Nieuws

Geldrop-Mierlo werkt aan de versterking van de natuur.

Natuur

Geen natuurvergunningen

Kort geleden maakte de Provincie Noord-Brabant bekend dat de Natuurwetvergunningen tijdelijk worden stopgezet in verband met de stikstofproblematiek in onze provincie.  De exacte consequenties van dit besluit zijn voor de DGG nog niet duidelijk. Wat de uitslag van de verkiezingen voor provinciale staten voor effect zal hebben op dit besluit is ook nog niet duidelijk.

Als we het hebben over stikstofdepositie dan gaat dat over het neerslaan van stikstof op natura 2000 gebieden waardoor de natuur achteruit gaat. De Strabrechtse Heide is het natura 2000 gebied dat dicht bij onze gemeente ligt. Als hier de natuur versterkt wordt zodat de nadelen van de stikstofneerslag verminderd worden dan wordt er weer meer mogelijk. De DGG is daarom blij dat Geldrop-Mierlo werkt aan de versterking van de natuur.

Twee grote natuurprojecten

Onze gemeente werkt samen met het waterschap, de provincie, Brabantslandshap, Staatsbosbeheer en buurgemeenten aan de verbetering van de Strabrechtse Heide in een gebiedsgerichte aanpak. Centraal in deze groenblauwe gebiedsgerichte aanpak staat het gezamenlijk realiseren van de  transformatie van het landelijk gebied. Dit door in en bij natuurgebieden met elkaar slimme combinaties van oplossingen te zoeken voor sterkere natuur, voldoende water met een betere kwaliteit, een goede bodem en de toekomst van de landbouw.

Bij de gebiedsgerichte aanpak Strabrechtse Heide wordt het natuurherstel versneld en geïntensiveerd. De vennen worden hersteld door het optimaliseren van de waterhuishouding en opheffen van de verdroging in het gebied. In randen om het natuurgebied worden verschillende functies verenigd zoals water, natuur, landbouw en recreëren. En hiermee wordt perspectief gegeven voor de boeren in de overgangszones om te kunnen blijven boeren, in evenwicht met de omgeving. De DGG vindt deze aanpak prima omdat het tevens het dorpse karakter van onze gemeente versterkt.

Daarnaast werkt de Geldrop-Mierlo aan de versterking van het Dommeldal in het samenwerkingsverband “Dommeldal uit de verf”. Het gaat hier om natuurontwikkeling in het stedelijk gebied. Het beekdal van de Kleine Dommel en de Dommel tussen de A67 (Geldrop) in het zuiden en de Planetenlaan (Son en Breugel) in het noorden, is een prachtig gebied waar natuur, recreatie en cultuurhistorie samenkomen. Het ligt midden in de stedelijke omgeving van Eindhoven en omliggende dorpen. Toch is het relatief onbekend en om de kwaliteit te versterken moet er nog veel natuur worden toegevoegd. Brabants landschap heeft het initiatief genomen om de natuurdoelstellingen in dit gebied te realiseren. Deze nieuwe natuurontwikkeling voert Brabants Landschap niet alleen uit. Naast Brabants Landschap hebben Staatsbosbeheer, Waterschap De Dommel en de gemeenten Nuenen, Eindhoven, Son en Breugel en Geldrop-Mierlo de handen ineen geslagen om deze natuurontwikkeling te realiseren. Speciale aandacht moet uitgaan naar het gebied rond de Dommel in het centrum. Met de bouw van de woningen in het centrum moeten we er voor zorgen dat dit doorlopende natuurgebied niet kleiner wordt maar juist wordt versterkt en vergroot.