Nieuws

De omgevingsvisie sluit aan op het programma van DGG

Omgevingswet

Bijsturen van uit onze kader stellende rol.

De zes speerpunten uit de omgevingsvisie sluiten aan op het programma van DGG. We zijn er ons van bewust dat we door deze visie vast te stellen ons committeren aan een aantal grote opgaven. Daarom vinden we het van uitermate groot belang dat er een goed monitoringssysteem komt. Wij denken hierbij aan een dashboard dat ook voor al onze inwoners toegankelijk is zodat zij kunnen volgen welke voortgang we maken. Vierjaarlijkse actualisatie van de visie is acceptabel maar op het gebied van de uitvoeringsplannen verwachten we een jaarlijkse evaluatie zodat we als raad tijdig kunnen bijsturen van uit onze kader stellende rol.

Vraagstukken van inwoners.

Met deze visie zeggen we welke doelen we voor de lange termijn hebben. Hoeveel woningen willen we bouwen, wanneer willen we energieneutraal zijn en hoe willen we dat het landschap er over 15 jaar uitziet.

DGG staat positief in de ontwikkeling van deze doelen en zal een actieve bijdrage leveren aan de totstandkoming van de nodige plannen zonder afbreuk te doen aan de wensen zoals deze aangegeven worden door onze kiezers. Voor het opstellen van deze visie op hoofdlijnen hebben we een uitgebreid participatietraject doorlopen.

De DGG vindt het belangrijk dat inwoners inspraak hebben, daarnaast aan kunnen geven waarover zij inspraak wensen en aangeven waar de gemeenteraad het over moet hebben. Dat verkleint de afstand tussen gemeente en inwoners. Hoe gaat het college er voor zorgen dat onze inwoners niet alleen bij het opstellen van de omgevingsvisie actief betrokken zijn maar juist ook bij de uitvoering er van? Participatie stopt in de ogen van de DGG niet als het plan klaar is maar is een continu proces ook bij de uitvoering.

Ambitie Duurzaam verbonden in de regio

We zijn in de toekomst duurzaam verbonden met de stedelijke regio Eindhoven en de wereld om ons heen. Dat betekent dat we ook op lange termijn, dus ook bij een toenemende mobiliteit en congestie, goed bereikbaar moeten zijn. Zowel automobiliteit, fietsgebruik als openbaar vervoer zijn onmisbare schakels in dit netwerk. DGG is van mening dat nieuwe vormen van mobiliteit zoals deel fietsen, deelauto’s snel in onze gemeente zichtbaar moeten worden zodat ook onze inwoners daadwerkelijk zien dat we naar nieuwe vormen van mobiliteit gaan.

DGG is van mening dat de lokale bereikbaarheid niet los van de regionale bereikbaarheidsagenda gezien kan worden. DGG is voorstander van een lokale bereikbaarheidsagenda waarin nieuwe vormen van mobiliteit een prominente plaats innemen, gaat het college deze ook lokaal opstellen?

Oplossingsrichtingen en beleidskeuzes

Wederom is er een erg technisch document ontstaan in de vorm van de omgevingsvisie.

DGG begrijpt dat het een groter geheel betreft waarbij het noodzakelijk is om alle aspecten te benoemen. Echter hoeft dat wat ons betreft niet op verschillende plaatsen herhaald te worden.

DGG benadrukt nogmaals dat het zeer wenselijk is dat documenten leesbaar en behapbaar blijven voor de inwoners maar ook ter voorbereiding aan de raad. De vorm zoals gebruikt in het programma duurzaamheid lijkt hiervoor uitermate geschikt. De hoeveelheden tekst zijn beperkt en juist de beelden in de vorm van infographics spreken boekdelen.