Nieuws

Eric Ketelaars: “Nascheiding van afval laten we liever over aan marktpartijen. Als we nu weer zelf plannen maken dan zijn we zo weer miljoenen armer net als de vorige keer! We gaan ervanuit dat er geen stappen gezet gaan worden voor dit in de raad besprok

afval

Aan de raad is gevraagd om een zienswijze op te stellen rondom de ontwerpbegroting 2023 van Cure. Natuurlijk geven we daar als DGG graag gehoor aan.

De DGG constateert dat de kosten voor onze gemeente in 2023 vrijwel gelijk blijven ten opzichte van 2022 maar we hebben daar wel een dubbel gevoel bij. In de begroting is al een besparing ingeboekt die zich vooralsnog eerst moet gaan bewijzen. Op deze manier de begroting presenteren vinden wij niet juist; de inzamelfrequentie verlagen heeft niet als doel het kostenniveau te verlagen maar om de hoeveelheid restafval uiteindelijk te gaan verminderen. Kostenverlaging is dus bijvangst maar niet het resultaat van kritisch kijken naar beïnvloedbare kosten of betere verdienmodellen op de reststromen van afval.

Weer een nascheidingsfabriek?

We zien tot onze verbazing opnieuw kosten opgenomen in de begroting ter voorbereiding van een nieuw te bouwen nascheidingsfabriek. Zoals pachtkosten voor het beoogde terrein. Dit terwijl we nog een langlopende lening van 3,7 miljoen euro aan het afbetalen zijn van de vorige poging om een nascheidingsfabriek te bouwen die mislukt is! Hebben we het hier al over Renescience 2.0? Er is al een Tasforce opgericht, er wordt grond gepacht, de fuik lijkt opnieuw geopend. Als we er nu weer inzwemmen zijn we zo weer miljoenen armer net als de vorige keer. Toen droegen de gemeente ook een risico maar ze kunnen wel de rekening betalen. We gaan ervanuit dat er geen stappen gezet gaan worden voor dat dit in de raad besproken is.

Uit de begroting blijkt ook dat we als Geldrop-Mierlo op dit moment al een risico lopen van 60.000 euro als de bouw van een nascheidingsfabriek op het terrein van Cure niet door mocht gaan. Voor de DGG is deze ontwikkeling erg ongewenst. Wat de DGG betreft mag er in de zienswijze een passage opgenomen worden dat we nascheiding liever overlaten aan de marktpartijen. 

We willen een marktconforme prestatie van Cure voor Geldrop-Mierlo.

Wat we verder missen in de toelichting op de begroting is de wil om te komen tot een echte benchmark waaruit de marktconforme prestatie van Cure voor Geldrop-Mierlo uit blijkt. Natuurlijk wordt er wel gebenchmarkt met algemene cijfers maar ons gaat het om een specifieke benchmark voor Geldrop-Mierlo. We zijn erg geneigd om erop te vertrouwen dat Cure een partij is die alles op alles zet om marktconform te presteren maar vanuit onze controlerende taak zien we die inspanning graag vertaald in een leesbaar benchmark-overzicht gericht op Geldrop-Mierlo zodat we weten dat we nog steeds op de beste koers zitten.