Nieuws

DGG verheugd over de oplossing voor de huisvestingsproblemen van het onderwijs in Luchen.

luchen school

Op donderdag 22 juli j.l. was er een extra raadsvergadering. De reden van deze vergadering was het komen tot een oplossing voor de het lokalentekort op Luchen.

Voorafgaand aan deze bijeenkomst was er een verzoek van de hele raad uitgegaan naar de schoolbesturen om met een voorstel te komen waarin de 3 schoolbesturen hun gezamenlijke visie zouden geven. Naar aanleiding van deze, door de schoolbesturen opgestelde, visie was door het college een raadsvoorstel geformuleerd.

DGG is voor goede onderwijshuisvesting in onze gemeente

De strekking van het raadsvoorstel is;

  • Er worden 4 noodlokalen geplaats in Luchen, 3 voor Platoo en 1 voor de Eenbes.
  • De schoolbesturen zullen tijdens de looptijd van het nieuwe huisvestingsplan voor de scholen tot en met 2025 geen beroep doen op extra huisvestingsvoorzieningen.
  • De komende periode tot en met 2025 zal door de schoolbesturen gebruikt worden om te komen tot een structurele oplossing voor de onderwijshuisvesting in Luchen.

Tijdens het debat gaf DGG-fractievoorzitter Frans Stravers in zijn betoog duidelijk aan dat de DGG zich kan vinden in het raadsvoorstel. Als hoofdreden haalde Frans aan dat de schoolbesturen een eensgezind voorstel op tafel hebben gelegd en derhalve antwoord hadden gegeven op de vraag van de gemeenteraad om te komen met een oplossing.

Een aantal oppositiepartijen konden zich wel vinden in de het raadsvoorstel maar vonden dat er te veel randvoorwaarden werden gesteld. Om deze randvoorwaarden eruit te halen, dienden zij een amendement in. Dit amendement werd echter verworpen met 13 tegen 7 stemmen.

Hierna werd het raadsvoorstel in stemming gebracht en alsnog unaniem aangenomen ook de indieners van het amendement waren het uiteindelijk toch eens met het voorstel. De DGG is voorstander van goed onderwijs in onze gemeente en daar horen randvoorwaarden zoals voldoende leslokalen ook bij.

De DGG is verheugd met het aangenomen raadsvoorstel en zal bij de definitieve vaststelling van het huisvestingsplan het belang van goed onderwijs in de breedste zin van het woord blijven behartigen. DGG is voor goed onderwijs in onze gemeente en de DGG is voor voldoende goede onderwijshuisvesting in onze gemeente.