Nieuws

Frans Stravers over zijn portefeuille in de begroting 2023-2026

frans

Ook andere onderdelen krijgen aandacht.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering waarin de begroting werd aangebonden heb ik een aantal onderdelen uit de brede portefeuille die ik mag beheren nader toegelicht. Namelijk Wijkontwikkeling, Economie, recreatie en toerisme, duurzaamheid een deelmobiliteit en digitalisering. Dat wil niet zeggen dat onderwerpen als bijvoorbeeld onderwijs en accommodatiebeleid minder aandacht krijgen.

Wijkontwikkeling

Met het opstellen en uitvoeren van wijkontwikkelingsplannen voor alle wijken in onze gemeente hebben we als gemeente continu zicht op kansen en knelpunten in wijken, op het vlak van sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid, zodat we dicht bij de mensen staan, vertrouwen verdienen en (pro)actief in kunnen spelen op behoeften. We zien graag dat buurtbewoners elkaar kennen en samen initiatieven nemen om de leefbaarheid in wijken te verbeteren van. De gemeente omarmd en ondersteund dit!

In alle wijken is er een plek waar inwoners terecht kunnen voor culturele activiteiten, zorg, maatschappelijke diensten en wijkverenigingsactiviteiten.

In 2023 werken we langs twee lijnen we hebben het gebiedsprogramma Coevering en de overige wijken. In de Coevering gaan we over een periode van meerdere jaren kijken waar we de wijk kunnen versterken en verbeteren. Daarnaast gaan we in de komende jaren een wijkplan maken voor alle overige wijken. We hebbend e gemeenteraad daarbij gevraagd hoe er een wijkplan uit moet zien. Op basis van de input van de raad maken we een voorstel en een planning.

Economie

De gemeenteraad heeft vorig jaar het economisch beleidsplan vastgesteld. Op basis van dit plan werken we nu aan een economisch uitvoeringsplan. Deze uitvoeringsagenda zal dit jaar nog vastgesteld worden in het college en in 2023gaan we het eerste tijdvak realiseren. Het is hierbij van groot belend dat de ondernemers georganiseerd zijn. Daarom gaan we in 2023 de organisatiegraad versterken en met ondernemersverenigingen zoeken naar subsidiemogelijkheden voor innovatie.

De komende jaren willen we de Bedrijventerreinen in onze gemeente toekomstbestendig maken. Daarom beginnen we in 2023 om minimaal bij één bedrijventerrein aan de buitenzijde de uitstraling te verbeteren en initiëren van pilots op het vlak van energie besparen en opwek van energie om de samenwerking op bedrijventerreinen van de grond te tillen.

Recreatie en toerisme.

We gaan recreatie en toerisme in onze gemeente bevorderen. Om dit te doen gaan we in 2023 Inventariseren bij inwoners wat zijn van de huidige voorzieningen voor recreatie vinden. Op basis van de ze inventarisatie gaan we de zaken die we snel kunnen realiseren oppakken zodat de inwoners resultaat zien van onze inspanningen. Ook gaan we de dienstverleningsovereenkomst met Stichting Villagemarketing vernieuwen en verlengen waar bij het positioneren, promoten en optimaliseren van de parels in Geldrop-Mierlo een belangrijk onderdeel zal zijn. Op het gebied van horeca gaan we onderzoeken of het vestigen van horecagelegenheden in gebieden met natuurrecreatie mogelijk is.

In 2023 gaan we werken aan nieuwe evenementen en het evenementenbeleid. We gaan samen met jongeren en initiatiefnemers in onze gemeente de behoeften verkennen voor een terugkerend evenement voor jongeren in Geldrop en Mierlo. Daarnaast gaan we het streefbeeld voor evenementen actualiseren en helderheid verschaffen over het gebruik van evenementlocaties in onze gemeente.

Duurzaamheid en deel mobiliteit

Begin 2023 gaan we de duurzaamheidsnota en uitvoeringsplan duurzaamheid ter vaststelling aan de raad voorleggen. Na dat de raad besloten heeft werken we aan de hand van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid, waarbinnen ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid (energie, circulaire economie, klimaat adaptatie, biodiversiteit, etc.) worden voorbereid en uitgevoerd. In 2023 beginnen we met het opzetten van communicatie naar de inwoners zodat zij weten wat ze van de gemeente kunnen verwachten en om hen te vragen om mee te doen aan de verduurzaming van onze gemeente.

In 2023 gaan we 43 laadpalen plaatsen voor algemeen gebruik en gaan we beleidsregels over deelmobiliteit opstellen. De gemeente gaat in 2023 effectief duurzame mobiliteit ondersteunen en stimuleren door het gebruik van elektrische auto’s (laadinfra) en deelvervoer (scooter, fiets en auto) te faciliteren en te reguleren. Deelmobiliteit moet een vast onderdeel worden van het straatbeeld in onze gemeente.

Digitalisering

Digitalisering is een nieuwe portefeuille. Digitalisering kent een interne kant waarbij het gaat om de transparante ontsluiting van data zoals geografische data, armoede monitor, sociale index en de overige binnen de gemeente beschikbare data. En digitalisering ken een externe kant namelijk de digitalisering van de openbare ruimte en het glasvezelnetwerk. Een uitdaging naar de toekomst is om het glasvezelnetwerk beter te benutten voor maatschappelijke diensten en de openbare ruimte. We willen als gemeente hierin vooroplopen en hightech beschikbaar maken voor iedereen. In 2023 starten we met fase 1 het bij elkaar halen van de beschikbare data en dat presenteren op een openbaar dashboard voor de raad, de inwoners en bedrijven.