Nieuws

Visie van de DGG op het ontwerp Economisch beleid.

economie

Enkele aanvullingen.

Het Economisch Beleid zoals voorgesteld in voorliggend stuk is helder, overzichtelijk en in goed leesbare formuleringen opgesteld. Een compliment voor de opstellers is op zijn plaats.

Wat de inhoud betreft zijn we het in grote lijnen eens met wat opgenomen is in het voorstel echter, we hebben toch nog wel enkele aanvullingen.

We vragen dan ook concrete beleidsvoorstellen om bedrijventerreinen (of specifieke bedrijven) die nu nog in de woongebieden van zowel de kern Geldrop als kern Mierlo liggen, te verplaatsen naar buurgemeenten. We willen het mes aan twee kanten laten snijden; aan de ene kant willen we dat werkgelegenheid voor onze inwoners op loop- en fietsafstand behouden blijft, en aan de andere kant willen we dat bedrijven die niet meer kunnen groeien, omdat ze ingesloten raken door bijvoorbeeld woonwijken, ruimte krijgen om groei te kunnen verwezenlijken. Ook overlast-gevende bedrijven, in of tegen de kernen van onze gemeente, willen we de hand reiken als het gaat om verplaatsing naar gebieden, in regionaal overleg, waar overlast geminimaliseerd blijft en we vragen dan ook om beleidsvoorstellen in deze.

Een ultieme kans om vooral ruimte in de kern Geldrop vrij te maken.

De DGG ziet deze beleidskeuzes als een ultieme kans om vooral ruimte in de kern Geldrop vrij te maken voor toekomstige woningbouw voor alle doelgroepen.

Wat de DGG terug wil zien in het voorliggend voorstel is ruimte voor winkels en voorzieningen voor de eerste levensbehoeften in de periferie van de beide centra. Wat de DGG betreft moeten onze inwoners, met het oog op de vergrijzing in combinatie met het langer thuis wonen, niet te ver hoeven gaan voor hun dagelijkse boodschappen.

Als DGG hebben we al meerdere malen voorstellen gedaan omtrent de bereikbaarheid en doorstroming van verkeer naar ons centrum toe. Zowel voor snelverkeer (auto’s en openbaar vervoer) als langzaam verkeer (fietsers en voetgangers). Bereikbaarheid is een van de belangrijkste voorwaarden om economie te laten floreren. In het voorliggende voorstel wordt vooral gesproken over verbindingen tussen Geldrop-Mierlo en de steden Eindhoven en Helmond op openbaar vervoersniveau. Wij vragen hierbij om verdergaand beleid binnen de kernen om de inwoners- en bezoekersstromen optimaal te bedienen met parkeergelegenheid zowel voor winkel- als woonbehoefte. Dit conform onze eerder ingediende voorstellen.

De DGG ziet graag beleidsvoorstellen opgenomen omtrent samenwerking met partijen voor arbeidsparticipatie en/of herintegratie en dan niet met de nadruk op de regio Helmond-De Peel, maar zeker ook op de regio Eindhoven.