Nieuws

Reclamebeleid en reclameverordening niet door naar besluitvorming

In 2016 is de Beleidsnota Reclame en Terrassen vastgesteld. Bij vaststelling is afgesproken dat de beleidsnota één jaar na vaststelling zou worden geëvalueerd. De tweede helft van 2016 en 2017 zijn gebruikt om ervaring op te doen met het vastgestelde beleid. In 2018 is de evaluatie opgepakt en op basis daarvan is gekozen voor een nieuwe opzet:  de reclameverordening.

Niet naar besluitvorming

Op 18 maart 2019 was deze nieuwe verordening aan de orde in de commissie Samenleving. Er werden opmerkingen gemaakt over het ontbreken van de toegezegde verslagen van het overleg met de ondernemers. Dit was voor een aantal fracties aanleiding om de verordening tegen te houden zodat deze nu niet naar de raadsvergadering gaat maar inde volgende commissie weer aan de orde komt. Voor de DGG had de verordening naar besluitvorming gemogen. De wethouder had toegezegd dat hij de stukken zou toevoegen en daar had de DGG vertrouwen in.

Nu blijft de chaos op de diverse stoepen in het centrum waar mensen om de borden en uitstallingen heen moeten slingeren voortduren. Erg vervelend voor mensen die slecht ter been zijn of afhankelijk zijn van een hulpmiddel.

Wat wil de DGG bereiken

Een praktisch leesbaar beleid voor ondernemers voor het toepassen van reclame in Centrum van Geldrop. In de praktijk bleek het huidige beleid voor zowel de ondernemer als voor de gemeente lastig leesbaar en toepasbaar. In het nieuwe beleid dat nu voorligt is deze leesbaarheid verbeterd. Voor uitstallingen en stoepborden is de regeling ook verduidelijkt. Voor de straten in het centrum die al zijn heringericht is op een kaart per straat aangegeven waar de uitstallingen en stoepborden voor die straat mogen worden geplaatst. In het nieuwe beleid wordt geregeld dat het toepassen van reclame op gepaste en bescheiden wijze met gevoel voor beeldkwaliteit en met respect voor de omgeving moet plaatsvinden.

Jammer dat we nu weer een aantal maanden op dit nieuwe beleid moeten wachten.