Nieuws

DGG-burgerpanel: De reserves gebruiken om de kosten te dekken en de hand op de knip houden. Geen lastenverzwaring voor de inwoners om de begroting sluitend te maken.

burgerpanel

In oktober 2020 werden er aan het DGG-burgerpanel vragen gesteld over de meerjarenbegroting van de gemeente Geldrop-Mierlo. Het is inmiddels weer najaar en dat betekent dat de meerjarenbegroting voor de gemeente weer op de agenda staat van de raad. Voor deze begrotingscyclus die gaat over de periode 2021 – 2024 is het van belang om prioriteiten te stellen op beleidsniveau en te toezicht te houden op de kostenontwikkeling binnen de gemeente. De middelen zijn beperkt. Door middel van een begroting wordt inzichtelijk gemaakt wat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven zijn.

De meeste leden van het DGG-burgerpanel weten dat de gemeente jaarlijks een begroting opstelt.

30% van het DGG-burgerpanel is op de hoogte van het feit dat de gemeente een begroting opstelt en is op de hoogte hoe dit proces in zijn werk gaat. 36% van het burgerpanel weet wel dat de gemeente een begroting opstelt maar is niet op de hoogte van de wijze waarop dit gebeurd. 17% zegt geen kennis te hebben over de inhoud van de begroting. 8% van de leden van het DGG-burgerpanel weet niet wat een begrotingscyclus is en waarvoor deze dient.

Diverse leden van het burgerpanel maken opmerkingen over de communicatie rondom het begrotingsproces. “De gemeente moet mij hierover duidelijker communiceren, want het is te complex en te vaag voor mij als burger”.

De reserves gebruiken om de kosten te dekken en de hand op de knip houden.

De Meerjarenbegroting moet over vier jaar gezien sluitend zijn. Er zijn echter veel onzekere factoren, zoals de gevolgen van de coronacrisis en de huidige tekorten binnen het Sociaal Domein (o.a. Jeugdzorg en WMO). Daarom is aan het DGG-burgerpanel gevraagd welke maatregelen zij zouden nemen om de begroting sluitend te maken.  70% van de leden van het DGG-burgerpanel is van mening dat een aantal ambities uit het coalitieprogramma uitgesteld zouden moeten worden en dat de hand op de knip gehouden moet worden om ervoor te zorgen dat de begroting kostendekkend is. 55% is van mening dat er niet gekozen moet worden voor een lastenverhoging voor de inwoners maar dat de algemene reserves, zover als wettelijk toegestaan is, gebruikt moeten worden om de kosten te dekken.

25% geeft aan dat zij van mening is dat de gemeente Geldrop-Mierlo meer mag bezuinigingen op het sociaal domein dan dat er nu gepland is (terug naar het voorzieningenniveau van 2017) om de begroting sluitend te maken. Ook zou 25% van de leden van het DGG-burgerpanel de hondenbelasting verhogen en 12,5% zou de OZB verhogen. Slechts 7,5% van het burgerpanel zou de begroting kostendekkend maken ook al gaat dat ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening.

Er worden opmerkingen gemaakt dat de gemeente efficiënter moet gaan werken desnoods ten koste van een aantal werknemers te beginnen met zzp'ers en externe inhuur. Net zoals in het bedrijfsleven de tering naar de nering zetten. Verder wordt er aangegeven dat de lasten niet evenredig onder burgers verdeeld moeten worden. Niet de hondenbezitters of huizenbezitters meer laten betalen.

Daarnaast vinden diverse leden van het burgerpanel dat het sociaal domein voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet blijven, zodat iedere burger voldoende financiële middelen overhoudt om te participeren in de samenleving. Voor het toekennen moet (ook) gekeken worden naar inkomen en bezit. Bijvoorbeeld de bijdrage huishoudelijke hulp vanuit de WMO weer inkomens- en bezits- afhankelijk maken. In dit kader zou de gemeente het onaantrekkelijk moeten maken om naar Geldrop te verhuizen om daarmee recht op het sociaal domein te krijgen als dat in andere gemeenten minder is. Tenslotte worden er opmerkingen gemaakt met de strekking dat de gemeente geen onnodige verbouwingen, wegenbouw en centrum herinrichtingsplannen moet uitvoeren als er een tekort is.

Geen lastenverzwaring voor de inwoners om de begroting sluitend te maken.

Over de vraag welke maatregelen zeker niet genomen zouden moeten worden om de begroting sluitend te maken is het DGG-burgerpanel wat minder eensgezind. 45% is van mening dat de OZB niet verhoogd mag worden om de begroting sluitend te maken, 40% vindt dat de afvalstoffenheffing niet gebruikt mag worden om een sluitende begroting te realiseren. 28% vindt dat er überhaupt geen lastenverzwaring voor de inwoners mag zijn bij het sluitend maken van de begroting.

23% van de leden van het burgerpanel vindt dat er niet meer bezuinigd moet worden op het sociaal domein dan dat er nu gepland is de begroting sluitend te maken.

In het kader van de ze vraag worden opmerkingen gemaakt over de relatie tussen belastingverhogingen en het ten uitvoer brengen van projecten. Inwoners worden erg gefrustreerd als er steeds gemeentelijke belastingverhogingen komen als daar tegenover alleen maar over noodzakelijke plannen gepraat wordt maar er wordt aan die urgente plannen geen uitvoering gegeven. Als voorbeeld wordt onder andere de straat Hulst genoemd. “Extreem veel verkeer en voortdurend te hoge snelheden. Investeer in leefbaarheid en verhoog de OZB niet zonder er ook maar iets voor tot uitvoering te brengen”.

Live uitzendingen gemeenteraad niet onbekend maar ook niet veel bekeken

66% van het DGG-burgerpanel is ervan op de hoogte dat de vergaderingen van de gemeenteraad live te volgen zijn via internet. 5% volgt de uitzendingen regelmatig live of achteraf, 15,5% volgt de uitzendingen selectief achteraf en 43,5% geeft aan de uitzendingen nooit te bekijken. Ongeveer een derde van de leden van het burgerpanel was niet op de hoogte van het feit dat de vergaderingen live uitgezonden werden.