Nieuws

DGG zoekt inwoners voor werkgroep einde geuroverlast Pali.

Pali

Werkgroep.

Al meerdere jaren vragen buurtbewoners aandacht voor geurhinder veroorzaakt door bedrijfsmatige activiteiten op het industrieterrein Emopad in Geldrop. De gemeente Geldrop-Mierlo ontvangt meldingen van geuroverlast waarbij voornamelijk Pali Geldrop, gevestigd op Industriepark 10 wordt genoemd. Voor de DGG staat het opheffen van de geuroverlast hoog op de agenda. 

Er zijn genoeg redenen voor de DGG om dit proces op korte afstand te volgen. Dit willen we niet alleen doen maar juist samen met een aantal inwoners. Daarom zijn we op zoek naar inwoners die deel willen nemen aan de werkgroep Einde geuroverlast Pali

Onderzoek naar geuroverlast.

Naar aanleiding van meldingen is de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) vorig jaar door de gemeente gevraagd onderzoek te doen met als doel om uitspraak te kunnen doen of, en zo ja in welke mate er sprake is geweest van geurhinder en daarmee de meldingen te objectiveren. Op basis van de resultaten van dat onderzoek kon niet de conclusie worden getrokken dat sprake is van ‘ernstige geurhinder’ echter lijkt op één dag er wel sprake te zijn geweest van ‘geurhinder’.

In september dit jaar is er door de gemeente een onderzoek gedaan waarbij omwonenden gevraagd werd om te melden als men geuroverlast had. De DGG heeft de oproep om aan dit onderzoek mee te doen ondersteund door een huis aan huis folderactie waarin buurtbewoners werden opgeroepen om deel te nemen aan het onderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden binnenkort bekend gemaakt.

Onderzoek naar verplaatsing van Pali

Vorig jaar heeft de DGG een motie ingediend bij de gemeenteraad om te onderzoeken of het mogelijk is om Pali te verplaatsen. Het idee was dat als we een aantal bedrijven verplaatsen en hiervoor in de plaats woningen bouwen dat dan de opbrengst van de woningen gebruikt kon worden om de verplaatsing te betalen. De gemeenteraad heeft deze motie aangenomen en er is een quick scan uitgevoerd met als resultaat dat het verplaatsen van Pali en woningbouw niet zo een-twee-drie mogelijk is. Gezien de aard van het gebied kunnen er niet veel woningen gebouwd worden en het vinden van een nieuwe locatie voor Pali is in de regio nauwelijks mogelijk. Al met al levert dit een langdurig en duur proces op met maar een geringe kans van slagen.

Aanvraag milieuvergunning

Pali Geldrop heeft een aanvraag voor een revisievergunning ingediend. Deze wordt namens de gemeente beoordeeld door de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB). Op dit moment wordt hiervoor de volgende uitgebreide procedure doorlopen. De aanleiding voor de gemeente om Pali te vragen een revisievergunning aan te vragen is dat Pali in de afgelopen twee jaren drie aanvragen ingediend heeft om de bedrijfsvoering of de inrichting van de locatie te wijzigen.

Een revisievergunning is een omgevingsvergunning voor milieu voor een specifiek doel: het wijzigen van een vergunningplichtige locatie die alle eerder verleende omgevingsvergunningen voor het bedrijf vervangt. Dat kan noodzakelijk of nuttig zijn, bijvoorbeeld als er veel verschillende milieuvergunningen tegelijk gelden of worden aangevraagd voor dezelfde locatie. Dit maakt de situatie overzichtelijker en eenvoudiger te controleren en te handhaven.

De gemeente is naar aanleiding van de aanvraag op dit moment een ontwerpbesluit op aan het stellen. Deze wordt ter inzage gelegd en dit ontwerpbesluit wordt gepubliceerd in Middenstandsbelangen en op de website www.geldrop-mierlo.nl. Daarna is er, voor belanghebbenden, de mogelijkheid om zienswijzen en adviezen in te dienen. De zienswijzen en adviezen worden beoordeeld en daarop volgt de bekendmaking en kennisgeving van het definitieve besluit.

Werkgroep Einde geuroverlast Pali

Er zijn genoeg redenen voor de DGG om dit proces op korte afstand te volgen. Dit willen we niet alleen doen maar juist samen met een aantal inwoners. Daarom zijn we op zoek naar inwoners die deel willen nemen aan de werkgroep Einde geuroverlast Pali.

We willen kijken naar verschillende onderwerpen zoals bijvoorbeeld de revisievergunning die aangevraagd is, mogelijkheden om Pali te verplaatsen dan wel op een andere manier er voor te zorgen dat er geen geuroverlast meer is.

Meedoen?

Let wel dit zijn nog maar ideeën van de DGG. De DGG wil graag in samenwerking met een aantal inwoners vanuit de buurt de ideeën verder ontwikkelen en voorleggen aan de partijen in gemeenteraad en de gemeente. De DGG roept daarom betrokken inwoners die daarover mee willen denken op om zich bij de DGG te melden. De DGG wil graag de ideeën om de geuroverlast te stoppen samen met deze betrokken inwoners uitwerken. Opheffen van de geuroverlast zorgt er in de ogen van de DGG voor dat Geldrop meer leefbaar wordt. U kunt zich aanmelden via info@dgg-geldrop-mierlo.nl