken van de nieuwe wijkindeling. Aanpassing van de wijkindeling in de kern Geldrop en het verdelen van de kern Mierlo in wijken geeft pas een volledig beeld van waar we naar toe werken. DGG verwacht hier op korte termijn een besluit over.

Vorig jaar heeft DGG er op aangedrongen dat er sneller meer woningen voor starters en ouderen zouden worden gebouwd. Dat we moeten doorpakken en niet blijven hangen in onderzoeken, studies en procedures. Flexwoningen kunnen hier een snelle oplossing zijn. We hebben het voorbeeld aangehaald uit het VNG-blad met een voorbeeld van een bedrijf dat dit soort projecten binnen zes maanden kan realiseren. Van aanwijzen van de plek tot dat de eerste bewoner er woont. Dat had in Geldrop-Mierlo toch ook moeten kunnen? Dan hadden we er deze maand zeker honderd betaalbare kleine woningen bij gehad. Er zijn mogelijkheden te over en we roepen het college dan ook op om de doelstelling voor 2024 te verscherpen naar:  “Er is een concreet plan voor (betaalbare) flexwoningen die bijdragen aan het terugdringen van het woningtekort opgesteld en de woningen zijn gerealiseerd”.

Vitaal & groen buitengebied

De programmagroep kent het themaprogramma doorlopend groen en twee gebiedsprogramma’s. Het gebiedsprogramma ‘multifunctioneel landelijk gebied’ omvat in principe het hele buitengebied, uitgezonderd het landelijk gebied Gijzenrooi. Vanwege de verschillende opgaven in dat gebied wordt voor Gijzenrooi een separaat gebiedsprogramma voorgesteld. DGG vind dat niet wenselijk. Laten we Gijzenrooi opnemen in het gebiedsprogramma ‘multifunctioneel landelijk gebied’ om op die manier de focus scherp te houden op het totale buitengebied zoals we dat voor ogen hebben.

Gemeentelijke organisatie

Economische kracht heeft mooie doelstellingen echter heeft de afdeling een onderbezetting waardoor DGG zich afvraagt of de gestelde ambities haalbaar zijn? De DGG gaat er van uit dat het college maatregelen neemt om het halen van de ambities te waarborgen.

Wat ontbreekt in de ambities richting 2040 is dat de gemeente zichzelf ook proactief opstelt om jongeren een stageplaats te bieden in het kader van duurzame bedrijfsvoering.

Levendige dorpen

DGG is nog steeds voorstander om de bibliotheek richting het cultuurplein te verplaatsen, hiermee vergroot je de dimensie van de karakters van de verschillende pleinen.

In de centrumimpuls Geldrop moet de balans tussen wonen en ondernemen beter. Er wordt bovendien teveel geschoven met ruimte waardoor er geen mogelijkheden meer zijn voor evenementen. DGG pleit voor voldoende ruimte voor evenementen voor de leefbaarheid in het centrum, en speciaal voor de inrichting van de kermis die als zeer belangrijk wordt ervaren door onze inwoners. Doordat de Dienst Dommelvallei uit het centrum van Mierlo vertrekt komt er ruimte voor meer horeca en zorgwonen. Dit is een eerder uitgesproken wensbeeld en daar moeten we ons voor inspannen.

We hebben steeds meer comfortabele en veilige (snel)fietsroutes. Maar hoe gaan we de veiligheid garanderen?  Bij het fietspad dat door de Coevering loopt, met name langs de basisschool, zou een aanpassing komen bij de inrit naar het parkeerterrein. Daar maken n.l. veel auto's gebruik van het fietspad, wat de veiligheid niet echt ten goede komt. Dit is al een tijd geleden toegezegd, maar nog steeds niet uitgevoerd. Met alle snelle vervoersmiddelen zoals speed pedelecs, die vanuit snelfietspaden de centra in komen waarbij voetgangers en minder validen ook onderdeel zijn van het wegennetwerk wordt de gevaar setting groter. Hier moeten we nadenken over maatregelen die de veiligheid waarborgen.

Aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer kan alleen gerealiseerd worden wanneer de kosten hiervan verlaagd gaan worden en de routes aantrekkelijker worden. In onze regionale netwerken moeten we ons hiervoor inzetten.

Het College moet eindelijk de aangenomen motie uitvoeren en de Gijzenrooiseweg tunnel ( en overige spoortunnels) voorzien van mooie beschilderingen in het kader van het DNA van onze gemeente. Dat is een mooie aanvulling in het uitdragen waar we bekend om zijn.

Tot slot

Wij veranderen nu snel met onze programma en organisatie structuur. Wij hopen dat de gemeentelijke organisatie kan bijbenen. En tijdig aan de bel trekt wanneer er een kink in de kabel dreigt te komen.

De Dienstverlening dient op hoog niveau te blijven en we moeten blijven monitoren of het afhandelen van aanvragen, verzoeken, bezwaren en klachten binnen de vastgestelde beslistermijnen goed blijft gaan.

DGG blijft zich grote zorgen maken over de voortgang en de veiligheid van de ICT en de digitalisering van onze gemeente en zal hier kritisch op blijven toezien dat daar de stappen gezet worden welke noodzakelijk zijn.

Tenslotte willen we langs deze weg de ambtenaren en het college bedanken voor het opstellen van deze strategie en begrotingskader 2024-2027 en hen complimenteren voor het feit dat zij van de gebaande paden durven af te wijken en een nieuwe aanpak voor ogen hebben. Dit versterkt het hebben van lef en focus om te gaan doén.