Nieuws

Reactie DGG op de Meerjarenbegroting 2024 – 2027

Begroting 2024 Geldrop Mierlo

De focus moet liggen op goede en duidelijke wijkcommunicatie en de wijkdialoog.

Voor ons ligt de Meerjarenbegroting 2024-2027. In de reactie op de strategie en begrotingskader 2024-2027 heeft de DGG er eerder al voor gepleit om niet alleen te kijken of ons beleid financieel haalbaar is maar om ook te kijken of we de capaciteit hebben om het beleid uit te voeren. Wij hebben dan ook kritisch gekeken of dat voldoende gerealiseerd is in de aangeboden begroting.  

De focus moet liggen in goede en duidelijke communicatie, met name op het gebied van wijk dialoog en communicatie in de wijken. DGG is sterk van mening dat je alleen dan het vertrouwen van onze inwoners kunt terugwinnen Want zoals ik al eerder aangegeven heb vergt een nieuwe aanpak lef en focus om te gaan doen en dat moet beter naar voren komen.

Programma de mens centraal

In het programma De mens centraal is in het kader van de samenwerking van de maatschappelijke partners de DGG blij dat in de talentontwikkelingen een samenwerking gezocht wordt met onderwijsinstellingen. De DGG onderschrijft ook dat er bij samenwerking goed gekeken dient te worden naar dubbelingen en gaten in het aanbod. De DGG is verheugd dat een van de activiteiten voor 2024 inkomensverruimende regelingen betreft waarbij de uitvoering van de bijzondere bijstand schoolkosten een positief gegeven is.

De DGG is positief gestemd over invulling van het ondersteuningsaanbod, gericht op bestaanszekerheid voor mensen met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. Een wijkgerichte aanpak met de partners binnen het armoedeplatform om advies te geven over het verbeteren van de financiële situatie; de pilot “financiële werkplaats en implementeren van de gemeentelijke inkomensverklaring” vindt de DGG een goede zaak.

Gebiedsprogramma Bedrijventerreinen

Wat de DGG betreft is het goed om te komen tot een duidelijk profiel per bedrijventerrein. Dit geeft iedereen duidelijkheid over wat wel en niet gewenst is in een gebied. Het lijkt de DGG echter niet eenvoudig om bedrijven die in een bepaald gebied niet gewenst zijn (denk aan bijvoorbeeld de Pali-groep) om die verplaatst te krijgen. Dat lijkt financieel niet haalbaar. Ook de communicatie met onze ondernemers moet beter. Daarnaast maken we onderdeel uit van de Brainport regio en dat is nauwelijks zichtbaar in onze gemeente terwijl het bedrijfsleven en de inwoners hier veel meer profijt van kunnen hebben

Het is goed om te onderzoeken waar ruimte gewonnen kan worden door verticale mogelijkheden te onderzoeken en uit te werken. Het gaat hier om intensief ruimte gebruik en dat is meer dan verticalisering ook mobiliteit / parkeren en verduurzaming hangen hier mee samen

Het is een goede zaak om verouderde en verloederde panden opgeknapt te zien en in gebruik. Dat geldt ook voor verduurzaming van bedrijven en hun bedrijfspanden. Of het genoemde percentage op de genoemde termijn haalbaar is lijkt de DGG een grote uitdaging.

Of eind 2025 50% van ALLE bedrijven in de HELE gemeente een duurzame bedrijfsvoering heeft met betrekking tot energietransitie, circulariteit én klimaat adaptatie, dat is volgens de DGG wel heel erg snel maar het is wel een goed streven. Voor allerlei (onbekende) ontwikkelingen die in de toekomst kunnen plaatsvinden is het zeker goed dat ondernemers onderling- én met de gemeente afstemmen om zo het ondernemersklimaat te versterken en de communicatie te verbeteren.

centrum

Themaprogramma Zorg en ondersteuning

Betreffende het themaprogramma Zorg en ondersteuning is de DGG te spreken over de focuspunten reguliere taakuitvoering. Op het gebied van een goede balans tussen geïndiceerde zorg en inzet spreekt de DGG haar zorgen uit. Het is uiteraard een goede zaak om samenwerking tussen verschillende maatschappelijke organisaties te intensiveren maar er dient ook voor gewaakt te worden dat teveel inzet van organisaties de hulpvragen niet ten goede kunnen komen van individuele cliënten.

Programma Sterke wijken

In het Programma Sterke wijken is de DGG is een groot voorstander van het fenomeen “Sterke wijken”. Een probaat middel om te komen tot sterke wijken is het eerdere wijkontwikkelingsplan, nu gebiedsprogramma. Zo’n gebiedsprogramma dient te worden opgesteld met medewerking en medezegging van de betreffende buurtbewoners.

Uit de plannen voor 2024 blijkt nergens dat er, met buurtbewoners, plannen gemaakt worden. DGG pleit voor een gebiedsprogramma voor elke wijk, hiervoor zijn extra middelen en is meer capaciteit nodig om dit voor 2026 voor elkaar te krijgen. Wij gaan er nog steeds van uit dat dit opgenomen wordt vanuit de vastgestelde visie en strategie.

Ook blijkt nergens dat er gesprekken zijn of gaan komen met buurtbewoners. Het kan niet zo zijn dat gebiedsprogramma’s uitsluitend gaan over steen en asfalt. Gebiedsprogramma’s dienen te gaan over mensen en hun wensen voor de korte en de lange termijn. Wensen die vrijwel onmiddellijk te voldoen zijn en wensen die meer tijd nodig hebben. Op pag. 31 staat vermeld dat buurtbewoners elkaar kennen en dat er al initiatieven zijn ter verbetering van de leefbaarheid, maar hoe er in de nabije toekomst met inwoners wordt samengewerkt staat niet vermeld.

Bij de activiteiten voor 2024 staat “In alle wijken hebben wijkverenigingen en wijkgebouwen een nadrukkelijke rol in de wijk …enz”. Maar niet in elke wijk is een wijkvereniging actief en is er ook geen wijkgebouw. Wel wordt er een start gemaakt van een verkenning aangaande dit onderwerp, maar hoe en wanneer precies worden niet vermeld. Een verkenning betekend normaliter dat er geen concrete acties uit voortkomen.

Op pag.33 staat dat er al een besluit is genomen over een aangepaste wijkindeling; wij zijn benieuwd hoe die eruit ziet. Over het geheel is niet duidelijk dat er met de buurtbewoners gesprekken gaande “zijn of gaan komen.

Programma levendige dorpen

In het programma levendige dorpen is het goed om te lezen dat er een nieuw cultuurplan is waarbij partijen en burgers worden uitgenodigd om te participeren zoals ook op de cultuurnetwerkdag die gaat komen. Dat zal zeker het draagvlak verhogen; voor en door de inwoners. Ook samen met jongeren opzetten en uitvoeren van festival/events zal betrokkenheid en cohesie bevorderen zowel groot; gemeente/kern gericht als wat kleiner; wijkgericht. Het bijdragen aan Toekomstbestendigheid van ’t Patronaat en Weeffabriek zien wij graag op de agenda staan.

We zijn benieuwd hoe de ideeën zich zullen ontwikkelen rondom het transformeren van de beide Bibliotheek locaties en welke ambities hiervoor zijn. Hoe gaat dit vorm krijgen en blijven deze op dezelfde locatie waar ze nu zijn? Eerder is vaak gesproken over het verplaatsen van de Geldropse bieb locatie. Echter is de bibliotheek het enige onderdeel van het centrum impuls waar NIET aan gewerkt wordt. DGG is nog steeds sterk van mening dat de bibliotheek naar de weeffabriek verplaatst dient te worden zodat we op die plaats de geplande woningen en horeca kunnen realiseren.

Eens dat het weverijmuseum één van de prominente instellingen is van Geldrop-Mierlo en ook als zodanig moet worden behandeld. Voor de recreatieve voorzieningen die onze gemeente heeft is het goed om deze bekendheid te blijven geven, binnen- maar zeker ook buiten onze gemeente. Het is goed om ook (maar niet alleen) focus te hebben voor evenementen voor jongeren.

Geldrop

Programma inclusief leven

Bij het programma “Inclusief leven” staat vermeld dat in de gemeente breed bewustzijn is dat iedereen goed mee kan doen in de samenleving, maar niet vermeld wordt wat er precies wanneer gaat gebeuren. DGG roept het college op om hier nog eens kritisch naar te kijken en concreet middelen in te zetten om hiermee aan de slag te kunnen.

Gebiedsprogramma Centrum Geldrop

De doelen die voor dit programma zijn omschreven in de voorliggende Meerjarenbegroting zijn wat de DGG betreft passend en nodig voor het centrum van Geldrop. Om op deze manier ontwikkelingen op het vlak van sociale cohesie, cultuur, recreatie, mobiliteit, wonen, economie, groen en klimaatadaptatie samen te brengen is wat de DGG betreft een prima methode. Echter ontbreekt een essentieel deel dat we nog niet alle plannen kennen en we er nog over moeten besluiten. De DGG wil dat de concrete plannen voor de centrum impuls snel in de raad besproken worden.

Gebiedsprogramma Centrum Mierlo

De activiteiten die bedacht zijn bij de verschillende doelen voor het centrum van Mierlo zijn wat de DGG betreft goed in balans. Diverse wensen die nog op het lijstje staan voor het centrum van Mierlo worden hiermee aangepakt en gerealiseerd. In centrum Mierlo moet nog veel gebeuren en dat blijft liggen van wege capaciteitsgebrek.

De DGG vraagt zich af of alles nog in balans is of dat er op andere plaatsen in onze te weinig aandacht is omdat we alles focussen op het centrum van Geldrop.

Zoals ook nu al is, dient er inderdaad focus te zijn op leegstand in de centra. Hier moet continu aandacht voor zijn om dit naar 0 te brengen.

Themaprogramma Wonen

In 2024 is het doel dat er minimaal 40 flexwoningen zijn gerealiseerd, die bijdragen aan het terugdringen van het woningtekort. Dit doel is door u voor 2024 gesteld. De inspanningen zijn erop gericht dit te realiseren, echter is de kans zeer klein dat de veertig woningen eind 2024 zijn bewoond. Aangezien er alleen maar onderzocht gaat worden, getuigd dit van weinig ambitie. Op geen enkele wijze is notabene gesproken over de te realiseren plek van het plaatsen van flexwoningen. Op dit punt ontbreekt het volledig aan het motto van de organisatie “Durven en Doen.”

Tot slot ziet de DGG ook dat er aandacht is voor preventieve maatregelen op het gebied van openbaar beheer en onderhoud en dat er actief ingezet wordt op achterstallig onderhoud en het voorkomen hiervan.

Tot slot

De DGG roept het college nadrukkelijke op aan om de wijze van communicatie naar- en met de inwoners van onze gemeente te verbeteren. Dit geldt voor alle activiteiten welke in onze gemeente gaande zijn. DGG wil hierbij met name nogmaals de aandacht vestigen op het aangaan van de wijkdialoog en de wijkcommunicatie. Uitleggen welke keuzes waarom gemaakt worden in begrijpelijke taal welke iedere inwoner van onze gemeente zal begrijpen. Wanneer dit vraagt om extra middelen dan zullen wij daarop een positief besluit nemen.

DGG dankt alle betrokken die een actieve bijdrage geleverd hebben aan de totstandkoming van de meerjarenbegroting zoals deze voor ons ligt. Daarbij wensen wij de ambtelijke organisatie en het college veel werkplezier toe met de uitvoer van deze uitdagende begroting waarvan we allen weten dat het een behoorlijke opgaaf is waarbij we nadrukkelijk met elkaar de verbinding moeten blijven zoeken, elkaar ondersteunen en in een goede mate van communicatie elkaar informeren.