Nieuws

Het belang van de kinderen staat voorop. DGG niet akkoord met Collegevoorstel VVE.

In de raadsvergadering van 15 mei is een amendement dat ingediend was door DGG, D66 en GroenLinks verworpen en is het voorstel van het college met betrekking tot de inrichting van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aangenomen. De DGG was tegen het college voorstel vandaar dat wij het amendement mede ingediend hebben.

In de discussie over het voorstel VVE werden in de ogen van de DGG feiten en veronderstellingen door elkaar heen gehaald waardoor een bepaald beeld werd opgeroepen dat de DGG als één van de opstellers van het amendement in het geheel niet onderschrijft.

Het belangrijkste aspect van het amendement, namelijk goede VVE voor de kinderen in onze gemeente wordt in de discussie over de VVE nauwelijks belicht. Daar waar het amendement oproept om de VVE-inspectie te betrekken wordt door het college gesteld dat zij geen rol hebben. Feitelijk juist natuurlijk, maar waarom deze kennis niet gebruikt om vraagstukken in de toekomst te voorkomen en de kwaliteit van het toekomstige beleid te verbeteren.

Het amendement roept juist alle betrokken partijen op om gezamenlijk, in het belang van de kinderen in Geldrop-Mierlo, niet alle verschillen te belichten maar te zoeken naar de overeenkomsten en gemeenschappelijkheden. Daarom vraagt het amendement om, met behoud van alle aanwezige expertise, een goed en betaalbaar VVE beleid op te stellen. Het voorstel van het college sluit bij voorbaat partijen uit en dat is in de ogen van de DGG onjuist.

De voorstanders van het collegevoorstel stellen dat in het amendement de tender voortijdig wordt beëindigd. Dat is het beeld dat het college graag wil oproepen. “Alles moet opnieuw”, is bij vorige besprekingen geroepen. Maar het amendement zegt dat niet. Sterker nog het amendement en de toelichting zeggen juist: bouw voort op dat wat er al is en probeer de plannen samen te smeden tot één eenduidig beleid voor onze gemeente. Juist niet opnieuw beginnen dus. Het amendement roept op tot het aangaan van een dialoog met alle betrokken partners in onze gemeente.

Dan blijft de vraag nog overeind waarom het college het voornemen van een subsidietender niet heeft voorgelegd aan de raad. Het beschikbare budget valt onder de aanbestedingsgrens en conform voorstellen voor de harmonisatiewet kun je VVE ook in opdracht geven aan één partij. Een tender is dus niet noodzakelijk maar het is een keuze. Deze keuze is, ondanks herhaaldelijk aandringen van de raad, nooit in de raad besproken. Dat vinden voorstanders van het collegevoorstel blijkbaar niet meer van belang.

Volgens het College van B&W is het proces om te komen tot een nieuwe inrichting van de VVE hoogwaardig vormgegeven en zorgvuldig is doorlopen waarbij de gemeente nadrukkelijk als regievoerder is opgetreden. Er wordt niet gerept over het feit dat al tenminste één partner heeft aangeven dat niet alle plannen uitgevoerd kunnen worden voor het toegekende budget en dat het college daar kennelijk mee akkoord gaat. Dat zet het hele selectiemechanisme wel aardig onder druk. Dit betekent dat via het aanbieden van financieel onrealistische plannen subsidie kan worden verkregen voor voorstellen die niet binnen het budget kunnen worden uitgevoerd. Dat lijkt op zijn minst niet fair ten opzichte van partijen die geen geld toegewezen hebben gekregen en ten opzichte van partijen die wel geld toegewezen gekregen hebben omdat al hun innovatieve ideeën door de toekenningen budgettair onuitvoerbaar blijken. Blijkbaar is de budgettaire toets niet in het proces opgenomen.

Het lijkt daarom of in het proces veranderen belangrijker is geworden dat beleid en budget. Was het proces nu gericht op verandering of op een realistisch eenduidig beleid voor onze gemeente? Het amendement stelt dit laatste wel als uitgangspunt. Het amendement roept daarom alle betrokken partijen op om gezamenlijk, in het belang van de kinderen in Geldrop-Mierlo, niet alle verschillen te belichten maar te zoeken naar de overeenkomsten en gemeenschappelijkheden. Het amendement vraagt aan alle betrokken partijen om, met behoud van alle aanwezige expertise, een goed en betaalbaar VVE beleid voor de gehele gemeente op te stellen.

Helaas heeft het amendement het niet gehaald. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft anders besloten. Dat is democratie. Daar leggen we ons bij neer en daarom wensen we het college en alle partijen die nu betrokken zijn bij de uitvoering van de VVE, in het belang van de kinderen van onze gemeente, succes met de uitvoering van het vastgestelde beleid.