Nieuws

DGG reageert op stellingen over de bouwplanen in en rond het centrum van Geldrop

WBI

Raadsbijeenkomst WBI

Op 26 februari vergaderde de gemeenteraad over een aantal stellingen in relatie tot de bouwplannen in en rond het centrum. Gezien de enorme vraag naar woningen willen we 800 woningen in en rond het centrum toevoegen. We hebben hiervoor in het kader van de woningbouw impuls (WBI) geld gekregen vanuit Den Haag. Hiervoor zijn drie gebieden aangewezen. Het gebied tussen het station en de Heggestraat, het centrum (bezorgershof en marktplein) en de Bleekvelden. Er is nog discussie over de vraag hoeveel woningen we in het centrum willen toevoegen en hoeveel in het gebied tussen het station en de Heggestraat. Ook moet er nog een oplossing gezocht worden voor het parkeervraagstuk dat ontstaat als we zoveel woningen gaan toevoegen.  Tenslotte is de vergroening van het centrum nog een uitdaging. We willen een aantrekkelijk klimaat robuust centrum maken waar evenementen kunnen plaatsvinden en dat nog steeds de sfeer van Geldrop uitademt.

Om aan al deze vraagstukken richting te geven zijn een aantal stellingen aan de gemeenteraad voorgelegd. De fractie van de DGG heeft op al deze stellingen gereageerd. DGG vindt het belangrijk dat er evenementen mogelijk blijven in het centrum en dat het centrum groener wordt. Parkeren kan aan de randen en als het ondergronds moet dan mag dat alleen als de parkeergarage rendabel is en het de gemeenschap geen geld kost.

Hieronder de stellingen die zijn voorgelegd aan de gemeenteraad en de reactie van de DGG hier op.

Woningaantallen

Om te sturen in de woningaantallen, binnen de bovenstaande context, zijn er meerdere uitgangspunten mogelijk: 

1. We gaan minder woningen realiseren in het centrumgebied en ergens anders, binnen het plangebied van de WBI, meer.

  DGG is het eens met deze stelling. Wat de DGG betreft worden er minder woningen gebouwd in het centrum en meer in het gebied tussen het station en de Heggestraat.

  2. We gaan in totaal minder woningen realiseren; 

  Met deze stelling is de DGG het niet eens. Gezien de vraag naar woningen moeten we in het totaal wel 800 woningen toevoegen in en om het centrum van Geldrop

  3. De locatie Stationsstraat 66, Achter Korte Kerkstraat en zuidzijde Laarstraat worden niet opgepakt in het kader van de WBI.

  De DGG vindt de inkom vanaf het station erg belangrijk. De WBI geeft ons de unieke kans om hier een mooie plek te realiseren. Het stationsplein is al gedaan en DGG zie aan weerszijde van de stationsstraat twee mooie woontoren voor zich met op de begane grond horeca zoals dat vroeger ook zo was.  Het is dus belangrijk dat we Stationsstraat 33 (GGD-gebouw) en Stationsstraat 66 (appartementencomplex met winkelruimte) nu aanpakken. Voor de DGG betekent dit sloop van de bestaande panden en nieuwbouw die best een stuk hoger mag zijn omdat aan de ander kan van het spoor ook al dergelijke complexen staan.

  De projecten aan de laarstraat en achter de korte kerstraat kunnen wat de DGG betreft wel blijven liggen. Deze locaties leveren te weinig woningen op.

  4. Het toevoegen van 110 woningen op Bezorgershof is te veel.  

   Zoals al eerder gezegd is de DGG het eens met deze stelling 110 woningen in het Bezorgershof is te veel. Bovendien zijn hier veel eigenaren waarvan er een aantal zelf plannen hebben. Laten we naar die plannen luisteren en samen met hen van het Bezorgershof een mooie groene plek maken. In afwijking van wat eerder besloten is kan hier volgens de DGG wel overwogen worden om de vastgestelde kaders te herzien om plannen rendabel te maken. Bijvoorbeeld de bouwhoogte verruimen van 2 laags met kap naar 3 laags met kap. Dit betekend voor de DGG even een pas op de plaats en in overleg met de eigenaren een nieuw plan ontwikkelen zodat we hier snel aan het bouwen zijn.

   Lommerrijk 

   Het gebied tussen het station en de Heggestraat wordt ook wel aangeduid met de term Lommerrijk. Dit is de naam die dit gebied gekregen heeft in de woningbouw impuls. Ook rondom Lommerrijk zijn er nog keuzes te maken. Daarom zijn ook hier een aantal stellingen aan de raad voorgelegd.

   5. Meer woningen is belangrijker dan het snel bouwen van woningen

    Voor de DGG is het aantal woningen op dit moment doorslaggevend voor een deel van het gebied Lommerrijk is in 2016 een bestemmingplan opgesteld voor 60 woningen. Dat leek in die tijd verstandig maar in de huidige tijd met de gerote vraag naar woningen zou je in een dergelijk gebied mogelijk wel 200 woningen bouwen. Het bestemmingplan ligt er dus je zou nu snel 60 woningen kunnen bouwen echter de DGG is van mening dat we dit moeten herzien en eer meer woningen moeten bouwen. Dat betekent mogelijk dat het wat langer duurt voor we kunnen bouwen maar voor de toekomst van onze gemeente zijn meer woningen van groot belang.

    6. Stationsstraat 33 mag gesloopt worden ten behoeve van een hoogwaardig entreegebouw

     Zoals al eerder gezegd DGG is voor een mooie entree vanaf het station. Dus wat de DGG betreft kan Stationsstraat 33 gesloopt worden. Wel kunnen elementen van de typisch Bossche stijl die in het gebouw zijn verwerkt terugkomen in het nieuwe entreegebouw. Als het bestaande gebouw geïntegreerd kan worden in een nieuw entreegebouw is dat voor de DGG natuurlijk ook en optie.

     Bibliotheeklocatie 

     De bibliotheek locatie is ook onderdeel van de Woningbouw Impuls. Vele geldroppenaren is dit gebouw een doorn in het oog. Hier moeten we nu we de kans hebben dan ook vol op inzetten.

      7. De bibliotheekfunctie moet verplaatst worden naar een andere locatie

      De DGG pleit al langer voor verplaatsing van de bibliotheek naar de Weeffabriek dat zorgt voor meer toeloop en voor een natuurlijke beweging tussen het centrum den de Weeffabriek. Bovendien kunnen we dan de vrijkomende ruimte gebruiken om net horecaplein af te maken en om op de verdiepingen jongerenappartementen toe te voegen.

       8. Het gebouw van de bibliotheek moet gesloopt worden en ruimte maken voor een nieuw gebouw.

      9. Het gebouw mag blijven staan en een verbetering van de buitengevel is voldoende

       Voor de DGG zou het gebouw wel gesloopt mogen worden en vervangen worden door een gebouw dat beter past in het centrum. Echter gezien het groot aantal eigenaren en verschillende bedrijven in het pad lijkt dat praktisch onuitvoerbaar en financieel onhaalbaar. Dus moeten we ook kijken naar alternatieven. Met gevel verbetering (het gebouw inpakken) kan het uiterlijk van het gebouw beter passen gemaakt worden bij de rest van het centrum. Juist ook door het toevoegen van horeca en wonen gaat het gebouw ook van uitstraling veranderen.

       Mobiliteit en groen 

       Om meer vergroening in het centrum mogelijk te maken zijn er verschillende uitgangspunten mogelijk. Deze zijn in de vorm van stellingen voorgelegd aan de raad. 

       10. Het verplaatsen van parkeerplaatsen voor vergroening is noodzakelijk

       11. Het realiseren van 1-richtingswegen voor vergroening is noodzakelijk

        De DGG kiest voor meer vergroening in het centrumgebied. Als hiervoor parkeerplaatsen verplaatst moeten worden naar de rand van het centrum dan is dat een goede oplossing. Ook het versmallen van straten door er eenrichtingsverkeer van te maken kan een geode oplossing zijn als daarmee de verkeersstromen niet te veel gehinderd worden.

        Alternatieve parkeerlocaties / Ondergrondse parkeervoorzieningen en parkeren / De Meent

        Zoals aangegeven levert het bouwen van 800 woningen in en rond het centrum een parkeervraagstuk op. 

        12. De gemeente moet actief gronden verwerven om parkeervoorzieningen op afstand te realiseren;   

         De DGG is van mening dat de gemeente actief groen zou moeten verwerven voor parkeervoorzieningen. Maar niet alleen voor deze voorzieningen ook voor wonen. Er is nu een wat passieve grondpolitiek. DGG wil naar een actieve grondpolitiek, dus aankoop van panden actief inzetten. Niet alleen verwerven voor parkeren maar ook voor woningbouw.  Op die manier krijgt de gemeente een sterkere positie en kunnen vraagstukken sneller opgelost worden.

         13. Het ziekenhuisterrein biedt op korte termijn geen oplossing voor het parkeren op afstand voor de woningbouw in het centrum;

          De gemeente moet over de parkeervoorzieningen in gesprek blijven met het ziekenhuis. DGG ziet oplossingen in gedeeltelijk verdiept met een parkeerdeck. Hiermee kan de capaciteit van het ziekenhuisterrein verdubbeld worden wat deels ten goede kan komen aan de nieuwe bewoners van het centrum. We hopen dat dit op korte termijn een oplossing kan zijn maar het verleden leert dat het nog wel even kan duren voor hier beweging komt.

          14. Ondergronds parkeren op Bezorgershof is geen optie

          15. Het beschikbaar stellen van extra middelen voor openbare ondergrondse parkeervoorzieningen is bespreekbaar

          16. Een openbare ondergrondse parkeergarage moet voor de gemeente financieel sluitend zijn 

           De DGG heeft al eerder aangegeven dat een parkeergarage onder het Bezorgershof geen optie is. De risico’s zijn te groot en de opbrengst is te laag. Als het gaat om ondergrondsparkeren rond het marktplein dan is dat voor de DGG bespreekbaar mits het de gemeenschap geen geld kost. Dat betekend dat de parkeergarages kostendekken moeten zijn. Investeren mag als er maar een sluitende businesscase is. Kanttekening is natuurlijk wel dat het niet zo mag zijn dan de woningen rond het marktplein onbetaalbaar worden omdat ze vergezeld moeten gaan van een ondergrondse parkeerplaats.

           17. Het verder oprekken van parkeerbeleid is nodig mee eens

            Het parkeerbeleid is onlangs vastgesteld we weten dus nog niet wat het totale effect van deze regels zal zijn. Om ze nu al aan te passen is te vroeg. Maar de DGG is wel van mening dat wonen in het centrum betekend dat er geen garantie is op een parkeerplaats voor de deur. Parkeren op afstand zal eerder de regel worden.

             18. Parkeerterrein De Meent wordt, zonder grote ingrepen, ingezet voor parkeren van locaties Postkantoor, bibliotheek en Bezorgershof

            19. Een maximalisatie van parkeren voor De Meent, in welke vorm dan ook, moet onderzocht worden.

            20. Parkeerterrein De Meent moet worden ingezet voor vergroening;

             Parkeerplaats De Meent mag wat de DGG betreft ingezet worden voor parkeren voor de toekomstige bewoners van de locaties postkantoor, bibliotheek en bezorgershof. Hiertoe mat het parkeren op de Meent geïntensiveerd worden bijvoorbeeld door een combinatie van half verdiept parkeren met een deck erbovenop waarbij dit deck dan een groen aanzien heeft. Maar ook hier geldt weer dat het financieel rendabel moet zijn. 

             Evenementen 

             Evenementen zijn voor de DGG een belangrijk onderdeel van een leefbaar en aantrekkelijk verblijfsklimaat in het centrum. De DGG is daarom voorstander van drie evenementen locaties in het centrum. Een locatie voor grootschalige evenementen (Marktplein) zoals beachvolleybal, avondvierdaagse en de kermis en twee locaties voor kleinere evenementen (cultuurplein en horecaplein).

             21. locatie voor grootschalige evenementen is nodig.

             22. Het marktplein moet behouden blijven voor grootschalige evenementen tenzij geselecteerde bestaande wegen in het centrum worden ingericht als evenementen locatie voor grootschalige evenementen

              Zoals gezegd DGG is voor 2 locaties voor kleinschalige evenementen en 1 locatie voor grootschalige evenementen. Dit alles wel afgemeten aan de schaal van onze gemeente.

              23. De Meent moet beschikbaar zijn voor grootschalige evenementen. 

              24.  Buiten het centrum moet gezocht worden naar een locatie voor grootschalige evenementen 

               Gezien de eerdere stellingen is het duidelijk dat de meent gebruikt zou moeten worden voor parkeren en dat de locatie niet meer beschikbaar is voor evenementen. Gezien het belang dat de DGG hecht aan evenementen in het centrum hoeft voor wat betreft de DGG geen locatie voor grootschalige evenementen buiten het centrum gezocht te worden tenzij er een extra locatie nodig is in het kader van het evenementen beleid.

               Tot slot

               Het aantal bouwlagen is een belangrijk aandachtspunt. Meer bouwlagen maakt projecten meer betaalbaar. Wat betreft de DGG mat het aan de randen van het centrum in het kader van de verstedelijking wel omhoog. Zichtlijnen naar het kasteel zijn voor de DGG minder belangrijk. Het mag te ingrijpend zijn voor het centrumplan.

               Voor het Marktplein zijn kaders gesteld door de raad en daarmee zijn de ambtenaren aan de slag gegaan en hebben tijdens de raadsbijeenkomst in januari beeldvormend een plan gepresenteerd toe we spraken over parkeren en groen. De DGG ziet dit plan als een richting. Er zijn echter nog geen besluit genomen door deze raad over dit plan en de DGG is van mening dat de huidige richting geen goede richting is.

               Wanneer je achter de kerk een nieuw te bouwen supermarkt creëert inclusief parkeergarage, kun je één supermarkt verplaatsen, de andere kun je tijdelijk verhuizen, afbreken en opnieuw opbouwen. Hier kun je woningen toevoegen door de hoogte in te gaan. Hiermee worden verschillende problemen opgelost. Er wordt een prachtige zichtlijn gerealiseerd tussen het marktplein en de kerk, waarbij voldoende mogelijkheid is voor groenvoorzieningen. Langs de Mierloseweg wordt een mooie woonlocatie met een stedelijk karakter gecreëerd. Dit zorgt voor voldoende geluidsvermindering voor de omgeving en zorgt voor een mooie dorpskern met voldoende mogelijkheden om te wonen en parkeren. DGG werkt dit idee op dit moment uit en komt binnen kort met een alternatief voor de voorliggende plannen.