Nieuws

Veel aanmerkingen vanuit het DGG-burgerpanel op de ambities en gemaakte keuzes Centrum Geldrop.

burgerpanel

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft in de door de raad vastgestelde ontwikkelingsvisie voor het centrum (Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop: ‘Op weg naar een compact, vitaal en gastvrij centrum’ november 2019) een toekomstvisie voor het centrum van Geldrop gegeven.

Inmiddels is er ook een woningbouwopgave voor het centrum Geldrop bij gekomen. Dit betekent dat er 200 woningen in het centrum bij moeten komen waarvan 50% betaalbaar. De woningen zijn voornamelijk voor de doelgroepen starters en senioren.

Aan het DGG-burgerpanel is een overzicht van de ambities en reeds gemaakte keuzes voorgelegd. Deze ambities en keuzes waren uitgesplitst naar de belangrijkste ontwikkelingsgebieden. Daarnaast is het complete plan digitaal aan de burgerpanelleden ter beschikking gesteld. Per deelgebied is aan de burgerpanelleden gevraagd aan te geven of zijn het eens ware met de plannen. Met betrekking tot het Machinaal heeft de fractie van de DGG haar eigen plan om een parkeergarage onder het Machinaal te bouwen voorgelegd aan het burgerpanel.

Locatie Kasteel(-tuin)

46% van het DGG-burgerpanel is het eens met de plannen rond het kasteel. Het kasteel heeft een monumentale waarde en moet aantrekkelijk worden voor de toeristen. Daarnaast moeten de omgeving (ruimtelijk en sociaal) veranderen, zodat het meer uitnodigt om het te bezichtigen.

Er worden wel een aantal mitsen en maren genoemd zoals dat het karakteristieke beeld van het kasteel met tuin niet verloren mag gaan. “Aan kasteel en tuin niet gaan lopen morrelen”. Ook moet er volgens veel burgerpanelleden een betere verbinding en zicht vanuit het centrum komen bijvoorbeeld via oversteekplaatsen of een mooie loopbrug en het moet duidelijker worden waar men kan parkeren.

6% van de burgerpanelleden is wel akkoord met de plannen maar niet met de uitbreiding van het parkeren bij het kasteel.

8% van het burgerpanel vindt de plannen wel in orde maar maakt zich ernstige zorgen over de oversteekbaarheid van de Mierloseweg. Deze moet sterk verbeterd worden. De oversteek is nu volgens deze panelleden zeer gevaarlijk vooral voor kinderen die naar de kinderboerderij willen gaan. De oversteek moet beter aangegeven worden.

9% van de leden van het burgerpanel vindt de plannen niet goed. Zij masken opmerkingen zoals “Kasteel is nu een oase van rust, dat moet behouden blijven. Laat die muur en mooie bomen aub staan!” en “Besloten karakter kasteeltuin behouden, doorzichten niet aanpassen, houdt het Kasteel apart van het centrum.”

Opvallend is dat 10% van het DGG-burgerpanel de noodzaak van de plannen rond het kasteel niet inziet. Het heeft volgens hen geen prioriteit voor bewoners van Geldrop de plannen rond het kasteel moeten overgelaten worden aan het bestuur van het kasteel en niet aan de gemeente en de politiek.

Locatie ‘Marktplein’

21% van het DGG-burgerpanel vindt de plannen rond het marktplein goed doordacht. De plannen zullen om het centrum nog aantrekkelijker en toegankelijker te maken.

12% van de burgerpanelleden heeft opmerkingen over de plannen rond het parkeren. Ondergronds parkeren is volgens hen te duur men ziet meer in de ontmoediging van het autogebruik. Het centrum nog volgens deze burgerpanelleden meer autovrij gemaakt worden zodat er nog meer groene parken aangelegd kunnen worden.

11% van het burgerpanel wil de supermarkten verplaatsen. De meeste van deze leden willen dat de supermarkten geheel uit het centrum verdwijnen en een deel wil de supermarkten verplaatsen naar de randen van het centrum bijvoorbeeld naar de locatie van het oude postkantoor of naar het terrein Heggestraat.

14% van de leden van het burgerpanel vindt dat de verkeerssituatie echt anders moet. Een ontsluiting achter de kerk levert een veilige situatie op bij horecaplein. Wel zijn er zorgen over de veiligheid voor voetgangers en wordt er gevreesd voor te veel drukte bij de rotonde bij de kerk.

7% van het burgerpanel geeft aan dat er in het centrum op de markt ruimbaan moet zijn voor evenementen. Verwezen wordt naar het succes van bijvoorbeeld het beachvolley toernooi op het marktplein.

7% van de leden van het burgerpanel vindt dat er iets moet gebeuren met de blokkendozen in het centrum. Zo mag volgens hen de bibliotheek wel afgebroken worden en verpesten de blokkendoos supermarkten veel van de uitstraling.

15% van het burgerpanel is kritisch op de plannen men vraag zich af wie dit allemaal gaat betalen en waarom in centrum Geldrop wel veel woningbouw en niet in Mierlo. Ook zijn er opmerkingen over te veel groene wensen. Laat de kerkomgeving maar zoals die nu is. Ook over de duur van de werkzaamheden zijn opmerkingen. Volgens een aantal burgerpanelleden houden de plannen in dat het centrum weer voor langere tijd op de schop gaat. Men vindt dat di voorkomen moet worden, want dat vermindert de aantrekkelijkheid van het centrum.

Locatie ‘Heuvel’ (horecaplein)

36% van het DGG-burgerpanel is het volledig eens met de plannen eens. Het verkeersvrij maken van het horecaplein zou een grote verbetering zijn volgens deze groep.

23% van de leden van het burgerpanel maakt opmerkingen over het pand van de bibliotheek. Men is het er over eens dat op lange termijn sloop van de het pand de beste oplossing zou zijn om het te vervangen voor een pand in de stijl zoals locatie oude Rabobank is gebouwd of door een kiosk. De Bibliotheek kan dan verplaatst worden naar de weeffabriek. De kortetermijnoplossing is het vergroenen van gevels van de bibliotheek waarbij ook het dak vergroend mag worden.

6% van het burgerpanel maakt opmerkingen over het Vossenhol. Vossenhol mag wel eens opgeknapt worden. Heeft een uitstralen van slooppand. Groot achterstallig onderhoud is noodzakelijk zo vinden deze burgerpanelleden.

9% van het DGG/burgerpanel vindt dat het horecaplein uitgebreid mag worden. Meer terrasjes. Indien mogelijk uitbreiden naar de heuvel en geen doorgaan verkeer toestaan

10% van de burgerpanelleden vindt dat het horecaplein geen prioriteit heeft. Er hoeven geen bergen geld tegen aan gegooid te worden.

Locatie ‘Bezorgershof’

28% van de leden van het burgerpanel is het eens met de plannen voor de Bezorgershof. Wel zijn er een aantal opmerkingen van uit deze groep zoals dat het een dure oplossing op relatief weinig vierkante meters waardoor het waarschijnlijk niet haalbaar is. Als er iets aangepast wordt dat het plein wel groen houden en aandacht besteden aan de architectuur, geen lelijke blokkendozen. Het parkeren mag daar weg en er mag een levendig plein van gemaakt worden.

19% van het burgerpanel wil het Bezorgershof laten zoals het nu is, dus alleen parkeren en geen woningbouw. Men wil dat het pleintje mooier en groener gemaakt wordt. Behoud parkeerfunctie buiten markt en horecaplein. Parkeergarage hier vindt men te duur. Een van de burgerpanel leden omschijft het als volgt: ”Als je daar woningen wilt bouwen in carrévorm bouw je dan dit 100 meter hoog? Om de aanvoer van goederen aan de winkels te behouden moet je daar ruimte voor reserveren dan hou je van dat carré weinig meer over.  Ik zou ook eens naar de Langstraat kijken om daar wat te slopen en nieuw te bouwen met appartementen voor 50 plus boven de winkels. Nu is het een ratjetoe van gebouwtjes. En die waardevolle bomen ben ik nog niet tegengekomen.”

9% van het DGG/burgerpanel wil het bezorgershof wel aanpassen. Deze groep gaat uit van een parkeerdek met woningen erop. Niet meer winkels. Men ziet hier graag een woontoren met parkeerkelder voor de bewoners.

12% van de burgerpanelleden ziet niets in de plannen rond het Bezorgershof. Men vraagt zich af wie dit gaat betalen en is van mening dat dit nooit iets fatsoenlijks zal kunnen worden. Het kerngebied van detailhandel moet niet verkleind worden, maar juist zorgen voor aantrekkelijke ondernemingen. Het verkleinen van het centrum zal uiteindelijk leiden voor het afsterven van de lokale economie aldus deze burgerpanelleden.

Locatie ‘Postkantoor’

40% van het DGG-burgerpanel is het eens met de plannen voor de locaite Postkantoor. Men vindt het een mooi alternatief. Wel wil men dat de bestaande bomen behouden blijven.

17% van de leden van het burgerpanel heeft kritiek op het plan. Met name op het type woningen dat gepland is. Het is volgens deze groep een gemiste kans als hier woningen voor het duurdere segment komen. Deze zijn er volgens deze burgerpanelleden al voldoende (oude locatie Braun en Broos, reeds gerealiseerde appartementen Nieuwendijk, de appartementen naast de kerk op de oude locatie Rabobank en de nog te bouwen appartementen tegenover de kerk. Men is van mening dat voor startende woningzoekende met een modaal inkomen is er nu geen beginnen aan is om in Geldrop zelfstandige woonruimte te huren, laat staan te kopen. Deze groep vindt dat hier moet echt meer aandacht voor zijn. “Bouw iets voor onze inwoners van onze gemeente (jongeren en ouderen) en niet voor de juppies van elders.” aldus enkele burgerpanelleden.

10% van de leden van het burgerpanel maakt opmerkingen over de in het plan opgenomen parkeervoorzieningen. Een parkeergarage is hier volgens deze groep gewenst om het centrum autovrij te kunnen maken

7% van het burgerpanel is het niet eens met de planning voor het postkantoor. Sommige willen dat hier geen woningen komen maar een supermarkt zodat ze uit het centrum weg kunnen. Anderen hopen er van een nog mooi stukje groen in centrum afgebleven wordt.

Locatie de Meent (parkeerplaats achter gemeentehuis)

47% van het burgerpanel is het eens met de plannen voor de Meent inclusief betaald parkeren. Wel wordt er aandacht gevraagd voor voldoende groen. Met betrekking tot de ambtenaren is men van mening dat die op de fiets kunnen komen. Fijne afwisseling na 8 uur kantoorarbeid, aldus enkele burgerpanelleden.

36% is het niet eens met de plannen voor de Meent. Men wil geen betaald parkeren maar de invoering van een blauwe zone op een deel en gratis parkeren op de rest van het plein. Het plein zou zo ingericht moeten worden dat het beschikbaar blijft voor evenementen zoals de kermis.

Daarnaast worden nog enkel suggesties gedaan. Een burgerpanellid schrijft: “Niet betaald laten parkeren bij De Meent. De Meent is een mooi stukje waarbij een ondergrondse parkeergarage met een aantal lagen kan worden gerealiseerd. De ambtenaren die hun auto voor de gemeente willen parkeren kunnen een abonnement afsluiten en betaald parkeren. Of gratis parkeren achter het kasteel. De inwoners moeten minimaal 4 uur gratis kunnen parkeren of een ontheffing hebben omdat zij in de buurt wonen. Boven de parkeerdekken moet overal groen zijn met mogelijkheden voor evenementen. Ook fietsroutes aanleggen om de inwoners te stimuleren om te gaan fietsen.”

Locatie Overzijde Kleine Dommel

49% van het burgerpanel geeft aan het eens te zijn met de plannen voor de overzijde van de Kleine Dommel.

19% van de leden van het DGG-burgerpanel is sterk tegen de plannen. Zij vinden dat het gewoon zo moet blijven als het nu is. Dit gebied is nu een oase voor planten en dieren door de natuurlijke barrière van de Kleine Dommel. Door vrije toegang zal de rust verloren gaan. Er is volgens deze groep al genoeg waardevols in Geldrop naar de kloten gegaan. Houd Geldrop als dorp in stand is hun oproep. Enkele leden van het burgerpanel geven aan dat er in dit plan geen rekening is gehouden met minder validen. Die hadden hierbij betrokken moeten worden.

Locatie het Machinaal (parkeerplaats tussen de Langstraat en de Burght)

43% van de leden van het DGG-burgerpanel is het eens met de plannen voor het Machinaal. Meerdere burgerpanelleden opperen dat dit een parkeeroplossing zou kunnen zijn voor toekomstige bewoners van het Marktplein en de Bezorgershof. Verder vragen een aantal burgerpanelleden aandacht voor een grotere bewaakte fietsenstalling.

9% van het burgerpanel ziet liever een andere invulling aan het machinaal. Deze groep is van mening dat parkeren achter het Machinaal moet verdwijnen. Zij zijn van mening dat op dit stukje mooie appartementen kunnen worden gebouwd met een parkeervoorziening voor de bewoners.

5% van het burgerpanel ziet meer in een ander invulling boven de grond. Men is wel voor ondergrondsparkeren maar daar bovenop zou het hele plein vergroend moeten worden als een park voor de bewoners van bijvoorbeeld de Burght.

17% van de leden van het burgerpanel ziet de plannen voor het machinaal niet zitten. Deze groep denkt dat ondergrondsparkeren veel te duur is. Bovendien zijn er mogelijke gevaren met elektrische auto’s. Een aantal burgerpanelleden vraagt zich af waarom ondergronds parkeren nodig is. Zij zijn van mening we er voor moeten zorgen dat mensen dichterbij hun werk wonen en niet allemaal afhankelijk zijn van 1 of meerdere auto's. Bovendien is dit plan niet nodig wanneer de Bezorgershof niet wordt bebouwd.