Nieuws

DGG is voor een betrouwbare gemeente die doet wat ze zich voorneemt

kadernota 2022

Bijdrage van de DGG bij de beschouwing op de kadernota 2022-2025.

Over het algemeen is de DGG tevreden over de kadernota als richting voor de begroting.

We werken aan het verder op orde krijgen van het sociaal domein. De komende jaren zijn cruciaal in dit proces. Alle inwoners moeten volwaardig mee kunnen doen en krijgen daarbij waar nodig ondersteuning. De participatie van personen wordt bevorderd en de zelfredzaamheid ondersteund. Wanneer mensen dreigen hun zelfredzaamheid te verliezen worden ze ondersteunt om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven.

DGG is voor vitale wijken

De DGG is voor sterke, vitale en gezonde wijken als basis voor een toekomst bestendig Geldrop-Mierlo. De DGG wil van Geldrop-Mierlo een gemeente maken die gelooft in het eigen kunnen van haar inwoners om, zelf of samen, structureel het optimale te bereiken. Dan ontstaat er een klimaat waarin zaken tot bloei komen en waarin mensen vooruit kunnen. Geldrop-Mierlo is een prettige leef- en werkgemeente waar mensen graag wonen en waar een sfeer heerst die mensen stimuleert om samen van Geldrop-Mierlo een leefbare gemeente te maken. Die bruist van positieve energie en waarin inwoners samen vraagstukken aanpakken en oplossen.

Een capaciteitsbegroting zorgt voor een meer betrouwbare gemeente.

Natuurlijk beseffen we ons dat we bij de begroting nog een aantal keuzes te maken hebben en daarom doen we hier een aantal voorstellen om op sommige onderdelen een goede afweging te kunnen maken en om op andere onderdelen nog meer focus aan te brengen.

Daarom stellen we voor om een capaciteitsbegroting toe te voegen aan de financiële begroting. De afgelopen jaren is gebleken dat zaken die we ons voornemen en waarvoor we in de begroting de financiën hebben vrijgemaakt niet of veel te laat uitgevoerd worden. Als hoewel we aan het begin van deze periode begonnen zijn met het uitbreiden van de formatie in het gemeentehuis heeft dat niet het gewenste effect gehad. We moeten daarom voortaan niet alleen financieel en inhoudelijk naar de begroting kijken maar ook begroten of we al het beleid en alle plannen kunnen uit voeren. Ook qua capaciteit en doorlooptijd moeten we de tering naar de nering zetten. Een goede capaciteitsbegroting zorgt voor een meer betrouwbare gemeente die doet wat ze zich voorneemt.

ICT-actieplan nodig

ICT wordt een steeds belangrijker onderdeel van het gemeentelijk beleid en in de gemeentelijke organisatie. In de kadernota vraagt het college op verschillende punten om structurele uitbreiding van de formatie hetzij bij de gemeente zelf hetzij bij de dienst Dommelvallei. De DGG is op voorhand niet tegen uitbreiding van de formatie echter in de kadernota worden ICT-projecten en structurele werkzaamheden die we zelfstandig en in het samenwerkingsverband Dienst Dommelvallei uitvoeren los van elkaar beschreven. Dit in combinatie met de recente discussie over het al dan niet tijdig uitvoeren van projecten noopt ertoe om deze losse ICT-vragen integraal te bezien in een actieplan waaruit zal moeten blijken welke capaciteit we zelf in huis zouden moeten hebben en waar samenwerking of expertise inhuur een betere oplossing is. Op deze wijze kan de raad bij de vaststelling van de begroting de vragen op ICT-gebied beter integraal beoordelen.

Versnelling van de woningbouw

De versnelling van de woningbouw is net als in heel het land een belangrijke opgave voor de gemeente in de komende jaren. Het perspectief van de woningbouw impuls geeft kansen voor het centrum van Geldrop maar dit mag voor de DGG niet ten koste gaan van andere woningbouwprojecten in onze gemeente. Daarom is een totaal perspectief van belang. Daarom dienen we voorstellen mee in die ervoor moeten zorgen dat het overige woningbouwprogramma naast de woningbouwimpuls ook voortvarend opgepakt worden. Ook hier speelt capaciteit weer een rol. Slim omgaan met de mogelijkheden en de focus op uitvoering is hier van belang.

Duurzaamheidsparagraaf

In ons kernprogramma hebben we ons voorgenomen concrete stappen te zetten om de duurzaamheidsambities van onze gemeente uit te voeren. Om dit te bereiken zijn in de afgelopen jaren verschillende moties en voorstellen de revue gepasseerd. Er is gevraagd om een klimaatbegroting aan de MPB toe te voegen en we hebben besloten om in alle raadsvoorstellen een duurzaamheidsparagraaf op te nemen. In de praktijk blijkt het lastig hier goed invulling aan te geven.

Mogelijk kan een nadere verduidelijking hier uitkomst bieden en daarom steunt de DGG het voorstel voor het opstellen van een handreiking voor het invullen van de duurzaamheidsparagraaf in raadsvoorstellen. Daarnaast kan door middel van een duurzaamheidsparagraaf in de begroting inzichtelijk gemaakt worden wat de invloed van keuzes in de begroting is op de duurzaamheid en de duurzaamheidsdoelen die wij als gemeente nastreven.

Tot slot bedankt de DGG het college voor het opstellen van de kadernota met daarin de dilemma’s en het reële beeld van de stand van zaken. Dit geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om duidelijke keuzes te maken en een goed kader aan het college mee te geven om de begroting verder vorm te geven.