Nieuws

De raadsvergaderingen van 30 mei en 6 juli werden gekenmerkt door een lange zit.

Raadsvergadering

Raadsvergadering van 30 mei

Ondanks het feit dat we na de Hamerstukken om 20.15 een tijdsvoorsprong hadden van 20 minuten, liep de vergadering van maar liefst 1 uur uit op het geplande tijdschema. In plaats van de geschatte eindtijd van 22.00, hamerde de burgemeester om 23.00 de raadsvergadering af.

De reden van deze “vertraging” was 3-ledig. Op de eerste plaats werd en door de oppositie heel lang gedebatteerd over de raadsvoorstellen “Beheerverordening Kern Geldrop” en “Voorbereidingsbesluit Bezorgershof” en daarnaast waren er twee moties, ingediend door Samen en de PvdA.

Wat betreft de beheerverordening en het voorbereidingsbesluit gaf het college duidelijk aan dat voor toekomstige verbouwing van delen van het Centrum het raadzaam is om dit volgens vastgestelde regels te doen. Deze regels bieden de eigenaars de mogelijkheid om binnen de vastgestelde kader naar eigen inzicht te ontwikkelen zonder dat er onomkeerbare ontwikkelingen plaatsvinden die ongewenst zijn. Ondanks de redelijkheid in deze raadsvoorstellen vonden de meeste oppositiepartijen dat dit de verbouwing van panden naar woningen vertraagde en wilden zij dat deze voorstellen niet aangenomen zouden werden. Beide raadsvoorstellen werden ondanks het debat met steun van de coalitiepartijen aangenomen.

De twee moties die ingediend waren, waren niet urgent. Beide zouden doorgeschoven kunnen worden naar een volgende vergadering. Helaas wilden beide indieners dat de moties behandeld werden waardoor de vergadering verder uitliep. Uiteraard is dit een goed recht van de indieners. Beide moties haalden het overigens niet.

Behandeling kadernota tijdens de raadsvergadering van 6 juli

Nadat er op 6 en 21 juni 2023 voorbereidende bijeenkomsten waren geweest over de nieuwe structuur van behandeling van de strategie kadernota, vond op 6 juli de definitieve vaststelling plaats. Het was al langer de wens van de gemeenteraad om niet te sturen op financiën maar op inhoud. Op bovengenoemde data is de raad hierover uitvoerig geïnformeerd over deze nieuwe wijze van kaders stellen. De kadernota gaf uiteraard de mogelijkheid en gelegenheid om moties en amendementen in te dienen. In het totaal werden er 7 amendementen en 5 moties ingediend. Van deze amendementen en moties waren 2 amendementen en 1 motie van de DGG afkomstig.

Amendement Flexwonen ingediend door DGG en D66.

In dit amendement werd gevraagd om voor eind 2024 een plan maken en 40 woningen flexwonignen te verwezenlijken. Wethouder ontraadde dit amendement omdat deze volgens hem overbodig zou zijn. Aan de ene kant gaf hij echter aan dat de plannen al in een vergevorderd stadium zijn maar aan de andere kant wil hij niet onder druk gezet worden richting 2024. Stemming wees uit dat de volledige gemeenteraad unaniem het amendement van D66 en DGG steunde. Het is nu aan het college om er uitvoering aan te geven.

Amendement van DGG bettreffende wijkontwikkeling.

Met dit amendement wilde de DGG bewerkstelligen dat er voor elke wijk in 2024 een wijkplan gemaakt zou worden. Bij de behandeling van dit punt bleek dat het merendeel van de andere partijen aangaven hun bedenkingen te hebben betreffende voldoende personele capaciteit en dat er risico s kleven aan een versnelling dat ten koste zou kunnen gaan van de kwaliteit. DGG is er van overtuigd dat het met de vorig jaar uitgebreide capaciteit mogelijk moet zijn om in 2024 voor elke wijk een plan te maken. Omdat het merkbaar was dat een groot deel van de andere partijen dit amendement niet zouden steunen, werd besloten om dit amendement in te trekken.

Motie van DGG betreffende verkorten doorlooptijd besluitvorming.

Na de toelichting van onze fractievoorzitter was het wederom GL die zich afvroeg waarom de DGG deze motie indient als er 2 wethouders in het college zitten die zelf verantwoordelijk zijn voor afhandeling van bepaalde zaken. Een opmerking die maar ten dele hout snijdt omdat de DGG-motie zich juist ook op de werkwijze van de raad richt. De raad (en ook GL) heeft namelijk ondanks bezwaren van de DGG besloten om het aantal raadvergaderingen te verminderen waardoor het nu veel langer duurt voor een voorstel behandeld kan worden. Omdat voor deze motie verdere discussie en debatvoering nodig is werd besloten om deze motie aan te houden en op een later tijdstip opnieuw aan de orde te stellen.

Motie Noodzaak verbreding A67.

Alle partijen dienen unaniem de motie in om demissionair minister Harbers op te roepen de verbreding van de A67 niet op te schorten maar zo snel mogelijk ten uitvoer te brengen. Omdat alle partijen deze motie mee hadden ingediend, werd deze uiteraard unaniem aangenomen.