Nieuws

Parkeervisie Geldrop-Mierlo: we zetten in het centrum van Geldrop de fiets op de eerste plaats.

parkeren

Op dit moment behandeld de gemeenteraad de parkeervisie voor de gehele gemeente. Het huidige beleid sluit niet meer geheel aan op diverse maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom ook een nieuwe visie voor de gehele gemeente. Omdat er in het centrum van Geldrop veel gaat veranderen door de bouw van 800 woningen komt het centrum dan ook veel voor in de nieuwe visie. Het gaat dus om een visie voor de gehele gemeente, waarbij de nadruk komt te liggen op het centrum van Geldrop.

Naast het traditionele vervoer (auto, fiets en openbaarvervoer) zijn er nu ook innovatieve concepten op de markt. Denk aan de deelfiets, deelscooter en de deelauto. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat we als gemeente stappen moeten ondernemen om beide kernen goed bereikbaar te maken en te houden. Vaker de auto te laten staan en eerder de fiets of OV te nemen is een doeltreffend middel om het parkeerprobleem in het centrum aan te pakken. Dit vraag om een gedragsverandering van de bezoekers van het centrum en dat willen we stimuleren.

De parkeervisie richt zich op een zevental hoofdpunten

De parkeervisie richt zich op een zevental hoofdpunten. Kort samengevat houden deze hoofdpunten het volgende in:

  1. Er vindt geen uitbreiding plaats van de straatparkeercapaciteit in het kernwinkelgebied. Om de huidige parkeerdruk in het centrum van Geldrop te minimaliseren dient nieuwbouw in en rond het centrum de eigen broek op te houden voor wat betreft de parkeerbehoefte van de gebruikers. Dat wil zeggen dat projectontwikkelaars voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein moeten realiseren bij projecten in het centrum.
  2. Om verder grip te houden op de beperkte openbare parkeerruimte in Geldrop centrum en de straten eromheen zal de gemeente terughoudend zijn bij het uitgeven van nieuwe parkeervergunningen.
  3. Met nieuw parkeernormen gericht op de inzet van alternatieve (deel)mobiliteit kan worden gestuurd op doelen als een groenere en duurzame leefomgeving, ontmoeten en minder autoparkeren. Het flexibel toepassen van de parkeernorm maakt ontwikkelingen beter haalbaar. Dit betekent dat we meer voorzieningen gaan maken voor deelauto’s, deelscooters en de fiets in het centrum.
  4. De toenemende behoefte aan capaciteit voor autoparkeren, al dan niet veroorzaakt door meer woningen in Geldrop centrum, leidt tot een groter risico op vreemdparkeerders in de zogenaamde overloopgebieden (de wijken om het centrum zoals de Burght en Hofdael). Het is zaak in te zetten op parkeeralternatieven op afstand en de overloopgebieden in een vroegtijdig stadium te beschermen met een reguleringsvorm (vergunningparkeren) zodat de bewoners voldoende parkeerruimte houden.
  5. De gemeente zet de fiets op de eerste plaats in het centrum. Daarbij worden de kansen gepakt bij nieuwe woningbouwplannen in het centrum. Het fietsparkeren zal voor deze ontwikkelingen vanaf dag één goed geregeld zijn door het hanteren van nieuwe fietsparkeernormen.
  6. Het streven is om een inclusieve gemeente te zijn. Bezitters van een gehandicaptenparkeerkaart mogen gratis en onbeperkt blijven parkeren op speciale gehandicaptenparkeerplaatsen en op alle betaalde parkeerplaatsen op straat.
  7. Om het doelgroepenbeleid (onderscheid tussen bewoners, werknemers, ondernemers, bezoekers van bewoners en kort- en lang parkerende bezoekers van voorzieningen). goed te laten werken is het noodzakelijk om parkeren op afstand in geclusterde vorm te faciliteren. Daarbij wordt onderzocht of met name het lang parkeren kan plaatsvinden op de bestaande terreinen buiten het centrum, al dan niet in de vorm van een uitbreiding met wanneer noodzakelijk een parkeerdek.

De vraag naar parkeerruimte doet zich niet alleen voor de centra van de gemeente maar ook in de wijken. Er zijn steeds meer auto’s waardoor het drukker wordt in een straat of buurt. Dit vraagt om een ander kijk op het parkeerbeleid van de gemeente Geldrop-Mierlo. Ook voor de wijken probeert de parkeervisie een oplossing te bieden door naast het parkeren in de straat ook in de wijken te gaan werken met parkeerhubs. Dit zijn centrale plekken in de wijk waar ruimte gemaakt wordt om de auto te parkeren bijvoorbeeld in combinatie met groen.

Vervolg

Deze visie geeft de hoofdlijnen van het parkeerbeleid weer, waarbij van belang is dat de juiste parkeerder op de juiste plek onder de juiste condities komt te staan. Het is belangrijk om te beseffen dat we er met deze visie nog niet zijn. Er moet nog een verdere uitwerking plaatsvinden.

Er volgt dan ook nog een parkeernormennota. Die antwoord geeft op vragen zoals: hoeveel auto- en fietsparkeerplekken heeft bijvoorbeeld een nieuwbouwwoning nodig? Hoe kan rekening worden gehouden met deelmobiliteit en eventueel afkoop van parkeerplaatsen?

Daarnaast volgt er nog een parkeerverordening, waarin bijvoorbeeld wordt aangegeven waar er vergunning parkeren komt en welke spelregels voor het aanvragen van parkeervergunningen daarbij gehanteerd moeten worden.

Ook zal er nog een parkeerbelastingverordening opgesteld gaan worden, waarin bepaalde gebieden voor betaald parkeren worden aangewezen met de bijbehorende tarieven.

Deze drie nota’s worden aan het einde van het jaar in de gemeenteraad behandeld.

De DGG is van mening dat we op een duurzame manier om moeten gaan met maatschappelijke vraagstukken waarbij oplossingsgericht wordt nagedacht voor nu, maar ook voor de komende generaties. Daarom wil de DGG nieuwe duurzame vormen van vervoer stimuleren. Denk hierbij aan de fiets, deel mobiliteit en openbaar vervoer.

Daarnaast is de DGG van mening dat parkeren op een effectieve manier moet worden ingericht en dat parkeren in het centrum winkelgebied ontmoedigd moet worden door juist parkeren aan de randen van het centrum te stimuleren. Een verandering in gedrag is nodig waarbij de inwoners de auto vaker laat staan kiezen voor de fiets om in het centrum te komen.