Standpunten

DGG is voorstander van winkels en voorzieningen in de wijken. Dit moet een belangrijke plaats krijgen in de wijkontwikkelingsplannen.

Winkels in de wijken

DGG is voorstander van kleine winkels, supermarkten en voorzieningen in de wijken. Iedere wijk moet een ontmoetingsplaats (wijkgebouw) hebben voor alle bewoners om inhoud te geven aan de sociale cohesie. Daarnaast moet er in iedere wijk een hoog voorzieningenniveau zijn.

Zeker nu van senioren verwacht wordt dat ze langer zelfstandig thuis blijven wonen, is de noodzaak er absoluut dat er winkels en voorzieningen in de wijken blijven. Enerzijds om de burgers mobiel te houden maar ook als sociaal steunpunt. Burgers ontmoeten elkaar in winkels en voorzieningen en zijn hierdoor in beweging. Winkels en voorzieningen vormen vaak een sociaal hart in de wijk.


Wijkontwikkeling

Ontwikkelingen in de centra van de dorpskernen mogen geen nadelige gevolgen hebben voor de voorzieningen in de wijken. Gezien de omvang van de kern is dit voornamelijk in Geldrop van belang. In de directe woonomgeving moeten voorzieningen, zoals winkels, wijkgebouwen en voorzieningen voor gezondheidszorg aanwezig blijven of komen. Een verarming van de wijken, doordat alle voorzieningen geconcentreerd worden in het centrum van de kernen, doet geen recht aan de behoeften van diverse groepen burgers.

Het aantal winkels en supermarkten in de beide kernen van onze gemeente moeten we niet binden aan een maximum. De markt zal zelf zorgen voor een evenwicht. Als er voldoende supermarkten en winkels zijn komen er vanzelf geen mee bij.

In de wijkontwikkelingsplannen moet duidelijk aandacht besteed worden aan de winkels en voorzieningen in de wijken. Er moeten maatregelen opgenomen zijn om verpaupering van de woonomgeving te voorkomen en om de fysieke voorzieningen op peil te houden. Dit betekent niet alleen dat niet alle winkels verhuisd moeten worden naar het centrum, maar dat er ook in de wijken winkels moeten blijven. Maar het betekent ook dat andere voorzieningen, zoals het al genoemde wijkgebouw, eerstelijns zorg, maatschappelijk werk, ouderenwerk, scholen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, etc., in de wijken aanwezig moeten zijn.

Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid

Er is veel ophef over de supermarkt in Braakhuizen-Zuid. De DGG is van mening dat we alles moeten doen om deze supermarkt en daarmee de winkelstrip aan het St. Jozefplein te behouden. Dit vormt een sociaal middelpunt in de wijk. De uitvoering van het wijkontwikkelingsplan brengt nieuwe mogelijkheden om de omgeving van het St. Jozefplein aantrekkelijk te maken voor ondernemers. Mocht de supermarkt vertrekken dan zou de omgeving zo aantrekkelijk moeten zijn dat hier nieuwe ondernemers voor inde plaats komen.

Wijkontwikkelingsplan Skandia

De volgende wijk waar een wijkontwikkelingsplan voor gemaakt gaat worden is de wijk Skandia. Ook in deze wijk ligt een winkelstrip die nieuwe leven ingeblazen zou kunnen worden als middelpunt in de wijk. De DGG heeft van wijkbewoners vernomen dat, ondanks het feit dat de omwonenden de handen uit de mouwen steken, de omgeving rond deze winkelstrip snel aan het verpauperen is.  In het wijkontwikkelingsplan zal bekeken moeten worden hoe deze omgeving met een mooi plein ervoor opnieuw een belangrijke functie zou kunnen krijgen in de wijk. Bijvoorbeeld door het onderbrengen van maatschappelijke functies in combinatie met winkels. Tot die tijd ligt hier een belangrijke opgave voor de gemeentelijke handhavingsorganisatie om verdere verpaupering te voorkomen.