Nieuws

DGG is akkoord met de parkeerverordening voor Geldrop-Mierlo maar heeft kanttekeningen bij de uitvoeringsregels.

Parkeren

Er is veel gebeurd

Het is goed dat er naast de discussie over de parkeervisie nu ook gesproken wordt over de een nieuwe parkeerverordening. Het is goed dat de bestaande verordening geactualiseerd wordt, deze is al dik twintig jaar oud en sinds die tijd is er natuurlijk heel veel gebeurd in Geldrop-Mierlo en vooral in en rond het centrum.

Vanuit de woningbouwimpuls gaat er nog veel meer gebeuren en dat vraagt om sturingsmogelijkheden op parkeren, voor bewoners, bedrijven en bezoekers gedurende de dag èn avond. Met de voorgestelde nieuwe parkeerverordening kan die sturing gegeven worden. Echter, wat betreft de beleidsregels die de basis vormen van deze verordening heeft de DGG nog wel enkele opmerkingen. En niet alleen kritische.

Kantekeningen bij de uitvoeringsregels

Zo is de DGG erg verheugd met de beleidsregel voor de individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Deze beleidsregel levert zeker een bijdrage aan de inclusiviteit van onze gemeente en gelet op de aanstaande verdichting (meer woningen) van het centrum een prima invulling. Voorliggende beleidsregel is helder, niet voor meerdere uitleg vatbaar en derhalve ook goed uit te leggen aan belanghebbenden. Toch wil de DGG de wethouder vragen om de beslistermijn voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats te verkorten en daarmee samenhangend de mogelijkheid bieden direct een, al dan niet tijdelijke, voorziening aan te leggen als de situatie daarom vraagt. De DGG kan zich voortellen dat er zich situaties voordoen die daar expliciet om vragen en gezien de te verwachten loopafstanden die onvermijdelijk her en der gaan ontstaan wellicht geen overbodige luxe.

Wat betreft de Beleidsregel voor de invoering van gereguleerd parkeren ziet de DGG in de voorgestelde beleidsregel een aantal rekenkundige als/dan scenario’s die zich voordoen als er vanuit een willekeurige buurt of straat een verzoek aan het College komt om parkeerregulering in te voeren. Gereguleerd parkeren grijpt altijd enorm in bij bewoners van een straat of in een wijk. Er zijn en blijven altijd belanghebbenden die daardoor weleens tegenover elkaar komen te staan. Dat er gepeild wordt middels een enquête of er daadwerkelijk draagvlak is voor een verzoek vindt de DGG prima. De uitgangspunten die gehanteerd worden echter niet. Onder punt b van artikel 2 zien we in het voorstel dat een deelnamepercentage van minimaal 35% genoemd wordt om te reageren op een enquête. Dat percentage vindt de DGG veel te laag. Wij spreken toch pas van draagvlak als er een meerderheid is die reageert op een enquête en stellen dan ook voor dat minimaal 60% van de belanghebbenden, geënquêteerden dus, gereageerd moet hebben alvorens een volgende stap te zetten. Bij een deelnamepercentage van 60% kun je pas spreken van een representatieve enquête. De DGG vraagt daarom aan het College om het percentage aan te passen van 35% naar 60% deelname.

Ook vind de DGG het niet juist dat het College beslist of een reguleringsgebied wordt ingevoerd, mocht het deelnamepercentage van 35% niet gehaald worden. Dat klinkt erg autocratisch en is wat ons betreft dan ook helemaal niet aan de orde. De DHGG vraagt het College dan ook om deze zin te schrappen uit de voorgestelde beleidsregel.