Nieuws

Frans Stravers: De DGG wil samen met de inwoners werken aan duurzaamheid.

dgg

Duurzaamheid gaat ons allemaal aan.

Duurzaamheid gaat ons allemaal aan. Als we allemaal een klein beetje duurzamer gaan leven levert dat gezamenlijk heel veel op. Een bewuster gebruik van de natuurlijk hulpmiddelen en het inrichten van je eigen omgeving zijn hier voorbeelden van.

Het woon– en leefmilieu van de mens staat centraal. Om een goed woon- en leefmilieu te bereiken, is het van belang dat er op een duurzame wijze wordt omgegaan met de natuur, het landschap en de ruimtelijke ontwikkeling. Milieubelastende (geluid, stof, stank, etc.) bedrijven mogen niet in en nabij woongebieden worden gevestigd. Met de herontwikkeling en vernieuwing van bedrijfslocaties moet hiermee rekening gehouden worden. En wanneer de situatie dit verlangt, dienen er maatregelen genomen te worden om het woon- en leefmilieu te beschermen. Bestaande bedrijven die overlast veroorzaken bij voorkeur verplaatsen uit de woonomgeving, maar in ieder geval niet uitbreiden.

Inwoners en organisaties verleiden tot het gebruik van duurzame energie

De DGG staat achter de doelstellingen van het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid van Geldrop-Mierlo. Deze doelstellingen gaan verder dan de landelijke doelen. Geldrop-Mierlo wil graag in 2040 energieneutraal zijn. Dat wil zeggen, dat alle energie die we gebruiken in Geldrop-Mierlo, duurzaam wordt opgewekt, met behulp van bijvoorbeeld zon, wind en omgevingswarmte. Dat betekent dat we flink moeten versnellen. Dit willen we bereiken door inwoners, organisaties en bedrijven te verleiden bij te dragen aan de verduurzaming van Geldrop-Mierlo.

In samenspraak met inwoners, woningcorporaties, bedrijven, banken, projectontwikkelaars en organisaties op het gebied van duurzaamheid gaan we op zoek naar effectieve en duurzame vormen van financiering. Daarmee vergroten we de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van Geldrop-Mierlo. Geen dwang maar verandering van onderaf en het direct betrekken van de inwoners. We willen hier zeker niet vooroplopen en afwachten wat er landelijk gebeurt. De discussie hierover is ook landelijk nog niet voorbij.

Woningcorporaties moeten duurzaam presteren

De DGG wil dat alle in Geldrop-Mierlo actieve woningcorporaties hun woningen verduurzamen door ze naar energielabel A te brengen. Dit moet opgenomen worden in de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Jaarlijks moet er een overzicht komen van de aantallen en klassen van de woningen van de diverse corporaties in Geldrop-Mierlo. Dit overzicht moet in de raad besproken worden.