Nieuws

Reactie DGG op de Meerjarenprogrammabegroting 2023 – 2026

ingemar

Voldoende capaciteit

Voor ons ligt de meerjarenprogrammabegroting 2023-2026. Een begroting in een nieuw jasje waarin we niet alleen kijken naar het beleid in het eerstvolgende jaar maar waarin we vooruitkijken naar wat we de komende jaren gaan doen. Geheel in de lijn van het doelstellingenakkoord.

De DGG heeft er jaren voor gepleit om niet alleen te kijken of ons beleid financieel haalbaar is maar om ook te kijken of we de capaciteit hebben om het beleid uit te voeren. Vorig jaar is hiertoe een aanzet gegeven en dit jaar is dit verder uitgebreid. We zijn er nog niet helemaal maar de DGG is content met deze grote stap. Wat blijkt; de financiële middelen zijn ruim voorhanden maar menskracht komen we te kort. Dat vullen we in deze begroting aan zodat we aan onze inwoners de zekerheid kunnen geven dat het voorgenomen beleid ook gerealiseerd gaat worden.

We zien de laatste jaren een grote wisseling van medewerkers en dat baart ons zorgen. De DGG zou daarom meer willen investeren om (nieuwe) medewerkers te behouden. Er wordt in de begroting gesproken over “werkgeluk” van de medewerkers. Dit vraagt een intensieve, mogelijk externe, begeleiding. De DGG vraagt zich dan ook af of de gevraagde extra middelen van € 10.000 voldoende zullen zijn. 

Tenslotte willen we langs deze weg de ambtenaren en het college bedanken voor het opstellen van deze begroting. De gepresenteerde meerjarenraming schetst een goed beeld van de kansen en risico’s die we de komende jaren tegemoet gaan treden.

Bestaanszekerheid

We moeten oog houden op de actuele problemen waar onze inwoners mee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de alsmaar stijgende energieprijzen en ook aan alle andere onzekerheden waar iedereen op dit moment mee geconfronteerd wordt.

De DGG denkt hier niet alleen aan het financieel ondersteunen van inwoners omdat dit slechts beperkt kan. De DGG denkt juist aan preventieve maatregelen die voorkomen dat mensen in de problemen raken. En aan regelingen om inwoners te ondersteunen die onze hulp nodig hebben. Die ondersteuning zou er op gericht moeten zijn dat deze groep inwoners op termijn zonder onze hulp verder kan. De DGG is tevreden over de extra middelen die worden uitgetrokken voor de Voedselbank en over het feit dat er een klantadviseur wordt vrijgemaakt vooral gericht op het behoud van bestaanszekerheid.

Maar het gaat allang niet meer alleen om de laagste inkomens die onze steun nodig hebben. Daarom zouden we in de ogen van de DGG bij een aantal regelingen tijdelijk de grens voor deelname op moeten trekken naar 130% tot het moment dat we weer in een rustiger vaarwater komen. We lezen in de begroting dat het college hier een deel van het begrotingsoverschot aan wil besteden. De DGG wil bestaanszekerheid voor alle inwoners van onze gemeente en daarom verwachten wij nog dit jaar een pakket aan maatregelen dat gericht is op de bestaanszekerheid van onze inwoners.

Sneller méér betaalbare woningen

Een volgende grote opgave voor onze gemeente is wonen. In onze gemeente is veel vraag naar kleine, betaalbare woonruimtes. Wij willen daarom dat er sneller meer woningen voor starters en ouderen worden gebouwd. We moeten doorpakken en niet blijven hangen in onderzoeken, studies en procedures. Flexwoningen kunnen hier een snelle oplossing zijn. De DGG ziet plekken genoeg in onze gemeente waar we flexwonen zouden kunnen toestaan. Onlangs stond er in het VNG-blad nog een voorbeeld van een bedrijf dat dit soort projecten binnen zes maanden kan realiseren. Van aanwijzen van de plek tot dat de eerste bewoner er woont. Dat moet in Geldrop-Mierlo toch ook kunnen. Dan hebben we volgend jaar juni er zeker honderd betaalbare kleine woningen bij. Er zijn mogelijkheden te over en we roepen het college dan ook op om hierin actie te ondernemen.

Wijkprogramma’s

We zien in deze begroting een heel andere kijk op gebiedsgericht werken dan is gehanteerd bij de wijkontwikkeling van onder anderen Braakhuizen-Zuid, gelukkig! Wijkontwikkeling dient niet enkel te gaan over stenen en ruimtelijke ontwikkeling, maar vooral, over sociale cohesie, waar buurtbewoners gezamenlijk de schouders zetten onder wat voor hun wijk of buurt belangrijk is.

Voor wat betreft de wijk Coevering en haar ontwikkelplan lijkt het de DGG niet verstandig om hier te komen met één ontwikkelplan; immers de problemen in deze wijk zijn zo verschillend van aard en haar bewoners zijn zo divers dat een goed gericht ontwikkelplan voor elke buurt binnen deze wijk beter op zijn plaats is.

Sport en cultuur

Geldrop-Mierlo heeft een prachtig verenigingsleven en dat moeten wij blijven ondersteunen. Niet door complexe eisen te stellen, maar door verenigingsactiviteiten te faciliteren. De DGG juicht initiatieven zoals Leef Sportief en Creatief toe waarin jeugd wordt uitgenodigd kennis te maken met sport, spel en cultureel aanbod in onze gemeente. Ook voor volwassenen en senioren heeft Leef Actief een sport- en beweegaanbod. Dit moeten we verder stimuleren.

Met name recreatie voor de jongeren in onze gemeente heeft de aandacht van de DGG derhalve vindt de DGG het van groot belang dat een breder aanbod van activiteiten gericht op jongeren komt.

Evenementen in onze gemeente moeten zeer divers zijn en bij voorkeur gericht zijn op een brede doelgroep en laagdrempelig. In dit kader is de DGG voor het uitbreiden van de kermissen in Geldrop en Mierlo.

Bedrijvigheid

Er staat op verschillende plaatsen in de begroting iets geschreven over de bedrijvigheid in onze gemeente. Actieve samenwerking vanuit de gemeente met de ondernemersverenigingen is cruciaal voor het ondernemersklimaat in Geldrop-Mierlo.

Bedrijvigheid is broodnodig om onze gemeente te laten draaien, echter voor de DGG zijn de overlastgevende ondernemingen een belangrijk zorgpunt. Daarom wordt er op initiatief van de DGG binnenkort onderzocht gestart naar de mogelijkheden om bedrijventerrein Emopad gedeeltelijk of zelfs in haar geheel te verplaatsen. Op deze wijze slaan we drie vliegen in één klap: verduurzaming, beperking van overlast en ruimte voor woningbouw genereren.

Duurzaamheid

De DGG heeft binnen het programma Duurzaamheid, Natuur en Milieu hoog ingezet op verduurzaming van het totale woningaanbod binnen Geldrop-Mierlo. Het college moet in gesprek met de woningcorporaties om er voor zorgen dat minstens 30% van de woningen versneld energielabel A of B gaan krijgen.

Ook blijven we alert op de ontwikkelingen rondom de afvalstoffenheffing. We vinden het erg belangrijk dat we onze inwoners uit kunnen leggen hoe de variabele tarieven en het vastrecht opgebouwd zijn en aan welke knoppen we kunnen draaien. Om aan de ene kant de tariefhoogte in de hand te kunnen houden en aan de andere kant initiatieven te kunnen ondersteunen om meer profijt te hebben van het beter scheiden van afval. Het Diftar-principe blijft, wat de DGG betreft, fier overeind staan binnen alle toekomstige ontwikkelingen. De aanpak van problematiek rondom de ondergrondse containers is daar rechtstreeks mee verbonden. We gaan er van uit dat er gerichte handhaving ingezet wordt op het voorkomen van zwerfvuil door de herkomst ervan te achterhalen.

Digitalisering

Digitalisering is een nieuw onderwerp in de begroting. De digitalisering van onze gemeente is een onomkeerbaar proces. Vrijwel elke inwoner gebruikt digitale hulpmiddelen. De digitale gemeente is een gemeente vol kansen. Indien goed geregeld, draagt technologie bij aan de gezondheid van onze inwoners, aan de leefbaarheid en toegankelijkheid en aan beter onderwijs en duurzaamheid in onze gemeente. Hier moeten we nog veel ontdekken de komende jaren.

Richting de inwoners zijn de diensten digitaal als het kan, maar persoonlijk als het moet. In de begroting staat omschreven dat de gemeente haar data gaat delen met de inwoners en de raad. Dit is een goede zaak maar in de ogen van de DGG slechts een eerste stap. Digitalisering kunnen we nog veel verder inzetten in onze gemeente. Denk bijvoorbeeld aan straatverlichting die automatisch reageert.

Het is hierbij van belang dat de gemeentelijke organisatie gebruik maakt van moderne (digitale) hulpmiddelen die optimaal functioneren. Geldrop-Mierlo wapent zich tegen cybercriminaliteit. Geldrop-Mierlo draagt bij aan de bescherming van privacy van inwoners en ondernemers en borgt deze binnen haar eigen processen.

Parkeren in de wijken

Een onderwerp wat volgens de DGG méér aandacht mag krijgen is het parkeren in de wijken. Er staan wel enkele knelpunten genoemd die worden aangepakt de komende jaren in de wijken zoals Maluwe/Look maar er zijn natuurlijk véél meer locaties in de wijken die grote knelpunten hebben ten aanzien van parkeermogelijkheden. DGG zou graag zien dat er méér knelpunten worden aangepakt, het gaat er nu al lang genoeg over…

Communicatie

De DGG is van mening dat er continue aandacht nodig is voor het verbeteren van de communicatie van de gemeente met inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en andere overheden. In deze collegeperiode ligt de nadruk ligt op het versterken van de online informatievoorziening en informatievoorziening via sociale media om zo mee te bewegen met de maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbij moeten de gemeente niet alleen communiceren als er iets heel goed of juist niet goed is gegaan maar de communicatie moet er vooral op gericht zijn om aan de inwoners te laten zien wat de gemeente dagelijks doet.

Gezonde gemeentelijke financiën is het uitgangspunt

De financiële situatie van onze gemeente is rooskleurig maar we zijn er nog niet. De begroting is in lijn met de afspraken die we hierover gemaakt hebben en daarvoor verdient het college en de ambtelijke organisatie een compliment. Alle jaren zijn nu sluitend en een herstel van de reserve is in zicht. Dit is het gevolg van het goede beleid van de afgelopen jaren waarin we met behulp van de middelen die we opzijgezet hadden de grootste dalen konden dempen. Maar voorzichtigheid blijft geboden omdat er nog een aantal zaken onzeker zijn. We moeten zoals gezegd voldoende middelen hebben om de bestaanszekerheid van onze inwoners te ondersteunen. En er komt een nieuwe omgevingswet op ons af waar we nog veel werk aan zullen hebben. Bovendien weten we nog niet wat 2026 gaat brengen. Dit is een nieuwe kabinetsperiode in den Haag en daarmee is onzeker hoe het gemeentefonds er uit zal gaan zien. Dit zogeheten “ravijn jaar” kan ons nog onaangenaam verrassen.