Nieuws

Gemeenteraad beslist eind september over nieuwbouw gymzalen bij Strabrecht College. DGG is van mening dat Strabrecht College substantieel moet bijdragen om nieuwbouw mogelijk te maken.

Strabrecht college

160K voor renovatie

Het nieuwe schoolgebouw van het Strabrecht College is inmiddels al enkele jaren in gebruik naar volle tevredenheid. Toch is er nog onvrede over de sportfaciliteiten. De twee gymzalen die naast het Strabrecht liggen zouden volgens rapporten van destijds na een flinke opknapbeurt nog twintig jaar mee kunnen. De gemeente heeft dit toentertijd zo meegenomen in de begroting voor de nieuwbouw en 160 duizend euro beschikbaar gesteld voor de renovatie van de gymzalen.

Alleen nieuwbouw met een substantiële eigen bijdrage

Silfo, de organisatie waar het Strabrecht onder valt, krijgt van het rijk financiële ondersteuning om de gebouwen op te onderhouden.  Nadat de afspraken over de bestaande gymzalen gemaakt waren  is Silfo tot nieuwe inzichten gekomen over het bewegingsonderwijs. Daar passen de huidige gymzalen volgens Silfo niet meer in.  Silfo heeft besloten om bij de bouw van het nieuwe Strabrecht de nutsvoorzieningen van de twee gymzalen niet opnieuw aan te sluiten. Hierdoor sporten de leerlingen al geruime tijd op diverse locaties zoals bij Mifano in Mierlo, op Braakhuizen en in de Coevering. Er liggen nu twee opties op tafel. De bestaande gymzalen renoveren of nieuwe gymzalen bouwen.

Nieuwbouw kost enorm veel geld (3,2 miljoen) waar de gemeente niet op gerekend heeft in de meerjarenbegroting maar nieuwbouw heeft ook voordelen. De gymzalen kunnen dan op een andere plaats op het terrein neergezet worden en ze voldoen de eisen van het nieuwe onderwijs van Silfo. Echter het zijn met name de acties van Silfo (het Strabrecht college) die ons in deze situatie gebracht hebben. Zij hebben immers tegen de afspraken in besloten de bestaande gymzalen niet meer aan te sluiten op gas, water en licht en ze niet meer te onderhouden.

Om de nieuwbouw mogelijk te maken heeft Silfo aangegeven 1,1 miljoen te willen bijdragen. Dat vindt de DGG een lege huls. Immers dat komt ongeveer neer op het bedrag dat Silfo de afgelopen jaren van het rijk heeft ontvangen om de bestaande gymzalen te onderhouden en dat hebben ze niet gedaan. Daarom heeft de DGG het volgende voorstel in de commissie gedaan. Nieuwbouw is alleen mogelijk als Silfo substantieel bijdraagt aan de kosten. Dat houdt voor de DGG in dat Silfo de helft van de kosten die na aftrek van de beschikbare 1,1 miljoen resteren voor haar rekening neemt. Dat betekent dat Silfo 1,1 miljoen plus 50% van de resterende 2,1 miljoen bijdraagt en dat is totaal 2,15 miljoen. De gemeente draagt dan de resterende 1,05 miljoen bij. Is Silfo hier niet toe bereid dan is de DGG van mening dat de bestaande afspraken blijven staan en verwacht de DGG dat Silfo op eigen kosten de bestaande gymzalen op zo kort mogelijke termijn weer bruikbaar maakt en in gebruik neemt.