Nieuws

Motie voor blijvende huisvesting TMSG aangenomen

De DGG is van mening dat de huidige situatie op de Bleekvelden vraagt om een andere kijk op de bestemmingen in dit gebied, Het nieuwe wijkontwikkelingsplan ziet namelijk geen problemen in de definitieve huisvesting van de TMSG aan de Bleekvelden. Het vaststellen van het wijkontwikkelingsplan kan gezien worden als een voornemen om de bestemming van het gebied rond de Bleekvelden aan te passen. In het kader hiervan heeft de eigenaar van de oude gemeentewerf naar verluid inmiddels de huurcontracten opgezegd en is hij met de gemeente in overleg over een wijziging van de bestemming van bedrijventerrein naar wonen. Ook zijn er diverse gesprekken gevoerd met belanghebbenden in het gebied.

Het voorgenomen gebruik van het pand aan de Bleekvelden door de TMSG past in de in het wijkontwikkelingsplan voorgenomen nieuwe bestemming van het gebied. Bovendien heeft TMSG al geruime tijd de wens voor definitieve huisvesting op de Bleekvelden na aanpassing van het bestemmingsplan. Daarom dient het huisvestingsvraagstuk van TMSG nu snel opgelost te worden, zeker omdat er toezeggingen zijn gedaan dat er half 2019 duidelijkheid zou komen.

DGG heeft daarom mede aan de wieg gestaan van een motie die de bestemming van het gebied Bleekvelden wil aanpassen aan de visie zoals verwoord in het wijkontwikkelingsplan inclusief de verdere herontwikkeling/transformatie in dit gehele gebied. Daarnaast wil de DGG de mogelijkheden van herontwikkeling naar wonen op locatie oude gemeentewerf stimuleren. En de DGG wil dat het college de TMSG voor haar reguliere huidige activiteiten op een zo kort mogelijke termijn een omgevingsvergunning verleent om deze aan de Bleekvelden uit te voeren.

Tijdens de raadvergadering van 1 juli 2019 is de motie met ruime meerderheid aangenomen. De DGG gaat er nu van uit dat het college nu snel aan het werk gaat om de omgevingsvergunning te verstrekken.