Nieuws

College, neem de adviezen van de WMO-adviesraad en de jongerenraad ter harte!

Jeugdhulp

Dienstverlening op peil houden

In de commissie samenleving van 5 oktober 2021 was de verordening en beleidsregels Jeugdhulp en Wmo 2022 aan de orde. Namens de fractie van de DGG was raadslid Serkan Yarangümeli aan het woord.

“Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor het CMD en het plusteam. Zij hebben in tijden van de coronacrisis samen met haar partners, waaronder de LEV group, veel werk verzet. Dit ondanks de bijzondere omstandigheden waarbij maatwerk het codewoord is.” zo begon hij zijn betoog.

De DGG vindt het erg verstandig dat de WMO-adviesraad en de Jongerenraad betrokken zijn bij de herijking van de verordening. Door als gemeente te blijven sparren met adviesorganen kunnen we onze dienstverlening op peil houden.

Deze adviezen vinden wij erg waardevol.

Op basis van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het wettelijk verplicht om in een Verordening regels vast te stellen over de door het college te verlenen voorzieningen op het gebied van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

Op basis van de visie en strategie 'Persoonlijk, dichtbij en verbonden' ligt er een opdracht om integrale regelgeving (verordeningen en beleidsregels) voor het Sociaal Domein in begrijpelijke taal te hebben opgesteld en vastgesteld

De DGG voert structureel voortgangsgesprekken met de Jongerenraad. Hieruit blijkt dat het onderwerp (de verordening WMO en Jeugdhulp) erg lastig is voor de jongeren. Desondanks hebben de jongeren een keurig advies geleverd waarmee de gemeente aan de slag kan gaan. Graag wil de DGG ervoor waken dat in de toekomst de jongeren niet worden overbelast met lastige thema’s. De onderwerpen moeten meer gericht zijn op de interesses van de jongeren.

Verder bedankte Serkan de WMO-adviesraad voor de concrete aanbevelingen! “Deze adviezen vinden wij erg waardevol!”, aldus Serkan.

In het voorstel voor de nieuwe verordening wordt aangegeven dat de WMO-adviesraad en de Jongerenraad een positief advies geven. De DGG vinden dat er hier een nuance in aangebracht mag worden aangebracht. De adviezen met de concrete verbeteringen kunnen niet zo snel als positief worden bestempeld. Bovendien is de DGG van mening dat in de veldraadpleging hier meer aandacht mag worden besteed omdat beide adviezen, zowel die van de WMO-adviesraad als de Jongerenraad, zeer terechte opmerkingen bevatten. Der DGG adviseert het college om deze punten nogmaals te bestuderen en waar nodig de Verordening bij te stellen.