Nieuws

Peter Looijmans over zijn portefeuille in de begroting 2023-2026

peter

Bestaanszekerheid

Eén van de onderwerpen die nu en de komende tijd bijzonder veel aandacht en inspanning zal vragen is het thema bestaanszekerheid. Door historisch hoogoplopende inflatie en energieprijzen raken veel huishoudens in de problemen. Dit zijn niet alleen de huishoudens op het minimumniveau die het al zwaar hadden maar ook groepen inwoners die voorheen minder moeite hadden om rond te komen. Wij merken dit onder andere aan het toenemend aantal hulpvragen en signalen die wij ontvangen.

Waar we als gemeente voorheen als vangnet fungeerden voor inwoners op en rond het sociaal minimum zie we nu een veranderend beeld doordat ook anderen zich melden. Het voorkomen van armoede en het bieden van bestaanszekerheid voor onze inwoners is de uitdaging waar de gemeente en al haar partners binnen ons armoedeplatform voor staan.

Om hier uitvoering aan te kunnen geven zijn we voor een groot deel afhankelijk van middelen die we van het Rijk ontvangen of van maatregelen die door het Rijk genomen worden zoals bijvoorbeeld verhoging minimumloon, het energieplafond, de energietoeslagen, verhoging zorgtoeslag, verlaging loonheffing en verhogen arbeidskorting.

We zien gelukkig ook dat er steeds meer duidelijk wordt over de koopkrachtmaatregelen van het Rijk waardoor duidelijk wordt welk lokaal maatwerk wij kunnen bieden. Binnen afzienbare tijd komen we naar u toe met een pakket aan maatregelen welke wij lokaal gaan aanbieden of verder gaan verstevigen. U kunt daarbij denken aan ruimhartig omgaan met toekenning van inkomensondersteunende maatregelen, we gaan actief aan de slag met het project Verminderen Energielasten, het pro-actief benaderen van inwoners vanuit de vroegsignalering en ga zo maar door. We houden u op de hoogte.

Bij deze maatregelen hoort ook het nog intensiever inzetten op het laten instromen van inwoners naar betaald werk waardoor de kans op duurzame bestaanszekerheid toeneemt.

Alles met als doel om inwoners uit de problemen te helpen en te houden. We willen dit zorgvuldig doen met een gerichte aanpak. De eigen financiële middelen dienen doelgericht ingezet te worden met als doel duurzame oplossingen.

Sport en positieve gezondheid

De komende jaren gaan we door met investeren in onze sportverenigingen en het aanbod van sport- en beweegmogelijkheden in de openbare ruimte. Dit alles met als doel zoveel mogelijk inwoners de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van een passend aanbod met als uiteindelijk doel een gezondere samenleving te krijgen. Dit passende aanbod willen we niet alleen op de grotere sportcomplexen realiseren maar ook en vooral dichtbij huis, in uw eigen wijk. We gaan door met het stimuleren van gezonde kantines en rookvrije sportaccommodaties.

Ook blijven we investeren in inclusief sporten en bewegen. Iedereen moet mee kunnen doen. Samen met de buurtsportcoaches en onze sportraad monitoren we het aanbod in onze gemeente en kijken we waar het anders of beter kan.

Inburgering en opvang

De wereld om ons heen veranderd snel. De nieuwe wet Inburgering is per 1 januari jl. ingegaan en met een aantal nieuwe uitdagingen zijn we in rap tempo lokaal ook geconfronteerd. De opgaven zijn groot en we nemen als gemeente onze verantwoordelijkheid.

De nieuwe wet Inburgering vraagt maatwerk. Zoals ik u onlangs kon mededelen komen we begin 2023 naar uw Raad met de eerste monitoring en evaluatie.

Naast de statushouders die in onze gemeente komen wonen en inburgeren hebben we ook te maken met mensen uit Oekraïne die we opvangen in onze gemeente en sinds kort leveren we onze bijdrage door tijdelijk vluchtelingen op te vangen in sporthal De Weijer. We laten zien dat wij onze verantwoordelijkheid nemen in deze vraagstukken en dat zullen we blijven doen met uiteraard de hoop dat er zo snel mogelijk permanente oplossingen komen. Ik wil vanaf deze plek iedereen die zich betaalt of vrijwillig inzet voor de mensen die wij hier opvangen hartelijk danken voor de enorme inzet die geleverd wordt.

Verstevigen culturele bovenwijkse voorzieningen

Cultuur zien wij zich op twee manieren ontwikkelen. Enerzijds in de wijken anderzijds bovenwijks voor de twee kernen. In de wijken willen we initiatieven en mogelijkheden stimuleren waardoor culturele activiteiten laagdrempelig en uitnodigend zijn. Hiermee denken we kwaliteit toe te kunnen voegen aan de leefbaarheid van wijken. Bovenwijks zien we de culturele voorzieningen die belangrijk zijn voor onze gemeente maar ook voor de regio en soms zelfs tot ver buiten de regio. We zien de enthousiaste en ambitieuze vaak vrijwillige besturen binnen onze gemeente hard werken en veel verantwoordelijkheid nemen. Dit levert soms een te zware belasting en verantwoordelijkheid op. We gaan samen met deze besturen onderzoeken hoe we hen duurzaam kunnen helpen. Wat is daarvoor nodig? Is er synergie mogelijk? Etcetera.

Uiteraard houden wij u hierover ook op de hoogte.