Nieuws

DGG-wethouder Frans Stravers content met natuurgebied de Dommelbeemden.

Dommelbeemden

Natuur versterken is belangrijk.

Vorige maand heeft DGG-wethouder Frans Stravers het natuurgebiedje ‘de Dommelbeemden’ officieel geopend door de onthulling vaan een informatiebord over het gebied. Dit was tevens de symbolische afsluiting van het project rondom de bouw van de nieuwe woningen én de aanleg van nieuwe natuur in het dal van de Kleine Dommel. De DGG vindt het van belang om te laten zien dat we het belangrijk vinden om in Geldrop-Mierlo ons groen en de natuur te versterken.

Belang van natuur

Het groene en natuurlijke karakter van Geldrop-Mierlo is één van de belangrijkste kernwaarden van onze gemeente en ook onze kracht in het stedelijk gebied rondom Eindhoven. Dat hebben we zo ook vastgelegd in de toekomstvisie voor Geldrop-Mierlo. We willen ons groen en onze natuur dan ook waar mogelijk versterken en klimaatrobuuster maken. Dat is belangrijk voor onze inwoners.

Onze gemeente zet zich hier ook in via op via regionale projecten als Dommeldal uit de verf en de gebiedsgerichte aanpak rondom de Strabrechtseheide en dat vindt de DGG een goede zaak. Grondverwerving is hierbij echter vaak lastig en ook de uitdagingen zijn heel divers, zoals de stikstofproblematiek, het tegengaan van verdrogen, het omgaan met klimaatveranderingen, maar ook druk van recreatie en steeds verder oprukkende bebouwing. Natuurontwikkeling is vaak een zaak van de lange adem. De Dommelbeemden is daarom een belangrijk succes.

Dommelbeemden

Een nieuwe natte natuurzone nagenoeg midden in de kern Geldrop. Het beekdal van de kleine Dommel is hier, vlakbij het centrum van Geldrop, vrij smal en daardoor ook kwetsbaar. Deze percelen waren tot een jaar zes - acht jaar terug nog in gebruik als weiland en maisakker, tussen de Kievitstraat en tot aan de oever van de kleine Dommel.

Er is door ontwikkelaars van de HoutaGroep en Zuidvast het initiatief genomen om deze gronden te ontwikkelen voor woningbouw én ook voor natuurontwikkeling. De gemeente heeft hiervoor de ruimte geboden en ingezet om het gebied zo integraal mogelijk te ontwikkelen. Dat willen we als DGG graag ook op andere plaatsen in onze gemeente gaan doen. Dat kan de woningbouw versnellen. Bij de ontwikkeling van het gebied de Dommelbeemden is  door de ontwikkelaars een uitgebreid voorbereidingstraject doorlopen, met inbreng ook van de IVN en Stichting Kasteel, maar ook is op meerdere bewonersavonden geluisterd naar hoe de inwoners dit gebied wilden ontwikkelen. Hieruit is de huidige inrichting ontstaan. Ruimte voor groen en water in de wijk zelf, maar ook ruimte voor beleving en recreatie in het nieuwe beekdal met het slingerende fiets- en wandelpad als het verbindende element. Maar vooral ook het koesteren van de kleine Dommel en de kwetsbare natuur erom heen bleek de kracht van deze gebiedsontwikkeling.

Aanleg nieuwe natuur en gedragsregels.

Na de bouw van de woningen is ook de nieuwe natuur ingericht. De rijke bovenlaag van de voormalige akkers is  afgegraven. Op de achterblijvende grond en is nu nat hooiland en bloemrijk graslang aan het ontstaan. Het zal nog enkele jaren duren voor dit nieuwe landschap zijn volle groei heeft bereikt. Het wordt dus de komende jaren nog mooier. Water wordt zo lang mogelijk in het gebied vastgehouden, eerst in de wadi’s (droogvallende vijvers) bij de woningen en daarna in het beekdal zelf, waar in de wintermaanden het water in de lage delen blijft staan en er een drassige natuurzone is ontstaan.

Natuur zo vlak bij het centrum vergt wel enige gedragsregels om het gebied in stand te houden. Via het verhoogde maaipaden blijft het gebied jaarrond toegankelijk. Hierdoor krijgen de nattere en lagere gedeeltes de kans om zich zo natuurlijk mogelijk te ontwikkelen zodat er bijzondere bloemen en hopelijk ook bijzondere dieren kunnen komen, zoals de alpensalamander of een mooie vlinder als het oranjetipje. Deze natte natuurzones worden één keer per jaar gemaaid.

Ook is het belangrijk om in de natuurzone altijd de hond aan de lijn te houden om zo de verstoring in het gebied te beperken. Ook moeten de uitwerpselen van de hond opgeruimd worden, dat is zowel voor anderen, maar ook voor de natuur prettig. Zo kan iedereen de komende jaren van de pracht van het beekdal genieten.

Dit project past in de visie van de DGG en de DGG zou op meer plaatsen langs de Dommel in het centrum dergelijke natuurwaarden willen terug brengen. Denk daarbij aan het gebied rond het postkantoor en langs de Dommeldalseweg.