Nieuws

DGG vraagt om een uitgewerkt voorstel voor de tweede ontsluiting van de wijk Luchen in Mierlo.

Luchen, Mierlo

Veiligheid voorop!

In de raadscommissie ruimte van 26 juni was ter beoordeling in het kader van beeldvorming het verkeersonderzoek naar de 2e ontsluiting van de wijk Luchen aan de orde. Het onderzoek is verricht als gevolg van een motie die mede door de DGG in oktober vorig jaar is ingediend.

Uit het onderzoek komt naar voren dat er twee varianten geschikt worden bevonden om als extra ontsluiting voor de wijk Luchen te kunnen dienen. Voor de DGG geldt dat veiligheid, in dit geval de verkeersveiligheid, altijd voorop moet staan als het tot besluitvorming komt. Ook de doorlooptijd die nodig is voor de uitvoering van welke variant dan ook, speelt natuurlijk een rol van betekenis en last but not least zijn we erg benieuwd welk kostenplaatje er aan de afzonderlijke varianten hangt

DGG vraagt wethouder om met een voorstel te komen zodat de raad kan besluiten

Op geen van de drie genoemde issues hebben wij als DGG op dit moment voldoende duidelijkheid en we willen de wethouder dan ook vragen om inzichtelijk te maken, per variant, wat ervoor nodig is om de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers afdoende te borgen, de doorlooptijd van uitvoering vast te stellen en dit te koppelen aan een financiële begroting.

Voor de DGG basisinformatie om een goede afweging tussen de beide varianten te kunnen maken. De DGG gaat er vanuit, en daartoe hebben we de wethouder ook opgeroepen, dat het College komt met een raadsvoorstel waarin alle punten zijn uitgewerkt zodat de raad een keuze kan maken.