Nieuws

De DGG heeft een visie ontwikkeld om het vertrouwen in de lokale overheid te versterken.

wijkdialoog

Visie op wijkdialoog

De DGG heeft een visie ontwikkeld om het vertrouwen in de lokale overheid te versterken en waar nodig terug te winnen. Deze visie sluit aan bij het begrotingsprogramma sterke wijken waarin middelen zijn opgenomen om een pilot in twee wijken te starten.

De wijkdialoog is een methode voor het herstellen van vertrouwen in de lokale overheid. De DGG vindt dat erg belangrijk. Dat herstellen van vertrouwen is een uitdaging, maar is in de ogen van de DGG mogelijk door middel van transparantie, betrokkenheid van de gemeenschap en open communicatie.

De wijkdialoog met wijkcommunicatie

We moeten ons meer kwetsbaar opstellen. Dialoogtafels en wijkcommunicatie kunnen ons hier helpen. Zij geven directe wijkbetrokkenheid, kunnen het reguliere werk (concrete actie) richten en helpen ons bij het vormgeven van gebiedsprogramma's (beleid voor de toekomst). Maar dat is niet het doel. Het doel is om de gemeentelijke overheid en de gemeentelijke politiek zichtbaar te maken en ons opnieuw in contact te brengen met al die inwoners die zich niet meer in contact voelen met de lokale overheid. Het is leren door te doen.

De wijkdialoogbijeenkomsten en dialoogcontacten zijn momenten waarop inwoners hun zorgen, ideeën en feedback kunnen delen. Doel is niet direct om zaken op te lossen of om wijkplannen te maken (het kan er wel toe bijdragen) maar om in contact te komen en te blijven met de inwoners.

Middels verschillende communicatiekanalen, zoals sociale media, nieuwsbrieven en gemeenschapsbijeenkomsten gaan we regelmatig met de inwoners communiceren over lopende projecten en initiatieven. We luisteren actief naar de zorgen en behoeften van de gemeenschap en reageren snel en effectief op vraagstukken en initiatieven. Niet door vraagstukken meteen tot gemeentelijk probleem te maken maar door ze in gezamenlijkheid aan te pakken en waar mogelijk op te lossen.

Het herstellen van vertrouwen in de lokale overheid vereist tijd, consistentie en inzet van zowel ambtenaren als bestuurders. Het is een proces dat begint met het opbouwen van wederzijds respect en het aannemen van een cultuur van openheid en samenwerking. Het herstel van vertrouwen kan uiteindelijk leiden tot een sterkere en meer veerkrachtige gemeenschap.

Wijkcommunicatie is van groot belang om een sterke en gezonde gemeenschap te bevorderen. Het speelt een cruciale rol in het opbouwen van vertrouwen, het delen van informatie, het oplossen van vraagstukken en het stimuleren van betrokkenheid binnen een buurt of wijk. Wijkcommunicatie zorgt ervoor dat belangrijke informatie wordt gedeeld met de gemeenschap. Dit kan gaan over lokale evenementen, nieuws, gezondheidsadviezen en andere relevante onderwerpen. Wanneer er vraagstukken of zorgen in de wijk zijn, kan effectieve wijkcommunicatie helpen bij het identificeren en aanpakken ervan. Het stelt bewoners in staat om hun zorgen te uiten, feedback te geven en samen te werken aan oplossingen. Wijkcommunicatie is een essentieel instrument bij de wijkdialoog om de betrokkenheid van de gemeenschap te vergroten en een sterke, hechte gemeenschap te bevorderen. Het helpt bij het opbouwen van een relatie met vertrouwen.

De gebiedsregisseur

De gebiedsregisseur kan een cruciale rol spelen bij het terugwinnen van vertrouwen in de lokale overheid en het verbeteren van de relatie tussen de wijkbewoners en de overheid. Door actief te luisteren naar de gemeenschap, transparantie te bevorderen en burgerbetrokkenheid te stimuleren, kunnen ze bijdragen aan het herstellen van vertrouwen en het verbeteren van de samenwerking tussen inwoners en gemeente. Dit gaat veel verder dan het sociale domein en voorliggend veld waar de gebiedsregisseurs zich nu op richten.

De relatie tussen de gebiedsregisseur, de bestuurders, wijkdialoog en wijkcommunicatie is nauw verweven en cruciaal bij het terugwinnen van vertrouwen in de lokale overheid en lokaal bestuur. Gebiedsregisseur en bestuurder vormen een zichtbare tandem naar de wijk. Samen maken ze gebruik van de wijkdialoog en wijkcommunicatie in een samenhangende benadering om de betrokkenheid van de gemeenschap te vergroten en het vertrouwen te herstellen. We hebben hier nog veel te leren maar dat kan het beste door het te doen.

Pilot opgenomen in begroting 2024-2027

In de begroting zijn doelen opgenomen om in 2024 een pilot met de wijkdialoog en wijkcommunicatie te starten in twee wijken. Waarbij de gebiedsregisseur en de bestuurder een tandem vormen in de betreffende wijken. De DGG is content met deze aanpak. Hiermee doen we ervaring op om uiteindelijk te komen tot een wijkdialoog met alle wijken waarbij de wijken bestuurlijk verdeeld zijn onder de wethouders. Als het aan de DGG ligt heeft elke wethouder vanaf 2025 een aantal wijken in beheer en voert in deze wijken samen met de gebiedsregisseur de dialoog.

Dit proces heeft als doel het terug winnen van vertrouwen in de lokale overheid en het aanpakken van de onderwerpen die binnen de wijk hoog op de agenda staan. Heeft dus niet tot doel om een gebiedsprogramma te maken. De wijkdialoog is een spoor naast het opstellen van gebiedsprogramma’s (maar kan er wel input voor geven)

Binnen de wijkdialoog maken we niet alles het probleem van de gemeente maar juist in de gezamenlijkheid en de dialoog zoeken we naar structurele oplossingen samen met de betrokken inwoners. Daarnaast maken we onszelf als lokale overheid zichtbaar in de wijk zowel fysiek als qua communicatie en gaan we samen met inwoners aan de slag. Dat is in de ogen van de DGG de taakverbreding van de gebiedsregisseurs en het gebiedsgericht werken die we nodig hebben.