Nieuws

DGG in debat met andere partijen over Gemeentebegroting 2023

debat

DGG drie keer uitgedaagd.

In het kader van de behandeling van de gemeentebegroting 2023 heef de fractie van de DGG een aantal debatten gevoerd met andere fracties. Hierbij kwamen verschillende onderwerpen aan de orde. De DGG had zelf twee stellingen ingebracht en werd door drie partijen uitgedaagd voor een debat op basis van een door die andere partij ingebrachte stelling.

Wijkontwikkeling

Stelling van D66: Als we co-creatie serieus nemen is uitbreiding van 3,23n fte voor het wijkontwikkelingsplan Coevering te veel. Door inwoners en organisaties meer eigen verantwoordelijkheid te geven kan de inzet vanuit het gemeentehuis minimaal worden gehalveerd.

Standpunt DGG (Henk Dielis): We zijn het eens als we het hebben over co-creatie: immers zonder co-creatie geen wijkontwikkelingsplan. Het moet van de mensen en van de organisaties binnen de wijk zijn. Zij bepalen wat er in de wijk of straat belangrijk is. Nu is het met de wijk Coevering zo dat er wat betreft verbeteringen niet één maar misschien wel meerdere wijkontwikkelingsplannen nodig zijn. En dus, om nu al, op voorhand, te zeggen dat het aantal fte’s met de helft verminderd moet worden, vinden wij dat, op zijn zachtst gezegd, voorbarig. Misschien hebt U wel gelijk en kan de halvering plaatsvinden, maar dat zal dan pas gaande het proces duidelijk moeten worden. Wij vinden in ieder geval 3,23, fte voorlopig goed ingeschat. Halveren zou wel eens als verkeerde zuinigheid uit kunnen pakken; misschien moet er halverwege geld bij en dat duurt dan maar en dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat er plannen voor verbetering uitgesteld moeten worden en doelen niet volgens plan bereikt worden, Wat fnuikend is voor elk wijkontwikkelingsplan is dat er op de rem wordt getrapt om wat voor reden dan ook. We moeten de vaart erin houden, zodat het elan en het enthousiasme van wijkbewoners en organisaties gaande blijft. Met 3,23 fte is dat, volgens ons, een goede inschatting.

Stelling van het CDA: Binnen wijkontwikkelingsplannen moet meer aandacht zijn voor verfraaiing van de leefomgeving zoals gevels, stoepjes en het straatbeeld.

Standpunt DGG (Eric Ketelaars): Wijkontwikkelingsplannen hebben als doel de totstandkoming van een prettige en vooral veilige. Een gezonde en leefbare wijk en het organiseren van wijk/buurt evenementen om de sociale cohesie te versterken. Kortom, een wijk waar zorg is voor elkaar, niet enkel op het niveau van de naaste buren maar ook verder in de wijk. Denk daarbij aan het hebben van buurtvoorzieningen, zoals buurtsuper en buurthuis om elkaar te kunnen ontmoeten. Hier kunnen ook de buurtcoaches, sleutelfiguren uit de wijk, maar ook andere bewoners elkaar vinden. Het gaat de DGG om de versterking en borging van de sociale structuur binnen de verschillende wijken met als uitgangspunt de wensen en ideeën van de wijkbewoners zelf. Kijken wat mogelijk is in plaats van benoemen wat niet kan of mag De professionals (ambtenaren) moeten in de wijk aanwezig zijn om zichtbaarheid te creëren. Daarnaast moeten we op een laagdrempelige manier in gesprek gaan en blijven met de bewoners. Een wijkontwikkelingsplan is niet alleen een visiedocument met de ruimtelijke invulling van een wijk, maar waarborgt ook de sociale structuren. Als de bewoners niet meedoen dan is het hebben van een plan niets waard.

Duurzaamheid

Stelling GroenLinks: Bedrijven moeten volgens regelgeving duurzaamheidsmaatregelen nemen. Wij geven de ODZOB opdracht hier streng op te gaan handhaven.

Standpunt DGG (Ingemar Lubbers): In het doelstellingenakkoord, welke we met elkaar als raad hebben vastgesteld op 9 juni jl. is op hoofdlijnen de keuzes voor de komende jaren opgenomen. Hoofdlijnen gericht op het nog beter maken van Geldrop-Mierlo. Waar mensen wonen en werken in een groene en sfeervolle gemeente. In onze gemeente zijn een aantal succesvolle bedrijven die fors investeren op duurzaamheidsvraagstukken. De DGG heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en we wensen dat meer bedrijven mee gaan doen met de energietransitie. Goed voor de mens, milieu en voor de portemonnee. De nut en noodzaak van duurzaamheid is tegenwoordig niet meer weg te denken in onze samenleving. De huidige energiecrisis geeft nogmaals aan hoe belangrijk het onderwerp duurzaamheid is. De huidige energiebronnen raken op of kunnen deze beperkt worden door verschillende omstandigheden. Hierdoor moeten we isoleren en duurzaam omgaan met onze bronnen. Bedrijven maken naar ratio het meest gebruik van deze bronnen en alleen samen kunnen we dit probleem aanpakken. Samen met de inwoners en organisaties werken we aan duurzaamheid (en transities) waarbij verleiden voor verplichten gaat. Als het aan de DGG ligt krijgt ook de ODZOB in dit kader een concrete opdracht mee die aansluit op de ambities van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Onderwijs

Stelling DGG: De verkenning naar de behoefte en mogelijkheden voor 10-14 onderwijs is dermate belangrijk dat dit gerealiseerd moet worden in 2023.

Standpunt DGG (Frans Thijssen): Geldrop Mierlo heeft 12 basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor Voortgezet onderwijs. De basisscholen in Geldrop hanteren voor het grootste deel een leerstofjarenklassensysteem waarbinnen verschillende vormen van differentiatie zichtbaar zijn waarbij de aandacht voor het individuele kind centraal staat. Als u de verschillende schoolgidsen van de basisscholen naast elkaar legt zult u dit kunnen lezen. Als de kinderen de basisschool met een leeftijd van 12 jaar verlaten, is een school voor Voortgezet Onderwijs in de kern Geldrop, een school die VWO, Havo en VMBO T aanbiedt. Het Strabrecht sluit eveneens aan bij de individuele behoeften van het kind maar dan hebben we het over groep-8-ers die naar VWO, Havo en VMBO T gaan. Kinderen die het advies vmbo-kader of vmbo-basis krijgen zullen Geldrop-Mierlo moeten verlaten en een school zoeken in Eindhoven, Helmond, Someren of Nuenen.

In het coalitieakkoord en ook in de Meerjarenbegroting 2023-2026 is onder programma 7 opgenomen dat we met de partners een verkenning uitvoeren naar de behoeften en mogelijkheden van 10-14 onderwijs. De DGG is verheugd dat dit punt in het akkoord en de Meerjarenbegroting is opgenomen. Dit omdat op de eerste plaats 10-14 onderwijs een verlengstuk zou kunnen zijn van de individuele aanpak die de basisscholen voorstaan. De keuze voor een vorm van Voortgezet Onderwijs hoeft niet persé in groep 8 te liggen maar kan ook in de 2e klas van het Voortgezet Onderwijs liggen. Op de tweede plaats zou er een mogelijkheid kunnen zijn om de leerlingen die naar een van de omliggende gemeenten dienen te gaan voor onderwijs, een aangepast programma aan te bieden hetgeen zich in Geldrop-Mierlo maar ook onder begeleiding in een andere gemeente zou kunnen plaatsvinden.

In het Meerjarenprogramma begroting 2023-2026 staat aangegeven dat er in 2024 de reeds genoemde verkenning uitgevoerd kan worden. De DGG vindt dit aan de late kant en zou liever de verkenning met de partners en het bekijken van de mogelijkheden in het programma 2023 willen opnemen.

Bestaanszekerheid

Stelling DGG: De gemeente Geldrop-Mierlo moet op korte termijn een 'winterpakket' invoeren, waarbij de bestaande middelen dusdanig aangewend worden dat op basis van maatwerk duurzame oplossingen gerealiseerd worden, waarmee minima op korte termijn en langdurig het hoofd boven water kunnen houden.

Standpunt DGG (Serkan Yarangümeli): De inwoners van Geldrop-Mierlo heeft te maken met stijgende energiekosten die tot problemen kunnen leiden. Zo kunnen sommige inwoners moeilijker rondkomen. Gelukkig zijn de herfst temperaturen momenteel aangenaam waardoor de inwoners niet of nauwelijks hoeven te stoken. Echter komt de winter er aan en dat zal betekenen dat de verwarming wel aan gaat. Veel inwoners hebben hun woningen verduurzaamd (isolatie, warmtepomp, etc.), maar een grote groep inwoners zijn hier nog niet op voorbereid. Het Rijk kwam al met een prijsplafond voor de energiekosten en daarmee wordt de schade al voor een deel beperkt. Maar we vinden dit niet voldoende en daarom wil de DGG  dit verder uitbreiden met een set aan lokale maatregelen. Dit noemen we een ‘winterpakket’ waarbij iedereen die daar recht op heeft, gebruik van kan maken. De maatregelen moeten maatwerk bieden aan alle inwoners die in de problemen zitten of hierin dreigen te komen. Dus niet alleen 120 % van het minimum maar iedereen die begeleiding, advies en financiële ondersteuning nodig heeft om langdurig uit de problemen te blijven. De gemeente moet proactief en op een laagdrempelige manier met de bewoners communiceren. Denk daarbij aan een voorlichtingscampagne. Daarnaast willen we maximaal gebruik maken van de samenwerkingspartners in het armoedeplatform: welzijnsgelden, schuldhulpverlening, Stichting leergeld en de voedselbank om die mensen te bereiken die het nodig hebben. Maart wel voor elke inwoner een persoonlijke aanpak die past bij de situatie en die er niet allen op gericht is om de huidige problemen aan te pakken maar die er ook voor zorgt dat de betreffende inwoner duurzaam uit de problemen blijft.