Nieuws

DGG niet akkoord met voorstel verordening hemelwaterafvoer.

hemelwater

Klimaatverandering is een feit dat ook de DGG heel goed onder ogen ziet en wij zijn dan ook uitgesproken vóór klimaatadaptie. Wateroverlast op gezette tijden is helaas bijna vanzelfsprekend, en dat vraagt om maatregelen. En dat daar aandacht aan gegeven wordt door het College vinden we dan ook prima. Het voorstel tot de voorgestelde verordening afvoer hemelwater, zoals die nu voorligt, is een stap in de richting om toekomstige wateroverlast te beperken dan wel te voorkomen.

Dat vindt de DGG op zich prima, echter dit voorstel vinden we toch wel erg kort door de bocht. De zogenaamde Gebiedsaanwijzing die in het stuk voorgesteld wordt komt ons als erg eenzijdig, vanuit het College, en dwingend voor. Een verplichting tot afkoppelen en het aanleggen, op eigen kosten, van een waterberging zien wij als erg ingrijpend. Dit ondanks de onlangs ingestelde stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater.

Niet akkoord.

Het College rept in het voorstel over gedeelde verantwoordelijkheid tussen enerzijds de gemeente en anderzijds particulieren en bedrijven als perceeleigenaren. Maar die verantwoordelijkheid is in het verleden nergens vastgelegd. Hoe kun je die verantwoordelijkheid dan opeens om gaan zetten in verplichtingen op straffe van forse boetes? Er wordt al gesproken over boetes van maximaal € 8700,- voor rechtspersonen.

Dat er iets moet gebeuren aan het voorkomen van is wateroverlast duidelijk. Maar het getuigt niet van Behoorlijk Bestuur als je een dergelijke verordening wilt instellen zonder dat de mogelijk betrokkenen vooraf weten waar ze aan toe zijn. Er zijn geen criteria vastgelegd op basis waarvan het college gebieden kan aanwijzen en er is geen beroeps mogelijkheid vastgelegd in de verordening. Wat de DGG betreft was dit voorstel daarom nog niet gereed voorbesluitvorming en daarom hebben we het college gevraagd het voorstel aan te vullen zodat het in de volgende commissievergadering weer besproken kan worden. Het college heeft hieraan gehoor gegeven en het voorstel teruggetrokken om het aan te passen en later weer aan de raad voor te leggen.