Nieuws

DGG voor verlenging subsidie Heppie(t)huis met drie jaar.

Heppiethuis

De DGG heeft kennisgenomen van alle stukken over Heppie(t)huis. Het merendeel van deze stukken geeft aan Heppie(t)huis op de goede weg is en deze vorm van jeugdzorg in de toekomst zijn vruchten af zou kunnen werpen. Dr. v.d. Helm van de universiteit van Leiden, geeft zelfs aan dat er 499 extra Heppiehuizen nodig zouden zijn in Nederland. Hij maakt echter wel duidelijk in zijn verslag dat het nog te vroeg is om verstrekkende conclusies te trekken omdat de ontwikkeling van Heppie(t)huis nog te pril is. Deze prilheid zien we ook terugkomen in de scenario's voor de verlenging van de pilot met 3 of 5 jaar. Maken we de pilot met 3 jaren af omdat de eerste jaren gezien kunnen worden als inloop- en opstartjaren of gaan we meteen naar een vervolgperiode van 5 jaar? Beide scenario's kunnen volgens de DGG niet los gezien worden van de financiële scenario's die zijn weergegeven in het raadsvoorstel.

Tijd en geld zijn aan elkaar verbonden

De DGG gaat voor een verlenging van 3 jaren en financieel scenario waarbij de huidige bijdrage wordt geïndexeerd maar niet verhoogd. Onze onderbouwing hiervoor is mede gebaseerd op het feit dat de pilot, en dit wordt in de argumentatie van het collegevoorstel ook zo weergegeven, met een aanvulling van 3 jaren de "productiejaren" compleet maakt en er in 2025 met zekerheid uitspraken gedaan kunnen worden over de effecten van deze vorm van jeugdzorg. Dit is ook in de geest van het raadsbesluit uit 2017 waarin de oorspronkelijke subsidie werd toegekend.

Bij de financiële scenario’s vindt de DGG, mede op grond van de argumentatie gegeven bij scenario 1, dat een basisbedrag van € 810.034 met reële indexering (101.254€ ) reëel is. Ook het advies van de businesscontroller sociaal domein hebben wij in onze keuze voor scenario 1 meegenomen. Door de businesscontroller wordt geconstateerd dat bij scenario 2 en 3 de tekorten in sociaal domein verder zullen oplopen en  de DGG deelt haar zorgen dat het de komende jaren hierdoor lastiger zal zijn om de projectdoelstellingen te realiseren.