Nieuws

Vragen van de DGG zorgen voor meer duidelijkheid over de lift bij het NS-station Geldrop

NS Lift Geldrop

Defecte lift is zeer ongewenst

De DGG heeft vragen gesteld over de defecte lift bij het NS-station in Geldrop. Door de defecte lift is het voor mindervalide reizigers moeilijk om in Geldrop de trein te nemen. Reizigers die van de lift gebruik moeten maken om op het perron te komen kunnen contact opnemen met NS om speciaal vervoer te regelen.

De lift is defect geraakt als gevolg vandalisme met een vuurwerkbom die in de lift is gegooid. De DGG wijst vandalisme af en vraagt zich af of de personen die dit soort vandalisme plegen zich wel beseffen wat ze hier mee aanrichten.

Uit de antwoorden van het college van Burgemeester en Wethouders blijkt dat zij het met de DGG eens zijn dat het belangrijk is dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Mobiliteit is daarbij een belangrijk thema. Een niet-werkende lift beperkt de mobiliteit van een deel van onze inwoners én bezoekers. Dat is zeer ongewenst.

Contact met ProRail en NS

Begin januari heeft het college van B&W gehoord van de door vandalisme onbruikbaar geworden lift op station Geldrop. Zij hebben daarop direct contact gezocht met NS/ProRail om aan te dringen op een spoedige reparatie. Toen al bleek dat de reparatie van de lift op zich zou laten wachten in verband met de levering van onderdelen.

Ook NS Stations onderkent het belang van een werkende lift op station Geldrop. Reizigers die hinder ondervinden van de storing, kunnen contact opnemen met de klantenservice van NS. In voorkomende gevallen wordt vervangend vervoer geregeld. Dat blijkt helaas in individuele gevallen niet te voldoen, zo hebben wij via de media kunnen vernemen.

Voorkomen in de toekomst

De DGG heeft aan het College van B&W gevraagd of zij bereid zijn om te onderzoeken op welke wijze de gemeente kan bijdragen aan het voorkomen van vandalisme aan de betreffende lift zodat de lift optimaal beschikbaar is en blijft voor onze mindervalide inwoners. Het College heeft aangegeven bereid te zijn om dit te onderzoeken. Het College heeft contact gehad met ProRail en NS Stations over het beschermen van hun eigendom (tunnel inclusief lift).

ProRail gaf als reactie dat het incident eenmalig was en, gelet op het gebruikte geweld, niet te voorkomen was. Dit soort incidenten is niet op te lossen door extra toezicht door Boa’s van ProRail of van gemeente. Cameratoezicht zou een oplossing kunnen bieden maar wordt door ProRail en NS Stations alleen gebruikt als daarvoor noodzaak is en als uiterst middel, bijvoorbeeld in situaties en locaties waarbij herhaaldelijk sprake is van incidenten. In en rond het station Geldrop hebben de laatste jaren weinig incidenten zoals vernielingen of vandalisme hebben plaatsgevonden en er is daarom geen aanleiding om aan te nemen dat een incident als dit vaker zal plaatsvinden.

Verbeteringen

Volgens het College van B&W is de situatie rond de liftingang te verbeteren. Deze plaats in de tunnel is gedateerd en sociaal onvriendelijk. Door die aan te pakken kan de kans op vandalisme verder verminderen. De gemeente heeft rijkssubsidie toegekend gekregen voor het project Spoorzone (Jonkvrouw) vanuit de Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen (tunnels). Doel van deze subsidie is onder andere het verbeteren van de veiligheid. Mede om invulling te geven aan de subsidievoorwaarden is de gemeente gestart met gesprekken met ProRail om de stationstunnel sociaal vriendelijker te maken. Denk daarbij aan het vervangen van de verlichting, aanpassing van de wanden en afwerking van de entrees. Deze maatregelen zullen zeker bijdragen aan meer veiligheid, beleving en uitstraling van deze tunnel. De DGG gaat er van uit dat met de voltooiing van het project Jonkvrouw ook de spoortunnel en de lift aangepakt worden door de gemeente en dat de situatie in de toekomst verbeterd wordt.