Nieuws

Tijdens mijn tweede raadsvergadering mocht ik meteen het woord voeren.

Frans T

Mijn tweede raadsvergadering.

Op 26 september was mijn tweede raadsvergadering als raadslid van de DGG. Evenals in de vorige vergadering, voerde een aantal DGG-raadsleden het woord. Vanwege een amendement van D66, Groen Links, Samen en de VVD over de afvalstoffenheffing voerde Eric Ketelaars het woord. De strekking van het amendement was gericht op kwijtschelding van de afvalstoffenheffing € 185.000 in het kader van het gemeentelijk armoedebeleid. De DGG is van mening dat hier gaat om het solidariteitsprincipe. De inwoners die het kunnen betalen, betalen mee voor hen doe het niet kunnen betalen en dus kwijtschelding krijgen. De DGG was niet de enige partij die er zo over dacht. Een meerderheid van de gemeenteraad, bleek tegen het amendement te zijn die daardoor verworpen werd.

Gewoon even terugkijken, best interessant hoor.

Tijdens de commissievergadering Samenleving, werd het renovatieplan de Smelen, dossier van DGG-wethouder Peter Looimans, reeds met tevredenheid ontvangen. Ook tijdens deze raadsvergadering werd het bereikte resultaat wederom als positief gezien. Voor de DGG werd dit door Serkan Yarangumeli onderschreven.

Als laatste stond het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad op de agenda. Naar aanleiding van dit reglement hadden PvdA, Groen Links en Samen twee amendementen ingediend. Het eerste amendement had betrekking op toevoeging van volkshuisvesting aan de bespreekpuntenlijst bij de commissie Ruimte. En het tweede amendement had betrekking op het aantal partijen dat tijdens een vergadering een agendapunt kan terugsturen naar het college voor nadere verheldering of toelichting. In het reglement stond dat 4 partijen een agendapunt kunnen laten aanhouden. De voorgestelde verandering van de indieners had betrekking op het aantal partijen terug te brengen van 4 naar 3 partijen.

Omdat onze fractievoorzitter Ingemar Lubbers afwezig was én het feit dat ik deel uitmaak van de commissie algemene zaken mocht ik de standpunten namens de DGG verwoorden. Nu beste lezers, spannend vond ik het wel. Als strategie had ik mij voorgenomen om eerst de andere partijen aan het woord te laten alvorens zelf het woord te nemen. Dit leek aanvankelijk te lukken, ware het niet dat de heer van Happen goed geluisterd had en concludeerde dat de Raad het standpunt van de DGG nog niet had gehoord.

Dus………………. Microfoon aan en aan de Raad vertelt dat de DGG zich kan vinden in terugbrenging van vier naar drie partijen waarbij we als DGG uitgaan van een gegronde motovatie van de partijen die een voorstel willen aanhouden. Toevoeging van volkshuisvesting aan de commissie Ruimte vond de DGG niet nodig en zou derhalve tegen dit amendement stemmen. Microfoon uit.

Na de stemming werd de vergadering om 22.05 gesloten.

Tot slot beste lezers, was ik wel benieuwd hoe mijn “Maiden Speech” was gegaan. Derhalve heb ik, ’s avonds toen ik thuiskwam toch even teruggekeken. Kunnen jullie ook doen. Gewoon even terugkijken, best interessant hoor.