Nieuws

DGG is tevreden over de positiebepaling van Senzer maar verwacht dit jaar nog een complete uitwerking van het beleid.

senzer

Positionering Senzer

Senzer is de uitvoeringsorganisatie voor in de Helmond-Peelregio waaronder ook Geldrop-Mierlo valt. Een van hun taken is om werkzoekenden terug te brengen in het arbeidsproces (aan een baan te helpen) Senzer is een van de spelers in het regionale netwerk dat ondersteuning biedt op het gebied van werk, inkomen, jeugd- en thuiszorg voor inwoners en ondernemers in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel, waaronder ook Geldrop-Mierlo valt.

Goede informatie voorziening

In 2019 is er een evaluatierapport verschenen over Senzer, uitgevoerd door bureau Beerenschot, waarbij drie aandachtspunten naar voren zijn gekomen. Deze aandachtspunten zijn de positionering, het toezicht in de organisatie en de financiƫn.

Op 2 maart j.l werd in de commissie Samenleving de instemming gevraagd over de positionering van Senzer voor de toekomst. Wat moet Senzer in de toekomst aan diensten gaan verlenen en op welke wijze moet ze dit doen. Omdat de positionering van Senzer betrekking heeft op het sociaal domein werd dit onderwerp in de commissie Samenleving behandeld.

Op voorhand stelt de DGG dat de keuze om eerst de positie van Senzer in de regio te bepalen een logische keuze is. Uit de positionering kunnen dan het intern toezicht en de benodigde financiƫn afgeleid worden.

In de afgelopen jaren heeft Senzer regelmatig de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen Senzer, zo ook nu. De DGG vindt dit een goede zaak en spreekt hiervoor ook dank uit. Toch heeft de DGG een opmerking op deze notitie.

DGG verwacht nog dit jaar de uitwerking van het beleid.

In de notitie positionering wordt aangegeven dat de invulling hiervan aansluit bij de het beleid van Geldrop-Mierlo op het gebied van het sociaal domein vastgelegd in de notitie Persoonlijk, verbonden, dichtbij. Echter de concrete invulling en de nodige diepgang wordt ontbreekt hierbij. Om deze reden heeft de DGG dit aan wethouder Looijmans en mevrouw van Limpt, directrice van Senzer, gevaagd wanneer de gemeenteraad deze inhoudelijke invulling tegemoet kan zien?

Uit het antwoord, dat mevrouw van Limpt heeft gegeven, blijkt dat de dat de rol en positie van Senzer in de regio gezien moet worden als de kapstok waaraan de zaken die uitgewerkt dienen te worden opgehangen gaan worden. Dat is voor de DGG op dit moment voldoende maar we verachten in de loop van 2021 wel een invulling van de andere twee onderwerpen om de resultaten van de evaluatie nog dit jaar in beleid om te zetten.