Nieuws

DGG initieert motie om actie te ondernemen tegen het nieuwe bedrijventerrein in Nuenen om verkeersoverlast voor Geldrop te voorkomen.

Nuenen

Verkeersstromen niet gewenst.

Terwijl er een plan van de negen gemeenten in het stedelijk gebied rondom Eindhoven aan de orde is om beleid te maken om het aantal terreinen met grote distributieloodsen tot een minimum te beperken, sluit Nuenen juist een deal om zo'n grootschalig logistiek terrein mogelijk te maken. Midden in het stedelijk gebied.

Dit is juist bedrijvigheid die de regio liever niet binnenhaalt in het hart van het stedelijk buitengebied. Deze grote distributiebedrijven, die met hun grote loodsen het buitengebied ‘verdozen' en een aanzienlijke verkeersstroom teweeg brengen dienen alleen geconcentreerd worden op goed bereikbare locaties als Acht (Eindhoven) op het Goederen Distributie Centrum en Westfields fase 3 in Oirschot, dicht bij op- en afritten van snelwegen.

Het plan dat er nu ligt in Nuenen voor de vestiging van drie distributiecentra leidt tot grote verkeerstoename, vooral door Geldrop.

De DGG heeft hierover inmiddels contact gezocht met W70.

De deal over het nieuwe bedrijventerrein op Eeneind en de distributiecentra moet nog door de gemeenteraad van Nuenen worden goedgekeurd. Met de huidige plannen lijkt Nuenen de lusten en Geldrop de lasten te krijgen zo werk je niet samen met je buren.

Daarom heeft de DGG samen met de overige partijen inde gemeenteraad een motie ingediend (en deze is ook aangenomen) waarin de gemeente Nuenen opgeroepen wordt om samen met haar buurgemeenten te komen tot een geode oplossing voor dit gebied. 

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo is verzocht om op een zo kort mogelijke termijn alles in het werk te stellen (inclusief juridische stappen indien nodig) om te voorkomen dat de plannen voor het bedrijventerrein op Eeneind in de huidige vorm doorgang vinden.  

Aan alle fracties in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo is verzocht om in contact te treden met hun geestverwanten in de Nuenense gemeenteraad om hen te bewegen de plannen op Eeneind dusdanig aan te passen dat de onevenredige overlast voor Geldrop-Mierlo wordt weggenomen. De DGG heeft hierover inmiddels contact gezocht met W70 de lokale partij in de Nuenense gemeenteraad.